Yazı Detayı
18 Eylül 2014 - Perşembe 15:54 Bu yazı 1301 kez okundu
 
TORBA KANUNDA NELER VAR
M.Ayhan Atalamış
 
 

Uzun süredir beklenen Torba Kanun 11.09.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Torba Kanunla ilgili olarak bir çok kesim tarafından çok farklı beklentiler vardı.

Geriye dönük Vergi kaydı olup Bağ-Kur Tescili olmayanlara sigortalı olma hakkı,

Emeklilik günü ve süresi tamamlanmış olup, yaşı bekleyenlere sadece sağlıktan yararlanma hakkı,

Emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve sigortalılık süresi olup boşta geçen günleri borçlanarak emekli olma hakkı,

Başbakanın söz verdiği sağlık çalışanlarına erken emekli olma hakkı,

Erken emekli olma hakkı,

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak hakkı,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/C lilere emekli olana kadar çalışma yani kadro hakkı,

Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarının silinmesi ve uygulama başlangıç tarihinin değişmesi hakkı,

Taşeron işçilerine kadro hakkı ve buna benzer bir çok düzenlemenin torba kanunda olduğu belirtildi ama torba kanunda böyle düzenlemelere yer verilmedi.

 Torba Kanunda genel olarak taşeron işçileri, yer altında çalışan işçiler ve prim borçları hakkında düzenlemeler bulunmaktadır.

Umutlar İstanbul’da meydana gelen asansör kazasından sonra iş sağlığı ve güvenliği konularında hazırlanan yeni bir torba yasaya konulmasına kalmıştır.

Çalışma hayatını düzenleyen genel Kanun 4857 sayılı İş Kanunudur. İş Kanununda alt işverenin tarafından çalıştırılan işçi ve yer altı işçileri hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

TAŞERON İŞÇİLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene alt işveren (taşeron)denir. İş müfettişlerince yapılan incelemede asıl işveren – alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğu belirlenirse, muvazaaya ilişkin rapor işverene tebliğ edildikten sonra 30 iş günü içinde işverenin itiraz etme hakkı vardır. Daha önce 30 iş günlük süre altı iş günü olarak düzenlemişti. İtiraz dört ay içinde sonuçlandırılacak, Mahkeme kararına Kamu idaresi itiraz etmesi halinde Yargıtay’da altı ay içinde sonuçlandıracaktır.

Alt işveren (taşeron) adına çalışan işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediği asıl işveren tarafından kontrol edilecek ve ödenmemesi halinde asıl işveren ödeyecektir. Alt işveren adına çalışan işçilere ücret garantisi getirilmiştir.   

Bir işyerinde alt işveren adına çalışan işçiye yıllık ücretli izin hakkı getirilmiştir. Alt işveren değişmesine rağmen aynı işyerinde çalışan alt işveren (taşeron) işçisi, işyerinde çalıştığı süre dikkate alınarak ücretli izin kullandırılır. Asıl işveren, alt işveren adına çalışan işçilerin yıllık ücretli izin kullanıp kullanmadığını kontrol etmek zorundadır.

Alt işveren adına çalışan işçilerde kıdem tazminatı ödeme hakkı getirilmiştir.

-          Alt işverenin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız aynı kamu kurum ve kuruluşunda çalışan

-          Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan

-          Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi son ermemesi ve kamu kurum ve kuruluşlar dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunan çalışan

Kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten ayrılırsa, son çalıştığı Kamu kurumu tarafından kıdem tazminatı ödenecektir. 

            YER ALTINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE YENİ HAKLAR VERİLMİŞTİR.

İş güvencesi kapsamında bir işçinin işine son verilirken, fesih olayının gerekçeli olması gerekmektedir. Yani İş Kanununda sayılan sebeplerden olması lazımdır. İşçi bu haktan yararlanması için işçinin işyerinde en az altı aylık kıdemi ve çalıştığı işyerinde en az 30 işçi olması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile yer altında çalışan işçilerde altı aylık kıdem şartı aranmayacaktır. 

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi 36 saat olarak değiştirilmiştir. Bir günde en fazla 6 saat çalıştırılabilir.

