Yazı Detayı
22 Ekim 2015 - Perşembe 15:01 Bu yazı 788 kez okundu
 
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
Abdullah Damar
 
 

Kalkınma, bir ulusun arzu edilen şekilde ekonomik gelişme süreci ortaya koyabilmesi amacıyla ulusal ekonominin bir bütün olarak düzenlenmesidir. Daha geniş bir anlamda kalkınma bir toplumda ekonomik toplumsal ve siyasal alanda arzu edilen her türlü değişme ve gelişme olarak tanımlanabilmektedir. (Tok, 2010: akt; Çetin, 2014).

Kalkınma aslında sadece ekonomik verilerle anlatılan bir kavram değil aynı zaman da sosyal yönü de kuvvetli olan bir kavramdır.

Kalkınma kavramına tarihsel açıdan ele alındığında ise az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan beşeri acıların azaltılması ve maddi refahı arttırmaya yönelik potansiyelinin harekete geçirilmesi çabası olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel süreçte ekonomik ilişkilerin toplumsal yaşam içerisindeki konumuyla, kalkınma kavramının kullanım biçimi arasında yakın ilişki vardır. İktisadi ilişkilerin toplumsal yaşamın bir parçası olarak değerlendirildiği dönemlerde kalkınma kavramı iktisadi olandan daha geniş bir içerikte kullanılmış; bu kavramın içeriği ekonomiyle sınırlandırılmıştır. Fakat kalkınma olgusunun ekonomi dışı alanlarla olan içiçeliği ve kavramla anlatılabilen geri kalmışlığın ekonomik faktörler dışında da bir takım nedenlere bağlı oluşu; kavramın sadece ekonomik olarak değil farklı alanlarda da açıklanabileceğini göstermektedir (Yavilioğlu, 2002, akt: Çetin, 2014).

Kalkınma kavramında büyük önem taşıyan bir özellik ise, ülke ekonomisinde meydana gelen olumlu artışlar ile birlikte sosyal bazı ölçütlerin de değişiklik gösterebilmesidir. Üretim artarken verimliliğin de artması, altyapı ve sosyal yatırımların ülkenin belirli bir kısmında değil de ülkenin bütün bölgelerine  yayılmış olması, eğitimde çağdaş teknolojiyi kapsayan sistemlerin gelişmesi, halkın manevi yönden zenginleşmesi, insan hakları bilincinin yerleşmesi, vb gibi diğer sosyo- kültürel faktörlerin de olumlu yönde gelişmesi kalkınma kavramının açıklanmasına bir bütünlük kazandırmaktadır (Aydın, 2006, akt: Çetin, 2014).

Sosyal bir içerik taşıyan kalkınma kavramı öz olarak toplumun yaşam koşullarının iyileşmesidir. Toplumun refah durumunu gösteren dolayısıyla fiziksel bir ölçü birimiyle ölçülebilmesi mümkün olmayan kalkınma, birçok sosyal, ekonomik, kültürel ve hatta siyasi göstergelerle açıklanabilmekte olup, bu göstergeler kişi başına düşen milli gelir, eğitim durumu, sağlık göstergeleri olarak sınıflandırılabilmektedir. Birbiriyle sıkı ilişkili olan bu göstergeleri en iyi noktaya çıkarabilme veya bu sorunları çözebilme durumu o ülkenin kalkınmışlık derecesini ortaya koymaktadır.

Genel olarak kalkınma, hem ekonomik hem de toplumsal bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda eğitimin ülkelerin kalkınmışlık ölçütlerinin yüksek seviyelerde olmasına katkısı oldukça büyük olmaktadır. Birçok sayıda genç insanın, kalkınan bir ekonomi ve anayasa hedefine uygun olarak yetiştirilmesi eğitimin, toplumsal, kültürel ve psikolojik etkilerinin yanı sıra ekonomik etkisinin olduğunu gösterir. Ülkedeki ekonomik duruma yansıyan bu etkilerde ülkelerin azgelişmiş ya da gelişmiş olarak sınıflandırmasına neden olmaktadır (Çakmak, 2008: 36).

