Yazı Detayı
04 Ekim 2016 - Salı 10:04 Bu yazı 874 kez okundu
 
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
Abdullah Damar
 
 

Mili Eğitim Bakanlığı, belki de cumhuriyet tarihi boyunca örneği görülmemiş bir ceza uygulamasını/komedisini sadece eğitim kamuoyu değil, bütün ülke kamuoyunun gözleri önünde hayata geçiriyor.

Aslında konuyu takip eden herkesin malumu ama biz yine de kısaca özetlemek istiyoruz.

KESK ve Eğitim Sen, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bazı il, ilçe ve mahallelerde hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları nedeniyle binlerce öğretmenin izine gönderilmesi sonucunda on binlerce öğrencinin eğitim hakkının askıya alındığı ve günlük yaşamın sürdürülemez hale geldiğinden bahisle 29 Aralık 2015 tarihinde, üretimden gelen gücü kullanarak 1 günlük grev yapma kararı  alır.i Üyeler, bu karara uyarak ülke çapında eyleme katılırlar.

MEB de, bu eylemi müteakip, valiliklere bir yazı göndererek, öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri, okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin tespit edilerek, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bildirilmesini istiyor.ii Benzer yazıların diğer Bakanlıklar tarafından da Valiliklere gönderildiğini düşünüyoruz.

Buraya kadar normal işleyiş devam ederken, tutarsızlıklar ve hukuksuzluklar yazının Valiliklere ulaşmasıyla başlıyor. 

Öncelikle, bu grev kararı, başta Eğitim Sen olmak üzere, KESK’e bağlı 11 işkolunda örgütlü sendikalar tarafından, binlerce üyenin katıldığı basın açıklamalarıyla hayata geçiriliyor. 

Eylemden sonra valilikler tarafından soruşturmalar açılıyor, birçok il müdürlüğü eylemlerin sendikal eylem kategorisi içine girdiği gerekçesiyle, bu eylemler hakkında idari soruşturma açmıyor, açarsa da herhangi bir ceza uygulaması yoluna gitmiyor.

Ancak İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlık yazısında somut olarak belirtilmemesine rağmen, 29 Aralık eyleminin suç oluşturduğu yorumuyla, bu eyleme katılan öğretmen ve memurlar hakkında adli ve idari soruşturma açıyor.

Asıl tutarsızlıklar ve çifte standartlar burada başlıyor. Kimi il milli eğitim müdürlükleri adli ve idari soruşturma açarken, kimileri sadece idari soruşturma açıyor. Adli soruşturma açılan illerden İzmiriii ve Adıyaman’da,iv “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” kararlar çıkıyor.

İdari soruşturma olan illerde ise tam bir komedi yaşanıyor. Bazı iller ,eylemi sendikal hak kapsamında değerlendirerek idari bir ceza uygulamazken, bazı iller maaş kesim cezası veriyor, bazı iller de memuriyetten çıkarma cezası teklif ederek dosyaları Bakanlığa gönderiyor.

9 Eylül 2016 tarihinde, MEB tarafından 11.285 öğretmen hakkında ‘Görevden uzaklaştırma’ kararı alınıyor. 11.285 öğretmenin görev yaptığı iller Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman, Urfa, Bitlis, Elazığ, Van, Tunceli, Hatay, Konya, Gaziantep ve Iğdır olmak üzere tamamıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller ve Hopa.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 27 Eylül 2016 tarihinde, 11 285 öğretmen hakkında, çeşitli cezalar uygulanacağını açıklıyor.v

Bu arada, öğrencilerin eğitim hakkının engellediğinden bahisle haklarında soruşturma açılan öğretmenler göreve başlatılmazken, okulların açılmasının üzerinden iki hafta geçti ve bu öğretmen ve öğrencileri henüz öğretim yılına başlayamadı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9.maddesi, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenlemiştir. Bu maddeye göre ‘Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’vi

Eşitlik ilkesinin, uygulama yönünden büyük önemi vardır. Toplumun ortak vicdanından kaynaklanan yasaların herkese aynı biçimde uygulanması, eşitlik ilkesinin gereğidir. Tersine durumda, insanların önce kendilerine, sonra topluma güveni kalmaz. Devlete güvenin yitmesi, karmaşaya neden olur. Oysa yasaların amacı, toplum düzenini kurup kollama, toplumdaki dengeleri sağlamaktır. Yasaların herkese eşit uygulanması, kamu görevlilerinin adaletini göstermesinin yanında, aynı zamanda onların bir yükümlülüğüdür de.vii

Bu süreç devam ederken basında, internet sitelerinde ve televizyonlardaki tartışma programlarında konuyu bilen bilmeyen herkes, bu 11 285 öğretmenin PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldıklarını insafsızca dile getiriyor. 

