Yazı Detayı
16 Nisan 2014 - Çarşamba 16:52
 
SABIR KAHRAMANI
Derya Sabuncu
 
 

Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni sarıverdi. Sen

merhametlilerin en merhametli olanısın." Böylece onun duasına icabet ettik.

Kendisinden o derdi giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.

(Enbiya Suresi, 83-84)

 

İşte Kur'anı kerimde muhteşem sabrıyla bahsedilen Eyüp peygamberin hayatından bahsedeceğiz bu hafta.Sabır, sebat ve teslimiyet timsâli olan Eyyub Aleyhilsselâm varlıkta ve darlıkta şükürden asla ayrılmayan, en mesut günlerinde ve en muztarip anlarında Allah'a olan bağlılığından zerre kadar kopmayan müstesna bir insandı.Şam civarında yaşayan insanları irşad etmesi için peygamberlik vazifesi verilmişti.Her peygamberde olduğu gibi eyüp as.mında kur'an da bahsedilen güzel vasıflarından bazıları;

*Doğrusu biz onu sabırlı bulduk,

*çok güzel ve iyi bir kuldu,

*O ne güzel kuldu,

*Her işinde Allahın rızasını gözetirdi,

*Daima Allah'a yönelirdi.

                [sad suresi,38,44]

 

Bediüzzaman sait nursi hz.'leri ikinci lem'a da bu hakikate şöyle değinmekte; 'Sabır kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın şu münacatı, hem mücerreb,[tecrübe olunmuş] hem tesirlidir. Fakat âyetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Ya Rabbi zarar bana dokundu.  Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.  Bana da merhamet eyle yarabbi demeliyiz. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın meşhur

kıssasının hülâsası şudur ki: Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış.  Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş.

Kemal-i âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar eylemiş.'Eyüp as o kadar sıkıntı ve meşakkate rağmen muhteşem bir sabırla bekleyip,ta kihastalığı artıp,kurtlar diline ve kalbine ulaşınca dua etmiş.Çünkü kalb ve dil ibadetin mahallidir.Eyüp as. o kadar acı içerisinde olmasına rağmen, duasını ancak ibadet mahallerinezarar geldiği vakit yapıyor.

 

Hz. Eyyüb’ün  başına  gelen  felaketin sebebi  şöyledir:

“Allah (cc) Eyyûb 'u andığı zaman meleklerin ona dua ve istiğfar ile cevap vermeleri İblîs'in Eyyûb'u kıskanmasına yol açtı. Hatta İblis onu din yönünden fitneye düşürüp sarsmak için Allah'tan kendisini onun başına musallat etmesini istedi; Allah (C.c.) da İblis'i sadece mal noktasından onun başına musallat kıldı. Bunun üzerine İblis, bu mesele üzerinde istişare etmek için ifritlerden ileri gelen adamlarını topladı.Dimaşk (Şâm) şehrine bağlı olan Besniyye kasabası bütün müştemilatıyla birlikte Hz.Eyyûb'un mülkiyetinde idi. Bu kasabanın arazisinde çobanlar tarafından ona ait bin koyun otlatılırdı. Ayrıca araziyi ekip biçmek için hazırlanmış koşumlu vaziyette beş yüz çifti vardı. Bu çiftlerin (sabanların) peşinden giden beş yüz tane de kölesi mevcuttu. Her kölenin bir hanımı, çocukları ve malları vardı.

Bu arada bir çift için gerekli olan (saban v.s. gibi) âlet ve edevatı dişi bir merkep taşırdı. Her dişi merkebin de bir, iki veya daha çok sıpaları vardı.Nihayet şeytan istişare için topladığı adamlarına :

 "Ben Eyyûb'un mal ve mülküne musallat oldum. Ne kadar gücünüz var? Hüner ve marifetiniz ne durumdadır?" diye sordu. Bunun üzerine onların her biri görüşlerini ayrı ayrı ortaya koydular. İstişareden sonra İblis adamlarını Eyyûb a.s.'ın mal ve mülkünün üzerine gönderdi. Neticede onlar Hz. Eyyûb'un bütün mallarını yok ettiler.