Bu açıklamaların sonucu olarak azgelişmişlik, bir ülkedeki gelir yoksulluğundan ziyade kimi temel yeteneklerin yetersizliği olarak kabul edilmektedir. Bir ülkedeki okur-yazar oranı, okullaşma oranı, öğrenci başına düşen öğretmen, eğitime ayrılan harcama payları, vb birçok durumun değerlendirmesi yapılmaktadır. Günümüzde gelişen ülkelerin başarılarındaki en büyük payın eğitim olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

J.S.Coleman, bir ülkenin ekonomik kalkınma düzeyi ve derecesini anlamakta kullanılacak ölçütlerden biri de eğitimdir, diyor. Ekonomik göstergelerin yanı sıra, ülkelerin demokratik yapıları ve bunu sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri de gelişmişlik ölçütlerinden biri olmaktadır (Coleman, 2005; Aktr, Ergün, 2011).

Öztürk (2005)’ göre eğitim ülkelerin kalkınmışlık seviyelerini arttırmaktadır ve birçok az gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri olarak gösterilen eksiklikleri giderme de bu ülkelere yardımda bulunmaktadır. Buna göre eğitim;

-Gelir düzeyinde artış yaratma

-Gelirin adil paylaşımını sağlama

-Emeğin verimliliğini arttırma

-Suç işleme oranlarında azalma

-Siyasal istikrar ve toplumsal dayanışmanın sağlanması

-Demokratikleşme

-Düşük doğurganlık ve bebek ölüm hızının sağlanması

-Teknoloji yaratma ve kullanımını kolaylaştırmanın sağlanması, işlevlerine sahiptir.

Bu bilgiler ışığında, eğitim göstergelerinden biri ve en önemlisi olan 15 yaş ve üstü aktif nüfusun eğitim düzeyi, TÜİK (2015) verilerine göre, cinsiyete göre ve toplamda bitirilen eğitim düzeyi şu şekildedir;

Bitirilen Eğitim Düzeyi

Erkek

Kadın

Toplam

Okuma Yazma Bilmeyen

430 782

2 191 302

2 622 084

Okuma Yazma Bilen, Bir Okul Bitirmeyen

1 119 449

2 547 565

3 667 014

İlkokul

6 350 623

8 487 597

14 838 220

İlköğretim

6 010 573

4 600 390

10 610 963

Ortaokul veya Dengi

2 899 536

2 069 181

4 968 717

Lise veya Dengi

7 268 703

5 334 117

12 602 820

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu

4 140 934

3 306 335

7 447 269

Yüksek Lisans Mezunu

339 896

239 834

579 730

Doktora Mezunu

96 890

63 520

160 410

Bilinmeyen

434 805

452 208

887 013

Toplam

29 092 191

20 092 049

58 384 240

 

Bu veriler değerlendirildiğinde ilk göze çarpan husus, mezuniyet durumu bilinmeyenlerle birlikte okuma yazma bilmeyen nüfusun, çoğunluğu kadınlar olmak üzere % 6 gibi korkunç bir oranda olması; okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin oranının % 6,2 oranında; ilkokul mezunlarının % 25 oranında; ilköğretim, ortaokul ve dengi okul mezunlarının % 26oranında; lise veya dengi okul  mezunlarının % 21,5 oranında; yüksekokul ve fakülte mezunlarının % 12,7 oranında; yüksek lisans ve doktora mezunlarının ise % 1,2 gibi düşük bir oranda olmasıdır.

Bir fikir vermesi anlamında, yükseköğrenim mezunu olanların, OECD ülkelerindeki ortalaması %24,8, Kanada’da % 47,8, Meksika’da da Türkiye’nin iki katı oranında (TİSK, 2008).

Sonuç olarak; Türkiye kalkınmakta olan bir ülke olarak eğitime ve eğitimin kalitesine çok büyük çabalar harcamamaktadır. Mezuniyet oranlarına bakıldığında gelişmiş ülkelerin oldukça altında bir seyir göze çarpmaktadır. Dolayısıyla Türkiye gelişmişliğin göstergesi olan eğitime gereken önemi ve desteği yeterince gösterememektedir.

 

Kaynaklar

ÇAKMAK, Ö. (2008). ‘’Eğitimin ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi’’, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11.

ÇETİN, B. (2014). EĞİTİM VE KALKINMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-KARAMAN

ERGÜN, M. (2005), ‘’Eğitim ve Kalkınma’’, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, Sosyal Bilimler Sempozyumu.

ÖZTÜRK, N.(2005), ‘’İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü’’, Sosyo Ekonomi Dergisi, S:1.

TİSK, (2008). OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler.

