Yazı Detayı
04 Ekim 2016 - Salı 10:04 Bu yazı 1036 kez okundu
 
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
Abdullah Damar
 
 

Mili Eğitim Bakanlığı, belki de cumhuriyet tarihi boyunca örneği görülmemiş bir ceza uygulamasını/komedisini sadece eğitim kamuoyu değil, bütün ülke kamuoyunun gözleri önünde hayata geçiriyor.

Aslında konuyu takip eden herkesin malumu ama biz yine de kısaca özetlemek istiyoruz.

KESK ve Eğitim Sen, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bazı il, ilçe ve mahallelerde hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle binlerce öğretmenin izine gönderilmesi sonucunda on binlerce öğrencinin eğitim hakkının askıya alındığı ve günlük yaşamın sürdürülemez hale geldiğinden bahisle 29 Aralık 2015 tarihinde, üretimden gelen gücü kullanarak 1 günlük grev yapma kararı  alır.i Üyeler, bu karara uyarak ülke çapında eyleme katılırlar.

MEB de, bu eylemi müteakip, valiliklere bir yazı göndererek, öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri, okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin tespit edilerek, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesini istiyor.ii Benzer yazıların diğer Bakanlıklar tarafından da Valiliklere gönderildiğini düşünüyoruz.

Buraya kadar normal işleyiş devam ederken, tutarsızlıklar ve hukuksuzluklar yazının Valiliklere ulaşmasıyla başlıyor. 

Öncelikle, bu grev kararı, başta Eğitim Sen olmak üzere, KESK’e bağlı 11 işkolunda örgütlü sendikalar tarafından, binlerce üyenin katıldığı basın açıklamalarıyla hayata geçiriliyor. 

Eylemden sonra valilikler tarafından soruşturmalar açılıyor, birçok il müdürlüğü eylemlerin sendikal eylem kategorisi içine girdiği gerekçesiyle, bu eylemler hakkında idari soruşturma açmıyor, açarsa da herhangi bir ceza uygulaması yoluna gitmiyor.

Ancak İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlık yazısında somut olarak belirtilmemesine rağmen, 29 Aralık eyleminin suç oluşturduğu yorumuyla, bu eyleme katılan öğretmen ve memurlar hakkında adli ve idari soruşturma açıyor.

Asıl tutarsızlıklar ve çifte standartlar burada başlıyor. Kimi il milli eğitim müdürlükleri adli ve idari soruşturma açarken, kimileri sadece idari soruşturma açıyor. Adli soruşturma açılan illerden İzmiriii ve Adıyaman’da,iv “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” kararlar çıkıyor.

İdari soruşturma olan illerde ise tam bir komedi yaşanıyor. Bazı iller ,eylemi sendikal hak kapsamında değerlendirerek idari bir ceza uygulamazken, bazı iller maaş kesim cezası veriyor, bazı iller de memuriyetten çıkarma cezası teklif ederek dosyaları Bakanlığa gönderiyor.

9 Eylül 2016 tarihinde, MEB tarafından 11.285 öğretmen hakkında ‘Görevden uzaklaştırma’ kararı alınıyor. 11.285 öğretmenin görev yaptığı iller Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman, Urfa, Bitlis, Elazığ, Van, Tunceli, Hatay, Konya, Gaziantep ve Iğdır olmak üzere tamamıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller ve Hopa.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 27 Eylül 2016 tarihinde, 11 285 öğretmen hakkında, çeşitli cezalar uygulanacağını açıklıyor.v

Bu arada, öğrencilerin eğitim hakkının engellediğinden bahisle haklarında soruşturma açılan öğretmenler göreve başlatılmazken, okulların açılmasının üzerinden iki hafta geçti ve bu öğretmen ve öğrencileri henüz öğretim yılına başlayamadı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9.maddesi, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenlemiştir. Bu maddeye göre ‘Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’vi

Eşitlik ilkesinin, uygulama yönünden büyük önemi vardır. Toplumun ortak vicdanından kaynaklanan yasaların herkese aynı biçimde uygulanması, eşitlik ilkesinin gereğidir. Tersine durumda, insanların önce kendilerine, sonra topluma güveni kalmaz. Devlete güvenin yitmesi, karmaşaya neden olur. Oysa yasaların amacı, toplum düzenini kurup kollama, toplumdaki dengeleri sağlamaktır. Yasaların herkese eşit uygulanması, kamu görevlilerinin adaletini göstermesinin yanında, aynı zamanda onların bir yükümlülüğüdür de.vii

Bu süreç devam ederken basında, internet sitelerinde ve televizyonlardaki tartışma programlarında konuyu bilen bilmeyen herkes, bu 11 285 öğretmenin PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarını insafsızca dile getiriyor. 

