Yazı Detayı
16 Nisan 2014 - Çarşamba 16:52 Bu yazı 1973 kez okundu
 
SABIR KAHRAMANI
Derya Sabuncu
 
 

Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen

merhametlilerin en merhametli olanısın." Böylece onun duasına icabet ettik.

Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.

(Enbiya Suresi, 83-84)

 

İşte Kur'anı kerimde muhteşem sabrıyla bahsedilen Eyüp peygamberin hayatından bahsedeceğiz bu hafta.Sabır, sebat ve teslimiyet timsâli olan Eyyub Aleyhilsselâm varlıkta ve darlıkta şükürden asla ayrılmayan, en mesut günlerinde ve en muztarip anlarında Allah'a olan bağlılığından zerre kadar kopmayan müstesna bir insandı.Şam civarında yaşayan insanları irşad etmesi için peygamberlik vazifesi verilmişti.Her peygamberde olduğu gibi eyüp as.mında kur'an da bahsedilen güzel vasıflarından bazıları;

*Doğrusu biz onu sabırlı bulduk,

*çok güzel ve iyi bir kuldu,

*O ne güzel kuldu,

*Her işinde Allahın rızasını gözetirdi,

*Daima Allah'a yönelirdi.

                [sad suresi,38,44]

 

Bediüzzaman sait nursi hz.'leri ikinci lem'a da bu hakikate şöyle değinmekte; 'Sabır kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın şu münacatı, hem mücerreb,[tecrübe olunmuş] hem tesirlidir. Fakat âyetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Ya Rabbi zarar bana dokundu.  Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.  Bana da merhamet eyle yarabbi demeliyiz. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın meşhur

kıssasının hülâsası şudur ki: Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış.  Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş.

Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş.'Eyüp as o kadar sıkıntı ve meşakkate rağmen muhteşem bir sabırla bekleyip,ta kihastalığı artıp,kurtlar diline ve kalbine ulaşınca dua etmiş.Çünkü kalb ve dil ibadetin mahallidir.Eyüp as. o kadar acı içerisinde olmasına rağmen, duasını ancak ibadet mahallerinezarar geldiği vakit yapıyor.

 

Hz. Eyyüb’ün  başına  gelen  felaketin sebebi  şöyledir:

“Allah (cc) Eyyûb 'u andığı zaman meleklerin ona dua ve istiğfar ile cevap vermeleri İblîs'in Eyyûb'u kıskanmasına yol açtı. Hatta İblis onu din yönünden fitneye düşürüp sarsmak için Allah'tan kendisini onun başına musallat etmesini istedi; Allah (C.c.) da İblis'i sadece mal noktasından onun başına musallat kıldı. Bunun üzerine İblis, bu mesele üzerinde istişare etmek için ifritlerden ileri gelen adamlarını topladı.Dimaşk (Şâm) şehrine bağlı olan Besniyye kasabası bütün müştemilatıyla birlikte Hz.Eyyûb'un mülkiyetinde idi. Bu kasabanın arazisinde çobanlar tarafından ona ait bin koyun otlatılırdı. Ayrıca araziyi ekip biçmek için hazırlanmış koşumlu vaziyette beş yüz çifti vardı. Bu çiftlerin (sabanların) peşinden giden beş yüz tane de kölesi mevcuttu. Her kölenin bir hanımı, çocukları ve malları vardı.

Bu arada bir çift için gerekli olan (saban v.s. gibi) âlet ve edevatı dişi bir merkep taşırdı. Her dişi merkebin de bir, iki veya daha çok sıpaları vardı.Nihayet şeytan istişare için topladığı adamlarına :

 "Ben Eyyûb'un mal ve mülküne musallat oldum. Ne kadar gücünüz var? Hüner ve marifetiniz ne durumdadır?" diye sordu. Bunun üzerine onların her biri görüşlerini ayrı ayrı ortaya koydular. İstişareden sonra İblis adamlarını Eyyûb a.s.'ın mal ve mülkünün üzerine gönderdi. Neticede onlar Hz. Eyyûb'un bütün mallarını yok ettiler.

Hz. Eyyûb ise bu durum karşısında Allah'a hamd ediyor, O'na ibâdet etmekten, verdiği şeylere şükretmekten ve başına musallat ettiği belâ ve musibetlere karşısabretmekten asla geri durmuyordu.

 İblis, Hz. Eyyûb'un bu metanet ve sabrını görünce Allah'tan kendisini onun çocuklarına musallat etmesini istedi. Allah (C.c.) ise İblis'i onun çocuklarına musallat etti;

fakat Eyyûb a.s.'un bedenine, aklına ve kalbine musallat olmasına müsâade etmedi. Neticede İblîs onun bütün çocuklarını helak edip yok etti. Bundan sonra İblîs onun çocuklarına hikmet öğreten bir muallim kılığına girerek yaralı ve kafası kırılmış bir vaziyette Hz. Eyyûb'a gelip kendisini acındırdı.

Hatta yüreği yufkalaşan Eyyûb as, onun bu durumuna ağladı ve yerden bir avuç toprak alıp onun başına döktü.İblîs ise Eyyûb'un bu hareketine çok sevindi.[İbnü’l-Esîr,,I, 109-110; İbn Kesîr,I, 330]

Aslında şeytanın kini,nefreti,kıskançlığı sadece eyüp as'ma olmayıp,ilk insan yaratıldığından beri insanları hep kıskanıp düşman olmuştur.Şeytanın cennetten kovulma sebebi Allah'aiman etmediği için değil,zira şeytan;Yüce Allah'ın yaratmış olduğu cennet mülkünde yaşıyordu ve ona imanı tamdı.

Onun cehennemlik oluşuna sebeb,imansızlık değil,yüce Allah'ın emrine isyanı idi.Kibir ve gururu onu bu duruma getirdi.Sırf baş kaldırış,kibir ve gurur sebebiyle cennetnimetleri ona haram kılındı.Evet konumuza döndüğümüzde Eyüp as. da mükemmel bir teslimiyet vardı ve o sıkca şükrederdi.Şükürde teslimiyet vardır,insan Allah'a şükrettikçe kibir ve gurur erir gider.

Evlatlarının bile elinden alınmasına rağmen hala rabbbine karşı büyük bir teslimiyet gösteren sabır kahramanı bu sefer hastalıkla imtihana tabi tutulmuştu.Eyyûb as. bir rivayete göre  cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Bundan daha kötüsü ise,vücudu ateş kesildi ve neticede etleri dökülüp vücudunu kurtlar sardı.

Hatta İblîs Hz. Eyyûb'un vücudundan yere düşen kurtları alır, onları düştükleri yerlere tekrar kor ve onlara hitaben : "Allah'ın rızkından yiyiniz" derdi.[ İbnü’l-Esîr,I, 110, İbn Kesîr,I, 329-335]

Nihayet şehirden uzaklaşıp cefakar ve fedakar eşleri rahme ve liyya isminde iki hanımıylabir mağaraya sığındılar.Eşleri,eyüp as.'mın, bir rivayete göre 13 yada 18 yıl süren rahatsızlığı boyunca yanından ayrılmayıp büyük bir sadakatle hizmet etmişlerdir.Eyüp aleyhisselam hastalığı sırasında her seher vakti yüce Allahın vahyine mazhar oluyordu.Ona şöyle diyordu:

-Habibim eyyüp ne haldesin ?

Eyüp aleyhisselam Allah'ın bu yüce kelamını işitince kendinden geçip,mest oluyordu. o an hastalığının ağrılarını unutuyordu.Bu arada Eyüp aleyhisselama şeytanın hasedi arttıkca artıyordu.Ona vesvese verip,her türlü oyunu oynuyordu.Eyüp aleyhisselam ise Cenab-ı hakka sığınmaktan bir an bile geri durmamıştır.Bu sayede Allah c.c onun sabır derecesini daha çok arttırdı.Bir keresinde hanımı;

-Rabbine dua etsen sana sağlık verse,dedi.Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam ise;

-80 sene bolluk ve rahat içinde yaşadım,utanırım nasıl söylerim demiştir.

Birgün Eyüp aleyhisselamın hanımı bir iş için ayrılıp gitmiş, ancak zamanında gelmeyip oldukça gecikmişti.Eyüp aleyhisselam o an ki kızgınlık ile;iyileşince kendisine yüz sopa vurmaya söz vermiş.  

Ağır bir hastanın beklediği hizmeti anında görmemesinden kaynaklanan bir kızgınlık, Hz. Eyyub (as)’u böyle bir yemine itmişti. Ancak, anlık bir kızgınlık sonucu olarak ağzından çıkan böyle bir yeminden dolayı oldukça pişman ve rahatsız olan Hz. Eyyub  as’a, Rabb-i Rahimi bir ruhsat ve muhterem eşine de bir ikram olarak:

“Eline bir demet ot/sap al, onunla vur! Yemininden dönen kimsenin durumuna düşme!” [sad suresi]

'Yüz başak sapından bir demet veya yüz hurma yaprağından bir tutam alıp onunla hanımına vurarak yemini yerine getirmesini emretti. Allah böyle bir çağrıyı; Hz. Eyyûb as'a olan merhameti, ve hanımının da ona, sıkıntılı günlerinde çok güzel hizmet etmiş olduğu için emir buyurdu.'[ibn'i kesir]

Burdan da anlıyoruz kiAllah vefalı bir eşin emeğini zayi etmeyip ona lutufta bulunmuştur.Bu özel uygulamadandolayı bırakın incinmeyi,belki iftihar etmiştir.Böyle bir olayın Kur'an’da anlatılması da onun adına ayrı bir ikramdır.Nihayi olarak hastalık ibadet mahalline zarar verince Eyüp as. dua etti ve

Allah-u teala şöyle buyurdu:

-''Ayağını yere vur.'' [Sad suresi, 42]

Vurdu.

Su fışkırdı. Allah cc. yine buyurup;-‘İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su.

Eyüp as. yıkandı ve içti. Böylece sağlığına kavuşup,genç ve dinç bir adam haline geldi.

Bir rivayete göre; 'Ayağını vur' emri geldiğinde hanımı dışarıdaydı,Eyüp as.genç,sağlıklı bir erkek olarak mağaradan çıktığında hanımıyla karşılaşıp ona yaklaştığındahanım onu tanımadan, 'benden uzak dur' deyince o da kendisinin eyüp as olduğunu söyleyip mağaraya dönmüşlerdi ve ailece o sudan faydalandılar.

Allah cc. şöyle buyurdu;‘Katımızdan bir rahmet akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ona tekrar geçmiş olanlarla bir mislini daha verdik. [Sad suresi 43]

Eyüp aleyhisselam as.sağlığıyla birlikte aile ve servete de kavuştu. Eyüp as.çıplak olarak yıkandığı sırada,üzerine altından çekirge sürüsü üşüşmüştü.Hz. Eyüp avuç avuç [alıp] elbisesine doldurmaya başladı.Aziz ve Celil olan Rabbi:

-'ya Eyüp,şu gördüğünden seni zengin kılmış değil miyim ?' diye nida edince;

-Evet,senin izzetine andolsun ki [beni zengin kılmıştın] Fakat senin bereketinden zengin kalabileceğim bir zaman yoktur, dedi. (Kırk mevzuda kırk hadis kitabından ) [EL-TÂC C.3,S.268]

Eyüp aleyhisselam 93 yaşında vefat etmiştir.Vefat ederken oğlu Havmel'e vasiyette bulunmuştur.

Kendisinden sonra idareyi oğlu Bişr ele almıştır. İnsanların çoğu bunun Zü'lkif  olduğu inancındadırlar.

[İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye]

Doğruyu ancak Allah bilir. Bu oğlu da bazılarına göre bu da peygamberdir demişler.[la ya'lemul gaybe illallah] gaybı ancak Allah bilir bir de onun bildirdikleri bilir.

 
Etiketler: SABIR, KAHRAMANI
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Şubat 2018
AFRİN MÜCAHİTLERİNİN YANINDAYIZ
241 Okunma.
10 Şubat 2018
MİLLİ BERABERLİK VE DUA VAKTİ
177 Okunma.
20 Ocak 2018
KENDİNE İNANMAK
472 Okunma.
23 Aralık 2017
‘Okuma, ruhu yüceltir.’
316 Okunma.
09 Aralık 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK YAŞAMINDAN
178 Okunma.
25 Kasım 2017
CENAZE NAMAZI HAKKINDA
298 Okunma.
11 Kasım 2017
YARDIMA MUHTAÇ OLANLARA ULAŞALIM
312 Okunma.
21 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (2)
316 Okunma.
14 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (1)
285 Okunma.
30 Eylül 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DİLİNDEN DUALAR
341 Okunma.
16 Eylül 2017
HÜSN-Ü AHLAK
309 Okunma.
05 Eylül 2017
BAYRAM MESAJI
343 Okunma.
19 Ağustos 2017
HAYR YAPMANIN GÜZELLİĞİ
336 Okunma.
05 Ağustos 2017
BİR KISSA
281 Okunma.
17 Temmuz 2017
FEDAKARLIK
320 Okunma.
01 Temmuz 2017
GÜZEL MUAMELE
454 Okunma.
17 Haziran 2017
RAMAZAN BAYRAMIMIZA KAVUŞUYORUZ
468 Okunma.
10 Haziran 2017
BU GÜZEL AYDA SALAVAT-I ŞERİFELERİ İHMAL ETMEYELİM
424 Okunma.
27 Mayıs 2017
MEZHEPLER
427 Okunma.
13 Mayıs 2017
HZ ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM
550 Okunma.
06 Mayıs 2017
MESCİTLERDE İNSANLARA YER VERMEK
563 Okunma.
22 Nisan 2017
HARAMLARDAN KAÇINMAK
680 Okunma.
15 Nisan 2017
TABİPLERİN PİRİ LOKMAN EL HAKİM
601 Okunma.
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
648 Okunma.
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
353 Okunma.
10 Mart 2017
TAKDİR OLUNANA SABIR GÖSTERMEK
547 Okunma.
03 Mart 2017
HZ İLYAS ALEYHİSSELAM
533 Okunma.
24 Şubat 2017
HZ YAHYA
584 Okunma.
10 Şubat 2017
YALANIN SONU
603 Okunma.
20 Ocak 2017
GEÇİCİ DÜNYA HAYATI
655 Okunma.
13 Ocak 2017
HEDİYELEŞMEK
531 Okunma.
30 Aralık 2016
ALLAHIN RIZASINI GÖZETMEK
551 Okunma.
16 Aralık 2016
VESVESE
608 Okunma.
25 Kasım 2016
OKU...!
532 Okunma.
18 Kasım 2016
CÜNEYD-İ BAĞDADİ VE ŞEYTANI YAKMANIN YOLU
566 Okunma.
11 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (2)
558 Okunma.
04 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (1)
662 Okunma.
28 Ekim 2016
NASİHAT TUTMAYANI MUSİBET TUTAR
659 Okunma.
21 Ekim 2016
ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYINIZ
597 Okunma.
07 Ekim 2016
BÜYÜKLERDEN NASİHATLER
661 Okunma.
19 Ağustos 2016
AFFETMENİN FAZİLETİNE DAİR
693 Okunma.
05 Ağustos 2016
KIRK HADİS
780 Okunma.
22 Temmuz 2016
ÜLKECE GEÇİRDİĞİMİZ ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ
795 Okunma.
30 Haziran 2016
ORUC TUTMANIN GÜZELLIKLERİ
716 Okunma.
24 Haziran 2016
RAMAZAN BAYRAMININ FAZİLETİ
795 Okunma.
09 Haziran 2016
ŞEHR-İ RAMAZAN AYINDA YAPMAMIZ GEREKENLER
750 Okunma.
27 Mayıs 2016
ŞEHRİ RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ
805 Okunma.
12 Mayıs 2016
BAŞKALARINA LAKAP TAKMAK
927 Okunma.
28 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [3]
959 Okunma.
21 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [2]
772 Okunma.
14 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [1]
923 Okunma.
31 Mart 2016
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YÜKSEK AHLAKI
992 Okunma.
17 Mart 2016