Öncelikle, üzerine basarak ifade etmek gerekir ki, görevden uzaklaştırılan bu öğretmenlerin tümü 29 Aralık eylemine katıldıkları için bu sonuçla karşılaşmışlardır. Yetkililer ve yetkisizler! tarafından yazılan-çizilen ve iddia edilen yakıştırmaların tümü gerçek dışıdır, yalandır.

Bu noktada bütün kamuoyuna daha dikkatli ve insaflı olmaları konusunda çağrı yaparak, şu soruları ve çelişkileri düşünmelerini istiyoruz;

-29 Aralık grev kararına, KESK’e bağlı 11 sendikaya üye kamu emekçileri katılırken, neden sadece Eğitim Sen üyeleri hakkında bu soruşturmalar açılıyor. Aynı eylem MEB tarafından suç olarak kabul edilirken, mesela neden Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından suç kabul edilmiyor?

-29 Aralık grevine Türkiye’nin 81 ilinde katılım olurken, neden sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir? Ankara’da, İzmir’de, Edirne’de ve diğer illerde görev yapan öğretmenler başka bir mevzuata mı tabidir?

-Aynı suça (Eğer suçsa), yani 29 Aralık grevine kimi illerde idari ceza uygulanmazken, kimi illerde maaş kesim cezası, kimi illerde de görevden uzaklaştırma önlemi nasıl uygulanabilir? Anayasanın, kanun önünde eşitlik ilkesi açıkça çiğnenmekte değil midir?

-Sendikal eylemlerin suç olmadığına dair, onlarca idare mahkemesi, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararı varken, MEB’in bu kararları yok sayarak, bu eyleme katılanlara ceza vermeye çalışması nasıl açıklanabilir?

-MEB’in uygulamaya çalıştığı bu hukuksuzluk, önümüzdeki günlerde ulusal ve uluslararası mahkemelerden döndüğünde, bu öğretmenlerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Maddi mağduriyetler giderilse bile manevi olarak uğranılan kayıp, öğretmenlerin sosyal yaşamlarında oluşturdukları fakat sıfırlanan intiba, velilerin, onlara bakışı gibi hususlar, kamuoyunda terör örgütü ile irtibatlı gösterilmek gibi bir insafsızlıkla yerle bir olmuştur. Bu durumun düzeltilmesi nasıl sağlanacaktır?

-Bu öğretmenler açısından Türk Ceza Yasası, 657 sayılı DMK ve diğer mevzuat hükümleri her zaman geçerli ve idarenin kolluk ve adliye görevlileri her zaman görevlerinin başındadır. Öğretmenlerin, bu yasalara aykırı davranışları veya herhangi bir terör örgütü ile irtibatları varsa, her zaman göz önünde ve her türlü soruşturmaya açıktırlar. Bu durum ortadayken, bir sendikal eyleme katılmaları nedeniyle bu kadar ağır maddi ve manevi mağduriyet yaşamaları doğru mudur?

-Bakanlık yazısında, öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen, öğrencileri ve velileri, okulu boykot etmeleri yönünde teşvik eden, görev ve yükümlülüklerini  yerine getirmeyip meri mevzuata aykırı eylemlerde yer aldığı belirlenen kamu görevlilerinin tespit edilmesi istenirken; il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri, kendilerini aşıp, kraldan çok kralcı gibi davranarak, suç oluşturmayan sendikal eylemlere katılanların listelerini, Bakanlığa göndererek yetkilerini aşmamışlar mıdır? Bu görevliler, TCK’nin 118.maddesinde düzenlenen ‘Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi’ ve 267.maddesinde düzenlenen ‘İftira’ suçunu işlediklerinin farkında değiller midir? Bu görevliler, Bakanlık, eylem adı belirterek, bu eyleme katılanların listesini istemediği halde, sendikal eyleme katılanların listelerini Bakanlığa göndererek, bu öğretmenlerin mağdur olmasına yol açmamışlar mıdır? Bu görevliler, bu cesareti nereden almaktadır? Okullarda, ilçelerde, illerde bu yazıları imzalayan yetkililer, cezai müeyyide ile karşılaşacaklarını bilmeyecek kadar cahil midirler? Yoksa FETÖ operasyonlarında mağdur edilen öğretmenlerin tepkisizliğini, Eğitim Sen üyesi öğretmenlerden de mi beklemekteler?

