Yazı Detayı
06 Eylül 2015 - Pazar 15:40 Bu yazı 1035 kez okundu
 
HUKUKÇU OLMANIN ÖNEMİ
Orhan yalkın
 
 

                                

Sayın Av. Aziz Canatar'ın gönderdiği "Hukukçu Olmanın Önemi" konulu yazısını olduğu gibi siz değerli okuyucularımıza sunuyorum.

Orhan YALKIN

Her şeyden önce,hukukun üstünlüğü anlayışı ile, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin gerçekleşmesi  için  gerçek anlamda iyi hukukçulara ihtiyaç vardır.

İyi birhakim,iyi bir savcı,iyi bir avukat ve iyi bir idareci olmak için,mutlaka hukuku iyi bilmek gerekir.Hukuku  iyi  bilmek yetmez,iyi bir hukukçu olmak lazım.

İyi bir hukukçu olmak için,hukuk nosyonuna  ve formasyonuna sahip olmak gerekir.Hukuk nosyonu ve formasyonu  birbirini  tamamlayan kavramlardır.Üst düzeyde bir hukuk nosyonu ve formasyonuna sahip olmak için,bir şahsın,hukuk alanında, iyi bir eğitim alması, üst düzeyde bilgi sahibi olması,hukukun evrensel  ilke ve esaslarıışığında,bildiklerini uygulamaya koyması, bilimsel görüşlerden faydalanması, Yargıtay kararlarını  takip etmesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarını incelemesi vedeğerlendirmesi, sürekli  okuyup  kendini geliştirmesi,yetiştirmesi,gerektiğinde hukuk alanında yeni bir şeyler üretmesi  gerekir. Bu özellikleri taşıyan kişi iyi bir hukukçu olur.

İyi bir hukukçunun en önemli özelliği de işini sevmesi, benimsemesive  sorumluluk anlayışı içinde görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesidir. Hakkın ve  adaletin tecellisini gerçekleştiren hakimin,Cumhuriyet Devletini temsil eden, mağdurun ve haksızlığa uğrayanın sesi  olan savcının ve kutsal olan savunmanın sesi olan avukatın yaptıkları görev çok önemlidir.Hakim, savcı ve avukatın iyi bir hukukçu olmasıyetmez.Ayrıca,zihnine ve gönlüne hak ve adalet duygusunu yerleştirmeli ve bu anlayışı içselleştirmelidir.Bunların dışında,doğru olması,dürüst olması yasa ve hukuka bağlı kalması vekararlarında,vicdanı yok sayarak karar vermemesi gerekir.Aksi takdirde,adalete ulaşmak mümkün olmaz.

              İyi bir hukukçu,matematik zekâsına sahip olmalıdır.Bir matematikçi, bir problemi çözmek için önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespit ettikten sonra, problemi çözmek içinönce düşünür, muhakemeyoluna giderek problemi çözmeye çalışır. Hukukçu da bu yolu izleyerek, hukukimeseleye çözüm arar.Bu düşünce tarzına hukukta analitik düşünce denilir.Analitik düşünce anlayışında,araştırma inceleme,sorgulama,akıl yürütme vehukuki meseleyi analiz ederek sentez yoluyla soruna çözüm bulur.

            Formülleri,teoremleri,postulatları ezberleyerek, nasıl iyi matematikçi olunmazsa,kanun maddelerini ezberleyerek de iyi bir hukukçu olunmaz. Roma Hukukunda, “Piyanoda tuşların yerini bilmek,iyi müzik eseri ortaya çıkarmak için yeterli değildir.”der.Diğer yandan, bir hafız Kur’an’ı Kerimiezberler ve okur. Ancak, Kur’an’ın ne açıklamasını ne de yorumunu yapar.Çünküzihnini ve bütün enerjisini Kur’an’ı ezberlemeye harcamıştır.Demek istediğim o ki,iyi bir hukukçu ezberci olmamalıdır.Ezberci bir anlayışla hukukçu olunmaz.

               İyi bir hukukçu matematikle,hukuku özdeşleştirmelidir. Matematikzekâsı olan bir kişi aynı zamanda muhakeme yeteneğine sahiptir. Hukukçuda, önüne gelen bir hukuki meseleyi, matematikte olduğu gibi önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespiteder, kazandığı hukuk nosyonu ve formasyonu ile muhakeme yoluyla hukuki meseleye çözüm bulur.

Nitekim, ünlü matematikçi,JOHN NASH, “İYİ MATEMATİK BİLMEYEN  TOPLUMLARDA ADALET YOKTUR.”diyor. Bunun açılımını yapmak gerekirse; matematik zekası insana, düşünme ve akıl yürütme(muhakeme)  yeteneği kazandırır. Düşünme ve muhakeme pozitif ilmin, doğrunun ve adaletin kaynağıdır. Pozitifilmi yaşama geçirmeyen toplumlar bilim ve teknoloji alanında gelişemez ve kalkınamazlar. Kalkınmayantoplumlar, aynızamanda uygarlığıda yakalamadıkları için geri kalmaya mahkûm olurlar.

 Bütün bu açıklamalarımızdan sonra, sorunumuz, iyi hukukçular yetiştiremediğimiz noktasında toplanmaktadır. Peki, iyi hukukçu yetiştirmek için, planlıprogramlı bir devlet politikamız var mıdır?

      Ülkemizde devlet ve vakıfüniversitelerinde açılanhukuk fakültelerinin sayısı yüzü aşmıştır.Bu okullarda okuyan öğrencilere iyi bir eğitim veriyor muyuz? Bunu irdelemek gerekir:

       Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bu okullardan mezun olan öğrenci sayısı ülkemizin ihtiyacından çok fazladır.Bazı özel hukuk fakülteleri,çok düşük puanla öğrenci almaktadır.Üç dört öğretim üyesiyle eğitim vermekte, bazılarında hiç profesör öğretim üyesi yoktur. Genelde,misafir öğretim üyesiyle durumu idare etmektedirler.  Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine düşük puanla,hukuk fakültelerine öğrenci alınmamaktadır.Bu şekilde açılan özel okulların esas bir amacı da para kazanmak olduğundan,çok sayıda öğrenci alınmakta ve çok sayıda öğrenci mezun vermektedirler.Bu öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamamaktadır.Bulanlarda çoğu zaman çok düşük bir ücretle birilerinin yanında çalışmaktadır.Hâkim ve savcı sınavlarında başarılı olamadıkları için,bir anlamda avukat enflasyonu yaşanmaktadır.Oysa avukatlık;  yargının kurucu unsuru ve kutsal savunmanın temsilcisi olarak,farkında olunmadan önemsizleştirilmektedir.Devletin,bu sayıda hukuk fakültesi açılmasına ve çok sayıda mezun vermesine ön ayak olması, demokrasi,hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışı ile örtüşmediği gibi bu anlamda iyi birer hukukçu yetiştirdiği söylenemez.

Ülkemizde görülen bazı önemli davalarnedeniyle, yapılan soruşturmalar sonucunda,suçlanan sanıklar hakkında davalar açıldı. Yargılanan sanıkların birçoğuüç yıl,beş yıl tutuklu kaldılar. Yargılama sonucunda sanıklara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası,20 yıl,30 yıl gibi büyük cezalar verildi.

Sanıklar ve avukatlar, verilen kararların usul ve esas yönünden yasa ve hukuka aykırı olarak verildiğinden bahisle,kararların bozulması için temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay da yapılan yargılama sonucu verilen bu cezaların büyük bir kısmı onandı vebu kararlar kesinleşti. Kesinleşen bu kararların usul ve esas yönünden yasalara aykırı olduğunu,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve evrensel hukukkurallarına aykırı olarak verildiğini,yargılanmada, adil yargılanma kurallarına uyulmadığını,hak ihlalleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Anayasa Mahkemesine başvurdular.Anayasa Mahkemesi,sanık ve avukatlarının bu başvurularını iyice inceleyip değerlendirten sonra sanıklar yönünden,yargılamanın, Avrupa insan hakları sözleşmesinin adil yargılanmanın kurallarına aykırı olarak gerçekleştirildiğini,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespitine karar verdi.

    Bu önemli davalarda yargılanma yapılırken,yasa ve hukuka uygun bir yargılamanın yapıldığını söylemem zordur. Şahsi kanaatim ve düşüncem o dur ki; suçlular vardı,suçsuzlar vardı. Tabiri caizse,sapla saman karıştı. Halkarasında söylenen bir söz vardır.Kurunun yanında yaş da yandı demek doğru olur diyorum.

          Anayasa Mahkemesinin yargılanmanın adil olmadığını,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespiti kararından sonra,sanıklar ve avukatları,sanıklar yönünden yargılanmanın yenilenmesi için,görevli ve yetkili mahkemelere başvurdular. Konuyu inceleyen mahkemeler,sanıklar ve avukatlarının bu talebini Anayasa mahkemesinin kararına uymak suretiyle, yargılamanın yenilenmesine karar verdiler.Sanıklar yönünden,yargılanmanın yenilenmesine karar verildikten sonra sanıklar görevli ve yetkili mahkemelerde yenidenyargılandılar. Yapılan bu yargılanmalar sonucu müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış hapis cezası, 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla ceza alan sanıkların hepsi hakkında beraat kararları verildi.

Sanıklar yönünden verilen bu mahkûmiyet kararlarını ve beraat kararlarını irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu kararlar verildikten sonra,bir kısım siyasetçiler, bu sanıklara kumpas kurulduğunu açıkladılar. Bilmem ki kumpasla insanlar bu denli nasıl mağdur edildiler.Yazık değil mi günah değil mi, hangi vicdan buna razı olur? Bu ne biçim hukuk,bu nasıl bir adalet?Nasıl olur da bir savcı,bir hâkimkurulan bir kumpasın aleti olur?Yazık olmadı mı bu insanlara, bu ülkenin adaletine. Gel de bu savcılara bu hâkimlere hukukçu de. Bilmem ki,bunlardan hukukçu olur mu?

 Eğer söz konusu bu kararlarla ilgili olarak, sanıklar hakkında yapılan soruşturma kovuşturmalar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, keza anayasa mahkemesinin hak ihlalleri ve yargılamanın adil olmadığına dair kararlar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, vay bu adalete demek gerekir.

         Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği,Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği bir ülkede,yargı mutlaka bağımsız olmalıdır.Siyaset yargıyamüdahale etmemelidir.Siyaset yargıya müdahale ediyorsa yargı bağımsız değildir.Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede, ne hak ne hukuk ne de adalet kalır.Bu bağlamda,suç işleyen herkes,yasa ve hukuka, Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesine ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Hiçkimsenin suç işleme imtiyazı olmamalıdır.Suçsuz insanların cezalandırılması söz konusu olmamalıdır. Suçsuz insanlar,kendilerini güvende hissetmelidirler. Bu Hukuk Devleti olmanın olmazsa olmaz şartıdır.

Şu hususa da değinmek istiyorum. Bu yargılanmalar sırasında,kutsal olan savunma mesleğinin mensubu avukatların nasıl bir hukuk savaşı verdiklerini nasıl mücadele ettiklerini nasıl muhteşem bir görev yaptıklarını belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlamda; avukatlığın, yargının kurucu unsuru olduğunu,iyi bir hukukçu olmadan,iyi bir avukat olunmayacağını, yaptıkları görevin kutsal olduğunu ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu da tutum ve davranışlarıyla ortaya koydular.Açıkçası avukatlık mesleğinin ne denli önemli olduğunu,verdikleri hukuk savaşı ve mücadelesiyle ispatladılar demek doğru olur,diyorum.

Diğer yandan,ülkemizde yapılan yargılamalar sonucu verilen kararlar aleyhine, uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra, beraat edenler devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıyorlar. Büyük bir ihtimalle, budavaları açanlar, bu davaları kazanacaklar. Genelanlamda, yapılan yargılanmalarda hak ihlalleribulunması veadil yargılama yapılmadığı için,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdular. Mahkeme yargılamanın adil olmadığı ve hak ihlalleri olduğunu kabul ederek,ülkemizi büyük oranda tazminata mahkûm ediyor. Ve bu tazminatları da ödüyoruz.Bu konuda, neredeyse Avrupa birincisiyiz. Bu durumda,bu davaları açan savcılara ve karar veren hâkimlere, bunlar iyi hukukçudur diyebilir miyiz? Ödenen bu tazminatlarda, tüyü bitmemiş yetim hakkı ve kul hakkı vardır. Bu kararları verenler bunun farkındalar mı acaba?

Hâkim ve savcı olmak için,yapılan yazılı sınavlarda,başarı gösterenler, mülakata alınmaktadır.Alımlarda,bir hâkim ve savcıda bulunması gereken objektif kriterler gözetilmemekte, kim bana yakın, kim bana uzak anlayışı esas alınmaktadır. Bilahare, yapılan yargılamalarda bu şekilde alınan hâkim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı,siyasi iktidar sahipleri de şikâyetçi oldular. Neden bilinmez,bir işi doğru dürüst yapamıyoruz. Demek ki yanlış yapmışız. Eğer bir hukuk devleti olduğumuzu kabul ediyorsak, işimizi yasa ve hukuka ve evrensel hukuka uygun olarak yapmalıyız. Halk arasında benimsenengüzel bir sözümüz var: ”Doğruluk ve dürüstlük kale kapısıdır yıkılmaz .” uygulamalarımızda bu anlayışı benimsemeli ve bu anlayıştan vazgeçmemeliyiz.

          Bu arada şu hususu da açıklamakta fayda vardır; avukatlardan da sınavla hâkim ve savcı alınmaktadır.Keza avukatlar içinde, meslekbilgi ve ehliyeti esas alınmamaktadır. Genelde, aynı hata burada da devam etmektedir. Kaldıki, mesleklerinde başarılı olmayanlar, hâkim ve savcı olmaktadırlar. Bazı istisnalar hariç.Taraflı olarak alınan bu avukatlardan tarafsız olmalarını beklemek de mümkün değildir.  Oysa bir hâkim ve savcıda bulunması gereken en önemli özellik, tarafsızlıktır.  

                 Bütün bu olaylar ve yaşananlardan sonra, meslekbilgi ehliyeti yeterli, hukuk nosyonu ve formasyonu üstün, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışına sahip hukukçu yetiştirmediğimiz ortaya çıkmaktadır. Dileğim o dur ki, iyi hukukçular yetiştirelim ve iyi hukukçularla kendimizi güvende hissedelim.