Öncelikle, üzerine basarak ifade etmek gerekir ki, görevden uzaklaştırılan bu öğretmenlerin tümü 29 Aralık eylemine katıldıkları için bu sonuçla karşılaşmışlardır. Yetkililer ve yetkisizler! tarafından yazılan-çizilen ve iddia edilen yakıştırmaların tümü gerçek dışıdır, yalandır.

Bu noktada bütün kamuoyuna daha dikkatli ve insaflı olmaları konusunda çağrı yaparak, şu soruları ve çelişkileri düşünmelerini istiyoruz;

-29 Aralık grev kararına, KESK’e bağlı 11 sendikaya üye kamu emekçileri katılırken, neden sadece Eğitim Sen üyeleri hakkında bu soruşturmalar açılıyor. Aynı eylem MEB tarafından suç olarak kabul edilirken, mesela neden Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından suç kabul edilmiyor?

-29 Aralık grevine Türkiye’nin 81 ilinde katılım olurken, neden sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir? Ankara’da, İzmir’de, Edirne’de ve diğer illerde görev yapan öğretmenler başka bir mevzuata mı tabidir?

-Aynı suça (Eğer suçsa), yani 29 Aralık grevine kimi illerde idari ceza uygulanmazken, kimi illerde maaş kesim cezası, kimi illerde de görevden uzaklaştırma önlemi nasıl uygulanabilir? Anayasanın, kanun önünde eşitlik ilkesi açıkça çiğnenmekte değil midir?

-Sendikal eylemlerin suç olmadığına dair, onlarca idare mahkemesi, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararı varken, MEB’in bu kararları yok sayarak, bu eyleme katılanlara ceza vermeye çalışması nasıl açıklanabilir?

-MEB’in uygulamaya çalıştığı bu hukuksuzluk, önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası mahkemelerden döndüğünde, bu öğretmenlerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Maddi mağduriyetler giderilse bile manevi olarak uğranılan kayıp, öğretmenlerin sosyal yaşamlarında oluşturdukları fakat sıfırlanan intiba, velilerin, onlara bakışı gibi hususlar, kamuoyunda terör örgütü ile irtibatlı gösterilmek gibi bir insafsızlıkla yerle bir olmuştur. Bu durumun düzeltilmesi nasıl sağlanacaktır?

-Bu öğretmenler açısından Türk Ceza Yasası, 657 sayılı DMK ve diğer mevzuat hükümleri her zaman geçerli ve idarenin kolluk ve adliye görevlileri her zaman görevlerinin başındadır. Öğretmenlerin, bu yasalara aykırı davranışları veya herhangi bir terör örgütü ile irtibatları varsa, her zaman göz önünde ve her türlü soruşturmaya açıktırlar. Bu durum ortadayken, bir sendikal eyleme katılmaları nedeniyle bu kadar ağır maddi ve manevi mağduriyet yaşamaları doğru mudur?

-Bakanlık yazısında, öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri, okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini  yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin tespit edilmesi istenirken; il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri, kendilerini aşıp, kraldan çok kralcı gibi davranarak, suç oluşturmayan sendikal eylemlere katılanların listelerini, Bakanlığa göndererek yetkilerini aşmamışlar mıdır? Bu görevliler, TCK’nin 118.maddesinde düzenlenen ‘Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi’ ve 267.maddesinde düzenlenen ‘İftira’ suçunu işlediklerinin farkında değiller midir? Bu görevliler, Bakanlık, eylem adı belirterek, bu eyleme katılanların listesini istemediği halde, sendikal eyleme katılanların listelerini Bakanlığa göndererek, bu öğretmenlerin mağdur olmasına yol açmamışlar mıdır? Bu görevliler, bu cesareti nereden almaktadır? Okullarda, ilçelerde, illerde bu yazıları imzalayan yetkililer, cezai müeyyide ile karşılaşacaklarını bilmeyecek kadar cahil midirler? Yoksa FETÖ operasyonlarında mağdur edilen öğretmenlerin tepkisizliğini, Eğitim Sen üyesi öğretmenlerden de mi beklemekteler?

