Yazı Detayı
20 Nisan 2015 - Pazartesi 17:16 Bu yazı 1181 kez okundu
 
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
Abdullah Damar
 
 

Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı

Eğitim, kapitalist devletin en önemli ideolojik aygıtlarından biridir. Althusser (2008) eğitimin işlevini tanımlarken iki noktaya dikkat çekmiştir. Birincisi, emek gücünün yeniden üretimi; ikincisi ise kurulu düzenin kurallarına boyun eğmenin yeniden üretimi. Eğitimin bu iki işlevi, başta okullar olmak üzere eğitimi sistemindeki çeşitli kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

Her kapitalist ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yönetenler, eğitimin bu işlevlerini her dönemde kullanmışlardır. Türkiye’de şu anda hakim ekonomik yapı olan neoliberal ekonomi öncesi dönemde çalışma ilişkileri, ekonomi literatüründe refah devlerinin çalışma ilişkileri olan “Fordist emek süreci” olarak tanımlanmaktaydı. Fordist emek süreci; toplumsal ve teknik iş bölümünün birlikteliğini belirtir. Fordist üretim, ölçek ekonomisi içerisinde dayanıklı tüketim ürünlerinin kitlesel üretimidir. Böyle bir üretim biçimi temelde yarı kalifiye emek gücüne dayanır. Emeğin örgütlenme düzeyi yüksektir ve sendikalar aracılığıyla toplu pazarlıklara katılır (Jessop, 2009).

 

Fordizmin düzenleme biçimini ise örgütlenmiş emek ve işveren kurumları arasındaki toplu pazarlıklar oluşturmaktadır. Refah devleti bu pazarlığa arabulucu olarak katılır. Ancak devletin ekonomiye müdahalesi arabuluculuk rolüyle sınırlı değildir. Devlet aynı zamanda bir üretici olarak ekonomide yer alır. Kamu iktisadi teşebbüsleri tipi örgütlenmelerle bir yandan sermayeye ucuz girdi sağlar; bir yandan da istihdam yaratır. Refah devletinin toplumsallaşma modeli ise anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aileye dayanır. Bu modelde baba çalışır ve aileyi geçindirebilecek düzeyde ücret alır. Çalışanların ömür boyu iş garantisi vardır. Toplumsal birlik, örgütlülük temelindedir ve bu temelde orta gelirli bölüm desteklenir (Jessop, 2009).

 

Fordist çalışma ilişkilerinin hakim olduğu 1980 öncesi Türkiye’sindeki sendikalaşma oranlarını ve reel işçi ücretlerinin yüksekliğini, işçi sınıfının mücadelesinin yanı sıra, bu yapıya bağlayabiliriz.

 

1990’larla birlikte Türkiye ekonomisindeki neoliberal dönüşüm kendini “Post Fordizm” temelinde ortaya koymaya başladı. Post Fordizm, esnek ve sürekli yeniliğe dayanan bir birikim rejimine dayanır. Kitle üretimini karşılayan kitle tüketimi modelinin yerini, ürün çeşitliliğine dayanan esnek üretim ve yenileme süreci almıştır. Talebin niteliği, ürün çeşitliliğini belirler. Bu durumda pazara ilişkin bilgi, üretimin girdisi haline gelmiştir. Post Fordizm bu sebeple bilgi-temelli ekonomidir. Post Fordizmde nitelikli merkez işçiler yüksek ücret almaktadırlar ve pazarda talebin kaynağını oluşturmaktadırlar. Daimi olarak yenilenen ve farklılaşan ürünler böylece üst düzey ücretlilere hitap etmektedir. Karların gerçekleştirilmesi sonrasında daha esnek üretim araçlarına yatırım yapılacak, buna uygun olarak emek süreci ve organizasyonu yeniden düzenlenecektir. Üretim artışı, ürün çeşitliliğinin arttırılmasına ve sürekli yenilenmeye bağlıdır.

 

Post Fordizmde emek süreci, nitelikli, yüksek gelirli merkez işçiler ile niteliksiz ve düşük gelirli çevre işçiler arasında bölünmüştür. Düzenleme biçiminin bir öğesi olarak ücretlerin belirlenmesinde Fordizme damgasını vuran toplu görüşme ve pazarlıkların yerini, sektör içi yahut işletme içi pazarlıklar almıştır. Ancak, merkez işçilerin aldığı ücret düzeyinin, diğer işçileri kapsayacak bir şekilde genelleştirilmesi söz konusu değildir. Böylece emek gücünde olduğu kadar toplumsal genel refah içinde de kutuplaşma başlayacaktır. Çevre işçilerinin ücretlerinin belirlenmesinde ise küresel rekabet önemli bir rol oynamaktadır. Arz, git gide dünya pazarları için yapılmaya başlandığından rekabet yüzünden çevre işçilerinin ücret düzeyi git gide daha fazla düşecektir; çünkü ücretlilik ilişkileri yalnızca yurt içi talebin kaynağı olarak değil, üretimin uluslararası maliyeti olarak görülmeye başlanmıştır. Böyle bir durumda ücreti, yalnızca ulusal emek piyasası değil, uluslararası emek piyasalarında emek gücünün maliyeti belirleyecektir(Jessop, 2009).