         Avukat Aziz  CANATAR

 
Etiketler: , , , HUKUKÇU, OLMANIN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
16 Ocak 2018
KAMİL OCAK STADYUMU
414 Okunma.
09 Ocak 2018
MÜNİR ÖZKUL
85 Okunma.
08 Ocak 2018
DİYANETTEN BİLDİRİLMİŞTİR
61 Okunma.
05 Ocak 2018
HIŞHIŞI HANÇER
95 Okunma.
04 Ocak 2018
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
69 Okunma.
03 Ocak 2018
SAĞLIĞIMIZ ELDEN GİDECEK
300 Okunma.
02 Ocak 2018
BİR YÖNETİMİN TEMEL TAŞLARI
89 Okunma.
20 Aralık 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
286 Okunma.
19 Aralık 2017
KELKEKEZ AYNAYABAKMIŞ, ADINI BANA TAKMIŞ
119 Okunma.
18 Aralık 2017
ARAPLAR VE KUDÜS
88 Okunma.
13 Aralık 2017
NEYE VURSANIZ ÇİRKİN BİR SES ÇIKIYOR
252 Okunma.
12 Aralık 2017
SUZİDİL’DE MÜZİK
101 Okunma.
04 Aralık 2017
EKONOMİ
214 Okunma.
29 Kasım 2017
SAYIN MEHMET TAHMAZOĞLU
535 Okunma.
28 Kasım 2017
BİR ZAMANLAR ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER
341 Okunma.
27 Kasım 2017
ETİ BENİM, KEMİĞİ SENİN
324 Okunma.
23 Kasım 2017
KINAMA!
433 Okunma.
21 Kasım 2017
KALKINMA EĞİTİMLE OLUR
123 Okunma.
20 Kasım 2017
SİGARA İÇME, ÇEKERDEK YE!
301 Okunma.
17 Kasım 2017
İSSİZLİK DAHA DA ARTACAKTIR
131 Okunma.
13 Kasım 2017
BİR ARİF ELMACIOĞLU VARDI
223 Okunma.
10 Kasım 2017
HEP MİLLETİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜR, ATATÜRK
183 Okunma.
08 Kasım 2017
EĞİTİLMİŞ, EĞİTİLMEMİŞ…
214 Okunma.
30 Ekim 2017
CUMHURİYET
343 Okunma.
23 Ekim 2017
AYNA VE DEVLET
500 Okunma.
18 Ekim 2017
KUR’AN-DA HARAM ET
426 Okunma.
17 Ekim 2017
ARA ELEMAN MI?
200 Okunma.
16 Ekim 2017
İNGİLİZ OYUNU
193 Okunma.
11 Ekim 2017
ENERJİSA BİLGİLENDİRDİ
257 Okunma.
10 Ekim 2017
MESAFE KISA, ÖDÜL BÜYÜK OLUNCA
190 Okunma.
09 Ekim 2017
İTİBAR
324 Okunma.
06 Ekim 2017
FAİZ, ENFLASYON İLİŞKİSİ
347 Okunma.
05 Ekim 2017
NOSTALJİ
301 Okunma.
04 Ekim 2017
EĞİTİM
209 Okunma.
03 Ekim 2017
HAZİNE VE ALTIN
199 Okunma.
01 Ekim 2017
MİLLİ EĞİTİM
292 Okunma.
13 Eylül 2017
OKULLAR AÇILDI AMA…
260 Okunma.
24 Ağustos 2017
HELAL Mİ HARAM MI?
255 Okunma.
16 Ağustos 2017
ARAPLAR
234 Okunma.
26 Temmuz 2017
ENERJİSA’NIN OYUNLARI
278 Okunma.
03 Temmuz 2017
ŞEREF, ONUR VE ADİ İNSANLAR
259 Okunma.
30 Haziran 2017
ŞEKER HANI
315 Okunma.
19 Haziran 2017
SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
405 Okunma.
15 Haziran 2017
BİNDİRİM, İNDİRİM
383 Okunma.
12 Haziran 2017
VERİLECEK BİLGİLER, ÖNCE ARAŞTIRILMALIDIR
303 Okunma.
05 Haziran 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
484 Okunma.
02 Haziran 2017
SAĞLIK İL MÜDÜRÜ KONUŞUYOR
315 Okunma.
26 Mayıs 2017
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
346 Okunma.
23 Mayıs 2017
1960-1970’Lİ YILLARDA GAZİANEP ŞOFÖRLERİ
361 Okunma.
22 Mayıs 2017
BİR ZAMANLAR…
286 Okunma.
11 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (2)
470 Okunma.
10 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (1)
413 Okunma.
05 Mayıs 2017
BABANIZIN MALINI MI PAYLAŞAMIYORSUNUZ!
634 Okunma.
02 Mayıs 2017
EKONOMİ VE ÜLKEMİZ
419 Okunma.
01 Mayıs 2017
İLERİ GÖRÜŞLÜ OLABİLMEK
250 Okunma.
26 Nisan 2017
TARIM YETERİNCE DESTEKLENMİYOR
438 Okunma.
25 Nisan 2017
23 NİSAN VE ATAYA SAYGI
257 Okunma.
24 Nisan 2017
KUTLU DOĞUM HAFTASI
325 Okunma.
20 Nisan 2017
HUZURA İHTİYAÇ VAR
383 Okunma.
12 Nisan 2017
AĞZI OLAN KONUŞUYOR
535 Okunma.
10 Nisan 2017
İZ BIRAKAN KAHVEHANELER
259 Okunma.
09 Nisan 2017
TREN SONDURAĞA DOĞRU
296 Okunma.
06 Nisan 2017
ENFLASYON BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR
296 Okunma.
05 Nisan 2017
ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNCAKLARI
313 Okunma.
26 Mart 2017
ÜLKELER İTİBARINI, YÖNETENLERE BORÇLUDUR
445 Okunma.
23 Mart 2017
ÇANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 2
602 Okunma.
22 Mart 2017
CANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 1
283 Okunma.
21 Şubat 2017
GELİŞMİŞ ÜLKELER BAŞKANLIKLA YÖNETİLMİYOR
713 Okunma.
12 Şubat 2017
HARFLER
495 Okunma.
05 Şubat 2017
HURŞİT YILDIRIM DOĞRU NOKTAYA PARMAK BASMIŞTIR
468 Okunma.
23 Ocak 2017
ABD TÜRKİYE’NİN ZAHİRİ DOSTUDUR
540 Okunma.
19 Ocak 2017
YETKİNİN DEVREDİLMESİ OLAMAZ
489 Okunma.
17 Ocak 2017
EĞİTİM VE GELİŞİM
483 Okunma.
15 Ocak 2017
VİCDAN MI, CÜZDAN MI?
494 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
470 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
360 Okunma.
05 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 2
671 Okunma.
04 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 1
760 Okunma.
01 Ocak 2017
BİZİM GELİN BİZDEN KAÇAR, BAŞINI ÖRTER KIÇINI AÇAR
482 Okunma.
28 Aralık 2016
RİZE BELEDİYE BAŞKANI TARİH BİLMİYOR
532 Okunma.
27 Aralık 2016
HAKLI ÇIKTIM
531 Okunma.
26 Aralık 2016
KALLEŞLİK VE KALLEŞLER
718 Okunma.
26 Aralık 2016
KARAYILAN – ŞAHİN BEY
625 Okunma.
18 Aralık 2016
1923-1938 ATATÜRK DÖNEM
707 Okunma.
14 Aralık 2016
İBİŞ İŞE MEMİŞ
508 Okunma.
13 Aralık 2016
TÜRK TELEKOM’UN MARİFETLERİ
808 Okunma.
12 Aralık 2016
ALLAH’I KANDIRMAK
481 Okunma.
11 Aralık 2016
BİR TÜRK İŞİ DAHA
528 Okunma.
07 Aralık 2016
YANLIŞ HESAP
527 Okunma.
06 Aralık 2016
BİNDİĞİ DALI KESMEK
485 Okunma.
05 Aralık 2016
ARAPLAR BİR ARAYA GELEMEZLER
520 Okunma.
04 Aralık 2016
