Yazı Detayı
28 Kasım 2014 - Cuma 16:28 Bu yazı 1129 kez okundu
 
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
Abdullah Damar
 
 

Özmen’in yazısı iki açıdan sorunlu;

Birincisi, laikliğe bakış açısı. İkincisi ise seküler öğretmenlerin, kendi gibi düşünen mahallelerdeki halkla bütünleşmesi, bu mahallelerdeki okullarda çalışması ve çalışmak istemesi.

 

Laiklik ve laikçilik konusunda epeyce yazı yazmamıza rağmen bu iki kavramın farklı kavramlar olduğundan yeniden söz etmek ve Özmen’in yazdıklarını eleştiri süzgecinden geçirmek gerekiyor. Ayrıca laik veya seküler öğretmenlerin gerçekten kentli orta sınıfın yaşadığı Çankaya, Şişli gibi merkezlerde mi, yoksa yoksul halkın yaşadığı varoşlarda mı yaşamak isteyip istemediği ya da siyasal açıdan nerede yaşaması ve çalışması gerekip gerekmediği de tartışma götürür bir konudur.

 

Laiklik ve laikçilik konusunda Selçuk (1999) şöyle yazıyor;

Devletin dinler karşısında alacağı tutumlar bellidir.

-Birincisinde, dinsel ve siyasal otoriteler, sınırları belirsiz biçimde iç içedirler.Eski ve ortaçağ devletlerinde durum böyledir.

-İkincisinde, bütün özel ve kamusal yaşamı din belirler. Devlet, din merkezlidir, değişmez ve ilişilemez dogmalarla yönetilir. Devletin tek dini vardır,öbürleri dışlanmıştır. Bu rejimin adı teokrasidir ve her yerde eşitsizliklerin,ayrıcalıkların, çatışmaların nedeni olmuştur.

-Üçüncüsünde, devlet ve din ayırımı ilkesinden yola çıkılır. Ancak ayırımınkapsam ve derecesini devlet belirlediğinden, devlet, dini çoğu kez toplumdan dışlarya da onu güdümler. Dini devletleştiren bu sistemin adı, laiklik değil,laikçiliktir. Şovenizm nasıl ulusçuluğun yozlaşmış, hastalıklıbiçimiyse, laikçilik de bir bakıma laikliğin yozlaşmış, hastalıklı biçimidir…Din merkezci bir anlayış gitmiş, salt akılmerkezci militan bir anlayış gelmiştir. Bu ise laiklik değil, laikçiliktir. Katı bir ideolojidir. Descartes'ınakılcılığıyla A.Comte'un bilimsel bir kilisenin temellerini atan pozitivizmi birleşmiş,laikçilik ideolojisine ulaşılmıştır. Laikçilik Fransız okullarında konuşlanarak, "tanrılı din"yerine "tanrısız beşeriyet dini" kurmayı amaçlamış, dini toplum dışına itmiştir. Dine saygısızdır, saldırgandır.

Dördüncü tutum laikliktir. Laiklikte din ve devlet karşılıklı olarak bağımsızdırlar.Bağımsızlık esasından yola çıkan laiklikte din kuralları devleti, devlet de din kurallarınıbelirleyemez ve yönlendiremez. Devlet bütün inançlara, dinlere karşı ilgisiz ve eşituzaklıktadır.

Çoğulcu demokraside laikliğin gerçek ve çağcıl anlamı işte budur. Çünküçoğulculuk, zaten laik olmayı zorlar. Laiklik, dünyasallaşma, çoğulcu demokrasinin ana rahminde gelişmiştir. Demokrasinin çoğulcuboyutunun dinler/inançlar açısından somut yaşama zorunlu bir yansımasıdır. Bir rejimdemokratikse, çoğulcu; çoğulcuysa, laik/seküler olmak zorundadır. Bu yüzdensosyolojik bir olgudur. Zira çoğulcudemokraside, hiçbir düşünsel ya da dinsel başkalık yok edilemez, görmezliktengelinemez, tekelleştirilemez ve başkalarına dayatılamaz. Her dinin, inancın kendialınyazısını belirleme hakkı vardır.

 

Laiklik, sekülerleşme; toplumsallaşmayı, toplumsal farklılaşmayı, eleştirelakılcılığı, doğal bir sonuç olarak, kendiliğinden yaratmıştır. Bunları yaratmak için,toplum mühendisliğine özenilmemiştir.Laik devlette, devlet dinlere eşit uzaklıkta olduğundan hiçbir dini, inancıdışlayamaz ya da kayıramaz; akçalı v.b. biçimlerde destekleyemez. Din okullarıaçamaz. Ancak, toplulukların din okulları açmasını da önleyemez. Din derslerine engelolamaz; bunların önünü açar. Ne var ki, bu dersler, beyin yıkayıcı olmayacak,çoğulcu, agnostik, kuşkucu esaslara göre olacak, birey dinler arasında seçiminiözgürce yapacaktır. Din dersleri zorunlu olmayacak, ancak her an ilgilinin buyruğuna hazır bulunacaktır. Devlet; bu okulları; kamu düzeni, kamu güvenliği, kamuahlakı, kamu sağlığı açısından denetleyecek, uyuşmazlık çıkarsa sorunu bağımsızyargı çözecektir.