Hz. Eyyûb ise bu durum karşısında Allah'a hamd ediyor, O'na ibâdet etmekten, verdiği şeylere şükretmekten ve başına musallat ettiği belâ ve musibetlere karşısabretmekten asla geri durmuyordu.

 İblis, Hz. Eyyûb'un bu metanet ve sabrını görünce Allah'tan kendisini onun çocuklarına musallat etmesini istedi. Allah (C.c.) ise İblis'i onun çocuklarına musallat etti;

fakat Eyyûb a.s.'un bedenine, aklına ve kalbine musallat olmasına müsâade etmedi. Neticede İblîs onun bütün çocuklarını helak edip yok etti. Bundan sonra İblîs onun çocuklarına hikmet öğreten bir muallim kılığına girerek yaralı ve kafası kırılmış bir vaziyette Hz. Eyyûb'a gelip kendisini acındırdı.

Hatta yüreği yufkalaşan Eyyûb as, onun bu durumuna ağladı ve yerden bir avuç toprak alıp onun başına döktü.İblîs ise Eyyûb'un bu hareketine çok sevindi.[İbnü’l-Esîr,,I, 109-110; İbn Kesîr,I, 330]

Aslında şeytanın kini,nefreti,kıskançlığı sadece eyüp as'ma olmayıp,ilk insan yaratıldığından beri insanları hep kıskanıp düşman olmuştur.Şeytanın cennetten kovulma sebebi Allah'aiman etmediği için değil,zira şeytan;Yüce Allah'ın yaratmış olduğu cennet mülkünde yaşıyordu ve ona imanı tamdı.

Onun cehennemlik oluşuna sebeb,imansızlık değil,yüce Allah'ın emrine isyanı idi.Kibir ve gururu onu bu duruma getirdi.Sırf baş kaldırış,kibir ve gurur sebebiyle cennetnimetleri ona haram kılındı.Evet konumuza döndüğümüzde Eyüp as. da mükemmel bir teslimiyet vardı ve o sıkca şükrederdi.Şükürde teslimiyet vardır,insan Allah'a şükrettikçe kibir ve gurur erir gider.

Evlatlarının bile elinden alınmasına rağmen hala rabbbine karşı büyük bir teslimiyet gösteren sabır kahramanı bu sefer hastalıkla imtihana tabi tutulmuştu.Eyyûb as. bir rivayete göre  cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Bundan daha kötüsü ise,vücudu ateş kesildi ve neticede etleri dökülüp vücudunu kurtlar sardı.

Hatta İblîs Hz. Eyyûb'un vücudundan yere düşen kurtları alır, onları düştükleri yerlere tekrar kor ve onlara hitaben : "Allah'ın rızkından yiyiniz" derdi.[ İbnü’l-Esîr,I, 110, İbn Kesîr,I, 329-335]

Nihayet şehirden uzaklaşıp cefakar ve fedakar eşleri rahme ve liyya isminde iki hanımıylabir mağaraya sığındılar.Eşleri,eyüp as.'mın, bir rivayete göre 13 yada 18 yıl süren rahatsızlığı boyunca yanından ayrılmayıp büyük bir sadakatle hizmet etmişlerdir.Eyüp aleyhisselam hastalığı sırasında her seher vakti yüce Allahın vahyine mazhar oluyordu.Ona şöyle diyordu:

-Habibim eyyüp ne haldesin ?

Eyüp aleyhisselam Allah'ın bu yüce kelamını işitince kendinden geçip,mest oluyordu. o an hastalığının ağrılarını unutuyordu.Bu arada Eyüp aleyhisselama şeytanın hasedi arttıkca artıyordu.Ona vesvese verip,her türlü oyunu oynuyordu.Eyüp aleyhisselam ise Cenab-ı hakka sığınmaktan bir an bile geri durmamıştır.Bu sayede Allah c.c onun sabır derecesini daha çok arttırdı.Bir keresinde hanımı;

-Rabbine dua etsen sana sağlık verse,dedi.Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam ise;

-80 sene bolluk ve rahat içinde yaşadım,utanırım nasıl söylerim demiştir.