MÜŞTERİ VE İLGİ
534 Okunma.
28 Kasım 2016
SAYIN FATMA ŞAHİN VE EĞİTİM
636 Okunma.
21 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 4
543 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 3
463 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
414 Okunma.
17 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
616 Okunma.
16 Kasım 2016
SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
502 Okunma.
15 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İL SAYISINDA CELAL BAYARIN MAKALESİ
662 Okunma.
14 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İLK SAYISINDA İNÖNÜ’NÜN MAKALESİ
547 Okunma.
13 Kasım 2016
GAZETELERİN YÖNÜ
564 Okunma.
10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü İDAMA MAHKÛM EDEN FETVA
575 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK’TEN ANILAR
532 Okunma.
01 Kasım 2016
BU DA BAŞKA BİR TÜRK İŞİ
500 Okunma.
23 Ekim 2016
TÜRK İŞİ
646 Okunma.
09 Ekim 2016
ALACAĞINA YAVUZ, VERECEĞİNE UYUZ!
901 Okunma.
08 Ekim 2016
ATATÜRK’E KULAK VERMEK GEREK
757 Okunma.
04 Ekim 2016
BAŞLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİLMELİ
622 Okunma.
28 Eylül 2016
BİR ZAMANLAR SARIGÜLLÜK
516 Okunma.
27 Eylül 2016
EĞİTİMCİLER NE HALE GELMİŞ!
543 Okunma.
26 Eylül 2016
İNSAN ÖMRÜ UZAMIŞTIR
632 Okunma.
25 Eylül 2016
EKONOMİ, TAKSİT, TALEP
602 Okunma.
20 Eylül 2016
TRAFİK…
515 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇİFTE STANDART
825 Okunma.
03 Temmuz 2016
EL ŞEYİYLE ÖVÜNMEK!
674 Okunma.
26 Haziran 2016
İSKENDERUN, ARSUZ, ANTAKYA
723 Okunma.
14 Haziran 2016
AH! EĞİTİM AH!
1031 Okunma.
06 Haziran 2016
VUR ABALIYA, VUR!
660 Okunma.
29 Mayıs 2016
İSTANBUL’U, ATATÜRK FETHETMİŞTİR
1312 Okunma.
23 Mayıs 2016
ÜLKEMİZİN AYIBI
652 Okunma.
22 Mayıs 2016
BES
864 Okunma.
17 Mayıs 2016
ÖLENLER VE NUTUK SÖYLEYENLER
1003 Okunma.
15 Mayıs 2016
TEDAŞ MI BELEDİYELER Mİ?
642 Okunma.
12 Mayıs 2016
İKİ DÜĞÜN
680 Okunma.
11 Mayıs 2016
GİTMEK VE GELMEK
691 Okunma.
02 Mayıs 2016
TÜRKİYE’NİN ADI
814 Okunma.
01 Mayıs 2016
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?
772 Okunma.
26 Nisan 2016
BABAN KİMDİ BİLİNMEZDİ ŞEREFSİZ…
360 Okunma.
25 Nisan 2016
UCU DOKUNMASIN
656 Okunma.
19 Nisan 2016
PARALEL
709 Okunma.
18 Nisan 2016
LALELER, LALELER
813 Okunma.
17 Nisan 2016
İSLAM DİNİ YÜCEDİR
854 Okunma.
29 Mart 2016
VEKİLLERİMİZ DÜELLODA
913 Okunma.
23 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (2)
940 Okunma.
22 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (1)
836 Okunma.
20 Mart 2016
SABİH KANADOĞLU UYARIYOR
850 Okunma.
13 Mart 2016
TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR
988 Okunma.
10 Mart 2016
GAZİANTEP TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE AÇIK MEKTUP
816 Okunma.
09 Mart 2016
YAPMA İYİLİK, KÖTÜLÜK BULURSUN!
1013 Okunma.
08 Mart 2016
KUNDURACILAR ÇARŞISI VE KUNDURA USTALARI
1041 Okunma.
07 Mart 2016
2016 TAKVİM, YEMEK TARİFLİ
885 Okunma.
06 Mart 2016
CANIM, SEVGİLİ EŞİM
3286 Okunma.
17 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 3
951 Okunma.
16 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 2
847 Okunma.
15 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 1
823 Okunma.
14 Şubat 2016
BU NASIL SİYASET?
657 Okunma.
04 Şubat 2016
PARMAK, BAL VE YALAMAK
925 Okunma.
03 Şubat 2016
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ
835 Okunma.
02 Şubat 2016
KUZU, KUZU
853 Okunma.
27 Ocak 2016
VELİ BEY! SENİN TUZUN YAŞ MI?
928 Okunma.
26 Ocak 2016
ATATÜRK’E BİR DİL UZATMA DA CHP MİLLETVEKİLİNDEN
1019 Okunma.
25 Ocak 2016
TEOG VE BAŞARI
844 Okunma.
10 Ocak 2016
ATATÜRK BİR LİDERDİR
1047 Okunma.
23 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞ (2)
857 Okunma.
22 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (1)
818 Okunma.
20 Aralık 2015
GAZİ MUHTAR’IN KADERİ
870 Okunma.
17 Aralık 2015
KAMİL OCAK STADYUM’U UÇUYOR
1119 Okunma.
16 Aralık 2015
ANAYASA BİLE ES GEÇİLEBİLİYOR!
810 Okunma.
15 Aralık 2015
ÜLKELERİNDE İTİBARI OLUR
789 Okunma.
01 Aralık 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1028 Okunma.
30 Kasım 2015
GERÇEK VE TAKİYE
932 Okunma.
26 Kasım 2015
TERAZİNİN İKİ KEFESİ
896 Okunma.
25 Kasım 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN’E SORMAK GEREK
827 Okunma.
24 Kasım 2015
ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM
886 Okunma.
23 Kasım 2015
24 KASIM
806 Okunma.
19 Kasım 2015
İŞTE JAPONYA İŞTE TÜRKİYE
974 Okunma.
18 Kasım 2015
BURASI TÜRKİYE
874 Okunma.
17 Kasım 2015
SAĞLIK BAKANLIĞI, NEREDESİNİZ?
857 Okunma.
10 Kasım 2015
ATATÜRK VE ANILAR
908 Okunma.
29 Ekim 2015
100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI NERESİ?
1083 Okunma.
28 Ekim 2015
CUMHURİYET VE ATATÜRK
849 Okunma.
27 Ekim 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
904 Okunma.
26 Ekim 2015
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
755 Okunma.
25 Ekim 2015
SİYASİ PARTİLER, PARTİ OLABİLMELİ
737 Okunma.
18 Ekim 2015
YENİ TÜRKİYE!
980 Okunma.
11 Ekim 2015
MESLEK LİSELERİ MÜDÜRLERİNDEN DİLEĞİMDİR
1030 Okunma.
29 Eylül 2015
PEYNİR, AMBALAJ, HİJYEN VE DE İNSAN SAĞLIĞI
1182 Okunma.
20 Eylül 2015
