Yazı Detayı
04 Nisan 2018 - Çarşamba 00:36
 
STRATEJİ
Sait Köse
 
 

Strateji, kelime anlamı “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” demektir. Strateji  kavramı, yüzyıllardır kullanılan ve daha çok askeri alanda hâkim olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmak için hedefler , politikalar ve planlar bütünü olan strateji, gelecekle ilgili bir karar yada kararlar toplamıdır.  Bu karar yada  kararların özelliği, gelecek zaman dilimleri içinde ulaşılmak veya  gerçekleştirilmek istenen belli  nokta veya  durumlara işaret ediyor olmasıdır. Dolayısıyla en genel  tanım olarak ‘’stratejik plan, bugünden, gelecekte  nereye ulaşılmak istendiğinin, nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin sağlıklı  bir şekilde kararlaştırılmasıdır’’ şeklinde tarif edilebilir. Strateji, farkı yaratmaktır. Kişiler,topluluklar,kuruluşlar,kurumlar stratejilerini  belirlerken mevcut durumlarını analiz etmenin yanı sıra, iç ve dış çevre dinamiklerini de iyi bir şekilde gözlemleyerek bu dinamiklerde meydana gelen değişimlere de uyum sağlayabilmelidir.Her türlü siyasi ve ekonomik faaliyetler toplumun refahına, talebine ve eğilimlerine yöneldiği için strateji yaşamın her alanında  psikolojik, sosyal, iktisadi, ideolojik, askeri ve idari konuları da kapsamaktadır. Strateji her alanda var olan bir kavram aslında. Stratejik olarak planlama yapmadan ilerleme kaydedilemez, aksine düşüş yaşanır. Kişiler,toplumlar,ülkeler arasında yaşanan çok yoğun rekabet koşullarında rakiplerden  daha  başarılı olacak strateji  yöntemlerini  bulmak  gerekmektedir.

Her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde, ayakta kalabilme ve gelişebilmek  için, değişimleri ve bunlardan dolayı meydana gelecek sonuçları  önceden tahmin etmek, ortaya çıkacak fırsat ve tehditleri en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Güçlü bir vizyon oluşturan stratejik planlamamız yoksa var olan  kaynaklarımız  ve hedeflerimiz  ile etkisi altında bulunduğumuz çevresel  şartlar arasında ki  uyumu sağlayamayız.  Stratejik planlama yapanların, yapmayanlara karşı geleceğe daha hazır olduğu, ani olaylar karşısında, önceden hazırlanan alternatif strateji  planları sayesinde, daha hızlı ve etkin  bir değişimi gerçekleştirebildiği  bilinmektedir.  Stratejik plânlama, bulunulan  nokta ile ulaşmayı istediğimiz durum arasındaki yolu tarif eder. Her şeyden önce  amaçların, hedeflerin ve bunlara ulaşmayı mümkün  kılacak faaliyetlerin  belirlenmesi  ve  eylem planlarının oluşturulması gerekmektedir. Eylem planları oluşturulurken eylem planlarını başarıya ulaştıracak stratejiler, stratejiler ile ilgili sınırlılıklarda belirlenmelidir.Stratejik planlarımızın varlığı, içinde yaşadığımız toplumun hak ve menfaatlerini  tek taraflı istismar edeceğimiz anlamına da gelemez.Demokrasi, bizim sınırımızın bittiği yerde bir başkasının sınırının başladığını bilmektir.
Hak,hukuk,adalet içerisinde kalmak koşulu ile stratejik planlama bir süreçtir, ama başı ve sonu olmayan bir süreç. Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler stratejik planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmesini gerektirecektir.Küreselleşme, hızlı teknolojik gelişme, yeni oluşan pazarlar, insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan  rekabet ortamı karşısında, eskisinden daha stratejik düşünerek  planlama  yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorundayız . Stratejik planlama yapmanın bize katkısı, gelişigüzellik yerine temel prensipler sağlamasıdır. Stratejik planlama olmaksızın sürdürülebilir üstünlük sağlanması  söz konusu değildir. Stratejik planlama bir seferlik yapılan bir plan türü olmamakla birlikte, planlama sürecinde  ilgili tüm paydaşların değerlendirilmesini zorunlu  kılan bir süreçtir. Başarılı bir strateji planlamasının  olmazsa olmaz  temel unsurları; zaman,mekan ve güçtür. Stratejide, başarı, taklit etmek değil, kendi özgün koşullarında farklı olanı yaratmaktır. Başarılı bir stratejik plan, eldeki mevcut olanakların iyi bir planlama çerçevesinde başarılı olmak üzere performansı arttıracak teknikleri geliştirmek değil, mevcut olanaklardan kolaylıkla yararlanarak zordan  çıkış yolunu bulmaktır.        

Strateji,  bizimle mücadele içerisinde aynı hedefe koşanlara karşı yılgınlık göstermeden,  rakip  üzerinde güçlü görüneceğimiz yöntemleri  bulmaktır.  Strateji, olası bir kriz ortamında hayatta kalmayı sağlayacak şartları bulmak değil, aynı kriz ortamından daha güçlü çıkma yöntemini bulmaktır. Strateji  insan onurundan ödün vermeden, kendi gücümüzle, değişmeden,mevcut koşulların değişimini sağlayabileceğimiz yol haritasıdır.  

                                                                                                           

 

 
Etiketler: STRATEJİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı