Yazı Detayı
06 Eylül 2015 - Pazar 15:40 Bu yazı 1106 kez okundu
 
HUKUKÇU OLMANIN ÖNEMİ
Orhan yalkın
 
 

                                

Sayın Av. Aziz Canatar'ın gönderdiği "Hukukçu Olmanın Önemi" konulu yazısını olduğu gibi siz değerli okuyucularımıza sunuyorum.

Orhan YALKIN

Her şeyden önce,hukukun üstünlüğü anlayışı ile, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin gerçekleşmesi  için  gerçek anlamda iyi hukukçulara ihtiyaç vardır.

İyi birhakim,iyi bir savcı,iyi bir avukat ve iyi bir idareci olmak için,mutlaka hukuku iyi bilmek gerekir.Hukuku  iyi  bilmek yetmez,iyi bir hukukçu olmak lazım.

İyi bir hukukçu olmak için,hukuk nosyonuna  ve formasyonuna sahip olmak gerekir.Hukuk nosyonu ve formasyonu  birbirini  tamamlayan kavramlardır.Üst düzeyde bir hukuk nosyonu ve formasyonuna sahip olmak için,bir şahsın,hukuk alanında, iyi bir eğitim alması, üst düzeyde bilgi sahibi olması,hukukun evrensel  ilke ve esaslarıışığında,bildiklerini uygulamaya koyması, bilimsel görüşlerden faydalanması, Yargıtay kararlarını  takip etmesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarını incelemesi vedeğerlendirmesi, sürekli  okuyup  kendini geliştirmesi,yetiştirmesi,gerektiğinde hukuk alanında yeni bir şeyler üretmesi  gerekir. Bu özellikleri taşıyan kişi iyi bir hukukçu olur.

İyi bir hukukçunun en önemli özelliği de işini sevmesi, benimsemesive  sorumluluk anlayışı içinde görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesidir. Hakkın ve  adaletin tecellisini gerçekleştiren hakimin,Cumhuriyet Devletini temsil eden, mağdurun ve haksızlığa uğrayanın sesi  olan savcının ve kutsal olan savunmanın sesi olan avukatın yaptıkları görev çok önemlidir.Hakim, savcı ve avukatın iyi bir hukukçu olmasıyetmez.Ayrıca,zihnine ve gönlüne hak ve adalet duygusunu yerleştirmeli ve bu anlayışı içselleştirmelidir.Bunların dışında,doğru olması,dürüst olması yasa ve hukuka bağlı kalması vekararlarında,vicdanı yok sayarak karar vermemesi gerekir.Aksi takdirde,adalete ulaşmak mümkün olmaz.

              İyi bir hukukçu,matematik zekâsına sahip olmalıdır.Bir matematikçi, bir problemi çözmek için önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespit ettikten sonra, problemi çözmek içinönce düşünür, muhakemeyoluna giderek problemi çözmeye çalışır. Hukukçu da bu yolu izleyerek, hukukimeseleye çözüm arar.Bu düşünce tarzına hukukta analitik düşünce denilir.Analitik düşünce anlayışında,araştırma inceleme,sorgulama,akıl yürütme vehukuki meseleyi analiz ederek sentez yoluyla soruna çözüm bulur.

            Formülleri,teoremleri,postulatları ezberleyerek, nasıl iyi matematikçi olunmazsa,kanun maddelerini ezberleyerek de iyi bir hukukçu olunmaz. Roma Hukukunda, “Piyanoda tuşların yerini bilmek,iyi müzik eseri ortaya çıkarmak için yeterli değildir.”der.Diğer yandan, bir hafız Kur’an’ı Kerimiezberler ve okur. Ancak, Kur’an’ın ne açıklamasını ne de yorumunu yapar.Çünküzihnini ve bütün enerjisini Kur’an’ı ezberlemeye harcamıştır.Demek istediğim o ki,iyi bir hukukçu ezberci olmamalıdır.Ezberci bir anlayışla hukukçu olunmaz.

               İyi bir hukukçu matematikle,hukuku özdeşleştirmelidir. Matematikzekâsı olan bir kişi aynı zamanda muhakeme yeteneğine sahiptir. Hukukçuda, önüne gelen bir hukuki meseleyi, matematikte olduğu gibi önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespiteder, kazandığı hukuk nosyonu ve formasyonu ile muhakeme yoluyla hukuki meseleye çözüm bulur.

Nitekim, ünlü matematikçi,JOHN NASH, “İYİ MATEMATİK BİLMEYEN  TOPLUMLARDA ADALET YOKTUR.”diyor. Bunun açılımını yapmak gerekirse; matematik zekası insana, düşünme ve akıl yürütme(muhakeme)  yeteneği kazandırır. Düşünme ve muhakeme pozitif ilmin, doğrunun ve adaletin kaynağıdır. Pozitifilmi yaşama geçirmeyen toplumlar bilim ve teknoloji alanında gelişemez ve kalkınamazlar. Kalkınmayantoplumlar, aynızamanda uygarlığıda yakalamadıkları için geri kalmaya mahkûm olurlar.

 Bütün bu açıklamalarımızdan sonra, sorunumuz, iyi hukukçular yetiştiremediğimiz noktasında toplanmaktadır. Peki, iyi hukukçu yetiştirmek için, planlıprogramlı bir devlet politikamız var mıdır?

      Ülkemizde devlet ve vakıfüniversitelerinde açılanhukuk fakültelerinin sayısı yüzü aşmıştır.Bu okullarda okuyan öğrencilere iyi bir eğitim veriyor muyuz? Bunu irdelemek gerekir:

       Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bu okullardan mezun olan öğrenci sayısı ülkemizin ihtiyacından çok fazladır.Bazı özel hukuk fakülteleri,çok düşük puanla öğrenci almaktadır.Üç dört öğretim üyesiyle eğitim vermekte, bazılarında hiç profesör öğretim üyesi yoktur. Genelde,misafir öğretim üyesiyle durumu idare etmektedirler.  Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine düşük puanla,hukuk fakültelerine öğrenci alınmamaktadır.Bu şekilde açılan özel okulların esas bir amacı da para kazanmak olduğundan,çok sayıda öğrenci alınmakta ve çok sayıda öğrenci mezun vermektedirler.Bu öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamamaktadır.Bulanlarda çoğu zaman çok düşük bir ücretle birilerinin yanında çalışmaktadır.Hâkim ve savcı sınavlarında başarılı olamadıkları için,bir anlamda avukat enflasyonu yaşanmaktadır.Oysa avukatlık;  yargının kurucu unsuru ve kutsal savunmanın temsilcisi olarak,farkında olunmadan önemsizleştirilmektedir.Devletin,bu sayıda hukuk fakültesi açılmasına ve çok sayıda mezun vermesine ön ayak olması, demokrasi,hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışı ile örtüşmediği gibi bu anlamda iyi birer hukukçu yetiştirdiği söylenemez.

Ülkemizde görülen bazı önemli davalarnedeniyle, yapılan soruşturmalar sonucunda,suçlanan sanıklar hakkında davalar açıldı. Yargılanan sanıkların birçoğuüç yıl,beş yıl tutuklu kaldılar. Yargılama sonucunda sanıklara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası,20 yıl,30 yıl gibi büyük cezalar verildi.

Sanıklar ve avukatlar, verilen kararların usul ve esas yönünden yasa ve hukuka aykırı olarak verildiğinden bahisle,kararların bozulması için temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay da yapılan yargılama sonucu verilen bu cezaların büyük bir kısmı onandı vebu kararlar kesinleşti. Kesinleşen bu kararların usul ve esas yönünden yasalara aykırı olduğunu,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve evrensel hukukkurallarına aykırı olarak verildiğini,yargılanmada, adil yargılanma kurallarına uyulmadığını,hak ihlalleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Anayasa Mahkemesine başvurdular.Anayasa Mahkemesi,sanık ve avukatlarının bu başvurularını iyice inceleyip değerlendirten sonra sanıklar yönünden,yargılamanın, Avrupa insan hakları sözleşmesinin adil yargılanmanın kurallarına aykırı olarak gerçekleştirildiğini,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespitine karar verdi.