Yer altında çalışan işçilere, işin bir arıza nedeniyle ve işletmenin zorunlu sebeplerle durması ve seferberlik sırasında Bakanlar Kurulu Kararı haricinde fazla çalışma yapılamaz. Yer altı işçileri fazla mesaiye kalmaları halinde haftalık 36 saatten sonraki çalışmaları yüzde yüz zamlı ödenir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri dörder gün artırılır. Yer altı işlerinde çalışan işçiler hizmet süreleri;

Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 18 gün

Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 24 gün

Onbeş yıldan (dahil) ve daha fazlası için 30 gün den az olmamak üzere izin kullandırılır.

Linyit ve Taşkömürü çıkarılan madenlerde çalışan işçilere en az asgari ücreti iki katı tutarında ücret ödenecektir.

Yer altı işyerlerinde devamlı veya aralıklı olarak en az 20 yıl çalışan kişi için emeklilik yaşı 50 olarak, yer altı işyerlerinde çalışmadan dolayı her 360 günlük fiili çalışma

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞİKİN DÜZENLEMELER

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişiklikle; uluslararası yük taşımacılığı yapan gemilerde iş güvenliğine ilişkin Kanun hükümleri uygulanmayacağı, 10’dan az işçisi bulunan ve az tehlikeli işyerleri sınıfında bulunan işletme sahipleri veya vekilleri gerekli eğitimleri alması halinde iş güvenliği hizmetini yürütebilme imkanı getirilmiştir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişiler yapacakları işe uygun olduklarında dair sağlık raporu almadan çalışamayacakları, 10’dan az çalışanı ve az tehlikeli işyerlerinde çalışan işçiler sağlık raporlarını aile hekimlerinden ve devlet hastanelerinden alabilir.

MAVİ KARTLILARA BORÇLANMA HAKKI

3201 sayılı Yurt Dışında bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle, Mavi Kart sahibi kişiler yani doğumla Türk vatandaşı olup, vatandaşlıktan çıkma izni almış kişiler, Türk Vatandaşı olduğu dönemlere ait yurt dışı çalışmalarını borçlanabilir. Daha önce, yurt dışı borçlanması başvurusu yapıldığı tarihte Türk Vatandaşı olması zorunlu idi.

Yurt dışı borçlanması yapan kişiler, çalıştıklarını belgeledikleri ülke ile ülkemiz arasında yapılan sözleşme gereği, diğer ülkede hizmetinin geçtiği tarih borçlanma ile ülkemizde geçmiş gibi sayılır şeklinde hüküm var ise, belirtilen hükme göre işleme tabi tutulacaktırlar. Yani bir kişi 01.01.1985 ile 01.09.2000 tarihleri arasını yurt dışında geçen hizmetleri borçlanıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemesi halinde sigortalılık  başlangıç tarihi 01.01.1985 olarak alınacaktır. Böylelikle yurt dışı borçlanması yapan kişilerin emeklilikleri durumları daha esnek bir hal almış olmaktadır.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA SİGORTALI OLMA HAKKI

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılık durumu iki farklı şekilde  sigortalılıkları sağlanmıştır.

1 – Ev hizmetlerinde çalışan kişi, çalıştığı kişinin yanında ayda 10 günden fazla çalışıyor ise tüm sigorta kolları kapsamında sigortalı bildirilecektir. Yani evinizde temizlik ve benzeri işler yapan bir kişiyi ayda en az 10 gün çalıştırıyorsanız, Sosyal Güvenlik  Müdürlüğüne ev hizmetleri adı altında işyeri dosyası tescil ettirmeniz ve çalıştırdığınız kişiyi sigortalı bildirmeniz gerekmektedir.

 2 – Ev hizmetlerinde çalışan bir kişi, çalıştığı kişilerde ayrı ayrı 10 günden az çalışıyorsa, temizliğe gittiği evin sahibi tarafından çalıştığı süre kadar asgari ücretin  %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ödeyecektir. Şayet ev hizmetlerinde çalışan kişi diğer sigorta kollarına tabi olmak isterse %32,5 oranında sigorta primi ödeyerek hem sağlıktan yararlanma hemde ileride emekli olma şansı yakalamaktadır. 

BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞU OLAN KADIN SİGORTALILAR

Kadın sigortalıların sürekli bakıma muhtaç malul olan çocuk durumu ağır engelli olarak değiştirilmiştir. Sürekli bakıma muhtaç çocuğu  olan kadın sigortalıların çocuklarının durumundan kaynaklı olarak erken emekli olma hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanacak olan kesim genişletilmiştir.     