Birgün Eyüp aleyhisselamın hanımı bir iş için ayrılıp gitmiş, ancak zamanında gelmeyip oldukça gecikmişti.Eyüp aleyhisselam o an ki kızgınlık ile;iyileşince kendisine yüz sopa vurmaya söz vermiş.  

Ağır bir hastanın beklediği hizmeti anında görmemesinden kaynaklanan bir kızgınlık, Hz. Eyyub (as)’u böyle bir yemine itmişti. Ancak, anlık bir kızgınlık sonucu olarak ağzından çıkan böyle bir yeminden dolayı oldukça pişman ve rahatsız olan Hz. Eyyub  as’a, Rabb-i Rahimi bir ruhsat ve muhterem eşine de bir ikram olarak:

“Eline bir demet ot/sap al, onunla vur! Yemininden dönen kimsenin durumuna düşme!” [sad suresi]

'Yüz başak sapından bir demet veya yüz hurma yaprağından bir tutam alıp onunla hanımına vurarak yemini yerine getirmesini emretti. Allah böyle bir çağrıyı; Hz. Eyyûb as'a olan merhameti, ve hanımının da ona, sıkıntılı günlerinde çok güzel hizmet etmiş olduğu için emir buyurdu.'[ibn'i kesir]

Burdan da anlıyoruz kiAllah vefalı bir eşin emeğini zayi etmeyip ona lutufta bulunmuştur.Bu özel uygulamadandolayı bırakın incinmeyi,belki iftihar etmiştir.Böyle bir olayın Kur'an’da anlatılması da onun adına ayrı bir ikramdır.Nihayi olarak hastalık ibadet mahalline zarar verince Eyüp as. dua etti ve

Allah-u teala şöyle buyurdu:

-''Ayağını yere vur.'' [Sad suresi, 42]

Vurdu.

Su fışkırdı. Allah cc. yine buyurup;-‘İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su.

Eyüp as. yıkandı ve içti. Böylece sağlığına kavuşup,genç ve dinç bir adam haline geldi.

Bir rivayete göre; 'Ayağını vur' emri geldiğinde hanımı dışarıdaydı,Eyüp as.genç,sağlıklı bir erkek olarak mağaradan çıktığında hanımıyla karşılaşıp ona yaklaştığındahanım onu tanımadan, 'benden uzak dur' deyince o da kendisinin eyüp as olduğunu söyleyip mağaraya dönmüşlerdi ve ailece o sudan faydalandılar.

Allah cc. şöyle buyurdu;‘Katımızdan bir rahmet akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ona tekrar geçmiş olanlarla bir mislini daha verdik. [Sad suresi 43]

Eyüp aleyhisselam as.sağlığıyla birlikte aile ve servete de kavuştu. Eyüp as.çıplak olarak yıkandığı sırada,üzerine altından çekirge sürüsü üşüşmüştü.Hz. Eyüp avuç avuç [alıp] elbisesine doldurmaya başladı.Aziz ve Celil olan Rabbi:

-'ya Eyüp,şu gördüğünden seni zengin kılmış değil miyim ?' diye nida edince;

-Evet,senin izzetine andolsun ki [beni zengin kılmıştın] Fakat senin bereketinden zengin kalabileceğim bir zaman yoktur, dedi. (Kırk mevzuda kırk hadis kitabından ) [EL-TÂC C.3,S.268]

Eyüp aleyhisselam 93 yaşında vefat etmiştir.Vefat ederken oğlu Havmel'e vasiyette bulunmuştur.

Kendisinden sonra idareyi oğlu Bişr ele almıştır. İnsanların çoğu bunun Zü'lkif  olduğu inancındadırlar.

[İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nıhaye]

Doğruyu ancak Allah bilir. Bu oğlu da bazılarına göre bu da peygamberdir demişler.[la ya'lemul gaybe illallah] gaybı ancak Allah bilir bir de onun bildirdikleri bilir.