    Bu önemli davalarda yargılanma yapılırken,yasa ve hukuka uygun bir yargılamanın yapıldığını söylemem zordur. Şahsi kanaatim ve düşüncem o dur ki; suçlular vardı,suçsuzlar vardı. Tabiri caizse,sapla saman karıştı. Halkarasında söylenen bir söz vardır.Kurunun yanında yaş da yandı demek doğru olur diyorum.

          Anayasa Mahkemesinin yargılanmanın adil olmadığını,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespiti kararından sonra,sanıklar ve avukatları,sanıklar yönünden yargılanmanın yenilenmesi için,görevli ve yetkili mahkemelere başvurdular. Konuyu inceleyen mahkemeler,sanıklar ve avukatlarının bu talebini Anayasa mahkemesinin kararına uymak suretiyle, yargılamanın yenilenmesine karar verdiler.Sanıklar yönünden,yargılanmanın yenilenmesine karar verildikten sonra sanıklar görevli ve yetkili mahkemelerde yenidenyargılandılar. Yapılan bu yargılanmalar sonucu müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış hapis cezası, 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla ceza alan sanıkların hepsi hakkında beraat kararları verildi.

Sanıklar yönünden verilen bu mahkûmiyet kararlarını ve beraat kararlarını irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu kararlar verildikten sonra,bir kısım siyasetçiler, bu sanıklara kumpas kurulduğunu açıkladılar. Bilmem ki kumpasla insanlar bu denli nasıl mağdur edildiler.Yazık değil mi günah değil mi, hangi vicdan buna razı olur? Bu ne biçim hukuk,bu nasıl bir adalet?Nasıl olur da bir savcı,bir hâkimkurulan bir kumpasın aleti olur?Yazık olmadı mı bu insanlara, bu ülkenin adaletine. Gel de bu savcılara bu hâkimlere hukukçu de. Bilmem ki,bunlardan hukukçu olur mu?

 Eğer söz konusu bu kararlarla ilgili olarak, sanıklar hakkında yapılan soruşturma kovuşturmalar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, keza anayasa mahkemesinin hak ihlalleri ve yargılamanın adil olmadığına dair kararlar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, vay bu adalete demek gerekir.

         Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği,Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği bir ülkede,yargı mutlaka bağımsız olmalıdır.Siyaset yargıyamüdahale etmemelidir.Siyaset yargıya müdahale ediyorsa yargı bağımsız değildir.Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede, ne hak ne hukuk ne de adalet kalır.Bu bağlamda,suç işleyen herkes,yasa ve hukuka, Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesine ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Hiçkimsenin suç işleme imtiyazı olmamalıdır.Suçsuz insanların cezalandırılması söz konusu olmamalıdır. Suçsuz insanlar,kendilerini güvende hissetmelidirler. Bu Hukuk Devleti olmanın olmazsa olmaz şartıdır.

Şu hususa da değinmek istiyorum. Bu yargılanmalar sırasında,kutsal olan savunma mesleğinin mensubu avukatların nasıl bir hukuk savaşı verdiklerini nasıl mücadele ettiklerini nasıl muhteşem bir görev yaptıklarını belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlamda; avukatlığın, yargının kurucu unsuru olduğunu,iyi bir hukukçu olmadan,iyi bir avukat olunmayacağını, yaptıkları görevin kutsal olduğunu ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu da tutum ve davranışlarıyla ortaya koydular.Açıkçası avukatlık mesleğinin ne denli önemli olduğunu,verdikleri hukuk savaşı ve mücadelesiyle ispatladılar demek doğru olur,diyorum.

Diğer yandan,ülkemizde yapılan yargılamalar sonucu verilen kararlar aleyhine, uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra, beraat edenler devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıyorlar. Büyük bir ihtimalle, budavaları açanlar, bu davaları kazanacaklar. Genelanlamda, yapılan yargılanmalarda hak ihlalleribulunması veadil yargılama yapılmadığı için,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdular. Mahkeme yargılamanın adil olmadığı ve hak ihlalleri olduğunu kabul ederek,ülkemizi büyük oranda tazminata mahkûm ediyor. Ve bu tazminatları da ödüyoruz.Bu konuda, neredeyse Avrupa birincisiyiz. Bu durumda,bu davaları açan savcılara ve karar veren hâkimlere, bunlar iyi hukukçudur diyebilir miyiz? Ödenen bu tazminatlarda, tüyü bitmemiş yetim hakkı ve kul hakkı vardır. Bu kararları verenler bunun farkındalar mı acaba?

Hâkim ve savcı olmak için,yapılan yazılı sınavlarda,başarı gösterenler, mülakata alınmaktadır.Alımlarda,bir hâkim ve savcıda bulunması gereken objektif kriterler gözetilmemekte, kim bana yakın, kim bana uzak anlayışı esas alınmaktadır. Bilahare, yapılan yargılamalarda bu şekilde alınan hâkim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı,siyasi iktidar sahipleri de şikâyetçi oldular. Neden bilinmez,bir işi doğru dürüst yapamıyoruz. Demek ki yanlış yapmışız. Eğer bir hukuk devleti olduğumuzu kabul ediyorsak, işimizi yasa ve hukuka ve evrensel hukuka uygun olarak yapmalıyız. Halk arasında benimsenengüzel bir sözümüz var: ”Doğruluk ve dürüstlük kale kapısıdır yıkılmaz .” uygulamalarımızda bu anlayışı benimsemeli ve bu anlayıştan vazgeçmemeliyiz.

          Bu arada şu hususu da açıklamakta fayda vardır; avukatlardan da sınavla hâkim ve savcı alınmaktadır.Keza avukatlar içinde, meslekbilgi ve ehliyeti esas alınmamaktadır. Genelde, aynı hata burada da devam etmektedir. Kaldıki, mesleklerinde başarılı olmayanlar, hâkim ve savcı olmaktadırlar. Bazı istisnalar hariç.Taraflı olarak alınan bu avukatlardan tarafsız olmalarını beklemek de mümkün değildir.  Oysa bir hâkim ve savcıda bulunması gereken en önemli özellik, tarafsızlıktır.  

                 Bütün bu olaylar ve yaşananlardan sonra, meslekbilgi ehliyeti yeterli, hukuk nosyonu ve formasyonu üstün, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışına sahip hukukçu yetiştirmediğimiz ortaya çıkmaktadır. Dileğim o dur ki, iyi hukukçular yetiştirelim ve iyi hukukçularla kendimizi güvende hissedelim.

