Yazı Detayı
16 Nisan 2014 - Çarşamba 16:52 Bu yazı 2087 kez okundu
 
SABIR KAHRAMANI
Derya Sabuncu
 
 

Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen

merhametlilerin en merhametli olanısın." Böylece onun duasına icabet ettik.

Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.

(Enbiya Suresi, 83-84)

 

İşte Kur'anı kerimde muhteşem sabrıyla bahsedilen Eyüp peygamberin hayatından bahsedeceğiz bu hafta.Sabır, sebat ve teslimiyet timsâli olan Eyyub Aleyhilsselâm varlıkta ve darlıkta şükürden asla ayrılmayan, en mesut günlerinde ve en muztarip anlarında Allah'a olan bağlılığından zerre kadar kopmayan müstesna bir insandı.Şam civarında yaşayan insanları irşad etmesi için peygamberlik vazifesi verilmişti.Her peygamberde olduğu gibi eyüp as.mında kur'an da bahsedilen güzel vasıflarından bazıları;

*Doğrusu biz onu sabırlı bulduk,

*çok güzel ve iyi bir kuldu,

*O ne güzel kuldu,

*Her işinde Allahın rızasını gözetirdi,

*Daima Allah'a yönelirdi.

                [sad suresi,38,44]

 

Bediüzzaman sait nursi hz.'leri ikinci lem'a da bu hakikate şöyle değinmekte; 'Sabır kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın şu münacatı, hem mücerreb,[tecrübe olunmuş] hem tesirlidir. Fakat âyetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Ya Rabbi zarar bana dokundu.  Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.  Bana da merhamet eyle yarabbi demeliyiz. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın meşhur

kıssasının hülâsası şudur ki: Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış.  Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş.

Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş.'Eyüp as o kadar sıkıntı ve meşakkate rağmen muhteşem bir sabırla bekleyip,ta kihastalığı artıp,kurtlar diline ve kalbine ulaşınca dua etmiş.Çünkü kalb ve dil ibadetin mahallidir.Eyüp as. o kadar acı içerisinde olmasına rağmen, duasını ancak ibadet mahallerinezarar geldiği vakit yapıyor.

 

Hz. Eyyüb’ün  başına  gelen  felaketin sebebi  şöyledir:

“Allah (cc) Eyyûb 'u andığı zaman meleklerin ona dua ve istiğfar ile cevap vermeleri İblîs'in Eyyûb'u kıskanmasına yol açtı. Hatta İblis onu din yönünden fitneye düşürüp sarsmak için Allah'tan kendisini onun başına musallat etmesini istedi; Allah (C.c.) da İblis'i sadece mal noktasından onun başına musallat kıldı. Bunun üzerine İblis, bu mesele üzerinde istişare etmek için ifritlerden ileri gelen adamlarını topladı.Dimaşk (Şâm) şehrine bağlı olan Besniyye kasabası bütün müştemilatıyla birlikte Hz.Eyyûb'un mülkiyetinde idi. Bu kasabanın arazisinde çobanlar tarafından ona ait bin koyun otlatılırdı. Ayrıca araziyi ekip biçmek için hazırlanmış koşumlu vaziyette beş yüz çifti vardı. Bu çiftlerin (sabanların) peşinden giden beş yüz tane de kölesi mevcuttu. Her kölenin bir hanımı, çocukları ve malları vardı.

Bu arada bir çift için gerekli olan (saban v.s. gibi) âlet ve edevatı dişi bir merkep taşırdı. Her dişi merkebin de bir, iki veya daha çok sıpaları vardı.Nihayet şeytan istişare için topladığı adamlarına :

 "Ben Eyyûb'un mal ve mülküne musallat oldum. Ne kadar gücünüz var? Hüner ve marifetiniz ne durumdadır?" diye sordu. Bunun üzerine onların her biri görüşlerini ayrı ayrı ortaya koydular. İstişareden sonra İblis adamlarını Eyyûb a.s.'ın mal ve mülkünün üzerine gönderdi. Neticede onlar Hz. Eyyûb'un bütün mallarını yok ettiler.