GAZİANTEP’TE EĞİTİM ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
865 Okunma.
17 Eylül 2015
SAYIN YANMAZ’DAN VAATLER
1023 Okunma.
15 Eylül 2015
HAYDİ, 17 EYLÜL’E
1069 Okunma.
16 Ağustos 2015
ÜLKE Mİ, YOKSA KİŞİ Mİ?
953 Okunma.
05 Ağustos 2015
SİNEK VIZILTISI
1054 Okunma.
03 Ağustos 2015
EĞİTİCİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!) VE GELİŞMİŞLİK…
912 Okunma.
02 Ağustos 2015
YANLIŞ BİR BEYAN
874 Okunma.
18 Haziran 2015
DEMİREL’DEN
1181 Okunma.
17 Haziran 2015
MESLEK OKULLARI VE EĞİTİME ETKİSİ
887 Okunma.
16 Haziran 2015
MESLEK OKULLARNIN VEFATI
984 Okunma.
15 Haziran 2015
AH ŞU TELEVİZYON KANALLARI!
914 Okunma.
14 Haziran 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN, AÇIKLAMALIDIR
889 Okunma.
10 Haziran 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1281 Okunma.
10 Haziran 2015
KOALİSYON MU, SEÇİM Mİ?
887 Okunma.
08 Haziran 2015
DEMOKRASİNİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ
887 Okunma.
07 Haziran 2015
ÜLKEMİZDE, VERGİDE ADALET VAR MI?
921 Okunma.
26 Mayıs 2015
KOLTUKTAN KALKABİLMEK
948 Okunma.
24 Mayıs 2015
GÜNÜ KURTARMAK
903 Okunma.
21 Mayıs 2015
SAĞ GÖSTERİP SOL VURURUZ
962 Okunma.
19 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 2
873 Okunma.
18 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 1
895 Okunma.
17 Mayıs 2015
MAŞALLAH, HAYIRLI OLUR İNŞALLAH!
1114 Okunma.
13 Mayıs 2015
EDEP VE CEMİL BARLAS
1638 Okunma.
11 Mayıs 2015
DERT YANAN BİR ÖĞRETMEN
911 Okunma.
10 Mayıs 2015
NERESİNDEN TUTUVERSEK…
909 Okunma.
30 Nisan 2015
ÇÖKERT, YÖNET
1029 Okunma.
29 Nisan 2015
TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
1021 Okunma.
28 Nisan 2015
SİYASETTE BİR PERDE
881 Okunma.
27 Nisan 2015
AHMET FAKI YİNE COŞTURDU
1261 Okunma.
26 Nisan 2015
NEREMİZ DOĞRU Kİ?
747 Okunma.
22 Nisan 2015
DİKKAT! FRÜKTOZ…
1046 Okunma.
19 Nisan 2015
AYAKKABI MI, KUTUSU MU?
1049 Okunma.
16 Nisan 2015
KELKEKEZ AYNAYA BAKMIŞ, ADINI BİZE TAKMIŞ
992 Okunma.
15 Nisan 2015
HANGİ HAZIRLIK SINIFI?
1067 Okunma.
14 Nisan 2015
PAPA SAÇMALIYOR
938 Okunma.
13 Nisan 2015
YENİ TÜRKİYE VE ÇIKAN SESLER
936 Okunma.
31 Mart 2015
AMPUL
1160 Okunma.
30 Mart 2015
HEP ALTATILDIK
943 Okunma.
29 Mart 2015
NERDE BENİM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARIM
1895 Okunma.
24 Mart 2015
LİDER KORKMAZ!
985 Okunma.
18 Mart 2015
ATATÜRK’Ü SEN ANLAYAMAZSIN!
1161 Okunma.
17 Mart 2015
ANONİM ŞİRKET VE ÜLKE YÖNETİMİ
805 Okunma.
11 Mart 2015
MİLLETVEKİLİNİN DUASI
956 Okunma.
05 Mart 2015
ORTALIK KEL ALİ’NİN BAĞINA DÖNMEDEN
1214 Okunma.
04 Mart 2015
SİZLERİ AYAKTA ALKIŞLAYALIM
991 Okunma.
03 Mart 2015
“AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER!”
1149 Okunma.
25 Şubat 2015
BÜYÜK BİR BAŞARI
1035 Okunma.
24 Şubat 2015
“KABİR KABİR GEZESİN”
1249 Okunma.
23 Şubat 2015
VERGİ VERME CAMİ-OKUL YAP
1010 Okunma.
22 Şubat 2015
ATMA RECEP! DİN KARDEŞİYİZ
1109 Okunma.
17 Şubat 2015
BALIK BAŞTAN KOKAR
1140 Okunma.
15 Şubat 2015
NE GARİP, DEĞİL Mİ?
1089 Okunma.
09 Şubat 2015
DİNİMİZ VE GERÇEKLER
1056 Okunma.
08 Şubat 2015
KURU ÜZÜM, ÖĞRENCİ, BAŞARI
1043 Okunma.
05 Şubat 2015
BURASI TÜRKİYE!
996 Okunma.
04 Şubat 2015
BAZI DİKTATÖRLERİN SONU
962 Okunma.
03 Şubat 2015
CHP VE BİLMSEL TAKTİK
1032 Okunma.
02 Şubat 2015
MALİYE BAKANI VE HALLO’NUN KEÇİSİ
786 Okunma.
01 Şubat 2015
İKTİDAR, YURTTAŞA EŞİT DAVRANMIYOR
1036 Okunma.
29 Ocak 2015
ÖĞRETMENLERİMİZ VE DÜŞTÜKLERİ HALLER
1002 Okunma.
21 Ocak 2015
“İNSAN ÂLEMDE HAYAL ETTİĞİ MÜTTETCE YAŞAR”
1167 Okunma.
19 Ocak 2015
TERSLİK, AVANTAJ VE GERÇEKLİK
1198 Okunma.
18 Ocak 2015
TÜRKİYE-YENİ TÜRKİYE
1012 Okunma.
13 Ocak 2015
ÖBÜR DÜNYADAN 2. MEKTUP
1315 Okunma.
12 Ocak 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1235 Okunma.
11 Ocak 2015
VEKÂLET VERDİKLERİMİZE SESLENİYORUM
1155 Okunma.
06 Ocak 2015
BU NASIL BİR ‘PTT’
1291 Okunma.
05 Ocak 2015
GÖREVLİLER UYUYOR MUUUU!
1091 Okunma.
04 Ocak 2015
PLATON VE DADALOĞLU DİYORLAR Kİ
1102 Okunma.
02 Ocak 2015
İKİ RESİM
1006 Okunma.
30 Aralık 2014
SARI SENDİKA VE …
1251 Okunma.
28 Aralık 2014
ATATÜRK DEVRİMLERİ KÖK SALMIŞTIR, YOK EDİLEMEZ
1050 Okunma.
24 Aralık 2014
PARMAĞA BAL BULAŞTIRIP, YALAMAK
1086 Okunma.
23 Aralık 2014
KAZIK!
1107 Okunma.
22 Aralık 2014
DUYDUKLARIMIZDAN
1052 Okunma.
21 Aralık 2014
SÖYLENENLERDE YANLIŞLAR VAR
1036 Okunma.
17 Aralık 2014
ETKİNLİKLERE PAYDOS MU?
1223 Okunma.
16 Aralık 2014
OSMANLICA ŞARTTIR (!)
1113 Okunma.
15 Aralık 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1072 Okunma.
14 Aralık 2014
TARİHİ BİLMEK VEYA BİLMEMEK
1082 Okunma.
09 Aralık 2014
ÜLKEMİZ DEMOKRASİYE HASRETTİR
1218 Okunma.
08 Aralık 2014
YÂRE GİTMEK İSTER GÖNLÜM
1253 Okunma.
07 Aralık 2014
NEREDESİNİZ YA VEKİLLER
975 Okunma.
04 Aralık 2014
GUGUK
1145 Okunma.
03 Aralık 2014
AYRANI YOK İÇMEYE…
1326 Okunma.
02 Aralık 2014
İBİŞLE MEMİŞ
1265 Okunma.
01 Aralık 2014
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?
1250 Okunma.
26 Kasım 2014
CENNETE GİREBİLMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİLDİR
1242 Okunma.
25 Kasım 2014
HUZUREVİNİN BİR GEZİSİ
1280 Okunma.
24 Kasım 2014
24 KASIM VE 24 KASIM 1934
1251 Okunma.
13 Kasım 2014
DÜN VE BUGÜN
1265 Okunma.
12 Kasım 2014
