Yazı Detayı
28 Kasım 2014 - Cuma 16:28 Bu yazı 1070 kez okundu
 
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
Abdullah Damar
 
 

Özmen’in yazısı iki açıdan sorunlu;

Birincisi, laikliğe bakış açısı. İkincisi ise seküler öğretmenlerin, kendi gibi düşünen mahallelerdeki halkla bütünleşmesi, bu mahallelerdeki okullarda çalışması ve çalışmak istemesi.

 

Laiklik ve laikçilik konusunda epeyce yazı yazmamıza rağmen bu iki kavramın farklı kavramlar olduğundan yeniden söz etmek ve Özmen’in yazdıklarını eleştiri süzgecinden geçirmek gerekiyor. Ayrıca laik veya seküler öğretmenlerin gerçekten kentli orta sınıfın yaşadığı Çankaya, Şişli gibi merkezlerde mi, yoksa yoksul halkın yaşadığı varoşlarda mı yaşamak isteyip istemediği ya da siyasal açıdan nerede yaşaması ve çalışması gerekip gerekmediği de tartışma götürür bir konudur.

 

Laiklik ve laikçilik konusunda Selçuk (1999) şöyle yazıyor;

Devletin dinler karşısında alacağı tutumlar bellidir.

-Birincisinde, dinsel ve siyasal otoriteler, sınırları belirsiz biçimde iç içedirler.Eski ve ortaçağ devletlerinde durum böyledir.

-İkincisinde, bütün özel ve kamusal yaşamı din belirler. Devlet, din merkezlidir, değişmez ve ilişilemez dogmalarla yönetilir. Devletin tek dini vardır,öbürleri dışlanmıştır. Bu rejimin adı teokrasidir ve her yerde eşitsizliklerin,ayrıcalıkların, çatışmaların nedeni olmuştur.

-Üçüncüsünde, devlet ve din ayırımı ilkesinden yola çıkılır. Ancak ayırımınkapsam ve derecesini devlet belirlediğinden, devlet, dini çoğu kez toplumdan dışlarya da onu güdümler. Dini devletleştiren bu sistemin adı, laiklik değil,laikçiliktir. Şovenizm nasıl ulusçuluğun yozlaşmış, hastalıklıbiçimiyse, laikçilik de bir bakıma laikliğin yozlaşmış, hastalıklı biçimidir…Din merkezci bir anlayış gitmiş, salt akılmerkezci militan bir anlayış gelmiştir. Bu ise laiklik değil, laikçiliktir. Katı bir ideolojidir. Descartes'ınakılcılığıyla A.Comte'un bilimsel bir kilisenin temellerini atan pozitivizmi birleşmiş,laikçilik ideolojisine ulaşılmıştır. Laikçilik Fransız okullarında konuşlanarak, "tanrılı din"yerine "tanrısız beşeriyet dini" kurmayı amaçlamış, dini toplum dışına itmiştir. Dine saygısızdır, saldırgandır.

Dördüncü tutum laikliktir. Laiklikte din ve devlet karşılıklı olarak bağımsızdırlar.Bağımsızlık esasından yola çıkan laiklikte din kuralları devleti, devlet de din kurallarınıbelirleyemez ve yönlendiremez. Devlet bütün inançlara, dinlere karşı ilgisiz ve eşituzaklıktadır.

Çoğulcu demokraside laikliğin gerçek ve çağcıl anlamı işte budur. Çünküçoğulculuk, zaten laik olmayı zorlar. Laiklik, dünyasallaşma, çoğulcu demokrasinin ana rahminde gelişmiştir. Demokrasinin çoğulcuboyutunun dinler/inançlar açısından somut yaşama zorunlu bir yansımasıdır. Bir rejimdemokratikse, çoğulcu; çoğulcuysa, laik/seküler olmak zorundadır. Bu yüzdensosyolojik bir olgudur. Zira çoğulcudemokraside, hiçbir düşünsel ya da dinsel başkalık yok edilemez, görmezliktengelinemez, tekelleştirilemez ve başkalarına dayatılamaz. Her dinin, inancın kendialınyazısını belirleme hakkı vardır.

 

Laiklik, sekülerleşme; toplumsallaşmayı, toplumsal farklılaşmayı, eleştirelakılcılığı, doğal bir sonuç olarak, kendiliğinden yaratmıştır. Bunları yaratmak için,toplum mühendisliğine özenilmemiştir.Laik devlette, devlet dinlere eşit uzaklıkta olduğundan hiçbir dini, inancıdışlayamaz ya da kayıramaz; akçalı v.b. biçimlerde destekleyemez. Din okullarıaçamaz. Ancak, toplulukların din okulları açmasını da önleyemez. Din derslerine engelolamaz; bunların önünü açar. Ne var ki, bu dersler, beyin yıkayıcı olmayacak,çoğulcu, agnostik, kuşkucu esaslara göre olacak, birey dinler arasında seçiminiözgürce yapacaktır. Din dersleri zorunlu olmayacak, ancak her an ilgilinin buyruğuna hazır bulunacaktır. Devlet; bu okulları; kamu düzeni, kamu güvenliği, kamuahlakı, kamu sağlığı açısından denetleyecek, uyuşmazlık çıkarsa sorunu bağımsızyargı çözecektir.