 

Öğretmenlik mesleğinin tarihsel sürecine bakıldığında Fordist dönemin güvenceli, örgütlü ve yüksek ücretli öğretmen profili ile neoliberal dönemin esnek çalışan, güvencesizleştirilen, örgütsüzleştirilen ve reel ücreti düşürülen öğretmen profiline net bir şekilde ayırt edebiliriz.

 

Bu anlamda, Türkiye ekonomisindeki liberalleşme adımları 1990’larla birlikte başlamış ve AKP dönemiyle birlikte hız kazanmıştır. Bu dönüşümün eğitim sistemine uyarlanması 2004 yılında yapılan müfredat değişiklikleri ve yapılandırmacı yaklaşım ile 4+4+4 eğitim reformudur. Öyle ki, bu değişiklikler eğitim sisteminin taraflarının tartışmasına meydan vermeden alelacele yasalaştırılmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

 

17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan “MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ni de, eğitim sisteminde yaşanan neoliberal dönüşümün önemli bir adımı olarak görmek gerekiyor. Yönetmeliğin özellikle, öğretmenlerin işe girişi, adaylığın kaldırılması süreci, performans kriterleri ve öğretmen değerlendirilmesi ile ilgili hükümleri, neoliberal emek süreçlerinin esneklik ve güvencesizlik ilkelerinin, öğretmenlik mesleğine birebir uyarlanmasıdır. Yönetmeliğin “Aday Öğretmenlik İşlemleri” başlıklı bölümünde yer alan 15.maddesinde, “Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.” şeklinde düzenlenerek, öğretmenliğe atanmanın güvencesi ortadan kaldırılmış, yazılı ve sözlü sınav uygulamaları ile de iktidarın inisiyatifine bırakılmıştır. 16.maddede ise “Değerlendiriciler”; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur.” denilerek, performans değerlendirmesinin, son dönemde okul yöneticilerinin ne şekilde görevlendirildiği de göz önüne alındığında, ne kadar sübjektif olacağı apaçık görülecektir.

 

Adaylığı kaldırılmış, halen görev yapmakta olan öğretmenler için performans değerlendirmesi işlemleri ise 54.maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, değerlendirme ölçütleri öğretmenlerin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim kurumunun müdürü tarafından yapılır. Bu değerlendirmeler öğretmenlere başarı belgesi verilmesinde dikkate alınır. Şimdilik sadece başarı belgesi verilmesinde kullanılacak performans değerlendirmesi sonuçları, önümüzdeki yıllarda öğretmenlerin esnek çalışma, güvencesiz çalışma, görevde yükselme, öğretmenliğin kademelendirilmesi gibi konularda da kullanılacaktır.

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, esnek çalışma, güvencesiz çalışma, performans değerlendirmesi ve öğretmenliğin kademelendirilmesi gibi uygulamalarıyla, neoliberal çalışma ilişkilerinin, öğretmenlik mesleğine açık bir saldırısıdır. Bu saldırının karşılanması, yönetmeliğin, kamuoyunda tartışıldığı şekliyle rotasyon odaklı olmaktan çıkarılıp, neoliberal yönüyle ortaya konulmasına ve bilince çıkarılmasına bağlıdır.

 

Kaynaklar

Althusser, L. (2008). İdeoloji. Devletin İdeolojik Aygıtları. İthaki Yayınevi. İstanbul

Jessop, B. (2009). Kapitalist Devletin Geleceği. Epos Yayınevi . Ankara.

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150417-4.htm Erişim Tarihi: 18.04.2015

 