         Avukat Aziz  CANATAR

 
Etiketler: , , , HUKUKÇU, OLMANIN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Nisan 2018
PARTİCİLİK
18 Okunma.
23 Nisan 2018
1923-1938 ATATÜRK DÖNEMİ
115 Okunma.
12 Nisan 2018
TASAVVUFTA HALK OZANI HÂRABÎ
333 Okunma.
11 Nisan 2018
CEVHERİ VE ÖZLEM
109 Okunma.
10 Nisan 2018
BİR AKADEMİSYENİN ANLAYIŞI
93 Okunma.
09 Nisan 2018
BAHAR NE ZAMAN GELİR?
78 Okunma.
05 Nisan 2018
İMZAMI ATARIM
177 Okunma.
03 Nisan 2018
FRANSIZ DİYE BİR MİLLET YOKTUR SONRADAN OLUŞMUŞTUR
304 Okunma.
29 Mart 2018
TELEVİZYONDAKİ SATIŞLARA İTİBAR ETMEYİNİZ
387 Okunma.
27 Mart 2018
İBN ABDİRABBİH ANLATIYOR
158 Okunma.
23 Mart 2018
İBİŞ İLE MEMİŞ
200 Okunma.
22 Mart 2018
AKP MERKEZİ ÇEVRE, ŞEHİR ve KÜLTÜR BAŞKANLIĞININ DİKKATİNE!
204 Okunma.
20 Mart 2018
BİRAZ DA NOSTALJİ
247 Okunma.
19 Mart 2018
ZABITA VE ÖDÜL!
196 Okunma.
12 Mart 2018
KUTSAL KİTABINI KENDİ DİLİNLE OKU!
443 Okunma.
09 Mart 2018
ADI ÇOK GÜZEL “ÖZEL HASTANE”
192 Okunma.
05 Mart 2018
MİLLETVEKİLLERİ VE BİZLER
358 Okunma.
22 Şubat 2018
İBİŞ İLE MEMİŞ (ABE’nin Ortadoğu Projesi)
271 Okunma.
14 Şubat 2018
ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLİK, ÖĞRENCİ, ÖĞRENCİLİK
552 Okunma.
06 Şubat 2018
EKMEĞE YAĞ SÜRMEK
310 Okunma.
05 Şubat 2018
İBİŞ İLE MEMİŞ
156 Okunma.
30 Ocak 2018
KALLEŞTEN DOST OLMAZ
287 Okunma.
16 Ocak 2018
KAMİL OCAK STADYUMU
676 Okunma.
09 Ocak 2018
MÜNİR ÖZKUL
208 Okunma.
08 Ocak 2018
DİYANETTEN BİLDİRİLMİŞTİR
147 Okunma.
05 Ocak 2018
HIŞHIŞI HANÇER
194 Okunma.
04 Ocak 2018
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
147 Okunma.
03 Ocak 2018
SAĞLIĞIMIZ ELDEN GİDECEK
422 Okunma.
02 Ocak 2018
BİR YÖNETİMİN TEMEL TAŞLARI
172 Okunma.
20 Aralık 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
402 Okunma.
19 Aralık 2017
KELKEKEZ AYNAYABAKMIŞ, ADINI BANA TAKMIŞ
210 Okunma.
18 Aralık 2017
ARAPLAR VE KUDÜS
158 Okunma.
13 Aralık 2017
NEYE VURSANIZ ÇİRKİN BİR SES ÇIKIYOR
361 Okunma.
12 Aralık 2017
SUZİDİL’DE MÜZİK
209 Okunma.
04 Aralık 2017
EKONOMİ
321 Okunma.
29 Kasım 2017
SAYIN MEHMET TAHMAZOĞLU
694 Okunma.
28 Kasım 2017
BİR ZAMANLAR ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER
424 Okunma.
27 Kasım 2017
ETİ BENİM, KEMİĞİ SENİN
400 Okunma.
23 Kasım 2017
KINAMA!
534 Okunma.
21 Kasım 2017
KALKINMA EĞİTİMLE OLUR
174 Okunma.
20 Kasım 2017
SİGARA İÇME, ÇEKERDEK YE!
357 Okunma.
17 Kasım 2017
İSSİZLİK DAHA DA ARTACAKTIR
208 Okunma.
13 Kasım 2017
BİR ARİF ELMACIOĞLU VARDI
313 Okunma.
10 Kasım 2017
HEP MİLLETİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜR, ATATÜRK
275 Okunma.
08 Kasım 2017
EĞİTİLMİŞ, EĞİTİLMEMİŞ…
280 Okunma.
30 Ekim 2017
CUMHURİYET
496 Okunma.
23 Ekim 2017
AYNA VE DEVLET
602 Okunma.
18 Ekim 2017
KUR’AN-DA HARAM ET
502 Okunma.
17 Ekim 2017
ARA ELEMAN MI?
283 Okunma.
16 Ekim 2017
İNGİLİZ OYUNU
261 Okunma.
11 Ekim 2017
ENERJİSA BİLGİLENDİRDİ
336 Okunma.
10 Ekim 2017
MESAFE KISA, ÖDÜL BÜYÜK OLUNCA
288 Okunma.
09 Ekim 2017
İTİBAR
425 Okunma.
06 Ekim 2017
FAİZ, ENFLASYON İLİŞKİSİ
442 Okunma.
05 Ekim 2017
NOSTALJİ
388 Okunma.
04 Ekim 2017
EĞİTİM
293 Okunma.
03 Ekim 2017
HAZİNE VE ALTIN
267 Okunma.
01 Ekim 2017
MİLLİ EĞİTİM
350 Okunma.
13 Eylül 2017
OKULLAR AÇILDI AMA…
337 Okunma.
24 Ağustos 2017
HELAL Mİ HARAM MI?
334 Okunma.
16 Ağustos 2017
ARAPLAR
309 Okunma.
26 Temmuz 2017
ENERJİSA’NIN OYUNLARI
332 Okunma.
03 Temmuz 2017
ŞEREF, ONUR VE ADİ İNSANLAR
271 Okunma.
30 Haziran 2017
ŞEKER HANI
432 Okunma.
19 Haziran 2017
SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
500 Okunma.
15 Haziran 2017
BİNDİRİM, İNDİRİM
457 Okunma.
12 Haziran 2017
VERİLECEK BİLGİLER, ÖNCE ARAŞTIRILMALIDIR
394 Okunma.
05 Haziran 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
618 Okunma.
02 Haziran 2017
SAĞLIK İL MÜDÜRÜ KONUŞUYOR
384 Okunma.
26 Mayıs 2017
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
403 Okunma.
23 Mayıs 2017
1960-1970’Lİ YILLARDA GAZİANEP ŞOFÖRLERİ
464 Okunma.
22 Mayıs 2017
BİR ZAMANLAR…
377 Okunma.
11 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (2)
541 Okunma.
10 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (1)
520 Okunma.
05 Mayıs 2017
BABANIZIN MALINI MI PAYLAŞAMIYORSUNUZ!
744 Okunma.
02 Mayıs 2017
EKONOMİ VE ÜLKEMİZ
530 Okunma.
01 Mayıs 2017
İLERİ GÖRÜŞLÜ OLABİLMEK
332 Okunma.
26 Nisan 2017
TARIM YETERİNCE DESTEKLENMİYOR
511 Okunma.
25 Nisan 2017
23 NİSAN VE ATAYA SAYGI
345 Okunma.
24 Nisan 2017
KUTLU DOĞUM HAFTASI
398 Okunma.
20 Nisan 2017
HUZURA İHTİYAÇ VAR
466 Okunma.
12 Nisan 2017
AĞZI OLAN KONUŞUYOR
627 Okunma.
10 Nisan 2017
İZ BIRAKAN KAHVEHANELER
338 Okunma.
09 Nisan 2017
TREN SONDURAĞA DOĞRU
372 Okunma.
06 Nisan 2017
ENFLASYON BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR
414 Okunma.
05 Nisan 2017
ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNCAKLARI
410 Okunma.
26 Mart 2017
ÜLKELER İTİBARINI, YÖNETENLERE BORÇLUDUR
519 Okunma.
23 Mart 2017
ÇANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 2
747 Okunma.
22 Mart 2017
CANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 1
344 Okunma.
21 Şubat 2017
GELİŞMİŞ ÜLKELER BAŞKANLIKLA YÖNETİLMİYOR
789 Okunma.
12 Şubat 2017
HARFLER
586 Okunma.
05 Şubat 2017
HURŞİT YILDIRIM DOĞRU NOKTAYA PARMAK BASMIŞTIR
547 Okunma.
23 Ocak 2017
ABD TÜRKİYE’NİN ZAHİRİ DOSTUDUR
621 Okunma.
19 Ocak 2017
YETKİNİN DEVREDİLMESİ OLAMAZ
597 Okunma.
17 Ocak 2017
EĞİTİM VE GELİŞİM