Hz. Eyyûb ise bu durum karşısında Allah'a hamd ediyor, O'na ibâdet etmekten, verdiği şeylere şükretmekten ve başına musallat ettiği belâ ve musibetlere karşısabretmekten asla geri durmuyordu.

 İblis, Hz. Eyyûb'un bu metanet ve sabrını görünce Allah'tan kendisini onun çocuklarına musallat etmesini istedi. Allah (C.c.) ise İblis'i onun çocuklarına musallat etti;

fakat Eyyûb a.s.'un bedenine, aklına ve kalbine musallat olmasına müsâade etmedi. Neticede İblîs onun bütün çocuklarını helak edip yok etti. Bundan sonra İblîs onun çocuklarına hikmet öğreten bir muallim kılığına girerek yaralı ve kafası kırılmış bir vaziyette Hz. Eyyûb'a gelip kendisini acındırdı.

Hatta yüreği yufkalaşan Eyyûb as, onun bu durumuna ağladı ve yerden bir avuç toprak alıp onun başına döktü.İblîs ise Eyyûb'un bu hareketine çok sevindi.[İbnü’l-Esîr,,I, 109-110; İbn Kesîr,I, 330]

Aslında şeytanın kini,nefreti,kıskançlığı sadece eyüp as'ma olmayıp,ilk insan yaratıldığından beri insanları hep kıskanıp düşman olmuştur.Şeytanın cennetten kovulma sebebi Allah'aiman etmediği için değil,zira şeytan;Yüce Allah'ın yaratmış olduğu cennet mülkünde yaşıyordu ve ona imanı tamdı.

Onun cehennemlik oluşuna sebeb,imansızlık değil,yüce Allah'ın emrine isyanı idi.Kibir ve gururu onu bu duruma getirdi.Sırf baş kaldırış,kibir ve gurur sebebiyle cennetnimetleri ona haram kılındı.Evet konumuza döndüğümüzde Eyüp as. da mükemmel bir teslimiyet vardı ve o sıkca şükrederdi.Şükürde teslimiyet vardır,insan Allah'a şükrettikçe kibir ve gurur erir gider.

Evlatlarının bile elinden alınmasına rağmen hala rabbbine karşı büyük bir teslimiyet gösteren sabır kahramanı bu sefer hastalıkla imtihana tabi tutulmuştu.Eyyûb as. bir rivayete göre  cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Bundan daha kötüsü ise,vücudu ateş kesildi ve neticede etleri dökülüp vücudunu kurtlar sardı.

Hatta İblîs Hz. Eyyûb'un vücudundan yere düşen kurtları alır, onları düştükleri yerlere tekrar kor ve onlara hitaben : "Allah'ın rızkından yiyiniz" derdi.[ İbnü’l-Esîr,I, 110, İbn Kesîr,I, 329-335]

Nihayet şehirden uzaklaşıp cefakar ve fedakar eşleri rahme ve liyya isminde iki hanımıylabir mağaraya sığındılar.Eşleri,eyüp as.'mın, bir rivayete göre 13 yada 18 yıl süren rahatsızlığı boyunca yanından ayrılmayıp büyük bir sadakatle hizmet etmişlerdir.Eyüp aleyhisselam hastalığı sırasında her seher vakti yüce Allahın vahyine mazhar oluyordu.Ona şöyle diyordu:

-Habibim eyyüp ne haldesin ?

Eyüp aleyhisselam Allah'ın bu yüce kelamını işitince kendinden geçip,mest oluyordu. o an hastalığının ağrılarını unutuyordu.Bu arada Eyüp aleyhisselama şeytanın hasedi arttıkca artıyordu.Ona vesvese verip,her türlü oyunu oynuyordu.Eyüp aleyhisselam ise Cenab-ı hakka sığınmaktan bir an bile geri durmamıştır.Bu sayede Allah c.c onun sabır derecesini daha çok arttırdı.Bir keresinde hanımı;

-Rabbine dua etsen sana sağlık verse,dedi.Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam ise;

-80 sene bolluk ve rahat içinde yaşadım,utanırım nasıl söylerim demiştir.