FİTNE ÇIKARMAK
1061 Okunma.
10 Mart 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
840 Okunma.
03 Mart 2016
İSLAM DİNİNİN ADALET TERAZİSİ
862 Okunma.
18 Şubat 2016
HELAL GIDA TÜKETMENİN ÖNEMİ
883 Okunma.
04 Şubat 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
954 Okunma.
28 Ocak 2016
CİNLERE DAİR KONULAR
930 Okunma.
21 Ocak 2016
DAVUD ALEYHİSSELAM
992 Okunma.
14 Ocak 2016
HACCA GİTMENİN FAZİLETİ
924 Okunma.
30 Aralık 2015
EĞER ALLAH’A BİR DAHA İŞİNİZ DÜŞMEYECEKSE
1048 Okunma.
16 Aralık 2015
MUTA NİKAHI
1159 Okunma.
03 Aralık 2015
GÜNAHLARINA AĞLAYAN GENÇ
1062 Okunma.
26 Kasım 2015
Hz .Nuh aleyhisselamın evlatlarına nasihati
898 Okunma.
18 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM} 2
970 Okunma.
11 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM}
1035 Okunma.
04 Kasım 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAMIN EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ VE SEVİNDİĞİ ÖLÜM
1261 Okunma.
28 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 3
955 Okunma.
21 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 2
1090 Okunma.
14 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 1
896 Okunma.
30 Eylül 2015
TEFEKKÜR
1015 Okunma.
18 Eylül 2015
BİR HİKAYE...
1011 Okunma.
09 Eylül 2015
HACCA GİDEN BİR FAKİRİN BERAATINI ALIŞI
981 Okunma.
02 Eylül 2015
ALLAHA VERDİĞİMİZ SÖZLER
1010 Okunma.
26 Ağustos 2015
KENDİSİNE VERİLEN NİMETLERE KANAAT ETMEK
965 Okunma.
19 Ağustos 2015
KABAĞINDA BİR SAHİBİ VAR
1305 Okunma.
12 Ağustos 2015
DEDİKODUCU BİR KÖLENİN YAPTIKLARI
1102 Okunma.
05 Ağustos 2015
TAASSUP
868 Okunma.
29 Temmuz 2015
DÜNYA HAYATI
1093 Okunma.
22 Temmuz 2015
İLMİ İLE AMİL OLMAYAN ALİMLER
1212 Okunma.
09 Temmuz 2015
MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK
1292 Okunma.
24 Haziran 2015
DOSTLUK
932 Okunma.
17 Haziran 2015
BİZİM DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR...?
3026 Okunma.
11 Haziran 2015
CENNETİN ANAHTARI NAMAZ
964 Okunma.
03 Haziran 2015
SALAVAT-I ŞERİFEYİ BU AYDA ÇOK ÇEKMEK ELZEMDİR
1110 Okunma.
20 Mayıs 2015
HAKKANİYETLİ OLMAK...
1158 Okunma.
07 Mayıs 2015
HIZIR VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-4
1198 Okunma.
30 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA AS ALEYHİSSELAMIN KISSASI-3
1144 Okunma.
23 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-2
1428 Okunma.
19 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-1
1149 Okunma.
09 Nisan 2015
İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK
1342 Okunma.
01 Nisan 2015
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERDE CEHENNEMDEN BAHSETMESİ
1331 Okunma.
25 Mart 2015
HZ ÖMER RA.PEYGAMBERİMİZ SAV GÖRÜNCE AĞLAMASI
2881 Okunma.
18 Mart 2015
PEYGAMBERİMİZİN BİR GENCE NASİHATİ
1378 Okunma.
11 Mart 2015
HZ LOKMAN'IN OĞLUNA NASİHATİ
1990 Okunma.
04 Mart 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-2
1406 Okunma.
25 Şubat 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-1
1546 Okunma.
18 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-3
1443 Okunma.
11 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-2
1670 Okunma.
04 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-1