588 Okunma.
15 Ocak 2017
VİCDAN MI, CÜZDAN MI?
573 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
575 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
439 Okunma.
05 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 2
755 Okunma.
04 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 1
845 Okunma.
01 Ocak 2017
BİZİM GELİN BİZDEN KAÇAR, BAŞINI ÖRTER KIÇINI AÇAR
594 Okunma.
28 Aralık 2016
RİZE BELEDİYE BAŞKANI TARİH BİLMİYOR
631 Okunma.
27 Aralık 2016
HAKLI ÇIKTIM
615 Okunma.
26 Aralık 2016
KALLEŞLİK VE KALLEŞLER
873 Okunma.
26 Aralık 2016
KARAYILAN – ŞAHİN BEY
690 Okunma.
18 Aralık 2016
1923-1938 ATATÜRK DÖNEM
807 Okunma.
14 Aralık 2016
İBİŞ İŞE MEMİŞ
585 Okunma.
13 Aralık 2016
TÜRK TELEKOM’UN MARİFETLERİ
897 Okunma.
12 Aralık 2016
ALLAH’I KANDIRMAK
601 Okunma.
11 Aralık 2016
BİR TÜRK İŞİ DAHA
589 Okunma.
07 Aralık 2016
YANLIŞ HESAP
608 Okunma.
06 Aralık 2016
BİNDİĞİ DALI KESMEK
546 Okunma.
05 Aralık 2016
ARAPLAR BİR ARAYA GELEMEZLER
591 Okunma.
04 Aralık 2016
MÜŞTERİ VE İLGİ
577 Okunma.
28 Kasım 2016
SAYIN FATMA ŞAHİN VE EĞİTİM
705 Okunma.
21 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 4
631 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 3
525 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
498 Okunma.
17 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
705 Okunma.
16 Kasım 2016
SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
584 Okunma.
15 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İL SAYISINDA CELAL BAYARIN MAKALESİ
747 Okunma.
14 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İLK SAYISINDA İNÖNÜ’NÜN MAKALESİ
630 Okunma.
13 Kasım 2016
GAZETELERİN YÖNÜ
641 Okunma.
10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü İDAMA MAHKÛM EDEN FETVA
652 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK’TEN ANILAR
603 Okunma.
01 Kasım 2016
BU DA BAŞKA BİR TÜRK İŞİ
574 Okunma.
23 Ekim 2016
TÜRK İŞİ
792 Okunma.
09 Ekim 2016
ALACAĞINA YAVUZ, VERECEĞİNE UYUZ!
981 Okunma.
08 Ekim 2016
ATATÜRK’E KULAK VERMEK GEREK
850 Okunma.
04 Ekim 2016
BAŞLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİLMELİ
700 Okunma.
28 Eylül 2016
BİR ZAMANLAR SARIGÜLLÜK
586 Okunma.
27 Eylül 2016
EĞİTİMCİLER NE HALE GELMİŞ!
630 Okunma.
26 Eylül 2016
İNSAN ÖMRÜ UZAMIŞTIR
726 Okunma.
25 Eylül 2016
EKONOMİ, TAKSİT, TALEP
691 Okunma.
20 Eylül 2016
TRAFİK…
585 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇİFTE STANDART
903 Okunma.
03 Temmuz 2016
EL ŞEYİYLE ÖVÜNMEK!
777 Okunma.
26 Haziran 2016
İSKENDERUN, ARSUZ, ANTAKYA
798 Okunma.
14 Haziran 2016
AH! EĞİTİM AH!
1121 Okunma.
06 Haziran 2016
VUR ABALIYA, VUR!
736 Okunma.
29 Mayıs 2016
İSTANBUL’U, ATATÜRK FETHETMİŞTİR
1404 Okunma.
23 Mayıs 2016
ÜLKEMİZİN AYIBI
719 Okunma.
22 Mayıs 2016
BES
955 Okunma.
17 Mayıs 2016
ÖLENLER VE NUTUK SÖYLEYENLER
1096 Okunma.
15 Mayıs 2016
TEDAŞ MI BELEDİYELER Mİ?
701 Okunma.
12 Mayıs 2016
İKİ DÜĞÜN
778 Okunma.
11 Mayıs 2016
GİTMEK VE GELMEK
758 Okunma.
02 Mayıs 2016
TÜRKİYE’NİN ADI
875 Okunma.
01 Mayıs 2016
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?
866 Okunma.
26 Nisan 2016
BABAN KİMDİ BİLİNMEZDİ ŞEREFSİZ…
373 Okunma.
25 Nisan 2016
UCU DOKUNMASIN
730 Okunma.
19 Nisan 2016
PARALEL
784 Okunma.
18 Nisan 2016
LALELER, LALELER
889 Okunma.
17 Nisan 2016
İSLAM DİNİ YÜCEDİR
928 Okunma.
29 Mart 2016
VEKİLLERİMİZ DÜELLODA
1014 Okunma.
23 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (2)
1032 Okunma.
22 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (1)
928 Okunma.
20 Mart 2016
SABİH KANADOĞLU UYARIYOR
928 Okunma.
13 Mart 2016
TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR
1091 Okunma.
10 Mart 2016
GAZİANTEP TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE AÇIK MEKTUP
886 Okunma.
09 Mart 2016
YAPMA İYİLİK, KÖTÜLÜK BULURSUN!
1094 Okunma.
08 Mart 2016
KUNDURACILAR ÇARŞISI VE KUNDURA USTALARI
1135 Okunma.
07 Mart 2016
2016 TAKVİM, YEMEK TARİFLİ
971 Okunma.
06 Mart 2016
CANIM, SEVGİLİ EŞİM
3406 Okunma.
17 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 3
1034 Okunma.
16 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 2
924 Okunma.
15 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 1
901 Okunma.
14 Şubat 2016
BU NASIL SİYASET?
710 Okunma.
04 Şubat 2016
PARMAK, BAL VE YALAMAK
1035 Okunma.
03 Şubat 2016
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ
886 Okunma.
02 Şubat 2016
KUZU, KUZU
929 Okunma.
27 Ocak 2016
VELİ BEY! SENİN TUZUN YAŞ MI?
1017 Okunma.
26 Ocak 2016
ATATÜRK’E BİR DİL UZATMA DA CHP MİLLETVEKİLİNDEN
1108 Okunma.
25 Ocak 2016
TEOG VE BAŞARI
914 Okunma.
10 Ocak 2016
ATATÜRK BİR LİDERDİR
1124 Okunma.
23 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞ (2)
932 Okunma.
22 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (1)
896 Okunma.
20 Aralık 2015
GAZİ MUHTAR’IN KADERİ
951 Okunma.
17 Aralık 2015
KAMİL OCAK STADYUM’U UÇUYOR
1192 Okunma.
16 Aralık 2015
ANAYASA BİLE ES GEÇİLEBİLİYOR!
904 Okunma.
15 Aralık 2015
ÜLKELERİNDE İTİBARI OLUR
865 Okunma.
01 Aralık 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1131 Okunma.
30 Kasım 2015
GERÇEK VE TAKİYE
1018 Okunma.
26 Kasım 2015
TERAZİNİN İKİ KEFESİ
985 Okunma.
25 Kasım 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN’E SORMAK GEREK
922 Okunma.
24 Kasım 2015
ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM
993 Okunma.