MİLLİ EĞİTİMDEKİ KABARAN DOSYAM
1268 Okunma.
11 Kasım 2014
İTİBAR, YAPILARLA ARTMAZ!
1151 Okunma.
10 Kasım 2014
BENZERLİK BOŞUNA OLMASA GEREK!
1124 Okunma.
09 Kasım 2014
ATATÜRK KİMDİR?
1136 Okunma.
05 Kasım 2014
NE DESEM BOŞ!
1221 Okunma.
03 Kasım 2014
ŞİMDİ DEMİREL’İN DE BİR MÜZESİ VAR
1466 Okunma.
28 Ekim 2014
CUMHURİYET VE ATATÜRK’Ü ANLAMAYANLARA!
1605 Okunma.
27 Ekim 2014
ÇIĞIR AÇMAK
1352 Okunma.
26 Ekim 2014
EĞİTİM VE MESLEK OKULLARI
1092 Okunma.
23 Ekim 2014
HIRSIZLAR HAKLI GÖRÜLEBİLİR Mİ?
1216 Okunma.
22 Ekim 2014
OYU AL, SONRA DA OY ANAM OY DEDİRT
1194 Okunma.
21 Ekim 2014
KÖRLET, YÖNET
1174 Okunma.
19 Ekim 2014
GAZİANTEP’TE ESNAF SAHRESİ
12100 Okunma.
15 Ekim 2014
BİZE VERİN TALKINI, SİZLER YUTUN SALKIMI
1216 Okunma.
14 Eylül 2014
ESKİ HAMAM ESKİ TAS
1423 Okunma.
03 Ağustos 2014
HALKA HİZMET Mİ? ZULÜM MÜ?
1428 Okunma.
08 Temmuz 2014
NAKIBOĞLU VE OSB
1544 Okunma.
07 Temmuz 2014
ING BANKASININ OYUNU
1344 Okunma.
22 Haziran 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYINA NE ZAMAN OTURACAK?
1345 Okunma.
19 Haziran 2014
GELİŞEBİLMEK!
1195 Okunma.
18 Haziran 2014
SA…
1555 Okunma.
10 Haziran 2014
GAZİANTEP VE TRAFİK
1477 Okunma.
04 Haziran 2014
HALKLA EL ELE
1342 Okunma.
03 Haziran 2014
BUGÜN VE DÜN
1360 Okunma.
02 Haziran 2014
EVET, ŞU UYKUDAN BİR UYANABİLSEK
1214 Okunma.
01 Haziran 2014
GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİĞİ DERNEĞİ VE EĞİTİM
1428 Okunma.
29 Mayıs 2014
BAŞBAKAN EKONOMİ BİLMİYOR
1473 Okunma.
28 Mayıs 2014
TAVŞAN VE YAMAÇ
1187 Okunma.
27 Mayıs 2014
ESKİDEN BERBER DÜKKÂNLARI
1872 Okunma.
26 Mayıs 2014
ÇIKARCI DİNCİ
1237 Okunma.
25 Mayıs 2014
“ÜLKE İYİ YÖNETİLİYOR” DEYİP DURUNUZ!
1357 Okunma.
22 Mayıs 2014
VERGİ DAİRESİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!)
1399 Okunma.
19 Mayıs 2014
MÜKEMMEL BİR YEMEK KİTABI
1580 Okunma.
18 Mayıs 2014
KIYASLAMA
1232 Okunma.
15 Mayıs 2014
KİMLERE SAYIN DENİR
3953 Okunma.
14 Mayıs 2014
BÜYÜK FELAKET
1451 Okunma.
11 Mayıs 2014
TAKIMI BIRAK, GERÇEĞE BAK
1301 Okunma.
04 Mayıs 2014
NEREDE O ESKİ İSTANBUL?
1437 Okunma.
23 Nisan 2014
“MİLLETLER LAYIK OLDUĞU İDAREYE KAVUŞURLAR”
1587 Okunma.
22 Nisan 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1316 Okunma.
21 Nisan 2014
ANTALYA BELEDİYESİ VE…
1628 Okunma.
09 Nisan 2014
2023 YILINDA 10 ÜLKEDEN BİRİ OLABİLMEK!
1467 Okunma.
08 Nisan 2014
KAZANABİLMEK
1224 Okunma.
07 Nisan 2014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
1361 Okunma.
06 Nisan 2014
SEÇİM SIRASINDA AKP VE MUHALEFET
1374 Okunma.
03 Nisan 2014
DIŞI KALAYLI İÇİ VAYVAYLI
1545 Okunma.
02 Nisan 2014
TAVŞAN YAMAÇTA
1493 Okunma.
23 Mart 2014
DEVLET ADAMI OLMAK
1281 Okunma.
20 Mart 2014
ARTIK İNANIYORUM
1336 Okunma.
19 Mart 2014
ATATÜRK’ÜN MANEVİ MİRASÇISI OLMAK
1752 Okunma.
18 Mart 2014
DEVLET ADAMLIĞI
1370 Okunma.
17 Mart 2014
CHP’NİN KADERİ BU OLMAMALI
1711 Okunma.
13 Mart 2014
GARİP OLAYLAR 3 TEFTİŞ FIRÇASI
1467 Okunma.
12 Mart 2014
DİNİ, SERVET EDİNMEK İÇİN KULLANMAK
1394 Okunma.
11 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1719 Okunma.
10 Mart 2014
ALDATMACA
1530 Okunma.
09 Mart 2014
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ VE ATATÜRK
1812 Okunma.
05 Mart 2014
TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!
1477 Okunma.
04 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (PARALEL DEVLET)
1456 Okunma.
03 Mart 2014
ŞİİRLERLE GÜNÜMÜZ
1425 Okunma.
02 Mart 2014
ÖNCE ZİMMET SONRA HİZMET
1327 Okunma.
25 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 2 SALLABAŞINI AL MAAŞINI
1493 Okunma.
24 Şubat 2014
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞAR?
1575 Okunma.
23 Şubat 2014
BEN DE CAHİLİM!
1464 Okunma.
19 Şubat 2014
MALTHUS DA DEMİŞTİ
2455 Okunma.
18 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 1 SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
1623 Okunma.
17 Şubat 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (BALIK BAŞTAN KOKAR)
1272 Okunma.
12 Şubat 2014
YAKIŞMIYOR!
1421 Okunma.
11 Şubat 2014
CHP’İN KADERİ Mİ?
1607 Okunma.
10 Şubat 2014
İNŞALLAHI, MAŞALLAHI EKME, HER HİÇ ÇIKAR
1335 Okunma.
09 Şubat 2014
AKP, SERMAYEDARLARIN BABASIDIR
1246 Okunma.
05 Şubat 2014
ZENCİ SAÇI VE EKONOMİ
1788 Okunma.
04 Şubat 2014
NOTALARDA “RE”, ELBİSELERDE “CEP”
1585 Okunma.
03 Şubat 2014
DEVLET ADAMI
1417 Okunma.
02 Şubat 2014
GIDIKLAMA BİZİ!
1408 Okunma.
30 Ocak 2014
“BEN CUMHURBAŞKANI, SEN BAŞBAKAN”
1489 Okunma.
29 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (RÜYADA BİR KABİNE TOPLANTISI)
1380 Okunma.
28 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 2
1604 Okunma.
23 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 1
1739 Okunma.
22 Ocak 2014
EY! KOCA ENVER!
1796 Okunma.
21 Ocak 2014
CEHALETİN BÖYLESİ!
1333 Okunma.
20 Ocak 2014
ÜLKE, HORTUM, NAMAZ
1423 Okunma.
15 Ocak 2014
FATİH ŞENGÜL, HOŞ GELDİN!
2470 Okunma.
14 Ocak 2014
ÖRNEK ALINABİLSE!
1302 Okunma.
13 Ocak 2014
BENZİYORLAR
1172 Okunma.
12 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (GRUP TOPLANTISI)
1427 Okunma.
09 Ocak 2014
HUKUK-GUGUK
1334 Okunma.
08 Ocak 2014
SERBEST PİYASA KÜLAHI
1421 Okunma.
07 Ocak 2014
RABBENA, RABENA, HEP BANA!