 
Etiketler: SABIR, KAHRAMANI
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Mart 2019
ÖZ ÇEKİM
16 Şubat 2019
SANAL DÜNYA
26 Ocak 2019
DOĞRULUK / CESARET
19 Ocak 2019
DİKKATİMİZDEN KAÇANLAR
31 Aralık 2018
ANAHTAR
29 Aralık 2018
KENDİMİZE GELELİM
08 Aralık 2018
YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİMİN ÖZETİ
24 Kasım 2018
ÇİLE
17 Kasım 2018
ARTIK DUR DİYELİM...!!!
10 Kasım 2018
İSLAMI KALİTELİ YAŞAMA FİKRİNE SAHİP OLABİLMEK
03 Kasım 2018
Haklarını ödeyemeyiz, mahcubuz...
01 Kasım 2018
DÜŞÜNELİM
27 Ekim 2018
ZAMAN
20 Ekim 2018
GEÇİCİ OLANA DEĞER VERMEK
12 Ekim 2018
Bir hatıra...
28 Nisan 2018
ÜMİTVAR OLMAK
14 Nisan 2018
MİRAÇ KANDİLİ
24 Mart 2018
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK
03 Mart 2018
ZEYTİNDALI
16 Şubat 2018
AFRİN MÜCAHİTLERİNİN YANINDAYIZ
10 Şubat 2018
MİLLİ BERABERLİK VE DUA VAKTİ
20 Ocak 2018
KENDİNE İNANMAK
23 Aralık 2017
‘Okuma, ruhu yüceltir.’
09 Aralık 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN GÜNLÜK YAŞAMINDAN
25 Kasım 2017
CENAZE NAMAZI HAKKINDA
11 Kasım 2017
YARDIMA MUHTAÇ OLANLARA ULAŞALIM
21 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (2)
14 Ekim 2017
AİLE HAYATINDA GEÇİM VE MUTLULUK (1)
30 Eylül 2017
PEYGAMBER EFENDİMİZİN DİLİNDEN DUALAR
16 Eylül 2017
HÜSN-Ü AHLAK
05 Eylül 2017
BAYRAM MESAJI
19 Ağustos 2017
HAYR YAPMANIN GÜZELLİĞİ
05 Ağustos 2017
BİR KISSA
17 Temmuz 2017
FEDAKARLIK
01 Temmuz 2017
GÜZEL MUAMELE
17 Haziran 2017
RAMAZAN BAYRAMIMIZA KAVUŞUYORUZ
10 Haziran 2017
BU GÜZEL AYDA SALAVAT-I ŞERİFELERİ İHMAL ETMEYELİM
27 Mayıs 2017
MEZHEPLER
13 Mayıs 2017
HZ ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM
06 Mayıs 2017
MESCİTLERDE İNSANLARA YER VERMEK
22 Nisan 2017
HARAMLARDAN KAÇINMAK
15 Nisan 2017
TABİPLERİN PİRİ LOKMAN EL HAKİM
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
24 Mart 2017
GÜLER YÜZLÜ VE TATLI DİLLİ OLMAK
10 Mart 2017
TAKDİR OLUNANA SABIR GÖSTERMEK
03 Mart 2017
HZ İLYAS ALEYHİSSELAM
24 Şubat 2017
HZ YAHYA
10 Şubat 2017
YALANIN SONU
20 Ocak 2017
GEÇİCİ DÜNYA HAYATI
13 Ocak 2017
HEDİYELEŞMEK
30 Aralık 2016
ALLAHIN RIZASINI GÖZETMEK
16 Aralık 2016
VESVESE
25 Kasım 2016
OKU...!
18 Kasım 2016
CÜNEYD-İ BAĞDADİ VE ŞEYTANI YAKMANIN YOLU
11 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (2)
04 Kasım 2016
SEVDE BİNTİ ZEM'A (1)
28 Ekim 2016
NASİHAT TUTMAYANI MUSİBET TUTAR
21 Ekim 2016
ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYINIZ
07 Ekim 2016
BÜYÜKLERDEN NASİHATLER
19 Ağustos 2016
AFFETMENİN FAZİLETİNE DAİR
05 Ağustos 2016
KIRK HADİS
22 Temmuz 2016
ÜLKECE GEÇİRDİĞİMİZ ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELMELİYİZ
30 Haziran 2016
ORUC TUTMANIN GÜZELLIKLERİ
24 Haziran 2016