DOĞUM BORÇLANMA SAYISINDA ARTIŞ

Kadın sigortalılara en fazla iki çocuk için verilen doğum borçlanmasında çocuk sayısı 3’e çıkarılmıştır. Böylelikle sigortalılık süresi ve yaşını tamamlamış kadın sigortalılar borçlanarak daha erken emekli olabilecektir.  

TÜP BEBEK UYGULAMA SAYISI

Tüp bebek tedavisinde sigortalılara daha önce iki defa deneme yapabilme durumu  üçe çıkarılmıştır. Tüp bebek denemelerinde katılım payı ilk denemede %30, ikinci denemde %25, üçüncü denemede %20 oranında alınacaktır.

GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİM BORÇLARINDA DÜZENLEME

Genel Sağlık Sigortalısı olan ve Genel Sağlık sigortasından dolayı Kuruma borcu olan ve hiç gelir testi yaptırmamış olan kişiler Ekim ayı başından itibaren ikamet adreslerinin olduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları ve gelir testi sonucuna göre Genel Sağlık sigortası borcu yeniden düzenlenecektir. Gelir Testi yaptırmış olan kişiler ise gelir testi sonucuna göre borçları yeniden düzenlenecektir.

ODA KAYDI KABUL EDİLMEYEN SİGORTALILARA YENİ BİR HAK

Bağkur sigortalıların  Oda ve Ziraat Odası kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı belirlenip, oda kayıtlarına ait sigorta süreleri iptal edilenlere yeni bir hak getirilmiştir. Sigorta prim borçlarını 31.12.2013 tarihine kadar ödemiş olanların hizmeti kabul edilecektir.

31.12.2013 tarihinden önceye ait  ana para 100 TL ve altı prim borcu olan işverenlerin borçları silinecektir.  

23.04.1999 ile 14.02.2005 tarihleri arasında personel mevzuatı uyarınca almış oldukları disiplin cezası sonucu memurluktan çıkarılan ve 5525 sayılı Kanunla haklarında verilen disiplin cezaları kaldırılan ve memuriyete dönen veya emekli olanlara boşta geçen günlerin tekrar borçlanma ve en son çalıştığı Kurumca ödenme hakkı yine getirilmiştir.

Kamu kuruluşları tarafından yapmaları zorunlu olan bildirimleri, yapmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca idari para cezası uygulanmış olanlar hakkında yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bağkur sigortalılarını başlangıç ve bitiş tarihleri, inşaat yapım ruhsatları ve ihale alan firmaları bildirmeyen Kamu Kurumları kanun yayım tarihinden itibaren üç ay içinde bildirmesi halinde uygulanan idari para cezaları (ödenmeyenler) silinecektir.