23 Kasım 2015
24 KASIM
887 Okunma.
19 Kasım 2015
İŞTE JAPONYA İŞTE TÜRKİYE
1046 Okunma.
18 Kasım 2015
BURASI TÜRKİYE
942 Okunma.
17 Kasım 2015
SAĞLIK BAKANLIĞI, NEREDESİNİZ?
924 Okunma.
10 Kasım 2015
ATATÜRK VE ANILAR
996 Okunma.
29 Ekim 2015
100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI NERESİ?
1159 Okunma.
28 Ekim 2015
CUMHURİYET VE ATATÜRK
933 Okunma.
27 Ekim 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1019 Okunma.
26 Ekim 2015
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
808 Okunma.
25 Ekim 2015
SİYASİ PARTİLER, PARTİ OLABİLMELİ
802 Okunma.
18 Ekim 2015
YENİ TÜRKİYE!
1067 Okunma.
11 Ekim 2015
MESLEK LİSELERİ MÜDÜRLERİNDEN DİLEĞİMDİR
1100 Okunma.
29 Eylül 2015
PEYNİR, AMBALAJ, HİJYEN VE DE İNSAN SAĞLIĞI
1260 Okunma.
20 Eylül 2015
GAZİANTEP’TE EĞİTİM ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
942 Okunma.
17 Eylül 2015
SAYIN YANMAZ’DAN VAATLER
1085 Okunma.
15 Eylül 2015
HAYDİ, 17 EYLÜL’E
1143 Okunma.
16 Ağustos 2015
ÜLKE Mİ, YOKSA KİŞİ Mİ?
1023 Okunma.
05 Ağustos 2015
SİNEK VIZILTISI
1147 Okunma.
03 Ağustos 2015
EĞİTİCİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!) VE GELİŞMİŞLİK…
997 Okunma.
02 Ağustos 2015
YANLIŞ BİR BEYAN
966 Okunma.
18 Haziran 2015
DEMİREL’DEN
1261 Okunma.
17 Haziran 2015
MESLEK OKULLARI VE EĞİTİME ETKİSİ
968 Okunma.
16 Haziran 2015
MESLEK OKULLARNIN VEFATI
1076 Okunma.
15 Haziran 2015
AH ŞU TELEVİZYON KANALLARI!
974 Okunma.
14 Haziran 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN, AÇIKLAMALIDIR
960 Okunma.
10 Haziran 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1371 Okunma.
10 Haziran 2015
KOALİSYON MU, SEÇİM Mİ?
969 Okunma.
08 Haziran 2015
DEMOKRASİNİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ
969 Okunma.
07 Haziran 2015
ÜLKEMİZDE, VERGİDE ADALET VAR MI?
1014 Okunma.
26 Mayıs 2015
KOLTUKTAN KALKABİLMEK
1018 Okunma.
24 Mayıs 2015
GÜNÜ KURTARMAK
999 Okunma.
21 Mayıs 2015
SAĞ GÖSTERİP SOL VURURUZ
1064 Okunma.
19 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 2
945 Okunma.
18 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 1
979 Okunma.
17 Mayıs 2015
MAŞALLAH, HAYIRLI OLUR İNŞALLAH!
1222 Okunma.
13 Mayıs 2015
EDEP VE CEMİL BARLAS
1782 Okunma.
11 Mayıs 2015
DERT YANAN BİR ÖĞRETMEN
998 Okunma.
10 Mayıs 2015
NERESİNDEN TUTUVERSEK…
987 Okunma.
30 Nisan 2015
ÇÖKERT, YÖNET
1099 Okunma.
29 Nisan 2015
TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
1137 Okunma.
28 Nisan 2015
SİYASETTE BİR PERDE
955 Okunma.
27 Nisan 2015
AHMET FAKI YİNE COŞTURDU
1359 Okunma.
26 Nisan 2015
NEREMİZ DOĞRU Kİ?
838 Okunma.
22 Nisan 2015
DİKKAT! FRÜKTOZ…
1121 Okunma.
19 Nisan 2015
AYAKKABI MI, KUTUSU MU?
1137 Okunma.
16 Nisan 2015
KELKEKEZ AYNAYA BAKMIŞ, ADINI BİZE TAKMIŞ
1054 Okunma.
15 Nisan 2015
HANGİ HAZIRLIK SINIFI?
1169 Okunma.
14 Nisan 2015
PAPA SAÇMALIYOR
1017 Okunma.
13 Nisan 2015
YENİ TÜRKİYE VE ÇIKAN SESLER
1017 Okunma.
31 Mart 2015
AMPUL
1244 Okunma.
30 Mart 2015
HEP ALTATILDIK
1040 Okunma.
29 Mart 2015
NERDE BENİM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARIM
2016 Okunma.
24 Mart 2015
LİDER KORKMAZ!
1053 Okunma.
18 Mart 2015
ATATÜRK’Ü SEN ANLAYAMAZSIN!
1225 Okunma.
17 Mart 2015
ANONİM ŞİRKET VE ÜLKE YÖNETİMİ
925 Okunma.
11 Mart 2015
MİLLETVEKİLİNİN DUASI
1044 Okunma.
05 Mart 2015
ORTALIK KEL ALİ’NİN BAĞINA DÖNMEDEN
1308 Okunma.
04 Mart 2015
SİZLERİ AYAKTA ALKIŞLAYALIM
1077 Okunma.
03 Mart 2015
“AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER!”
1235 Okunma.
25 Şubat 2015
BÜYÜK BİR BAŞARI
1122 Okunma.
24 Şubat 2015
“KABİR KABİR GEZESİN”
1343 Okunma.
23 Şubat 2015
VERGİ VERME CAMİ-OKUL YAP
1083 Okunma.
22 Şubat 2015
ATMA RECEP! DİN KARDEŞİYİZ
1178 Okunma.
17 Şubat 2015
BALIK BAŞTAN KOKAR
1201 Okunma.
15 Şubat 2015
NE GARİP, DEĞİL Mİ?
1172 Okunma.
09 Şubat 2015
DİNİMİZ VE GERÇEKLER
1145 Okunma.
08 Şubat 2015
KURU ÜZÜM, ÖĞRENCİ, BAŞARI
1102 Okunma.
05 Şubat 2015
BURASI TÜRKİYE!
1063 Okunma.
04 Şubat 2015
BAZI DİKTATÖRLERİN SONU
1043 Okunma.
03 Şubat 2015
CHP VE BİLMSEL TAKTİK
1108 Okunma.
02 Şubat 2015
MALİYE BAKANI VE HALLO’NUN KEÇİSİ
845 Okunma.
01 Şubat 2015
İKTİDAR, YURTTAŞA EŞİT DAVRANMIYOR
1098 Okunma.
29 Ocak 2015
ÖĞRETMENLERİMİZ VE DÜŞTÜKLERİ HALLER
1100 Okunma.
21 Ocak 2015
“İNSAN ÂLEMDE HAYAL ETTİĞİ MÜTTETCE YAŞAR”
1276 Okunma.
19 Ocak 2015
TERSLİK, AVANTAJ VE GERÇEKLİK
1362 Okunma.
18 Ocak 2015
TÜRKİYE-YENİ TÜRKİYE
1076 Okunma.
13 Ocak 2015
ÖBÜR DÜNYADAN 2. MEKTUP
1418 Okunma.
12 Ocak 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1299 Okunma.
11 Ocak 2015
VEKÂLET VERDİKLERİMİZE SESLENİYORUM
1268 Okunma.
06 Ocak 2015
BU NASIL BİR ‘PTT’
1381 Okunma.
05 Ocak 2015
GÖREVLİLER UYUYOR MUUUU!
1147 Okunma.
04 Ocak 2015
PLATON VE DADALOĞLU DİYORLAR Kİ
1209 Okunma.
02 Ocak 2015
İKİ RESİM
1084 Okunma.
30 Aralık 2014
SARI SENDİKA VE …
1360 Okunma.
28 Aralık 2014
ATATÜRK DEVRİMLERİ KÖK SALMIŞTIR, YOK EDİLEMEZ
1127 Okunma.
24 Aralık 2014
PARMAĞA BAL BULAŞTIRIP, YALAMAK
1142 Okunma.
23 Aralık 2014
KAZIK!
1187 Okunma.
22 Aralık 2014
DUYDUKLARIMIZDAN
1143 Okunma.
21 Aralık 2014
SÖYLENENLERDE YANLIŞLAR VAR
1111 Okunma.
17 Aralık 2014
ETKİNLİKLERE PAYDOS MU?
1316 Okunma.
16 Aralık 2014
OSMANLICA ŞARTTIR (!)
1185 Okunma.
15 Aralık 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1153 Okunma.
14 Aralık 2014
TARİHİ BİLMEK VEYA BİLMEMEK
1156 Okunma.
09 Aralık 2014