TÜİK (2015) http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

 
Etiketler: Türkiye’nin, Eğitim, Durumu, ve, Kalkınma, İlişkisi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
57 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
258 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
141 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
103 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
153 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
173 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
151 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
173 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
109 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
338 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
528 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
256 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
625 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
186 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
374 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
247 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
336 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1811 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
290 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
285 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
425 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
235 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
410 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
233 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
322 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
310 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
317 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1039 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
334 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
330 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
371 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
406 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
434 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
453 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
576 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
607 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
465 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
560 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
608 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
560 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
287 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
416 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
369 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
596 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
701 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
624 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
608 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
720 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
456 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
433 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
600 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
563 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
917 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
497 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
709 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
730 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
394 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1081 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
841 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
749 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
578 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
683 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
809 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1126 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
803 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
887 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
714 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
664 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
563 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
715 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
981 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
504 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
572 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
592 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
581 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
491 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
641 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
501 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
915 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
466 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
650 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
864 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
782 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
798 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
579 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
589 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
646 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
832 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
728 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
681 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
653 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
772 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
721 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
774 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
956 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
691 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
638 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
638 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
592 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
864 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
729 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
834 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
696 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
700 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
792 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1695 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
801 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
695 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
600 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
655 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
624 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
680 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
718 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
849 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
721 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
704 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1010 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
695 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
680 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
709 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
733 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
800 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
988 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
922 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
976 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1453 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
901 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
783 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
839 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
842 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
798 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
797 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
913 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
856 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
886 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1079 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
935 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
759 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
938 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
736 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
728 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
895 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
956 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
890 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
770 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
933 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
903 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1076 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1338 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
885 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
777 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
857 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
770 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
758 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
790 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
753 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1001 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1387 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
778 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
689 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
938 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
884 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
940 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
919 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
871 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
820 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1002 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
810 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
831 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1231 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
986 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
783 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1012 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1009 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
902 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
844 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
687 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
827 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1032 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
813 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
945 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1070 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
855 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
798 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
955 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
931 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
917 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1089 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
858 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
924 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1052 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
815 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
854 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
834 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
977 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
901 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
970 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
884 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
844 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1390 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
929 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1167 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
962 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
931 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1078 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1000 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1056 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1364 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1244 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1041 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1050 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
906 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1043 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1058 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1221 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1235 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1043 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1047 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1074 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1097 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1270 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1214 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1365 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1094 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1002 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1186 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1274 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2743 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1262 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1348 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1055 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1101 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1449 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1159 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1156 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1212 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1140 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1245 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1010 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
993 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1019 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
830 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
911 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
983 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1084 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1049 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
953 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1074 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1019 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1025 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1075 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1140 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1018 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1082 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1030 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1064 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1064 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1134 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1045 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1113 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1058 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1201 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1264 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1133 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1143 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1204 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1218 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1312 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1163 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1120 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1284 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1154 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1217 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1315 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1183 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1168 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1103 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
543 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1565 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1384 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1139 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1020 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1063 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1324 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1152 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1422 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1263 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1018 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1206 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1109 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1189 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1116 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1095 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1098 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1287 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1468 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1104 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1105 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1226 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1264 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1151 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1226 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1270 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1146 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1159 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1208 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1215 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1243 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1631 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1310 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1400 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1352 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1177 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1227 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1133 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1107 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1281 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1266 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1249 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1209 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1254 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1428 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1306 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1414 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1216 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1241 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1664 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1149 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1719 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1546 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1447 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1124 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1128 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1288 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1202 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1415 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1204 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1375 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1300 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1384 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1307 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1262 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1250 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1301 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1272 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1335 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1230 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1169 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1117 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1133 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1227 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1251 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1412 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1139 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1308 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1324 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1248 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1309 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1292 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1870 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1305 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1240 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1783 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1244 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1322 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1770 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1806 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1277 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1174 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1149 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1267 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1252 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1098 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1217 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1286 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1288 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1175 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1232 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1206 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1282 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1203 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1179 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1195 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1143 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1254 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1180 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1191 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1334 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1347 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1741 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1721 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1625 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1203 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1134 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
1939 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1261 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1294 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1295 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1442 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1424 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1266 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1176 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1218 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1171 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1254 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1670 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1563 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1260 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1529 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1433 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1898 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1857 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1215 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1279 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2061 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2076 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2005 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2000 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1271 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1242 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
1972 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1331 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1243 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1336 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1279 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1413 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1348 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1348 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1505 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1879 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1255 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1519 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1413 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1339 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1406 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1388 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1334 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1233 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1319 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1649 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1904 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1466 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1437 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1650 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1673 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1310 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1365 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1543 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1396 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1550 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1628 Okunma.
Haber Yazılımı