-Bu soruşturmaları illerde yürüten maarif müfettişleri yürürlükteki yukarıda sıraladığımız mevzuattan habersiz midirler? Kendilerini tasfiye etmeye hazırlanan MEB’e yaranmak için mi bu kadar hukuksuzluğa alet olarak rapor düzenlemektedirler?

-MEB’in 11 285 öğretmeni suçlu kabul edip toptancı bir yaklaşımla, sadece sendikal eylemden dolayı görevden alıp, sonradan suçlu olduğunu tespit ettiklerini memuriyetten ihraç etme gibi sakat bir uygulamayı yapması kamuoyu vicdanında mahkûm edilmeyecek midir?

-MEB, 29 Aralık grevini suç, bu greve katılanları suçlu olarak kabul ederken; önceki yıllarda KESK ve Eğitim Sen tarafından yapılan benzer grevleri suç, katılanları da suçlu kabul etmeyerek, çifte standart uygulamamış mıdır? Buradan, bu eylemlerin suç olduğu gibi bir sonuç çıkarılmasın sakın! KESK bir emek örgütüdür ve tüzüğünde emek, barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiği yazılıdır ve idare tarafından da onaylanmış bir belgedir. 

Kısaca, yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak, sendikasının aldığı karara uyup, bir günlük 29 Aralık eylemine katılmak ne adli ne de idari anlamda bir suç teşkil etmemektedir. Bu durum onlarca mahkeme kararıyla sabittir. Yanlış olan MEB’in uygulamalarıdır. MEB, sendikal eylemleri suç kategorisine koyarak, Gezi ve Kobani eylemlerinde olduğu gibi bazı eylemleri suç saymayıp, 29 Aralık eylemini suç sayarak, suçları ayırmakta; bazı eylemlere soruşturma açıp, bazılarına açmamakta; aynı eyleme bazı illerde soruşturma açıp bazı illerde  soruşturma açmamakta, soruşturma açtığı eylemlere farklı illerde farklı cezalar uygulamakta ve sendikal eyleme katılan öğretmenleri ayrım yapmadan toplu olarak cezalandırıp, anayasanın eşitlik ilkesini ve suçun şahsiliği ilkesini ayaklar altına almaktadır.

Bu nedenlerle MEB, bu hukuksuz eyleminden bir an önce vazgeçerek, öğretmenleri toplu olarak cezalandırmak yerine, varsa suçlu olanları yargı önüne çıkarmak için gereken işlemleri yapmalı, sendikal eylemden dolayı soruşturmaya tabi tutularak görevden uzaklaştırılan öğretmenleri tıpkı Tunceli ilindeki meslektaşları gibi görevlerine iade etmelidir. 

Doğru ve hakkaniyetli olan budur.

 

 

Kaynaklar:

i http://egitimsen.org.tr/29-aralik-eylem-karari/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 ii MEB'den eğitim hakkını engelleyici eylemler hakkında yazı. http://www.memurlar.net/haber/557895/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 iii Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı: 29 Aralık grevi sendikal eylemdir. http://sendika10.org/2016/09/karsiyaka-cumhuriyet-savciligi-29-aralik-grevi-sendikal-eylemdir/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 iv http://www.antakyagazetesi.com/H19877-adiyamanda-29-aralik-eylemi-icin-.html Erişim Tarihi: 01.10.2016 v http://www.memurlar.net/haber/613874/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 vi https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm Erişim Tarihi: 01.10.2016 vii Yasa önünde eşitlik ilkesi. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/fc1d7717f3f6c84_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi Erişim Tarihi: 01.10.2016

