Yazı Detayı
31 Ağustos 2015 - Pazartesi 15:06 Bu yazı 899 kez okundu
 
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
Abdullah Damar
 
 

İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar

İlköğretim okulları, 4’er yıl süreli ilkokul ve ortaokullardan oluşur. Anayasa’nın 42.maddesinde “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.” hükmü yer almaktadır. Ancak uygulamada, eğitimin finansmanındaki yetersizlikler nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.

Eğitimin finansmanı;kapasite kullanımı, kaynakyönetimi ve verimlilikaçısından en sıkıntılıalandır. Dolayısıyla mevcutfinansman sistemi içinolumlu değerlendirmeler yapmak güçtür. Kamukaynaklarının sınırlılığı ve etkin kullanılamaması nedeniyle, eğitime ayrılanpay, artmasına rağmen OECD ortalamasınınçok gerisinde kalmaktadır. Buna ilaveten,  eğitimyatırımlarına ayrılan payın hemen hemen hiçartmaması durumu daha da kötüleştirmektedir Kamunun merkeziyetçi, tek tipçi finansmanmodeli bakış açısı donuklaşmış, sahici olmayanbir eğitim sistemi ortaya çıkarmaktadır (TEDMEM, 2015).

Anayasanın 42.maddesine göre hazırlanan 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun, “İlköğretimin Gelir, Giderleri ve Planlama” başlıklı bölümünde yer alan 76.maddede, ilköğretime ait gelir kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır (R.G.2015);

a) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacakyardımlar,

b) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılındailköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacaködenekler…

d) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilengelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler,

e)Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanunagöre verilecek para cezaları,

f) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyla medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmişbulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerlemütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,

g) İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacakher türlü mal, para bağışları ve vasiyetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgili işlemlerden resim ve harç alınmaz.)Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllıkbildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.

h) Faizler,

i) Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramayacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığındansatılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu kanuna göreistifade edilmeyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,

j) Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmeyen okul yapım işlerimüteahhitlerindenalınacak gecikme ve benzeri tazminat ve müteahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri,

Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış olan idareler, belediye ve köyler içinbu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konur; buödeneklerin mali yılbaşında özel idarelere yatırılması sağlanır.

Kamuoyunda bilinenin aksine görüldüğü gibi ilköğretim okullarının yeterince kaynağı vardır. Ancak bu kaynakların okul yapımı, personel giderleri ve demirbaş alımı dışında kalan hiçbir okul gideri için kullanılmadığını da eklemek gerekiyor.

Bu nedenle her öğretim yılının başında ‘bağış’ tartışmaları yaşanmaktadır. MEB, okullara kayıt sırasında her ne şekilde olursa olsun velilerden bağış alınmamasını istemekte, okul müdürlükleri ise istisnasız velileri bağış yapmaya zorlamaktadır. Adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle de veliler ister istemez çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak için istenen bu bağışları yapmak zorunda kalmaktadır.

Bu kısırdöngünün aşılması için öncelikle;

1. Daha fazla kaynağın eğitim sistemine aktarılmasıve eğitim yatırımlarının artırılması,

2. Eğitime ayrılan kaynakların adil ve dezavantajlıbirey/grup/bölgeler gözetilerekkullanılması,

3. Kaynakların kullanımında ekonomiklik,etkililik ve verimlilik sağlanabilmesi içinişlevsel bir kontrol ve denetim sistemininoluşturulması, gerekmektedir (TEDMEM, 2015).

Bu sayede; eğitim sisteminde nitelik ve verimliliğinsağlanabilmesi, dünya çapındaki eğitimselgelişmelerin takip edilmesi, ülke içerisindeeğitime ilişkin değer üretilebilmesi için dahafazla kaynak eğitime aktarılacak, Ar-Ge temelliyenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarınartması sağlanacaktır. Kaynakların adil kullanılmasıise, bölgeler ve okullar arasında gelirdağılımı eşitsizliğinden kaynaklı olarak eğitimçıktılarında oluşan farklılıkların giderilmesinderol oynayacak ve pozitif ayrımcılık kapsamındadezavantajlı kesimlere yönelik iyileştirmeleryapılabilecektir. Eğitim finansmanının kontrolve denetiminin sağlanması için kurulacakolan mekanizmalar, aktarılan kaynaklarınekonomiklik, etkililik ve verimlilik temelindekullanılmasını garanti altına alacaktır.

Kaynaklar

Anayasa.gov.tr (2015). http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/mevzuat/1982anayasası.html Erişim Tarihi: 29.08.2015

R.G. (2015) İlköğretim ve Eğitim Kanunu http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10705.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10705.pdfErişim Tarihi: 29.08.2015

TEDMEM, (2015). Ulusal Eğitim Programı 2015-2022 Ankara.