1428 Okunma.
06 Ocak 2014
2013’ÜN ÖZETİ
1755 Okunma.
05 Ocak 2014
GÜNÜMÜZ VE MEVLANA
1230 Okunma.
30 Aralık 2013
BİZİ DİNİMİZDEN SOĞUTMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR
1436 Okunma.
29 Aralık 2013
ENAYİ, APTAL DEĞİLİZ!
1324 Okunma.
26 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 2
1338 Okunma.
25 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 1
1281 Okunma.
25 Aralık 2013
DÜRÜSTLÜK ÖRNEĞİ HACI MUHLİS KARSLI
1884 Okunma.
22 Aralık 2013
SUÇ MU?
1413 Okunma.
19 Aralık 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (YE YE YE…)
1956 Okunma.
18 Aralık 2013
CAKCAKIYI ARAMAK!
1471 Okunma.
17 Aralık 2013
KENDİ KENDİNİ YEMEK!
1397 Okunma.
16 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 12
1474 Okunma.
15 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 11
1435 Okunma.
12 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 10
1427 Okunma.
11 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 9
1434 Okunma.
10 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 8
1896 Okunma.
09 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 7
1604 Okunma.
08 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 6
1702 Okunma.
05 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 5
1642 Okunma.
04 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 4
1566 Okunma.
03 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 3
1617 Okunma.
02 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 2
1556 Okunma.
01 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 1
1595 Okunma.
25 Kasım 2013
CEHENNEMİ YAŞAMAK!
1506 Okunma.
24 Kasım 2013
NEJAT UYGUR VE ADNAN MENDERES
1496 Okunma.
22 Kasım 2013
BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?
1390 Okunma.
20 Kasım 2013
ELİ KULAĞINDA
1316 Okunma.
19 Kasım 2013
ANLAMAK ZOR
1377 Okunma.
12 Kasım 2013
GÜNÜ KURTARMAK
1578 Okunma.
11 Kasım 2013
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ
1386 Okunma.
10 Kasım 2013
SENİ KISKANIYORLAR ATAM
1460 Okunma.
05 Kasım 2013
“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”
1464 Okunma.
04 Kasım 2013
DEVLET, ELİNİ DİNDEN ÇEKMELİDİR
1377 Okunma.
03 Kasım 2013
ÖĞRENCİLER’E DEĞER
1797 Okunma.
31 Ekim 2013
EH! OLUR BÖYLE ŞEY!
1398 Okunma.
30 Ekim 2013
HALKÇA SEVİLENLER, GAZİANTEP CADDELERİ
1544 Okunma.
29 Ekim 2013
GÖKMEYDAN KÖYÜ VE 30 AĞUSTOS, 29 EKİM
1572 Okunma.
18 Ağustos 2013
ÖBÜR DÜNYADAN MEKTUP
4716 Okunma.
01 Ağustos 2013
BELEDİYECİLER NEREDESİNİZ?
2052 Okunma.
18 Haziran 2013
KARDEŞ ŞEHİRLERİNİZ
2785 Okunma.
11 Haziran 2013
HEM VERGİ VERİYOR, HEM DE BAĞIŞ YAPIYOR BUNLAR
1731 Okunma.
10 Haziran 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (Mutluluk-Hayal-Hırs)
1643 Okunma.
09 Haziran 2013
İKTİDAR, MUHALEFETE EL UZATMALIDIR
1375 Okunma.
06 Haziran 2013
POLİS VE HALK
1696 Okunma.
28 Mayıs 2013
SİYASETTE İLERİ GÖRÜŞ
1858 Okunma.
26 Mayıs 2013
1950'DEN ÖNCE VE SONRA
1594 Okunma.
23 Mayıs 2013
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?
1533 Okunma.
21 Mayıs 2013
YABANİ OTLAR VE LALELER
1436 Okunma.
20 Mayıs 2013
SAYIN ŞAMİL TAYYAR
1648 Okunma.
14 Mayıs 2013
PARA, PARA DA PARA!
2017 Okunma.
12 Mayıs 2013
KESER MİSİN EY VEKİL?
1606 Okunma.
07 Mayıs 2013
VERGİ REKORTMENLERİ VE TEMEL
1698 Okunma.
06 Mayıs 2013
CEVABI KİM VERECEK?
1432 Okunma.
05 Mayıs 2013
KAR ERİDİ, … MEYDANA ÇIKTI!
2207 Okunma.
01 Mayıs 2013
İSLAMDA BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!
1552 Okunma.
30 Nisan 2013
“TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!”
1778 Okunma.
29 Nisan 2013
ABD’NİN YENİ OYUNU
1985 Okunma.
28 Nisan 2013
AYRAN
1782 Okunma.
25 Nisan 2013
EĞİTİMSİZLİK!..
1692 Okunma.
24 Nisan 2013
HAKKINIZ YOK!
1509 Okunma.
23 Nisan 2013
DEĞİŞMEDİK Mİ SAYIN TAYYAR?
1489 Okunma.
22 Nisan 2013
ÖĞRENCİM DİYOR Kİ!
1506 Okunma.
15 Nisan 2013
SAYIN EROL ÇEMBER’E SUNULUR
2321 Okunma.
10 Nisan 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1771 Okunma.
08 Nisan 2013
AYNA VE SÖYLEMLER
1524 Okunma.
01 Nisan 2013
HAPİS CEZASI, İYİ SONUÇ VEREBİLİR
1613 Okunma.
31 Mart 2013
SORMAK GEREK BU “ARMAĞAN” KİME?
1903 Okunma.
27 Mart 2013
ADISIZ MİLLET, DEVLET OLMAZ!
1573 Okunma.
26 Mart 2013
BİR ÇARŞI VE DIŞI KALAYLI, İÇİ VAY VAYLI!
1787 Okunma.
25 Mart 2013
TIRNAKLI EKMEK
1883 Okunma.
24 Mart 2013
GAZİANTEP HAMAMLARI
2569 Okunma.
19 Mart 2013
AD ALİ’Nİ, ŞAPKA VELİ’NİN
2133 Okunma.
18 Mart 2013
ALKOL
1719 Okunma.
16 Mart 2013
BANKALAR VE TIRTIKLAMA ARAÇLARI
1591 Okunma.
13 Mart 2013
SANATKÂRLAR VE ÜNLÜLER
2627 Okunma.
12 Mart 2013
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
1503 Okunma.
11 Mart 2013
İNSANLARIMIZ MUTLU MU?
1622 Okunma.
10 Mart 2013
BİR “HİLE-İ ŞER’İYE” DAHA
2300 Okunma.
06 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 2
1760 Okunma.
05 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 1
1843 Okunma.
04 Mart 2013
HERKES BİLDİĞİNİ OKUYOR
1493 Okunma.
03 Mart 2013
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE DUYURULUR
1660 Okunma.
28 Şubat 2013
KAÇANI YAKALAMAK, KOLAY DEĞİL!
1482 Okunma.
27 Şubat 2013
PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR
1564 Okunma.
26 Şubat 2013