-Bu soruşturmaları illerde yürüten maarif müfettişleri yürürlükteki yukarıda sıraladığımız mevzuattan habersiz midirler? Kendilerini tasfiye etmeye hazırlanan MEB’e yaranmak için mi bu kadar hukuksuzluğa alet olarak rapor düzenlemektedirler?

-MEB’in 11 285 öğretmeni suçlu kabul edip toptancı bir yaklaşımla, sadece sendikal eylemden dolayı görevden alıp, sonradan suçlu olduğunu tespit ettiklerini memuriyetten ihraç etme gibi sakat bir uygulamayı yapması kamuoyu vicdanında mahkûm edilmeyecek midir?

-MEB, 29 Aralık grevini suç, bu greve katılanları suçlu olarak kabul ederken; önceki yıllarda KESK ve Eğitim Sen tarafından yapılan benzer grevleri suç, katılanları da suçlu kabul etmeyerek, çifte standart uygulamamış mıdır? Buradan, bu eylemlerin suç olduğu gibi bir sonuç çıkarılmasın sakın! KESK bir emek örgütüdür ve tüzüğünde emek, barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verdiği yazılıdır ve idare tarafından da onaylanmış bir belgedir. 

Kısaca, yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak, sendikasının aldığı karara uyup, bir günlük 29 Aralık eylemine katılmak ne adli ne de idari anlamda bir suç teşkil etmemektedir. Bu durum onlarca mahkeme kararıyla sabittir. Yanlış olan MEB’in uygulamalarıdır. MEB, sendikal eylemleri suç kategorisine koyarak, Gezi ve Kobani eylemlerinde olduğu gibi bazı eylemleri suç saymayıp, 29 Aralık eylemini suç sayarak, suçları ayırmakta; bazı eylemlere soruşturma açıp, bazılarına açmamakta; aynı eyleme bazı illerde soruşturma açıp bazı illerde  soruşturma açmamakta, soruşturma açtığı eylemlere farklı illerde farklı cezalar uygulamakta ve sendikal eyleme katılan öğretmenleri ayrım yapmadan toplu olarak cezalandırıp, anayasanın eşitlik ilkesini ve suçun şahsiliği ilkesini ayaklar altına almaktadır.

Bu nedenlerle MEB, bu hukuksuz eyleminden bir an önce vazgeçerek, öğretmenleri toplu olarak cezalandırmak yerine, varsa suçlu olanları yargı önüne çıkarmak için gereken işlemleri yapmalı, sendikal eylemden dolayı soruşturmaya tabi tutularak görevden uzaklaştırılan öğretmenleri tıpkı Tunceli ilindeki meslektaşları gibi görevlerine iade etmelidir. 

Doğru ve hakkaniyetli olan budur.

 

 

Kaynaklar:

i http://egitimsen.org.tr/29-aralik-eylem-karari/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 ii MEB'den eğitim hakkını engelleyici eylemler hakkında yazı. http://www.memurlar.net/haber/557895/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 iii Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı: 29 Aralık grevi sendikal eylemdir. http://sendika10.org/2016/09/karsiyaka-cumhuriyet-savciligi-29-aralik-grevi-sendikal-eylemdir/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 iv http://www.antakyagazetesi.com/H19877-adiyamanda-29-aralik-eylemi-icin-.html Erişim Tarihi: 01.10.2016 v http://www.memurlar.net/haber/613874/ Erişim Tarihi: 01.10.2016 vi https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm Erişim Tarihi: 01.10.2016 vii Yasa önünde eşitlik ilkesi. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/fc1d7717f3f6c84_ek.pdf?dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi Erişim Tarihi: 01.10.2016