 
Etiketler: İlköğretimin, Finansmanı, ve, Bağışlar,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
98 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
298 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
151 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
111 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
161 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
185 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
166 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
180 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
122 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
344 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
532 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
265 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
636 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
196 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
387 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
259 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
346 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1823 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
298 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
294 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
438 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
238 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
419 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
242 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
330 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
318 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
328 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1058 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
339 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
336 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
378 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
416 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
440 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
460 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
583 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
613 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
474 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
564 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
617 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
567 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
292 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
426 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
377 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
601 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
710 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
639 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
623 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
731 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
464 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
445 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
604 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
571 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
928 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
503 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
719 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
738 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
401 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1089 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
849 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
759 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
587 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
695 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
815 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1136 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
813 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
896 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
724 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
671 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
579 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
726 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
998 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
510 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
579 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
601 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
586 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
501 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
649 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
510 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
924 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
474 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
657 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
869 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
788 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
809 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
590 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
595 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
656 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
841 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
735 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
696 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
665 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
778 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
734 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
780 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
965 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
704 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
644 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
647 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
598 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
875 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
740 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
846 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
704 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
711 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
804 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1711 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
813 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
701 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
609 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
660 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
636 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
688 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
731 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
863 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
731 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
715 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1018 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
703 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
690 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
716 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
742 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
812 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
998 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
934 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
988 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1463 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
906 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
798 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
793 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
851 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
852 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
812 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
804 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
923 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
870 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1084 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
939 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
767 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
944 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
744 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
735 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
905 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
964 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
899 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
775 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
941 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
912 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1087 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1352 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
887 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
784 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
867 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
780 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
765 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
798 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
762 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1007 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1393 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
783 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
697 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
948 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
894 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
947 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
932 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
882 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
829 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1009 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
815 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
842 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1238 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
999 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
792 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1024 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1017 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
910 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
855 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
701 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
836 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1038 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
821 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
955 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1078 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
863 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
805 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
962 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
941 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
932 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1110 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
874 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
939 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1063 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
831 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
867 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
848 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
996 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
922 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
982 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
898 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
859 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1406 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
944 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1179 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
972 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
940 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1089 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1006 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1066 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1374 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1260 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1051 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1057 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
911 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1050 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1065 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1224 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1243 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1052 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1057 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1085 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1111 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1275 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1227 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1372 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1101 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1008 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1192 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1282 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2759 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1269 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1355 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1060 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1108 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1460 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1168 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1161 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1222 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1145 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1251 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1017 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1006 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1028 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
840 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
918 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
991 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1088 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1063 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
962 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1087 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1027 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1030 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1085 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1148 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1025 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1094 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1033 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1070 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1069 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1144 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1054 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1121 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1064 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1208 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1268 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1140 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1148 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1209 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1227 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1319 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1168 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1128 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1291 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1159 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1223 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1322 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1192 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1179 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1116 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
543 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1576 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1390 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
681 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
693 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1144 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1024 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1068 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1332 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1157 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1431 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1268 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1027 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1216 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1118 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1198 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1123 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1102 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1103 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1295 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1479 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1111 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1114 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1235 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1269 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1164 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1232 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1279 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1152 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1166 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1216 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1223 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1250 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1645 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1316 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1407 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1359 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1189 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1238 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1137 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1115 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1287 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1276 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1252 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1214 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1264 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1435 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1313 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1423 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1222 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1245 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1667 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1154 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1723 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1551 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1451 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1131 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1138 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1294 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1213 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1426 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1210 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1379 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1305 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1396 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1313 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1269 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1258 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1311 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1277 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1348 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1234 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1177 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1125 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1140 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1233 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1256 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1420 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1144 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1313 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1331 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1259 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1312 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1297 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
1878 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1313 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1244 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1789 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1253 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1331 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1775 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1815 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1284 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1183 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1157 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1276 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1264 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1107 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1225 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1292 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1295 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1182 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1238 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1218 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1292 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1208 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1185 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1209 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1145 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1263 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1187 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1198 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1341 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1353 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1747 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1726 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1636 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1211 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1138 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
1948 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1264 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1301 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1304 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1452 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1426 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1271 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1184 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1231 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1180 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1258 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1678 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1579 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1263 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1534 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1441 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
1908 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
1865 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1221 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1287 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2071 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2083 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2014 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2010 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1279 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1248 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
1982 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1342 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1250 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1346 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1282 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1423 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1361 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1357 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1510 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
1890 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1262 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1528 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1422 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1347 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1410 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1394 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1341 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1237 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1324 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1661 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1911 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1473 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1444 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1658 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1679 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1316 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1373 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1548 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1404 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1555 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1635 Okunma.
Haber Yazılımı