 
Etiketler: Öğretmenlik, Mesleğine, Neoliberal, Saldırı,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Haziran 2018
Okullarda Katılımcı Yönetim Neden Gereklidir?
106 Okunma.
08 Haziran 2018
Bürokrasi, Okullardaki Örgütsel Yapı Yaklaşımlarını Nasıl Etkiler?
163 Okunma.
01 Haziran 2018
Okullarda Örgütsel Yapının Unsurları Nelerdir?
160 Okunma.
25 Mayıs 2018
OECD'nin 2030 Eğitim Vizyonu Ne?
181 Okunma.
16 Mayıs 2018
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
284 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
297 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
196 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
175 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
335 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
314 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
331 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
225 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
356 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
303 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
305 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
397 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
301 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
366 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
571 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
400 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
423 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
337 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
516 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
372 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
325 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
262 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
316 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
507 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
522 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
492 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
433 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
268 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
452 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
432 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
469 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
593 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
425 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
386 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
510 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
458 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
512 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
457 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
392 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
588 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
730 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
572 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
906 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
472 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
585 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
511 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
624 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2238 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
591 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
615 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
894 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
528 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
781 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
520 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
684 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
613 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
628 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1973 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
604 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
573 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
708 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
733 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
724 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
798 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
891 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
891 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
762 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
834 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
894 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
841 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
551 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
669 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
602 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
915 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
978 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1038 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
950 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
1027 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
728 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
727 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
909 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
845 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1217 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
772 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1069 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1056 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
614 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1499 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1173 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
996 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
873 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
944 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1056 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1431 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1098 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1140 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1064 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
896 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
860 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1114 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1296 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
722 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
807 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
836 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
842 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
786 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
888 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
827 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1208 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
736 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
904 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1153 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1100 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1101 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
903 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
855 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
937 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1110 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
979 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
1013 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
918 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1045 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
1017 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1068 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1251 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
933 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
896 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
896 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
855 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1170 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
1020 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1144 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
968 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
1026 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1067 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2376 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1082 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
969 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
867 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
908 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
953 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
946 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
1001 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1180 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
975 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
973 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1429 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
962 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
944 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
1014 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1050 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1118 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1276 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1265 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1274 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2082 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1162 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1110 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1072 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1107 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1114 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1102 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1089 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1180 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1164 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1169 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1407 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1211 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
965 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1174 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1025 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1038 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1212 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1235 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1204 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1049 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1221 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1192 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1355 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1693 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1075 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1057 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1162 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
1016 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1044 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1033 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1055 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1243 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1670 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1049 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
969 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1179 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1209 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1233 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1113 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1138 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1362 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1129 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1128 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1517 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1285 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
991 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1251 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1305 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1285 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1151 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
956 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1086 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1290 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1091 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1254 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1355 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1117 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1056 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1244 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1277 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1258 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1371 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1158 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1233 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1458 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1091 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1178 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1119 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1290 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1284 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1218 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1191 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1081 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1697 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1249 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1455 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1226 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1203 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1327 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1291 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1380 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1683 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1621 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1324 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1363 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1140 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1321 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1369 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1420 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1476 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1277 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1309 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1308 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1408 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1528 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1466 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1635 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1329 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1254 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1505 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1642 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3176 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1603 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1658 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1338 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1400 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1705 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1493 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1448 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1633 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1442 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1596 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1326 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1252 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1291 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1129 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1130 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1231 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1360 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1360 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1248 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1331 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1308 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1286 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1367 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1401 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1267 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1407 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1290 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1345 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1308 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1456 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1313 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1398 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1281 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1454 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1514 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1383 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1388 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1483 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1462 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1592 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1387 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1381 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1608 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1459 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1459 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1613 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1437 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1457 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1399 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
578 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1860 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1616 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
707 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
719 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1382 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1298 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1302 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1805 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1431 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1790 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1666 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1285 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1465 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1344 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1436 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1315 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1373 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1325 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1567 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1778 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1351 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1363 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1521 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1563 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1438 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1474 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1554 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1381 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1424 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1486 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1479 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1503 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2050 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1614 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1669 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1646 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1443 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1474 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1426 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1345 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1588 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1575 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1491 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1480 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1531 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1663 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1547 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1706 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1470 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1452 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1921 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1371 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1941 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1798 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1764 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1364 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1342 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1583 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1486 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1703 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1526 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1632 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1584 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1635 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1624 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1552 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1517 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1673 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1521 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1632 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1452 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1367 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1377 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1337 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1518 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1513 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1682 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1295 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1581 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1609 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1495 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1598 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1532 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2179 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1575 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1514 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2119 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1569 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1624 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2050 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2065 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1485 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1387 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1405 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1509 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1534 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1335 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1508 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1531 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1486 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1499 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1499 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1526 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1576 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1530 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1447 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1444 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1397 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1542 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1410 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1480 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1602 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1620 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2040 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1974 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1935 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1438 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1395 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2349 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1539 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1548 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1579 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1709 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1682 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1509 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1446 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1529 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1355 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1485 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1971 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1928 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1483 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1825 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1736 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2173 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2163 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1461 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1539 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2405 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2415 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2351 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2294 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1568 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1586 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2278 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1683 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1539 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1622 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1502 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1677 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1596 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1551 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1803 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2167 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1480 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1880 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1674 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1621 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1752 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1589 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1678 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1458 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1603 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2017 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2220 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1772 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1759 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1997 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1988 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1571 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1713 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1869 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1624 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1857 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1956 Okunma.
Haber Yazılımı