İDARİ PARA CEZALARI YARIYA İNİYOR

30.04.2014 tarihinden önce uygulanan idari para cezalarının %50 si silinerek tahsil edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan sigortalı ve işverenlere ödeme kolaylığı getirilmektedir. Sosyal güvenlik Kurumuna prim borcu olan kişiler borçlarını ister peşin isterlerse 6 - 9–- 12 – 18 eşit taksitler halinde iki ayda bir ödemek şartıyla ödeme imkanı getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: TORBA, KANUNDA, NELER, VAR
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Şubat 2017
ÇIKMADIK CAN’DAN BİR UMUT
1520 Okunma.
15 Ocak 2017
SAVUŞUN DA GİDİN
1064 Okunma.
18 Aralık 2016
ÜZÜLMEZ İLE DE ÜZÜLDÜK
694 Okunma.
08 Mayıs 2016
GÖBEĞİMİZİ KESEMEDİK
1141 Okunma.
10 Nisan 2016
GAZİANTEPSPOR KAYIPLARI OYNUYOR
892 Okunma.
03 Nisan 2016
ARA BİZE YARAMAMIŞ
876 Okunma.
28 Şubat 2016
GAZİANTEPSPOR FIRSATI TEPMEDİ
1029 Okunma.
14 Şubat 2016
BOL KEPÇE PUAN RESTAURANT
771 Okunma.
24 Ocak 2016
HİÇ “SEVİM”Lİ DEĞİL
955 Okunma.
20 Aralık 2015
GAZİANTEPSPOR’A BEŞ ÇAYI
1043 Okunma.
06 Aralık 2015
KAZAN (ANAMADIK)
1067 Okunma.
23 Kasım 2015
ÇALKALA MUTLU ÇALKALA
874 Okunma.
04 Ekim 2015
“MUTLU” ÜÇ PUAN UTTU.
946 Okunma.
20 Eylül 2015
KAYIP ÇOK, AMA ÜÇ PUAN GÜZEL
1027 Okunma.
28 Ağustos 2015
GOLE KADAR İYİYİDİK
1229 Okunma.
17 Ağustos 2015
VAY BİZE, VAY HALİMİZE
980 Okunma.
19 Temmuz 2015
NASIL HELALLEŞECEĞİZ?
1100 Okunma.
24 Mayıs 2015
EN AZINDAN İYİ VEDA ETTİLER
1309 Okunma.
13 Mayıs 2015
BİTSE DE KURTULSAK
1163 Okunma.
03 Mayıs 2015
NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ?
1081 Okunma.
17 Nisan 2015
FUTBOLUN ULUĞUNU İZLEDİK
958 Okunma.
16 Mart 2015
TADINI ÇIKARALIM, SUYUNU ÇIKARMAYALIM
1191 Okunma.
01 Mart 2015
OKAN HOCAM KREDİN DOLUYOR
1230 Okunma.
15 Şubat 2015
YAKIŞMADI BE HOCA
1168 Okunma.
01 Şubat 2015
SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A
1236 Okunma.
25 Ocak 2015
EKSİKLERE RAĞMEN GALİP GELMEK GÜZEL
1274 Okunma.
28 Aralık 2014
MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU OKAN BURUK
1426 Okunma.
14 Aralık 2014
YAZIK OLUYOR BU TAKIMA
1049 Okunma.
30 Kasım 2014
KORKMADAN OYNASAK KAZANABİLİRDİK
1198 Okunma.
26 Kasım 2014
DOĞUM BORÇLANMASI YAPARAK ERKEN EMEKLİLİK
1256 Okunma.
19 Kasım 2014
VERGİ MÜKELLEFİ GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTALI OLABİLİR Mİ?
6667 Okunma.
07 Kasım 2014
İLK BEŞE YOLCULUK
1169 Okunma.
05 Kasım 2014
YİNE İŞ KAZASI
1113 Okunma.
02 Kasım 2014
KAZANMANIN DAYNILMAZ HAFİFLİĞİ
1178 Okunma.
28 Ekim 2014
SURİYELİLERE ÇALIŞMA İZNİ
1296 Okunma.
21 Ekim 2014
TORBA KANUNDA GÖRÜNMEYEN AF
1029 Okunma.
19 Ekim 2014
BİR OLSUN BİZİM OLSUN
1166 Okunma.
14 Ekim 2014
KIDEM TAZMİNATINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
1048 Okunma.
07 Ekim 2014