 

Rotasyona Laikçi Yaklaşım-III-

Selçuk’a (1999)göre, laiklik ile laikçilik arasındaki temel ayrılık, nedenlerle sonuçlarınyer değiştirmesinden ve bu yüzden de ayrı ilkelerden yola çıkmalarındankaynaklanmaktadır. Gerçekten laikliğin temel nedeni, çoğulculuktur. Çoğulcu kültürünönemli bir öğesi olan dinler, inançlar başkalıklarının uygulamaya yansımasıdır. Sonucuise, eleştirel akılcılıktır. Çünkü birey, çoğulcu, kuşkucu, koşullanmamış aklıyla seçiminikendi yapacaktır. Oysa laikçilik, laikliğin sonucu olan akılcılık kaygısıyla yola çıkmakta,akılcı bireyi yetiştirmeyi amaçlamakta, bu amacın gerçekleşmesinde dini başlıca engelolarak görmekte, onu, dolayısıyla çoğulculuğu, demokrasiyi reddetmektedir. Devletister istemez pozitivizme kaymakta, kendi ideolojisine uygun bireyler yetiştirmekte,kaş yapayım derken göz çıkarmaktadır. Çünkü bunun sonucunda yetişen bireyeleştirel akılcılıktan uzaklaşacak, tekilci akılla düşünecek, salt devletin ideolojisininsavunucusu olacak, geriye de koşullanmış ve hasta bir beyin ve sözde akıl kalacak,ancak "eleştirel" boyut yok olacaktır.

 

Özmen’e ilk eleştirimiz, sözünü ettiği laik-seküler öğretmenlerin büyük şehirlerin merkezlerinde yaşayan orta sınıflar CHP ve MHP gibi merkez sol ve ulusalcı-milliyetçi partilerin seçmenleri olduğu; bu kesimlerin laiklik anlayışlarının da Selçuk’un, “laikçilik” olarak nitelendirdiği laiklik anlayışına çok yakın bir anlayış olduğudur. Yani Cumhuriyet yönetiminin dini kontrol altında tutan, dinsel hayatı  toplumun dışına çıkaran, çoğulculuktan yoksun ve farklılıklara değer vermeyen bir anlayıştır. AKP’nin, TÜRGEV ve MEB aracılığıyla yaptığı ve yapmaya çalıştığı eğitimde dinselleştirme uygulamaları, zaten laik olmayan bir ülkede, ideolojik hegemonyayı sürdürmek ve yeniden üretmek için kullandığı eğitimsel-dini araçlardır. Bu araçlara karşı çıkmak başka, laikliğin kendisini yeniden tanımlamak ve bir siyasal program çerçevesinde mücadele etmek başka şeylerdir.

 

Yine Özmen’in verdiği örnekten yola çıkarak, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki bine yakın öğretmenden sadece 12’sinin Eğitim Sen, üçte ikisinin Eğitim Bir Sen üyesi olduğu, buna karşın Çankaya’da Eğitim Bir Sen’le Türk Eğitim Sen’in,  Eğitim Sen ve Eğitim İş’in üye sayısına erişemediği  bilgisinin, laik-seküler öğretmenler açısından sevindirici ya da olması gereken değil, düşündürücü olduğudur. İlgili sendikaların, Çankaya vePursaklar’daki üye sayıları, o sendikalar tarafından derinlemesine düşünülmesi, araştırılması, nedenleri konusunda kafa yorulması ve tedbir alınması gereken önemli bir sorundur.

 

Laik-seküler öğretmenlerin, halkın alt kesimlerinin yaşadığı mahallelerdeki okullarda çalıştıklarında, orada yaşayanların baskısıyla yani mahalle baskısıyla sindirilmesini ve hem de kentin laik kalelerindeki halkın laik-seküler müttefikinden ayrılarak, oraların AKP tarafından teslim alınacağının düşünülmesi, problemli bir yaklaşımdır.

 

Laik-seküler öğretmenleri bilmem ama 7 yıldır aynı okulda görev yapan bir devrimci öğretmen olarak, Sayın Özmen’in yaklaşımının tersine, Çankaya ve Şişli’de bir okulda görev yapmak yerine Pursaklar’da çalışmayı, oradaki halkla bütünleşmeyi, oradaki eğitim sorunlarıyla ilgilenmeyi ve eğitime aç olan yoksul öğrencilerle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi yeğlerim. Öğretmenliğin, üstelik devrimci öğretmenliğin gereği de budur.

