Muzaffer Soran

Muzaffer Soran

Mail: [email protected]

TURİZM (KATKI) PAYI

    Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile; turizm olanak ve fırsatlarının dünyaya tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirerek, ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak gayesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, (7183 sayılı kanun ile) kurulmuştur.

    Ajansın, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, belirlenen oranlarda, turizm (katkı) payı alınması uygun görülmüştür.

 1. - TURİZM PAYI UYGULAMASI VE ORANLAR    :  Aşağıda sayılan işletmelerin, yatırımcısı ve
 2. olan gerçek ve tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri, net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden;
 1. Bileşik tesisler (Turizm kentleri, turizm kompleksleri ve zümre tesisler) ile konaklama tesislerinden; binde yedi buçuk,
 2. Bakanlıktan belgeli yeme, içme ve eğlence tesislerinden; binde yedi buçuk,
 3. Deniz turizm tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizm araçlarından; binde yedi buçuk,
 4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç); on binde yedi buçuk,
 5. Hava yolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden); on binde yedi buçuk,
 6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere hava limanı ve terminal işletmelerinden; binde iki,  

oranında turizm payı alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi, Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için, yukarıda sayılan oranlar, yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm payı uygulaması, 1 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır.

 1. - TURİZM PAYI BEYANI VE ÖDEMESİ   : Turizm payı, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üncü günü sonuna kadar, ilgililerin  gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilecektir. (İlk beyan tarihi, 24 Kasım 2019)  

Beyan edilen turizm payı, aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir. (İlk ödeme tarihi, 26 Kasım 2019)

 

 1. DİĞER HUSUSLAR   :
 1. Ödenen turizm payı, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından vergi matrahına esas kazançların tespitinde, gider olarak kaydedilecektir.
 2. Turizm payına ilişkin beyannamenin, verilme sürelerini, içerik, şekil ve ekleri ile  turizm türleri ve mükellefiyet türlerini belirlemeye, beyannamelerin 3568 sayılı yasaya göre, yetki almış meslek mensuplarına onaylatılmasına ve imzalatılmasına, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.   
 3. Ajans, kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden muaf tutulmuştur.
 4. Ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümünde, vergi mahkemeleri yetkili olacaktır.

Facebook Yorum

Yorum Yazın