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
1313 Okunma.
29 Eylül 2014
NE UMDUK, NE BULDUK?
1217 Okunma.
21 Eylül 2014
BERABERLİK MAKUS TALİH OLMASIN
1165 Okunma.
14 Eylül 2014
YENİ GAZİANTEPSPOR
1174 Okunma.
09 Eylül 2014
KAYIT DIŞI ÇALIŞMADA ÇEMBER DARALIYOR
1188 Okunma.
02 Eylül 2014
ÇEKİŞME DEĞİL BİRLEŞME ZAMANI
1091 Okunma.
31 Ağustos 2014
GAZİANTEP’TEN FUTBOLA SELAM
1282 Okunma.
29 Ağustos 2014
SURİYELİ ÇALIŞTIRMAK
3385 Okunma.
18 Ağustos 2014
MALULLÜK AYLIĞI ALAN KİŞİLERDE KONTROL MUAYENESİ (BÖLÜM III)
1331 Okunma.
17 Ağustos 2014
MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI (BÖLÜM II)
1068 Okunma.
15 Ağustos 2014
MALULLÜK
1131 Okunma.
12 Ağustos 2014
ENGELLİ KİŞİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARINDAKİ AYRICALIKLARI
1159 Okunma.
07 Ağustos 2014
Bir seçimden çok daha fazlası
1208 Okunma.
06 Ağustos 2014
TORBA KANUNDA AF VAR MI?
1232 Okunma.
05 Ağustos 2014
ENGELLİ İSTİHDAMINDA TEŞVİK UYGULAMALARI
1087 Okunma.
04 Ağustos 2014
YAPILAN TRANSFERLER VE OKAN BURUK
1463 Okunma.
22 Temmuz 2014
İŞ KAZASINI BİLDİRMEMENİN CEZASI VAR MI?
1520 Okunma.
18 Temmuz 2014
KAYBEDECEK ÇOK ŞEY VAR
1135 Okunma.
15 Temmuz 2014
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ
1239 Okunma.
12 Temmuz 2014
ATEŞTEN GÖMLEK
1109 Okunma.
08 Temmuz 2014
KIZIL GÖLE MAYA ÇALDI
1090 Okunma.
07 Temmuz 2014
FAZLA MESAİ HESAPLAMA
1601 Okunma.
01 Temmuz 2014
MALİ TATİL UYGULAMASI
1208 Okunma.
23 Haziran 2014
İŞÇİN RAPOR ALDI DİYE SGK CEZA VERİR Mİ?
1678 Okunma.
15 Haziran 2014
TORBA KANUNDA NELER VAR
1428 Okunma.
09 Haziran 2014
YURTDIŞI BORÇLANMASINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
1380 Okunma.
11 Mayıs 2014
İÇİMİZE SİNMEDİ
1564 Okunma.
10 Mayıs 2014
BİZLER İNANDIK, SİZ DE İNANIN
1164 Okunma.
06 Mayıs 2014
GÜN BİRLİK GÜNÜ
1203 Okunma.
04 Mayıs 2014
SANCIYLA DÖNDÜK
1297 Okunma.
30 Nisan 2014
KIYAMATE ÇEKİLEN KÜREKLER
1245 Okunma.
17 Nisan 2014
LİG KAZANI DAHA DA ISINMAYA BAŞLADI
1347 Okunma.
04 Nisan 2014
ANTEP PAŞA GAZİSİ OLDU
1293 Okunma.
26 Mart 2014
DALGA MI GEÇİYORSUNUZ, ADAM MI SEÇİYORSUNUZ? 2
1328 Okunma.
25 Mart 2014
DALGA MI GEÇİYORSUN, ADAM MI SEÇİYORSUN?
1285 Okunma.
24 Mart 2014
BİRŞEY ANLAYAN BERİ GELSİN
1265 Okunma.
09 Mart 2014
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
1503 Okunma.
02 Mart 2014
KAFKAS’TAN SERGEN’E HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
1602 Okunma.
23 Şubat 2014
NE KADAR EKMEK, O KADAR KÖFTE
1358 Okunma.
07 Şubat 2014
KAĞIT PARÇASININ MARİFETİ
1406 Okunma.
26 Ocak 2014
HOCA OLMADAN ANCAK BU KADAR
1331 Okunma.
30 Aralık 2013
HER YÖNÜYLE SONLARI YAŞAMAK
1406 Okunma.
26 Aralık 2013
GAZİANTEPSPOR NEREYE KOŞUYOR?
1361 Okunma.
15 Aralık 2013
FUTBOL ŞAKAYA GELMEZ
1309 Okunma.
08 Aralık 2013