Birgün Eyüp aleyhisselamın hanımı bir iş için ayrılıp gitmiş, ancak zamanında gelmeyip oldukça gecikmişti.Eyüp aleyhisselam o an ki kızgınlık ile;iyileşince kendisine yüz sopa vurmaya söz vermiş.  

Ağır bir hastanın beklediği hizmeti anında görmemesinden kaynaklanan bir kızgınlık, Hz. Eyyub (as)’u böyle bir yemine itmişti. Ancak, anlık bir kızgınlık sonucu olarak ağzından çıkan böyle bir yeminden dolayı oldukça pişman ve rahatsız olan Hz. Eyyub  as’a, Rabb-i Rahimi bir ruhsat ve muhterem eşine de bir ikram olarak:

“Eline bir demet ot/sap al, onunla vur! Yemininden dönen kimsenin durumuna düşme!” [sad suresi]

'Yüz başak sapından bir demet veya yüz hurma yaprağından bir tutam alıp onunla hanımına vurarak yemini yerine getirmesini emretti. Allah böyle bir çağrıyı; Hz. Eyyûb as'a olan merhameti, ve hanımının da ona, sıkıntılı günlerinde çok güzel hizmet etmiş olduğu için emir buyurdu.'[ibn'i kesir]

Burdan da anlıyoruz kiAllah vefalı bir eşin emeğini zayi etmeyip ona lutufta bulunmuştur.Bu özel uygulamadandolayı bırakın incinmeyi,belki iftihar etmiştir.Böyle bir olayın Kur'an’da anlatılması da onun adına ayrı bir ikramdır.Nihayi olarak hastalık ibadet mahalline zarar verince Eyüp as. dua etti ve

Allah-u teala şöyle buyurdu:

-''Ayağını yere vur.'' [Sad suresi, 42]

Vurdu.

Su fışkırdı. Allah cc. yine buyurup;-‘İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su.

Eyüp as. yıkandı ve içti. Böylece sağlığına kavuşup,genç ve dinç bir adam haline geldi.

Bir rivayete göre; 'Ayağını vur' emri geldiğinde hanımı dışarıdaydı,Eyüp as.genç,sağlıklı bir erkek olarak mağaradan çıktığında hanımıyla karşılaşıp ona yaklaştığındahanım onu tanımadan, 'benden uzak dur' deyince o da kendisinin eyüp as olduğunu söyleyip mağaraya dönmüşlerdi ve ailece o sudan faydalandılar.

Allah cc. şöyle buyurdu;‘Katımızdan bir rahmet akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ona tekrar geçmiş olanlarla bir mislini daha verdik. [Sad suresi 43]

Eyüp aleyhisselam as.sağlığıyla birlikte aile ve servete de kavuştu. Eyüp as.çıplak olarak yıkandığı sırada,üzerine altından çekirge sürüsü üşüşmüştü.Hz. Eyüp avuç avuç [alıp] elbisesine doldurmaya başladı.Aziz ve Celil olan Rabbi:

-'ya Eyüp,şu gördüğünden seni zengin kılmış değil miyim ?' diye nida edince;

-Evet,senin izzetine andolsun ki [beni zengin kılmıştın] Fakat senin bereketinden zengin kalabileceğim bir zaman yoktur, dedi. (Kırk mevzuda kırk hadis kitabından ) [EL-TÂC C.3,S.268]

Eyüp aleyhisselam 93 yaşında vefat etmiştir.Vefat ederken oğlu Havmel'e vasiyette bulunmuştur.

Kendisinden sonra idareyi oğlu Bişr ele almıştır. İnsanların çoğu bunun Zü'lkif  olduğu inancındadırlar.

[İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye]

Doğruyu ancak Allah bilir. Bu oğlu da bazılarına göre bu da peygamberdir demişler.[la ya'lemul gaybe illallah] gaybı ancak Allah bilir bir de onun bildirdikleri bilir.