 

Rotasyona Laikçi Yaklaşım-III-

Selçuk’a (1999)göre, laiklik ile laikçilik arasındaki temel ayrılık, nedenlerle sonuçlarınyer değiştirmesinden ve bu yüzden de ayrı ilkelerden yola çıkmalarındankaynaklanmaktadır. Gerçekten laikliğin temel nedeni, çoğulculuktur. Çoğulcu kültürünönemli bir öğesi olan dinler, inançlar başkalıklarının uygulamaya yansımasıdır. Sonucuise, eleştirel akılcılıktır. Çünkü birey, çoğulcu, kuşkucu, koşullanmamış aklıyla seçiminikendi yapacaktır. Oysa laikçilik, laikliğin sonucu olan akılcılık kaygısıyla yola çıkmakta,akılcı bireyi yetiştirmeyi amaçlamakta, bu amacın gerçekleşmesinde dini başlıca engelolarak görmekte, onu, dolayısıyla çoğulculuğu, demokrasiyi reddetmektedir. Devletister istemez pozitivizme kaymakta, kendi ideolojisine uygun bireyler yetiştirmekte,kaş yapayım derken göz çıkarmaktadır. Çünkü bunun sonucunda yetişen bireyeleştirel akılcılıktan uzaklaşacak, tekilci akılla düşünecek, salt devletin ideolojisininsavunucusu olacak, geriye de koşullanmış ve hasta bir beyin ve sözde akıl kalacak,ancak "eleştirel" boyut yok olacaktır.

 

Özmen’e ilk eleştirimiz, sözünü ettiği laik-seküler öğretmenlerin büyük şehirlerin merkezlerinde yaşayan orta sınıflar CHP ve MHP gibi merkez sol ve ulusalcı-milliyetçi partilerin seçmenleri olduğu; bu kesimlerin laiklik anlayışlarının da Selçuk’un, “laikçilik” olarak nitelendirdiği laiklik anlayışına çok yakın bir anlayış olduğudur. Yani Cumhuriyet yönetiminin dini kontrol altında tutan, dinsel hayatı  toplumun dışına çıkaran, çoğulculuktan yoksun ve farklılıklara değer vermeyen bir anlayıştır. AKP’nin, TÜRGEV ve MEB aracılığıyla yaptığı ve yapmaya çalıştığı eğitimde dinselleştirme uygulamaları, zaten laik olmayan bir ülkede, ideolojik hegemonyayı sürdürmek ve yeniden üretmek için kullandığı eğitimsel-dini araçlardır. Bu araçlara karşı çıkmak başka, laikliğin kendisini yeniden tanımlamak ve bir siyasal program çerçevesinde mücadele etmek başka şeylerdir.

 

Yine Özmen’in verdiği örnekten yola çıkarak, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bine yakın öğretmenden sadece 12’sinin Eğitim Sen, üçte ikisinin Eğitim Bir Sen üyesi olduğu, buna karşın Çankaya’da Eğitim Bir Sen’le Türk Eğitim Sen’in,  Eğitim Sen ve Eğitim İş’in üye sayısına erişemediği  bilgisinin, laik-seküler öğretmenler açısından sevindirici ya da olması gereken değil, düşündürücü olduğudur. İlgili sendikaların, Çankaya vePursaklar’daki üye sayıları, o sendikalar tarafından derinlemesine düşünülmesi, araştırılması, nedenleri konusunda kafa yorulması ve tedbir alınması gereken önemli bir sorundur.

 

Laik-seküler öğretmenlerin, halkın alt kesimlerinin yaşadığı mahallelerdeki okullarda çalıştıklarında, orada yaşayanların baskısıyla yani mahalle baskısıyla sindirilmesini ve hem de kentin laik kalelerindeki halkın laik-seküler müttefikinden ayrılarak, oraların AKP tarafından teslim alınacağının düşünülmesi, problemli bir yaklaşımdır.

 

Laik-seküler öğretmenleri bilmem ama 7 yıldır aynı okulda görev yapan bir devrimci öğretmen olarak, Sayın Özmen’in yaklaşımının tersine, Çankaya ve Şişli’de bir okulda görev yapmak yerine Pursaklar’da çalışmayı, oradaki halkla bütünleşmeyi, oradaki eğitim sorunlarıyla ilgilenmeyi ve eğitime aç olan yoksul öğrencilerle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi yeğlerim. Öğretmenliğin, üstelik devrimci öğretmenliğin gereği de budur.