RAMAZAN BAYRAMININ FAZİLETİ
09 Haziran 2016
ŞEHR-İ RAMAZAN AYINDA YAPMAMIZ GEREKENLER
27 Mayıs 2016
ŞEHRİ RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ
12 Mayıs 2016
BAŞKALARINA LAKAP TAKMAK
28 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [3]
21 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [2]
14 Nisan 2016
FİTNE-İ AHİR ZAMAN VE ZİNA [1]
31 Mart 2016
PEYGAMBER EFENDİMİZİN YÜKSEK AHLAKI
17 Mart 2016
FİTNE ÇIKARMAK
10 Mart 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
03 Mart 2016
İSLAM DİNİNİN ADALET TERAZİSİ
18 Şubat 2016
HELAL GIDA TÜKETMENİN ÖNEMİ
04 Şubat 2016
İSLAMDA EVLADIN EBEVEYNİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI
28 Ocak 2016
CİNLERE DAİR KONULAR
21 Ocak 2016
DAVUD ALEYHİSSELAM
14 Ocak 2016
HACCA GİTMENİN FAZİLETİ
30 Aralık 2015
EĞER ALLAH’A BİR DAHA İŞİNİZ DÜŞMEYECEKSE
16 Aralık 2015
MUTA NİKAHI
03 Aralık 2015
GÜNAHLARINA AĞLAYAN GENÇ
26 Kasım 2015
Hz .Nuh aleyhisselamın evlatlarına nasihati
18 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM} 2
11 Kasım 2015
SAHİB-İ HUT {BALIK SAHİBİ YUNUS ALEYHİSSELAM}
04 Kasım 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAMIN EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ VE SEVİNDİĞİ ÖLÜM
28 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 3
21 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 2
14 Ekim 2015
AZRAİL ALEYHİSSELAM 1
30 Eylül 2015
TEFEKKÜR
18 Eylül 2015
BİR HİKAYE...
09 Eylül 2015
HACCA GİDEN BİR FAKİRİN BERAATINI ALIŞI
02 Eylül 2015
ALLAHA VERDİĞİMİZ SÖZLER
26 Ağustos 2015
KENDİSİNE VERİLEN NİMETLERE KANAAT ETMEK
19 Ağustos 2015
KABAĞINDA BİR SAHİBİ VAR
12 Ağustos 2015
DEDİKODUCU BİR KÖLENİN YAPTIKLARI
05 Ağustos 2015
TAASSUP
29 Temmuz 2015
DÜNYA HAYATI
22 Temmuz 2015
İLMİ İLE AMİL OLMAYAN ALİMLER
09 Temmuz 2015
MİSAFİRE İKRAMDA BULUNMAK
24 Haziran 2015
DOSTLUK
17 Haziran 2015
BİZİM DUALARIMIZ NEDEN KABUL OLMUYOR...?
11 Haziran 2015
CENNETİN ANAHTARI NAMAZ
03 Haziran 2015
SALAVAT-I ŞERİFEYİ BU AYDA ÇOK ÇEKMEK ELZEMDİR
20 Mayıs 2015
HAKKANİYETLİ OLMAK...
07 Mayıs 2015
HIZIR VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-4
30 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA AS ALEYHİSSELAMIN KISSASI-3
23 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-2
19 Nisan 2015
HIZIR AS VE MUSA ALEYHİSSELAMIN KISSASI-1
09 Nisan 2015
İNSANLARLA İYİ GEÇİNMEK
01 Nisan 2015
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERDE CEHENNEMDEN BAHSETMESİ
25 Mart 2015
HZ ÖMER RA.PEYGAMBERİMİZ SAV GÖRÜNCE AĞLAMASI
18 Mart 2015
PEYGAMBERİMİZİN BİR GENCE NASİHATİ
11 Mart 2015
HZ LOKMAN'IN OĞLUNA NASİHATİ
04 Mart 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-2