 
Etiketler: MEB,, Cezada, da, Ayrımcılık, Yapıyor!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Mayıs 2018
OECD'nin 2030 Eğitim Vizyonu Ne?
100 Okunma.
16 Mayıs 2018
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim
246 Okunma.
09 Mayıs 2018
Sayılarla Göçmen (Suriyeli) Öğrenciler
275 Okunma.
03 Mayıs 2018
Eğitime Erişimde Ürküten Tablo!
165 Okunma.
30 Nisan 2018
Liselere Geçiş Sınavı Çocuklar için Kâbus Olmasın!
149 Okunma.
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
312 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
286 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
285 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
193 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
335 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
276 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
280 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
380 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
282 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
344 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
547 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
380 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
406 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
318 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
497 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
345 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
298 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
247 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
298 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
484 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
506 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
472 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
406 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
245 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
431 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
407 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
441 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
567 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
397 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
365 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
484 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
436 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
489 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
437 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
368 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
571 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
709 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
548 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
887 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
448 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
567 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
488 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
594 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2214 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
569 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
589 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
860 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
500 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
742 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
502 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
652 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
592 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
608 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1842 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
581 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
543 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
684 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
703 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
697 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
773 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
864 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
859 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
740 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
813 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
871 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
818 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
538 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
640 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
585 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
888 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
956 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
1018 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
921 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
1000 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
709 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
700 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
880 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
822 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1189 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
745 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1047 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1035 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
596 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1479 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1137 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
971 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
850 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
918 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1411 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1075 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1110 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1036 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
874 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
834 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1070 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1272 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
700 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
784 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
816 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
816 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
759 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
868 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
801 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1188 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
711 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
879 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1128 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1068 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1079 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
876 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
831 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
910 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1083 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
951 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
978 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
901 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
1017 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
989 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1048 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1223 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
914 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
871 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
870 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
833 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1146 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
996 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1119 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
945 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
995 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
1039 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2325 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1053 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
952 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
848 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
879 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
929 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
924 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
979 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1150 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
950 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
942 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1372 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
943 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
923 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
986 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
1022 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1082 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1259 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1247 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1248 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
2017 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1135 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1090 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1043 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1086 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1089 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1073 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1064 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1156 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1141 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1146 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1384 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1182 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
939 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1144 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
1006 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
1009 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1186 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1205 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1175 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
1022 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1200 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1170 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1320 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1664 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1054 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
1035 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1143 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
993 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
1019 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
1011 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
1029 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1219 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1641 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
1021 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
940 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1149 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1158 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1183 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1204 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1091 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1114 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1342 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1109 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1098 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1491 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1255 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
973 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1222 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1279 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1259 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1124 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
935 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1067 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1269 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1072 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1234 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1332 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1095 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
1038 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1222 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1260 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1233 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1344 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1138 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1212 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1427 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1068 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1155 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1092 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1261 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1259 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1199 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1167 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1068 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1677 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1218 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1423 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1212 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1184 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1304 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1269 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1350 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1655 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1588 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1296 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1332 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1116 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1298 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1342 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1404 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1452 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1248 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1285 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1282 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1367 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1510 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1444 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1608 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1306 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1231 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1470 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1618 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3143 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1571 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1634 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1312 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1373 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1682 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1469 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1418 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1604 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1417 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1572 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1295 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1229 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1265 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1105 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1116 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1208 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1338 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1330 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1224 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1312 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1281 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1262 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1343 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1376 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1240 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1375 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1265 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1317 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1293 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1443 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1290 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1377 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1258 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1430 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1497 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1361 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1366 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1457 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1437 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1573 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1360 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1355 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1585 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1436 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1436 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1595 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1413 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1441 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1377 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
564 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1831 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1597 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
694 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
704 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1357 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1274 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1280 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1766 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1410 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1760 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1633 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1263 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1444 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1326 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1413 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1299 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1347 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1305 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1549 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1755 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1333 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1342 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1499 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1528 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1418 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1454 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1532 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1364 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1405 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1454 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1456 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1485 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
2024 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1587 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1647 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1628 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1422 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1457 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1399 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1326 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1564 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1545 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1473 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1463 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1517 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1643 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1521 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1686 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1445 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1430 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1895 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1347 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1919 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1778 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1744 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1343 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1324 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1557 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1470 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1676 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1497 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1613 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1556 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1610 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1605 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1530 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1494 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1657 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1495 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1611 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1431 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1350 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1357 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1314 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1497 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1484 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1665 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1279 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1549 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1588 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1475 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1568 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1514 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2156 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1554 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1491 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2095 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1546 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1596 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
2023 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2040 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1463 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1368 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1381 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1487 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1512 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1315 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1489 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1513 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1464 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1478 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1477 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1502 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1550 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1506 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1425 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1425 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1375 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1513 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1384 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1456 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1583 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1597 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
2014 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1953 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1910 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1416 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1371 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2319 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1519 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1522 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1551 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1689 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1653 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1485 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1427 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1509 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1338 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1464 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1946 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1898 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1458 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1803 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1709 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2148 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2136 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1440 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1519 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2378 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2387 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2324 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2267 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1545 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1560 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2254 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1656 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1512 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1604 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1479 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1659 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1574 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1534 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1777 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2141 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1457 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1852 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1646 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1601 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1730 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1565 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1652 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1439 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1576 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1990 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2201 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1752 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1738 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1969 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1965 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1551 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1682 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1846 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1603 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1837 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1932 Okunma.
Haber Yazılımı