1305 Okunma.
25 Ocak 2015
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
1922 Okunma.
16 Ocak 2015
DÜNYA MALININ ALDATICILIĞI
1997 Okunma.
07 Ocak 2015
DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER
1661 Okunma.
31 Aralık 2014
İSTİHARE NAMAZI
1218 Okunma.
24 Aralık 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖĞRETTİĞİ TESBİHLER
2283 Okunma.
17 Aralık 2014
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİNE DAİR
1215 Okunma.
14 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-2
1276 Okunma.
10 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-1
1605 Okunma.
01 Aralık 2014
KOĞUCULUK-2
1873 Okunma.
26 Kasım 2014
KOĞUCULUK-1
1639 Okunma.
19 Kasım 2014
MESCİD VE CAMİLERİN FAZİLETİNE DAİR
1703 Okunma.
13 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
1447 Okunma.
12 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
1268 Okunma.
05 Kasım 2014
AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
1301 Okunma.
29 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADIN
2285 Okunma.
26 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADININ YERİ
3440 Okunma.
22 Ekim 2014
KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ
1505 Okunma.
19 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI - 2
1666 Okunma.
15 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI
2806 Okunma.
08 Ekim 2014
NAMAZI BOZAN HALLER
1540 Okunma.
01 Ekim 2014
DUA'NIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR
19744 Okunma.
24 Eylül 2014
ALLAH c.c RIZIK VERMEDİĞİ,HİÇ BİR CANLI YOKTUR. [hud 6]
2077 Okunma.
17 Eylül 2014
HZ. İBRAHİM ALEYHİSSELAM VE KURBAN
2078 Okunma.
10 Eylül 2014
ZULMÜN KÖTÜLÜĞÜ
2386 Okunma.
04 Eylül 2014
TEVEKKÜLÜN FAZİLETİ
2074 Okunma.
27 Ağustos 2014
HIRSIZLIK
2036 Okunma.
20 Ağustos 2014
HAKKI TAVSİYE ETMEK...
2431 Okunma.
13 Ağustos 2014
ANAYA-BABAYA İYİLİK
1906 Okunma.
06 Ağustos 2014
GAZZE'YE DUA EDELİM!
2059 Okunma.
30 Temmuz 2014
iSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR !
1995 Okunma.
23 Temmuz 2014
GAZZE İÇİN DUA VAKTİ...
2003 Okunma.
16 Temmuz 2014
LEYLE-İ KADİR
2441 Okunma.
09 Temmuz 2014
NEFSİN GAFLETİ
2072 Okunma.
04 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 2 Dünün devamı...
5503 Okunma.
02 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 1
3074 Okunma.
25 Haziran 2014
SURE-İ FATİHA
2201 Okunma.
18 Haziran 2014
ALLAH'A ŞÜKÜR ETMENİN ÖNEMİ
3391 Okunma.
11 Haziran 2014
SIRRI İLAHİ
2044 Okunma.
04 Haziran 2014
KOMŞU HAKKI
2183 Okunma.
28 Mayıs 2014
NAMAZ SONRASI YAPILAN TESBİHATİN ÖNEMİ
1902 Okunma.
21 Mayıs 2014
DİNİN TEMELİ NAMAZ
2096 Okunma.
15 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM'i ÖĞRENİYORUM [2]
1725 Okunma.
14 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİYORUM [1]
2306 Okunma.
11 Mayıs 2014
TÜM ANNELERE VE DAHİ ANNE ADAYLARINA SESLENİYORUM...
1438 Okunma.
07 Mayıs 2014
KISSADAN HİSSE
2020 Okunma.
30 Nisan 2014
SURE-İ İHLAS
1837 Okunma.
23 Nisan 2014
İBADETİN MAZERETİ OLAMAZ...
1681 Okunma.
09 Nisan 2014
STRESİ YENMENİN YOLLARI...
1621 Okunma.
02 Nisan 2014
OKU...!
1914 Okunma.
26 Mart 2014
Merhamet ve şefkat
2006 Okunma.
Haber Yazılımı