 
Etiketler: SABIR, KAHRAMANI
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
28 Nisan 2018
ÜMİTVAR OLMAK
400 Okunma.
14 Nisan 2018
MİRAÇ KANDİLİ
317 Okunma.
24 Mart 2018
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
567 Okunma.
03 Mart 2018
ZEYTİNDALI
527 Okunma.
16 Şubat 2018
AFRİN MÜCAHİTLERİNİN YANINDAYIZ
406 Okunma.
10 Şubat 2018
MİLLİ BERABERLİK VE DUA VAKTİ
292 Okunma.
20 Ocak 2018
KENDİNE İNANMAK
591 Okunma.
23 Aralık 2017
‘Okuma, ruhu yüceltir.’
466 Okunma.
09 Aralık 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK YAŞAMINDAN
309 Okunma.
25 Kasım 2017
CENAZE NAMAZI HAKKINDA
427 Okunma.
11 Kasım 2017
YARDIMA MUHTAÇ OLANLARA ULAŞALIM
443 Okunma.
21 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (2)
406 Okunma.
14 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (1)
386 Okunma.
30 Eylül 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DİLİNDEN DUALAR
461 Okunma.
16 Eylül 2017
HÜSN-Ü AHLAK
419 Okunma.
05 Eylül 2017
BAYRAM MESAJI
441 Okunma.
19 Ağustos 2017
HAYR YAPMANIN GÜZELLİĞİ
431 Okunma.
05 Ağustos 2017
BİR KISSA
368 Okunma.
17 Temmuz 2017
FEDAKARLIK
420 Okunma.
01 Temmuz 2017
GÜZEL MUAMELE
554 Okunma.
17 Haziran 2017
RAMAZAN BAYRAMIMIZA KAVUŞUYORUZ
580 Okunma.
10 Haziran 2017
BU GÜZEL AYDA SALAVAT-I ŞERİFELERİ İHMAL ETMEYELİM
526 Okunma.
27 Mayıs 2017
MEZHEPLER
517 Okunma.
13 Mayıs 2017
HZ ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM
672 Okunma.
06 Mayıs 2017
MESCİTLERDE İNSANLARA YER VERMEK
670 Okunma.
22 Nisan 2017
HARAMLARDAN KAÇINMAK
749 Okunma.
15 Nisan 2017
TABİPLERİN PİRİ LOKMAN EL HAKİM
702 Okunma.
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
784 Okunma.
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
488 Okunma.
10 Mart 2017
TAKDİR OLUNANA SABIR GÖSTERMEK
659 Okunma.
03 Mart 2017
HZ İLYAS ALEYHİSSELAM
623 Okunma.
24 Şubat 2017
HZ YAHYA
657 Okunma.
10 Şubat 2017
YALANIN SONU
706 Okunma.
20 Ocak 2017
GEÇİCİ DÜNYA HAYATI
740 Okunma.
13 Ocak 2017
HEDİYELEŞMEK
646 Okunma.
30 Aralık 2016
ALLAHIN RIZASINI GÖZETMEK
630 Okunma.
16 Aralık 2016
VESVESE
709 Okunma.
25 Kasım 2016
OKU...!
604 Okunma.
18 Kasım 2016
CÜNEYD-İ BAĞDADİ VE ŞEYTANI YAKMANIN YOLU
670 Okunma.
11 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (2)
662 Okunma.
04 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (1)
780 Okunma.
28 Ekim 2016
NASİHAT TUTMAYANI MUSİBET TUTAR
768 Okunma.
21 Ekim 2016
ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYINIZ
711 Okunma.
07 Ekim 2016
BÜYÜKLERDEN NASİHATLER
754 Okunma.
19 Ağustos 2016
AFFETMENİN FAZİLETİNE DAİR
793 Okunma.
05 Ağustos 2016
KIRK HADİS
872 Okunma.
22 Temmuz 2016
ÜLKECE GEÇİRDİĞİMİZ ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ
896 Okunma.
30 Haziran 2016
ORUC TUTMANIN GÜZELLIKLERİ
815 Okunma.
24 Haziran 2016
RAMAZAN BAYRAMININ FAZİLETİ
920 Okunma.
09 Haziran 2016
ŞEHR-İ RAMAZAN AYINDA YAPMAMIZ GEREKENLER
839 Okunma.
27 Mayıs 2016
ŞEHRİ RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ
893 Okunma.
12 Mayıs 2016
BAŞKALARINA LAKAP TAKMAK
1030 Okunma.
28 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [3]
1037 Okunma.
21 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [2]
849 Okunma.
14 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [1]