YANLIŞ ANLAŞILMASIN
1559 Okunma.
25 Şubat 2013
MİLLETSİZ DEVLET OLMAZ
1671 Okunma.
23 Şubat 2013
ÜLKENİN ÖNÜNDE OLMAK!
1527 Okunma.
19 Şubat 2013
YALTAKÇILIK
1701 Okunma.
18 Şubat 2013
KİME İNANALIM?
1624 Okunma.
17 Şubat 2013
BENİM DE SEVGİLİM VAR
1759 Okunma.
14 Şubat 2013
YAZIK OLDU HALEP’E
2228 Okunma.
13 Şubat 2013
BİR KANDIRMACA DAHA
1603 Okunma.
12 Şubat 2013
KARAR VERMEK Mİ? UYGULAMAK MI?
1376 Okunma.
11 Şubat 2013
SAYIN MAZICIOĞLU İLE TUR ATTIK
1594 Okunma.
10 Şubat 2013
MAŞAALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH!
1429 Okunma.
07 Şubat 2013
ÖĞRETMENLİK GÜNLERİMDE SÖYLEDİKLERİMDEN
1657 Okunma.
06 Şubat 2013
BEN DE SABIKALIYIM
1550 Okunma.
05 Şubat 2013
NE DEĞİŞTİ?
1664 Okunma.
04 Şubat 2013
EN BÜYÜK KİTAP
1506 Okunma.
02 Şubat 2013
KERPİÇ BAŞ YARAR
1605 Okunma.
30 Ocak 2013
TEBRİKLER BİLGE HANIM
2037 Okunma.
29 Ocak 2013
GARİPLİKLER DİYARI
1595 Okunma.
28 Ocak 2013
VATANDAŞA DAHA İYİ BİR HİZMET Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
1530 Okunma.
27 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (A-D-A-L-E-T)
1596 Okunma.
24 Ocak 2013
PARA VE MUSALLA
1569 Okunma.
23 Ocak 2013
UYULMASI ŞARTTIR
1618 Okunma.
22 Ocak 2013
ÜFLEMEKLE OLMUYOR
1569 Okunma.
21 Ocak 2013
KÜÇÜMSEYENLER İÇİN
1605 Okunma.
19 Ocak 2013
DOĞRU SİYASET ÖZLEMİ
1549 Okunma.
16 Ocak 2013
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 9
1711 Okunma.
14 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1732 Okunma.
13 Ocak 2013
BU İŞ OLMAZ!
1539 Okunma.
10 Ocak 2013
BİRBİRİNE BENZER!
1397 Okunma.
09 Ocak 2013
BU MU VERDİĞİMİZ EĞİTİM?
1502 Okunma.
08 Ocak 2013
NASIL ANLAŞILIR?
1518 Okunma.
07 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1718 Okunma.
06 Ocak 2013
HATALAR DÜZELTİLEBİLİR
1641 Okunma.
04 Ocak 2013
KONUKOĞLU VE ENFLASYON
1582 Okunma.
03 Ocak 2013
TERAZİ NEDEN BÖYLE TARTIYOR?
1641 Okunma.
01 Ocak 2013
İTİRAF!
1741 Okunma.
31 Aralık 2012
ALO CİNLİ, MALO CİNLİ
1527 Okunma.
30 Aralık 2012
AYNI SİLAHI KULLANMAK
1632 Okunma.
27 Aralık 2012
MAŞALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH
1694 Okunma.
26 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESNAFLARI 9
2272 Okunma.
25 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 8
3412 Okunma.
24 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 7
2700 Okunma.
22 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 6
2646 Okunma.
21 Aralık 2012
“GÖZLERİN ALEV, ALEV”
1961 Okunma.
20 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 5
2580 Okunma.
19 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 4
2790 Okunma.
18 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 3
3187 Okunma.
17 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 2
2861 Okunma.
16 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 1
2716 Okunma.
13 Aralık 2012
DAHA NE VAR, NE YOK?
1670 Okunma.
11 Aralık 2012
ATATÜRK’ÜN HUTBESİ
2414 Okunma.
10 Aralık 2012
RABBENA, HEP BANA
1672 Okunma.
09 Aralık 2012
KAZANDIKLARINI PAYLAŞANLAR
1828 Okunma.
06 Aralık 2012
TEDAŞ’IN OYUNU DEVAM EDİYOR
3028 Okunma.
05 Aralık 2012
TAHMİS KAHVESİ
1768 Okunma.
04 Aralık 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1530 Okunma.
03 Aralık 2012
ALAMADIM KAŞLARI KARAYI
1879 Okunma.
02 Aralık 2012
ÜNİVERSİTENİN ARKA KAPISI DA VAR
1557 Okunma.
29 Kasım 2012
FERT BAŞINA DÜŞEN TAŞ
1659 Okunma.
28 Kasım 2012
29 ARALIK TÜRK VE KÜRDÜN ELELE VERDİĞİ GÜNDÜ
1622 Okunma.
26 Kasım 2012
4 NÜSHALIK GAZETE
1725 Okunma.
25 Kasım 2012
BİLMİYORUZ, BİLMİYORUZ
1483 Okunma.
22 Kasım 2012
YİNE BİR 24 KASIM GÜNÜNDE
1453 Okunma.
21 Kasım 2012
FAİZSİZ KREDİ VE BAZI TV PROGRAMLARI
1405 Okunma.
20 Kasım 2012
MESLEK OKULLARI
1540 Okunma.
19 Kasım 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1698 Okunma.
18 Kasım 2012
GÜNEŞİN VE ATEŞİN TADI” ÜZERİNE
2336 Okunma.
15 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 2
1521 Okunma.
14 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 1
1500 Okunma.
13 Kasım 2012
EKONOMİMİZ İYİ Mİ?
1458 Okunma.
11 Kasım 2012
ATATÜRK YOKTAN VAR ETMİŞTİR
1733 Okunma.
09 Kasım 2012
“DEMİRAĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN”
2016 Okunma.
07 Kasım 2012
ATATÜRK FARKI
1563 Okunma.
06 Kasım 2012
GAZİANTEP’İN ŞEKERLERİ
2620 Okunma.
04 Kasım 2012
ATATÜRK GERÇEK BİR LİDERDİR
1553 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET VE ATATÜRK
1723 Okunma.
01 Ağustos 2012
Gözümüz Aydın Olsun
1822 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Yıldız Kaydı
1617 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Karikatür Üzerine
1561 Okunma.
03 Haziran 2012
DİANA VE AYŞE
1590 Okunma.
30 Mayıs 2012
REKORTMEN KABUL EDİLMEYENLER
1506 Okunma.
28 Mayıs 2012
19 MAYIS EN BÜYÜK BAYRAMDIR
1655 Okunma.
27 Mayıs 2012
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 8 Annem ve ATATÜRK
1593 Okunma.
16 Mayıs 2012
MİLLİ GELİR VE ‰ 3+3
608 Okunma.
15 Mayıs 2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞI
2219 Okunma.
14 Mayıs 2012
RIDVAN BEY BUNU DÜZELTİR
1511 Okunma.
13 Mayıs 2012
NEREDE O ESKİ FENERBAHÇELİLER
1742 Okunma.
09 Mayıs 2012
CHP’NİN KADERİ
2282 Okunma.
Haber Yazılımı