25 Şubat 2015
HZ UKAŞE RA.'IN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜHR'Ü NÜBÜVVETİNİ ÖPÜŞÜ-1
18 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-3
11 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-2
04 Şubat 2015
PEYGAMBERLERİN DUALARI-1
25 Ocak 2015
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK
16 Ocak 2015
DÜNYA MALININ ALDATICILIĞI
07 Ocak 2015
DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER
31 Aralık 2014
İSTİHARE NAMAZI
24 Aralık 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖĞRETTİĞİ TESBİHLER
17 Aralık 2014
CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİNE DAİR
14 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-2
10 Aralık 2014
ABDEST ALMANIN FAYDALARI-1
01 Aralık 2014
KOĞUCULUK-2
26 Kasım 2014
KOĞUCULUK-1
19 Kasım 2014
MESCİD VE CAMİLERİN FAZİLETİNE DAİR
13 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
12 Kasım 2014
TERZİLERİN PİRİ
05 Kasım 2014
AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ
29 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADIN
26 Ekim 2014
İSLAMİYETTE KADININ YERİ
22 Ekim 2014
KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ
19 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI - 2
15 Ekim 2014
YAHUDİLERİN HAZRETİ ALİ [ra] SORULARI
08 Ekim 2014
NAMAZI BOZAN HALLER
01 Ekim 2014
DUA'NIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ YER VE ZAMANLAR
24 Eylül 2014
ALLAH c.c RIZIK VERMEDİĞİ,HİÇ BİR CANLI YOKTUR. [hud 6]
17 Eylül 2014
HZ. İBRAHİM ALEYHİSSELAM VE KURBAN
10 Eylül 2014
ZULMÜN KÖTÜLÜĞÜ
04 Eylül 2014
TEVEKKÜLÜN FAZİLETİ
27 Ağustos 2014
HIRSIZLIK
20 Ağustos 2014
HAKKI TAVSİYE ETMEK...
13 Ağustos 2014
ANAYA-BABAYA İYİLİK
06 Ağustos 2014
GAZZE'YE DUA EDELİM!
30 Temmuz 2014
iSRAİL GAZZE'DE İNSANLIĞI ÖLDÜRÜYOR !
23 Temmuz 2014
GAZZE İÇİN DUA VAKTİ...
16 Temmuz 2014
LEYLE-İ KADİR
09 Temmuz 2014
NEFSİN GAFLETİ
04 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 2 Dünün devamı...
02 Temmuz 2014
PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVATI ŞERİFE GETİRMENİN ÖNEMİ 1
25 Haziran 2014
SURE-İ FATİHA
18 Haziran 2014
ALLAH'A ŞÜKÜR ETMENİN ÖNEMİ
11 Haziran 2014
SIRRI İLAHİ
04 Haziran 2014
KOMŞU HAKKI
28 Mayıs 2014
NAMAZ SONRASI YAPILAN TESBİHATİN ÖNEMİ
21 Mayıs 2014
DİNİN TEMELİ NAMAZ
15 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM'i ÖĞRENİYORUM [2]
14 Mayıs 2014
KURAN-I KERİM’İ ÖĞRENİYORUM [1]
11 Mayıs 2014
TÜM ANNELERE VE DAHİ ANNE ADAYLARINA SESLENİYORUM...
07 Mayıs 2014
KISSADAN HİSSE
30 Nisan 2014
SURE-İ İHLAS
23 Nisan 2014
İBADETİN MAZERETİ OLAMAZ...
09 Nisan 2014
STRESİ YENMENİN YOLLARI...
02 Nisan 2014
OKU...!
26 Mart 2014
Merhamet ve şefkat
Haber Yazılımı