ÜLKEMİZ DEMOKRASİYE HASRETTİR
1297 Okunma.
08 Aralık 2014
YÂRE GİTMEK İSTER GÖNLÜM
1392 Okunma.
07 Aralık 2014
NEREDESİNİZ YA VEKİLLER
1068 Okunma.
04 Aralık 2014
GUGUK
1226 Okunma.
03 Aralık 2014
AYRANI YOK İÇMEYE…
1440 Okunma.
02 Aralık 2014
İBİŞLE MEMİŞ
1340 Okunma.
01 Aralık 2014
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?
1345 Okunma.
26 Kasım 2014
CENNETE GİREBİLMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİLDİR
1325 Okunma.
25 Kasım 2014
HUZUREVİNİN BİR GEZİSİ
1356 Okunma.
24 Kasım 2014
24 KASIM VE 24 KASIM 1934
1341 Okunma.
13 Kasım 2014
DÜN VE BUGÜN
1338 Okunma.
12 Kasım 2014
MİLLİ EĞİTİMDEKİ KABARAN DOSYAM
1355 Okunma.
11 Kasım 2014
İTİBAR, YAPILARLA ARTMAZ!
1201 Okunma.
10 Kasım 2014
BENZERLİK BOŞUNA OLMASA GEREK!
1197 Okunma.
09 Kasım 2014
ATATÜRK KİMDİR?
1189 Okunma.
05 Kasım 2014
NE DESEM BOŞ!
1307 Okunma.
03 Kasım 2014
ŞİMDİ DEMİREL’İN DE BİR MÜZESİ VAR
1563 Okunma.
28 Ekim 2014
CUMHURİYET VE ATATÜRK’Ü ANLAMAYANLARA!
1708 Okunma.
27 Ekim 2014
ÇIĞIR AÇMAK
1428 Okunma.
26 Ekim 2014
EĞİTİM VE MESLEK OKULLARI
1164 Okunma.
23 Ekim 2014
HIRSIZLAR HAKLI GÖRÜLEBİLİR Mİ?
1305 Okunma.
22 Ekim 2014
OYU AL, SONRA DA OY ANAM OY DEDİRT
1297 Okunma.
21 Ekim 2014
KÖRLET, YÖNET
1260 Okunma.
19 Ekim 2014
GAZİANTEP’TE ESNAF SAHRESİ
12581 Okunma.
15 Ekim 2014
BİZE VERİN TALKINI, SİZLER YUTUN SALKIMI
1306 Okunma.
14 Eylül 2014
ESKİ HAMAM ESKİ TAS
1515 Okunma.
03 Ağustos 2014
HALKA HİZMET Mİ? ZULÜM MÜ?
1500 Okunma.
08 Temmuz 2014
NAKIBOĞLU VE OSB
1630 Okunma.
07 Temmuz 2014
ING BANKASININ OYUNU
1416 Okunma.
22 Haziran 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYINA NE ZAMAN OTURACAK?
1419 Okunma.
19 Haziran 2014
GELİŞEBİLMEK!
1265 Okunma.
18 Haziran 2014
SA…
1654 Okunma.
10 Haziran 2014
GAZİANTEP VE TRAFİK
1567 Okunma.
04 Haziran 2014
HALKLA EL ELE
1425 Okunma.
03 Haziran 2014
BUGÜN VE DÜN
1445 Okunma.
02 Haziran 2014
EVET, ŞU UYKUDAN BİR UYANABİLSEK
1284 Okunma.
01 Haziran 2014
GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİĞİ DERNEĞİ VE EĞİTİM
1528 Okunma.
29 Mayıs 2014
BAŞBAKAN EKONOMİ BİLMİYOR
1534 Okunma.
28 Mayıs 2014
TAVŞAN VE YAMAÇ
1238 Okunma.
27 Mayıs 2014
ESKİDEN BERBER DÜKKÂNLARI
1997 Okunma.
26 Mayıs 2014
ÇIKARCI DİNCİ
1313 Okunma.
25 Mayıs 2014
“ÜLKE İYİ YÖNETİLİYOR” DEYİP DURUNUZ!
1474 Okunma.
22 Mayıs 2014
VERGİ DAİRESİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!)
1468 Okunma.
19 Mayıs 2014
MÜKEMMEL BİR YEMEK KİTABI
1688 Okunma.
18 Mayıs 2014
KIYASLAMA
1309 Okunma.
15 Mayıs 2014
KİMLERE SAYIN DENİR
4437 Okunma.
14 Mayıs 2014
BÜYÜK FELAKET
1609 Okunma.
11 Mayıs 2014
TAKIMI BIRAK, GERÇEĞE BAK
1376 Okunma.
04 Mayıs 2014
NEREDE O ESKİ İSTANBUL?
1502 Okunma.
23 Nisan 2014
“MİLLETLER LAYIK OLDUĞU İDAREYE KAVUŞURLAR”
1707 Okunma.
22 Nisan 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1411 Okunma.
21 Nisan 2014
ANTALYA BELEDİYESİ VE…
1730 Okunma.
09 Nisan 2014
2023 YILINDA 10 ÜLKEDEN BİRİ OLABİLMEK!
1544 Okunma.
08 Nisan 2014
KAZANABİLMEK
1295 Okunma.
07 Nisan 2014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
1449 Okunma.
06 Nisan 2014
SEÇİM SIRASINDA AKP VE MUHALEFET
1456 Okunma.
03 Nisan 2014
DIŞI KALAYLI İÇİ VAYVAYLI
1623 Okunma.
02 Nisan 2014
TAVŞAN YAMAÇTA
1589 Okunma.
23 Mart 2014
DEVLET ADAMI OLMAK
1363 Okunma.
20 Mart 2014
ARTIK İNANIYORUM
1406 Okunma.
19 Mart 2014
ATATÜRK’ÜN MANEVİ MİRASÇISI OLMAK
1896 Okunma.
18 Mart 2014
DEVLET ADAMLIĞI
1442 Okunma.
17 Mart 2014
CHP’NİN KADERİ BU OLMAMALI
1803 Okunma.
13 Mart 2014
GARİP OLAYLAR 3 TEFTİŞ FIRÇASI
1547 Okunma.
12 Mart 2014
DİNİ, SERVET EDİNMEK İÇİN KULLANMAK
1474 Okunma.
11 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1806 Okunma.
10 Mart 2014
ALDATMACA
1612 Okunma.
09 Mart 2014
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ VE ATATÜRK
1881 Okunma.
05 Mart 2014
TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!
1546 Okunma.
04 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (PARALEL DEVLET)
1529 Okunma.
03 Mart 2014
ŞİİRLERLE GÜNÜMÜZ
1486 Okunma.
02 Mart 2014
ÖNCE ZİMMET SONRA HİZMET
1396 Okunma.
25 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 2 SALLABAŞINI AL MAAŞINI
1568 Okunma.
24 Şubat 2014
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞAR?
1665 Okunma.
23 Şubat 2014
BEN DE CAHİLİM!
1589 Okunma.
19 Şubat 2014
MALTHUS DA DEMİŞTİ
2524 Okunma.
18 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 1 SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
1693 Okunma.
17 Şubat 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (BALIK BAŞTAN KOKAR)
1348 Okunma.
12 Şubat 2014
YAKIŞMIYOR!
1525 Okunma.
11 Şubat 2014
CHP’İN KADERİ Mİ?
1724 Okunma.
10 Şubat 2014
İNŞALLAHI, MAŞALLAHI EKME, HER HİÇ ÇIKAR
1407 Okunma.
09 Şubat 2014
AKP, SERMAYEDARLARIN BABASIDIR
1310 Okunma.
05 Şubat 2014
ZENCİ SAÇI VE EKONOMİ
1958 Okunma.
04 Şubat 2014
NOTALARDA “RE”, ELBİSELERDE “CEP”
1680 Okunma.
03 Şubat 2014
DEVLET ADAMI
1479 Okunma.
02 Şubat 2014
GIDIKLAMA BİZİ!
1504 Okunma.
30 Ocak 2014
“BEN CUMHURBAŞKANI, SEN BAŞBAKAN”
1587 Okunma.
29 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (RÜYADA BİR KABİNE TOPLANTISI)
1461 Okunma.
28 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 2
1706 Okunma.
23 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 1
1822 Okunma.
22 Ocak 2014
EY! KOCA ENVER!
1853 Okunma.
21 Ocak 2014
CEHALETİN BÖYLESİ!