FARKI FARKETMEYE DAHA ZAMAN VAR
1364 Okunma.
04 Aralık 2013
SERGEN ÜÇÜNCÜ SIÇRAYIŞI YAPAMADI
1143 Okunma.
01 Aralık 2013
SERGEN’LE İKİNCİ SIÇRAYIŞ
1547 Okunma.
24 Kasım 2013
SERGEN’LE İLK SIÇRAYIŞ
1729 Okunma.
21 Kasım 2013
BİNDİK BİR ALAMETE, GİDİYORUZ KIYAMETE
1218 Okunma.
12 Kasım 2013
KIYMAYIN BU GAZİANTEPSPOR’A
1577 Okunma.
10 Kasım 2013
YÖNETİM İSTİFA…!!!
1504 Okunma.
04 Kasım 2013
KEÇEYİ SUYA ATAN FUTBOLCULAR
1295 Okunma.
20 Ekim 2013
AVUCUMUZDAKİNİ VERDİK
1640 Okunma.
29 Eylül 2013
ÜÇ PUANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
1572 Okunma.
15 Eylül 2013
AYDINUS’TAN US TUTULMASI YAŞADIK
1868 Okunma.
01 Eylül 2013
#DİRENGAZİANTEPSPOR
851 Okunma.
25 Ağustos 2013
İMKANLARIN KITLIĞI VE GAZİANTEPSPOR
1517 Okunma.
17 Mayıs 2013
SÜPER LİG’E GALİBİYETLE VEDA
4564 Okunma.
10 Mayıs 2013
GÖZLER ARTIK GELECEK SEZONDA
1567 Okunma.
05 Mayıs 2013
GAZİANTEPSPOR STRES ATTI
1458 Okunma.
28 Nisan 2013
ŞAMPİYONA BİNYA KIYAĞI
1448 Okunma.
14 Nisan 2013
İŞİ ZORA SOKTUK
1480 Okunma.
07 Nisan 2013
ANKARA’DA SEYMEN DANSI
2186 Okunma.
31 Mart 2013
UMUT GERÇEK OLUYOR
1403 Okunma.
17 Mart 2013
YEMİŞLERİN KRALI FISTIK
1478 Okunma.
09 Mart 2013
ÖLDÜK, ÖLDÜK DİRİLDİK.
1446 Okunma.
03 Mart 2013
BU SEFER UYMADI
1508 Okunma.
23 Şubat 2013
BÜLENT UYGUN’UN SINAVI
1997 Okunma.
17 Şubat 2013
KARTAL’A ASKER SELAMI
2230 Okunma.
11 Şubat 2013
TAZE BARDAĞIN SUYU SOĞUK OLURMUŞ
1548 Okunma.
03 Şubat 2013
GAZİANTEPSPOR'U SEVİYORSANIZ...
1319 Okunma.
27 Ocak 2013
FENERBAHÇE’YE YETERSİZ KADRO HEDİYESİ
2101 Okunma.
21 Ocak 2013
KADRO SIKINTISI VE GAZİANTEPSPOR
1486 Okunma.
23 Aralık 2012
EY PARA, SEN NELERE KADİRSİN
1832 Okunma.
11 Aralık 2012
HAMAM TASI GİTTİ, KURNAYI BAŞINA ÇEVİR
1610 Okunma.
09 Aralık 2012
TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ
1603 Okunma.
30 Kasım 2012
VİTRİNDEKİ MANKENLER.
1600 Okunma.
25 Kasım 2012
ÇEKİRGE GENE SIÇRADI
1559 Okunma.
18 Kasım 2012
SABIR,SABIR NEREYE KADAR?
1578 Okunma.
12 Kasım 2012
BALIKLI GÖLE YEM OLDUK
1686 Okunma.
28 Ekim 2012
GALİBİYETE RAĞMEN SORU İŞARETLERİ
1564 Okunma.
05 Ekim 2012
GAZİANTEPSPOR ANTALYA PLAJI’NDA TATİLDE...!
2148 Okunma.
01 Ekim 2012
BEN YİYEMEDİM, AL SEN YE…!
2371 Okunma.
27 Eylül 2012
İYİ Kİ AS TAKIMLA ÇIKMIŞIZ..!
1569 Okunma.
25 Eylül 2012
BU KARTLAR DA NEYİN NESİ?
1422 Okunma.
24 Eylül 2012
BEŞİKTAŞ’I “GÜLLE” YOLLADIK
1926 Okunma.
16 Eylül 2012
BİZİMLE KAFA MI BULUYORSUNUZ?
1635 Okunma.
02 Eylül 2012
GALİBİYETİ ÖZLEMİŞİZ
1656 Okunma.
21 Ağustos 2012
BAYRAM GELMİŞ NEYİME?
1650 Okunma.
21 Ağustos 2012
BAYRAM GELMİŞ NEYİME?
1470 Okunma.
01 Ağustos 2012
Hikmet Karaman Kendi İşini Yapmalı
1678 Okunma.
01 Ağustos 2012
Neredesin Hikmet Hoca
1555 Okunma.
01 Ağustos 2012
Gaziantep Spor Ne Kazandı ?
1403 Okunma.
Haber Yazılımı