 

Kaynaklar

 

Özmen, Ü. (2014) Öğretmene Rotasyon Meselesi. http://www.birgun.net/news/view/ogretmene-rotasyon-meselesi/8055 Erişim Tarihi:22.11.2014

 

Selçuk, S. (1999) 1999 - 2000 ADLİ YILI AÇIŞ KONUŞMASI - Prof. Dr. Sami SELÇUK Yargıtay Onursal Başkanı

 
Etiketler: Rotasyona, Laikçi, YaklaşımII
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
60 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
231 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
236 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
144 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
300 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
242 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
240 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
341 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
241 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
307 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
510 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
346 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
373 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
282 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
451 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
304 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
254 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
209 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
263 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
455 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
461 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
447 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
374 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
212 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
399 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
377 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
407 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
535 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
360 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
326 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
445 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
406 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
453 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
409 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
341 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
546 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
681 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
518 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
859 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
420 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
538 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
456 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
555 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2152 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
532 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
555 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
811 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
449 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
687 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
474 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
614 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
558 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
577 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1738 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
550 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
510 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
652 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
662 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
663 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
732 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
822 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
830 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
701 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
778 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
838 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
775 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
509 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
608 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
548 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
855 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
920 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
943 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
881 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
966 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
673 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
663 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
832 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
789 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1161 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
709 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1009 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1001 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
576 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1400 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1096 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
942 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
814 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
880 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1004 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1379 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1033 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1074 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1002 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
837 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
791 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1027 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1241 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
679 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
751 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
783 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
782 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
725 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
835 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
765 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1153 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
680 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
856 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1096 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1032 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1043 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
846 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
793 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
867 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1048 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
917 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
937 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
874 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
989 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
948 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1007 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1190 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
885 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
833 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
836 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
800 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1108 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
966 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1089 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
907 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
961 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1002 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2223 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1015 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
916 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
807 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
843 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
892 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
890 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
947 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1116 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
923 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
907 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1285 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
913 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
886 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
951 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
991 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1041 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1216 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1211 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1216 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1937 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1101 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1050 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1004 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1056 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1045 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1032 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1030 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1116 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1104 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1106 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1342 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1142 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
904 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1113 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
972 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
970 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1149 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1175 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1132 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
986 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1165 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1135 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1280 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1621 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1030 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
994 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1101 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
953 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
989 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
988 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
986 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1191 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1601 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
986 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
906 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1121 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1116 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1147 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1173 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1056 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1085 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1272 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1073 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1062 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1459 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1204 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
942 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1177 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1231 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1209 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1077 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
898 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1029 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1231 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1029 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1203 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1288 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1054 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
995 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1179 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1202 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1194 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1304 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1101 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1177 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1372 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1034 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1108 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1049 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1221 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1226 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1175 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1043 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1645 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1177 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1388 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1177 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1155 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1276 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1234 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1316 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1620 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1547 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1256 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1292 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1092 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1261 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1313 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1380 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1422 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1217 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1253 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1250 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1333 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1474 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1412 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1573 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1276 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1197 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1425 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1566 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3084 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1523 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1589 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1278 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1335 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1646 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1437 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1388 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1543 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1374 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1524 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1260 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1197 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1227 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1070 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1094 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1186 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1302 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1294 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1191 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1280 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1255 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1235 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1312 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1334 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1204 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1337 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1231 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1290 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1259 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1415 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1261 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1350 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1222 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1402 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1466 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1326 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1333 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1418 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1406 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1537 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1333 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1317 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1550 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1381 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1402 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1565 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1376 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1409 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1336 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
562 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1794 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1575 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
693 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
703 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1324 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1237 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1252 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1691 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1378 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1716 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1550 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1236 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1408 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1299 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1389 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1271 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1313 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1276 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1519 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1712 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1297 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1306 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1471 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1494 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1387 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1423 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1494 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1330 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1374 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1422 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1420 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1448 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1963 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1553 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1612 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1601 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1394 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1433 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1362 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1300 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1532 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1514 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1440 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1428 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1497 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1612 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1479 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1647 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1417 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1405 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1864 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1321 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1885 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1747 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1712 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1315 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1304 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1522 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1437 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1642 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1458 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1594 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1528 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1575 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1572 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1502 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1466 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1624 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1462 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1579 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1407 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1327 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1327 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1288 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1466 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1460 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1634 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1262 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1525 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1556 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1440 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1535 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1483 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2120 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1523 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1457 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2056 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1487 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1564 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1995 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2004 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1443 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1335 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1352 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1451 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1480 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1288 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1458 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1475 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1439 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1454 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1451 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1470 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1522 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1464 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1390 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1395 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1347 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1486 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1358 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1422 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1547 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1557 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1969 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1922 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1881 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1388 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1334 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2267 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1490 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1491 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1523 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1653 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1626 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1460 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1399 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1475 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1325 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1440 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1905 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1868 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1431 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1768 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1686 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2109 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2096 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1410 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1481 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2331 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2339 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2270 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2232 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1514 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1523 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2215 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1626 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1479 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1572 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1462 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1622 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1542 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1511 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1742 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2109 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1430 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1826 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1606 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1557 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1699 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1540 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1619 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1415 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1550 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1958 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2165 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1725 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1701 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1932 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1927 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1518 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1653 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1809 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1574 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1802 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1889 Okunma.
Haber Yazılımı