1408 Okunma.
20 Ocak 2014
ÜLKE, HORTUM, NAMAZ
1487 Okunma.
15 Ocak 2014
FATİH ŞENGÜL, HOŞ GELDİN!
2623 Okunma.
14 Ocak 2014
ÖRNEK ALINABİLSE!
1375 Okunma.
13 Ocak 2014
BENZİYORLAR
1226 Okunma.
12 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (GRUP TOPLANTISI)
1523 Okunma.
09 Ocak 2014
HUKUK-GUGUK
1393 Okunma.
08 Ocak 2014
SERBEST PİYASA KÜLAHI
1481 Okunma.
07 Ocak 2014
RABBENA, RABENA, HEP BANA!
1504 Okunma.
06 Ocak 2014
2013’ÜN ÖZETİ
1888 Okunma.
05 Ocak 2014
GÜNÜMÜZ VE MEVLANA
1318 Okunma.
30 Aralık 2013
BİZİ DİNİMİZDEN SOĞUTMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR
1522 Okunma.
29 Aralık 2013
ENAYİ, APTAL DEĞİLİZ!
1391 Okunma.
26 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 2
1410 Okunma.
25 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 1
1364 Okunma.
25 Aralık 2013
DÜRÜSTLÜK ÖRNEĞİ HACI MUHLİS KARSLI
1947 Okunma.
22 Aralık 2013
SUÇ MU?
1495 Okunma.
19 Aralık 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (YE YE YE…)
2043 Okunma.
18 Aralık 2013
CAKCAKIYI ARAMAK!
1557 Okunma.
17 Aralık 2013
KENDİ KENDİNİ YEMEK!
1481 Okunma.
16 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 12
1553 Okunma.
15 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 11
1484 Okunma.
12 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 10
1514 Okunma.
11 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 9
1492 Okunma.
10 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 8
2013 Okunma.
09 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 7
1691 Okunma.
08 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 6
1798 Okunma.
05 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 5
1724 Okunma.
04 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 4
1644 Okunma.
03 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 3
1692 Okunma.
02 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 2
1621 Okunma.
01 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 1
1651 Okunma.
25 Kasım 2013
CEHENNEMİ YAŞAMAK!
1586 Okunma.
24 Kasım 2013
NEJAT UYGUR VE ADNAN MENDERES
1564 Okunma.
22 Kasım 2013
BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?
1464 Okunma.
20 Kasım 2013
ELİ KULAĞINDA
1402 Okunma.
19 Kasım 2013
ANLAMAK ZOR
1474 Okunma.
12 Kasım 2013
GÜNÜ KURTARMAK
1676 Okunma.
11 Kasım 2013
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ
1462 Okunma.
10 Kasım 2013
SENİ KISKANIYORLAR ATAM
1545 Okunma.
05 Kasım 2013
“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”
1595 Okunma.
04 Kasım 2013
DEVLET, ELİNİ DİNDEN ÇEKMELİDİR
1468 Okunma.
03 Kasım 2013
ÖĞRENCİLER’E DEĞER
1900 Okunma.
31 Ekim 2013
EH! OLUR BÖYLE ŞEY!
1465 Okunma.
30 Ekim 2013
HALKÇA SEVİLENLER, GAZİANTEP CADDELERİ
1612 Okunma.
29 Ekim 2013
GÖKMEYDAN KÖYÜ VE 30 AĞUSTOS, 29 EKİM
1657 Okunma.
18 Ağustos 2013
ÖBÜR DÜNYADAN MEKTUP
4803 Okunma.
01 Ağustos 2013
BELEDİYECİLER NEREDESİNİZ?
2108 Okunma.
18 Haziran 2013
KARDEŞ ŞEHİRLERİNİZ
2846 Okunma.
11 Haziran 2013
HEM VERGİ VERİYOR, HEM DE BAĞIŞ YAPIYOR BUNLAR
1812 Okunma.
10 Haziran 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (Mutluluk-Hayal-Hırs)
1689 Okunma.
09 Haziran 2013
İKTİDAR, MUHALEFETE EL UZATMALIDIR
1440 Okunma.
06 Haziran 2013
POLİS VE HALK
1780 Okunma.
28 Mayıs 2013
SİYASETTE İLERİ GÖRÜŞ
1936 Okunma.
26 Mayıs 2013
1950'DEN ÖNCE VE SONRA
1635 Okunma.
23 Mayıs 2013
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?
1623 Okunma.
21 Mayıs 2013
YABANİ OTLAR VE LALELER
1504 Okunma.
20 Mayıs 2013
SAYIN ŞAMİL TAYYAR
1714 Okunma.
14 Mayıs 2013
PARA, PARA DA PARA!
2087 Okunma.
12 Mayıs 2013
KESER MİSİN EY VEKİL?
1686 Okunma.
07 Mayıs 2013
VERGİ REKORTMENLERİ VE TEMEL
1778 Okunma.
06 Mayıs 2013
CEVABI KİM VERECEK?
1506 Okunma.
05 Mayıs 2013
KAR ERİDİ, … MEYDANA ÇIKTI!
2303 Okunma.
01 Mayıs 2013
İSLAMDA BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!
1634 Okunma.
30 Nisan 2013
“TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!”
1891 Okunma.
29 Nisan 2013
ABD’NİN YENİ OYUNU
2124 Okunma.
28 Nisan 2013
AYRAN
1883 Okunma.
25 Nisan 2013
EĞİTİMSİZLİK!..
1754 Okunma.
24 Nisan 2013
HAKKINIZ YOK!
1582 Okunma.
23 Nisan 2013
DEĞİŞMEDİK Mİ SAYIN TAYYAR?
1575 Okunma.
22 Nisan 2013
ÖĞRENCİM DİYOR Kİ!
1643 Okunma.
15 Nisan 2013
SAYIN EROL ÇEMBER’E SUNULUR
2448 Okunma.
10 Nisan 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1848 Okunma.
08 Nisan 2013
AYNA VE SÖYLEMLER
1614 Okunma.
01 Nisan 2013
HAPİS CEZASI, İYİ SONUÇ VEREBİLİR
1692 Okunma.
31 Mart 2013
SORMAK GEREK BU “ARMAĞAN” KİME?
2007 Okunma.
27 Mart 2013
ADISIZ MİLLET, DEVLET OLMAZ!
1635 Okunma.
26 Mart 2013
BİR ÇARŞI VE DIŞI KALAYLI, İÇİ VAY VAYLI!
1866 Okunma.
25 Mart 2013
TIRNAKLI EKMEK
1949 Okunma.
24 Mart 2013
GAZİANTEP HAMAMLARI
2637 Okunma.
19 Mart 2013
AD ALİ’Nİ, ŞAPKA VELİ’NİN
2256 Okunma.
18 Mart 2013
ALKOL
1815 Okunma.
16 Mart 2013
BANKALAR VE TIRTIKLAMA ARAÇLARI
1730 Okunma.
13 Mart 2013
SANATKÂRLAR VE ÜNLÜLER
2840 Okunma.
12 Mart 2013
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
1584 Okunma.
11 Mart 2013
İNSANLARIMIZ MUTLU MU?
1726 Okunma.
10 Mart 2013
BİR “HİLE-İ ŞER’İYE” DAHA
2399 Okunma.
06 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 2
1842 Okunma.
05 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 1
1926 Okunma.
04 Mart 2013
HERKES BİLDİĞİNİ OKUYOR
1599 Okunma.
03 Mart 2013