1021 Okunma.
31 Mart 2016
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YÜKSEK AHLAKI
1106 Okunma.
17 Mart 2016
FİTNE ÇIKARMAK
1169 Okunma.
10 Mart 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
926 Okunma.
03 Mart 2016
İSLAM DİNİNİN ADALET TERAZİSİ
982 Okunma.
18 Şubat 2016
HELAL GIDA TÜKETMENİN ÖNEMİ
973 Okunma.
04 Şubat 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
1063 Okunma.
28 Ocak 2016
CİNLERE DAİR KONULAR
1009 Okunma.
21 Ocak 2016
DAVUD ALEYHİSSELAM
1109 Okunma.
14 Ocak 2016
HACCA GİTMENİN FAZİLETİ
1024 Okunma.
30 Aralık 2015
EĞER ALLAH’A BİR DAHA İŞİNİZ DÜŞMEYECEKSE
1150 Okunma.
16 Aralık 2015
MUTA NİKAHI
1252 Okunma.
03 Aralık 2015
GÜNAHLARINA AĞLAYAN GENÇ
1173 Okunma.
26 Kasım 2015
Hz .Nuh aleyhisselamın evlatlarına nasihati
997 Okunma.
18 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM} 2
1085 Okunma.
11 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM}
1133 Okunma.
04 Kasım 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAMIN EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ VE SEVİNDİĞİ ÖLÜM
1396 Okunma.
28 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 3
1057 Okunma.
21 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 2
1192 Okunma.
14 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 1
1014 Okunma.
30 Eylül 2015
TEFEKKÜR
1080 Okunma.
18 Eylül 2015
BİR HİKAYE...
1100 Okunma.
09 Eylül 2015
HACCA GİDEN BİR FAKİRİN BERAATINI ALIŞI
1086 Okunma.
02 Eylül 2015
ALLAHA VERDİĞİMİZ SÖZLER
1121 Okunma.
26 Ağustos 2015
KENDİSİNE VERİLEN NİMETLERE KANAAT ETMEK
1075 Okunma.
19 Ağustos 2015
KABAĞINDA BİR SAHİBİ VAR
1420 Okunma.
12 Ağustos 2015
DEDİKODUCU BİR KÖLENİN YAPTIKLARI
1198 Okunma.
05 Ağustos 2015
TAASSUP
956 Okunma.
29 Temmuz 2015
DÜNYA HAYATI
1174 Okunma.
22 Temmuz 2015
İLMİ İLE AMİL OLMAYAN ALİMLER
1343 Okunma.
09 Temmuz 2015
MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK
1421 Okunma.
24 Haziran 2015
DOSTLUK
1034 Okunma.
17 Haziran 2015
BİZİM DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR...?
3268 Okunma.
11 Haziran 2015
CENNETİN ANAHTARI NAMAZ
1039 Okunma.
03 Haziran 2015
SALAVAT-I ŞERİFEYİ BU AYDA ÇOK ÇEKMEK ELZEMDİR
1285 Okunma.
20 Mayıs 2015
HAKKANİYETLİ OLMAK...
1272 Okunma.
07 Mayıs 2015
HIZIR VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-4
1333 Okunma.
30 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA AS ALEYHİSSELAMIN KISSASI-3
1261 Okunma.
23 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-2
1546 Okunma.
19 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-1
1255 Okunma.
09 Nisan 2015
İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK
1471 Okunma.
01 Nisan 2015
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERDE CEHENNEMDEN BAHSETMESİ
1455 Okunma.
25 Mart 2015
HZ ÖMER RA.PEYGAMBERİMİZ SAV GÖRÜNCE AĞLAMASI
3229 Okunma.
18 Mart 2015
PEYGAMBERİMİZİN BİR GENCE NASİHATİ
1499 Okunma.
11 Mart 2015
HZ LOKMAN'IN OĞLUNA NASİHATİ
2167 Okunma.
04 Mart 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-2
1524 Okunma.
25 Şubat 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-1
1680 Okunma.
18 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-3
1551 Okunma.
11 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-2