 
Etiketler: MEB,, Cezada, da, Ayrımcılık, Yapıyor!,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
46 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
259 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
307 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
216 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
243 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
86 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
258 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
163 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
218 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
365 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
215 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
178 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
242 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
241 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
261 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
245 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
188 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
401 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
571 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
324 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
713 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
261 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
434 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
315 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
409 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1921 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
367 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
382 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
543 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
289 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
501 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
299 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
401 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
385 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
387 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1201 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
396 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
390 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
454 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
484 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
515 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
538 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
646 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
684 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
537 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
628 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
688 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
632 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
350 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
479 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
438 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
688 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
765 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
730 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
696 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
801 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
544 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
514 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
681 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
646 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1006 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
571 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
807 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
798 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
455 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1161 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
927 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
806 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
653 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
755 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1200 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
869 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
960 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
789 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
720 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
636 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
803 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1083 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
560 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
635 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
662 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
645 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
571 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
710 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
574 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
994 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
528 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
694 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
939 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
848 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
879 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
660 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
654 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
724 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
911 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
797 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
750 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
715 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
834 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
790 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
840 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1033 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
756 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
707 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
709 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
661 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
936 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
810 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
913 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
765 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
781 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
861 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1878 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
881 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
757 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
677 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
712 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
718 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
757 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
802 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
944 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
788 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
767 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1095 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
752 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
751 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
785 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
806 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
877 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1058 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1012 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1056 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1602 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
972 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
870 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
845 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
915 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
921 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
872 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
864 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
974 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
927 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
964 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1170 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1002 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
810 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
989 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
812 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
795 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
963 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1027 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
965 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
851 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
996 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
980 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1153 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1427 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
937 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
841 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
944 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
828 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
821 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
860 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
832 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1081 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1458 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
847 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
758 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
998 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
957 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1009 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1004 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
936 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
892 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1069 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
880 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
912 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1303 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1064 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
839 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1075 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1080 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
995 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
921 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
745 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
884 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1089 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
878 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1013 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1147 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
929 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
863 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1019 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1007 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1011 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1173 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
940 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1011 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1161 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
890 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
936 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
911 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1059 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1006 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1033 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
977 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
913 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1474 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1008 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1233 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1025 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1000 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1149 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1065 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1146 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1435 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1335 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1113 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1133 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
964 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1128 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1128 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1270 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1297 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1102 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1109 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1137 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1161 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1330 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1282 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1420 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1150 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1071 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1250 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1327 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2864 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1339 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1423 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1140 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1175 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1513 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1250 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1236 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1300 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1207 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1333 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1076 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1064 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1077 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
902 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
970 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1054 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1163 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1134 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1035 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1144 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1089 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1076 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1161 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1209 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1078 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1170 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1091 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1138 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1124 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1226 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1097 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1174 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1125 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1266 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1325 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1197 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1208 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1272 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1276 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1387 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1224 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1188 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1357 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1214 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1291 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1397 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1251 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1243 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1186 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
544 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1640 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1453 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1194 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1094 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1124 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1425 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1223 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1512 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1325 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1070 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1266 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1171 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1242 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1167 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1158 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1156 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1356 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1552 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1169 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1171 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1301 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1351 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1216 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1286 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1336 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1207 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1220 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1274 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1292 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1320 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1729 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1387 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1457 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1430 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1250 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1289 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1206 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1162 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1350 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1335 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1297 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1291 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1331 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1492 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1360 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1478 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1278 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1292 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1722 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1205 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1773 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1609 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1526 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1188 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1181 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1347 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1275 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1489 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1265 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1433 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1365 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1449 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1370 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1322 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1308 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1383 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1341 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1397 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1285 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1217 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1169 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1182 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1294 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1310 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1476 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1178 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1383 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1394 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1313 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1391 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1364 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1949 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1375 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1303 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1851 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1310 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1392 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1841 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1875 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1346 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1231 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1216 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1338 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1321 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1158 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1282 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1349 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1341 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1245 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1296 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1290 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1357 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1267 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1250 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1271 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1201 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1336 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1234 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1259 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1402 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1419 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1803 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1783 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1716 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1269 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1201 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2050 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1329 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1353 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1376 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1513 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1476 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1323 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1240 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1299 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1227 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1309 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1742 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1665 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1296 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1605 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1514 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1965 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1930 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1287 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1347 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2130 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2157 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2073 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2070 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1360 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1344 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2047 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1422 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1315 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1412 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1328 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1490 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1425 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1407 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1604 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1957 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1312 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1644 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1474 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1425 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1510 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1438 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1436 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1281 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1389 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1769 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1985 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1548 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1530 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1758 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1776 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1379 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1468 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1650 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1462 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1653 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1735 Okunma.
Haber Yazılımı