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE DUYURULUR
1742 Okunma.
28 Şubat 2013
KAÇANI YAKALAMAK, KOLAY DEĞİL!
1527 Okunma.
27 Şubat 2013
PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR
1652 Okunma.
26 Şubat 2013
YANLIŞ ANLAŞILMASIN
1659 Okunma.
25 Şubat 2013
MİLLETSİZ DEVLET OLMAZ
1749 Okunma.
23 Şubat 2013
ÜLKENİN ÖNÜNDE OLMAK!
1589 Okunma.
19 Şubat 2013
YALTAKÇILIK
1798 Okunma.
18 Şubat 2013
KİME İNANALIM?
1715 Okunma.
17 Şubat 2013
BENİM DE SEVGİLİM VAR
1830 Okunma.
14 Şubat 2013
YAZIK OLDU HALEP’E
2349 Okunma.
13 Şubat 2013
BİR KANDIRMACA DAHA
1687 Okunma.
12 Şubat 2013
KARAR VERMEK Mİ? UYGULAMAK MI?
1471 Okunma.
11 Şubat 2013
SAYIN MAZICIOĞLU İLE TUR ATTIK
1678 Okunma.
10 Şubat 2013
MAŞAALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH!
1479 Okunma.
07 Şubat 2013
ÖĞRETMENLİK GÜNLERİMDE SÖYLEDİKLERİMDEN
1751 Okunma.
06 Şubat 2013
BEN DE SABIKALIYIM
1606 Okunma.
05 Şubat 2013
NE DEĞİŞTİ?
1741 Okunma.
04 Şubat 2013
EN BÜYÜK KİTAP
1570 Okunma.
02 Şubat 2013
KERPİÇ BAŞ YARAR
1678 Okunma.
30 Ocak 2013
TEBRİKLER BİLGE HANIM
2129 Okunma.
29 Ocak 2013
GARİPLİKLER DİYARI
1673 Okunma.
28 Ocak 2013
VATANDAŞA DAHA İYİ BİR HİZMET Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
1617 Okunma.
27 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (A-D-A-L-E-T)
1638 Okunma.
24 Ocak 2013
PARA VE MUSALLA
1622 Okunma.
23 Ocak 2013
UYULMASI ŞARTTIR
1690 Okunma.
22 Ocak 2013
ÜFLEMEKLE OLMUYOR
1641 Okunma.
21 Ocak 2013
KÜÇÜMSEYENLER İÇİN
1679 Okunma.
19 Ocak 2013
DOĞRU SİYASET ÖZLEMİ
1606 Okunma.
16 Ocak 2013
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 9
1783 Okunma.
14 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1825 Okunma.
13 Ocak 2013
BU İŞ OLMAZ!
1622 Okunma.
10 Ocak 2013
BİRBİRİNE BENZER!
1471 Okunma.
09 Ocak 2013
BU MU VERDİĞİMİZ EĞİTİM?
1586 Okunma.
08 Ocak 2013
NASIL ANLAŞILIR?
1592 Okunma.
07 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1809 Okunma.
06 Ocak 2013
HATALAR DÜZELTİLEBİLİR
1707 Okunma.
04 Ocak 2013
KONUKOĞLU VE ENFLASYON
1632 Okunma.
03 Ocak 2013
TERAZİ NEDEN BÖYLE TARTIYOR?
1699 Okunma.
01 Ocak 2013
İTİRAF!
1818 Okunma.
31 Aralık 2012
ALO CİNLİ, MALO CİNLİ
1624 Okunma.
30 Aralık 2012
AYNI SİLAHI KULLANMAK
1714 Okunma.
27 Aralık 2012
MAŞALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH
1776 Okunma.
26 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESNAFLARI 9
2368 Okunma.
25 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 8
3589 Okunma.
24 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 7
2829 Okunma.
22 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 6
2802 Okunma.
21 Aralık 2012
“GÖZLERİN ALEV, ALEV”
2088 Okunma.
20 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 5
2714 Okunma.
19 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 4
2900 Okunma.
18 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 3
3381 Okunma.
17 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 2
2986 Okunma.
16 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 1
2802 Okunma.
13 Aralık 2012
DAHA NE VAR, NE YOK?
1748 Okunma.
11 Aralık 2012
ATATÜRK’ÜN HUTBESİ
2555 Okunma.
10 Aralık 2012
RABBENA, HEP BANA
1758 Okunma.
09 Aralık 2012
KAZANDIKLARINI PAYLAŞANLAR
1905 Okunma.
06 Aralık 2012
TEDAŞ’IN OYUNU DEVAM EDİYOR
3135 Okunma.
05 Aralık 2012
TAHMİS KAHVESİ
1835 Okunma.
04 Aralık 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1605 Okunma.
03 Aralık 2012
ALAMADIM KAŞLARI KARAYI
1949 Okunma.
02 Aralık 2012
ÜNİVERSİTENİN ARKA KAPISI DA VAR
1622 Okunma.
29 Kasım 2012
FERT BAŞINA DÜŞEN TAŞ
1727 Okunma.
28 Kasım 2012
29 ARALIK TÜRK VE KÜRDÜN ELELE VERDİĞİ GÜNDÜ
1684 Okunma.
26 Kasım 2012
4 NÜSHALIK GAZETE
1814 Okunma.
25 Kasım 2012
BİLMİYORUZ, BİLMİYORUZ
1548 Okunma.
22 Kasım 2012
YİNE BİR 24 KASIM GÜNÜNDE
1533 Okunma.
21 Kasım 2012
FAİZSİZ KREDİ VE BAZI TV PROGRAMLARI
1468 Okunma.
20 Kasım 2012
MESLEK OKULLARI
1620 Okunma.
19 Kasım 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1794 Okunma.
18 Kasım 2012
GÜNEŞİN VE ATEŞİN TADI” ÜZERİNE
2417 Okunma.
15 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 2
1688 Okunma.
14 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 1
1573 Okunma.
13 Kasım 2012
EKONOMİMİZ İYİ Mİ?
1525 Okunma.
11 Kasım 2012
ATATÜRK YOKTAN VAR ETMİŞTİR
1832 Okunma.
09 Kasım 2012
“DEMİRAĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN”
2146 Okunma.
07 Kasım 2012
ATATÜRK FARKI
1659 Okunma.
06 Kasım 2012
GAZİANTEP’İN ŞEKERLERİ
2715 Okunma.
04 Kasım 2012
ATATÜRK GERÇEK BİR LİDERDİR
1611 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET VE ATATÜRK
1811 Okunma.
01 Ağustos 2012
Gözümüz Aydın Olsun
1906 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Yıldız Kaydı
1708 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Karikatür Üzerine
1632 Okunma.
03 Haziran 2012
DİANA VE AYŞE
1668 Okunma.
30 Mayıs 2012
REKORTMEN KABUL EDİLMEYENLER
1556 Okunma.
28 Mayıs 2012
19 MAYIS EN BÜYÜK BAYRAMDIR
1720 Okunma.
27 Mayıs 2012
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 8 Annem ve ATATÜRK
1668 Okunma.
16 Mayıs 2012
MİLLİ GELİR VE ‰ 3+3
608 Okunma.
15 Mayıs 2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞI
2303 Okunma.
14 Mayıs 2012
RIDVAN BEY BUNU DÜZELTİR
1583 Okunma.
13 Mayıs 2012
NEREDE O ESKİ FENERBAHÇELİLER
1830 Okunma.
09 Mayıs 2012
CHP’NİN KADERİ
2395 Okunma.
Haber Yazılımı