1781 Okunma.
04 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-1
1395 Okunma.
25 Ocak 2015
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
2015 Okunma.
16 Ocak 2015
DÜNYA MALININ ALDATICILIĞI
2119 Okunma.
07 Ocak 2015
DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER
1749 Okunma.
31 Aralık 2014
İSTİHARE NAMAZI
1319 Okunma.
24 Aralık 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖĞRETTİĞİ TESBİHLER
2427 Okunma.
17 Aralık 2014
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİNE DAİR
1307 Okunma.
14 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-2
1365 Okunma.
10 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-1
1719 Okunma.
01 Aralık 2014
KOĞUCULUK-2
1962 Okunma.
26 Kasım 2014
KOĞUCULUK-1
1708 Okunma.
19 Kasım 2014
MESCİD VE CAMİLERİN FAZİLETİNE DAİR
1785 Okunma.
13 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
1565 Okunma.
12 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
1353 Okunma.
05 Kasım 2014
AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
1410 Okunma.
29 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADIN
2415 Okunma.
26 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADININ YERİ
3531 Okunma.
22 Ekim 2014
KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ
1590 Okunma.
19 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI - 2
1756 Okunma.
15 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI
3006 Okunma.
08 Ekim 2014
NAMAZI BOZAN HALLER
1689 Okunma.
01 Ekim 2014
DUA'NIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR
21775 Okunma.
24 Eylül 2014
ALLAH c.c RIZIK VERMEDİĞİ,HİÇ BİR CANLI YOKTUR. [hud 6]
2202 Okunma.
17 Eylül 2014
HZ. İBRAHİM ALEYHİSSELAM VE KURBAN
2158 Okunma.
10 Eylül 2014
ZULMÜN KÖTÜLÜĞÜ
2471 Okunma.
04 Eylül 2014
TEVEKKÜLÜN FAZİLETİ
2183 Okunma.
27 Ağustos 2014
HIRSIZLIK
2139 Okunma.
20 Ağustos 2014
HAKKI TAVSİYE ETMEK...
2567 Okunma.
13 Ağustos 2014
ANAYA-BABAYA İYİLİK
2012 Okunma.
06 Ağustos 2014
GAZZE'YE DUA EDELİM!
2175 Okunma.
30 Temmuz 2014
iSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR !
2096 Okunma.
23 Temmuz 2014
GAZZE İÇİN DUA VAKTİ...
2089 Okunma.
16 Temmuz 2014
LEYLE-İ KADİR
2556 Okunma.
09 Temmuz 2014
NEFSİN GAFLETİ
2185 Okunma.
04 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 2 Dünün devamı...
5760 Okunma.
02 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 1
3222 Okunma.
25 Haziran 2014
SURE-İ FATİHA
2352 Okunma.
18 Haziran 2014
ALLAH'A ŞÜKÜR ETMENİN ÖNEMİ
3516 Okunma.
11 Haziran 2014
SIRRI İLAHİ
2149 Okunma.
04 Haziran 2014
KOMŞU HAKKI
2336 Okunma.
28 Mayıs 2014
NAMAZ SONRASI YAPILAN TESBİHATİN ÖNEMİ
1986 Okunma.
21 Mayıs 2014
DİNİN TEMELİ NAMAZ
2196 Okunma.
15 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM'i ÖĞRENİYORUM [2]
1795 Okunma.
14 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİYORUM [1]
2434 Okunma.
11 Mayıs 2014
TÜM ANNELERE VE DAHİ ANNE ADAYLARINA SESLENİYORUM...
1489 Okunma.
07 Mayıs 2014
KISSADAN HİSSE
2151 Okunma.
30 Nisan 2014
SURE-İ İHLAS
1915 Okunma.
23 Nisan 2014
İBADETİN MAZERETİ OLAMAZ...
1724 Okunma.
09 Nisan 2014
STRESİ YENMENİN YOLLARI...
1699 Okunma.
02 Nisan 2014
OKU...!
1980 Okunma.
26 Mart 2014
Merhamet ve şefkat
2067 Okunma.
Haber Yazılımı