 

Kaynaklar

 

Özmen, Ü. (2014) Öğretmene Rotasyon Meselesi. http://www.birgun.net/news/view/ogretmene-rotasyon-meselesi/8055 Erişim Tarihi:22.11.2014

 

Selçuk, S. (1999) 1999 - 2000 ADLİ YILI AÇIŞ KONUŞMASI - Prof. Dr. Sami SELÇUK Yargıtay Onursal Başkanı

 
Etiketler: Rotasyona, Laikçi, YaklaşımII
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
195 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
256 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
280 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
215 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
355 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
208 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
160 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
136 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
166 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
388 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
376 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
388 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
320 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
163 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
345 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
274 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
336 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
479 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
312 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
283 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
388 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
337 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
394 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
356 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
290 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
497 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
636 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
445 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
813 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
358 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
490 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
373 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
485 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2043 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
470 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
500 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
703 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
380 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
618 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
423 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
540 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
488 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
525 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1459 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
477 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
449 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
583 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
594 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
609 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
667 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
755 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
768 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
633 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
721 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
794 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
721 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
454 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
556 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
497 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
780 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
857 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
875 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
803 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
912 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
607 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
609 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
760 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
732 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1100 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
659 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
942 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
938 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
535 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1296 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1022 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
901 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
760 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
827 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
956 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1315 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
981 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1024 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
922 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
787 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
737 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
933 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1184 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
638 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
699 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
738 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
718 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
658 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
786 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
702 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1088 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
615 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
800 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1025 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
952 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
986 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
772 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
741 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
803 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
993 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
860 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
861 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
821 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
943 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
879 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
941 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1140 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
842 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
775 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
775 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
745 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1031 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
907 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1021 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
849 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
883 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
947 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2028 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
954 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
848 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
751 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
779 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
827 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
826 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
893 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1034 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
870 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
835 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1182 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
857 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
820 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
876 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
935 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
964 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1151 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1138 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1161 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1766 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1039 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
973 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
940 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1008 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
992 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
976 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
970 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1053 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1049 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1055 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1276 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1088 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
858 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1065 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
912 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
911 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1082 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1112 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1047 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
931 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1099 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1062 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1212 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1544 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
991 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
927 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1049 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
892 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
918 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
924 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
909 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1138 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1532 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
926 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
857 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1072 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1059 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1098 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1102 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1022 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1028 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1155 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1012 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1000 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1413 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1137 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
903 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1126 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1171 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1141 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1022 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
854 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
977 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1175 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
980 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1143 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1226 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
998 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
935 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1107 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1121 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1135 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1239 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1047 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1098 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1270 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
981 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1024 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
991 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1165 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1146 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1117 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
993 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1576 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1106 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1326 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1132 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1106 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1217 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1168 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1254 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1565 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1460 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1195 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1216 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1041 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1204 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1252 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1347 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1379 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1168 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1179 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1204 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1264 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1416 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1364 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1505 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1230 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1149 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1344 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1436 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2985 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1442 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1520 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1230 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1272 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1589 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1385 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1332 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1452 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1304 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1439 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1188 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1143 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1180 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1003 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1041 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1133 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1240 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1225 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1127 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1218 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1206 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1175 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1256 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1280 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1139 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1261 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1177 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1232 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1204 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1348 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1217 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1296 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1172 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1344 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1407 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1273 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1270 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1358 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1352 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1480 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1279 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1258 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1477 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1318 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1361 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1504 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1334 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1334 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1275 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1725 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1530 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1263 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1189 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1191 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1559 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1326 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1624 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1422 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1182 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1336 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1249 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1344 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1228 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1242 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1229 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1461 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1649 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1246 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1252 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1405 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1430 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1321 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1376 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1426 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1272 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1308 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1360 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1370 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1394 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1858 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1483 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1557 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1548 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1334 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1375 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1306 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1255 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1483 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1454 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1381 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1369 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1458 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1554 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1418 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1590 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1362 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1357 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1802 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1278 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1832 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1691 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1643 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1261 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1256 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1461 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1374 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1578 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1396 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1540 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1467 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1511 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1498 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1431 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1407 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1548 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1411 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1516 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1356 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1278 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1280 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1242 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1412 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1405 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1580 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1212 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1460 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1496 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1385 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1487 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1433 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2043 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1474 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1402 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1969 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1398 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1495 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1933 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1949 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1404 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1293 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1302 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1409 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1414 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1246 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1401 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1426 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1386 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1391 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1396 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1404 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1457 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1392 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1334 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1339 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1281 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1433 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1311 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1364 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1499 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1503 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1897 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1866 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1835 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1336 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1293 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2172 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1432 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1427 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1470 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1593 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1558 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1407 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1347 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1420 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1293 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1394 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1829 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1791 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1368 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1696 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1622 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2052 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2030 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1363 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1418 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2238 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2244 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2171 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2162 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1447 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1458 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2147 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1556 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1424 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1520 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1415 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1570 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1489 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1470 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1686 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2048 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1368 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1771 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1547 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1494 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1652 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1498 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1556 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1354 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1481 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1886 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2097 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1661 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1644 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1869 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1872 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1464 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1577 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1755 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1535 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1752 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1815 Okunma.
Haber Yazılımı