Yazı Detayı
06 Eylül 2015 - Pazar 15:40 Bu yazı 931 kez okundu
 
HUKUKÇU OLMANIN ÖNEMİ
Orhan yalkın
 
 

                                

Sayın Av. Aziz Canatar'ın gönderdiği "Hukukçu Olmanın Önemi" konulu yazısını olduğu gibi siz değerli okuyucularımıza sunuyorum.

Orhan YALKIN

Her şeyden önce,hukukun üstünlüğü anlayışı ile, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin gerçekleşmesi  için  gerçek anlamda iyi hukukçulara ihtiyaç vardır.

İyi birhakim,iyi bir savcı,iyi bir avukat ve iyi bir idareci olmak için,mutlaka hukuku iyi bilmek gerekir.Hukuku  iyi  bilmek yetmez,iyi bir hukukçu olmak lazım.

İyi bir hukukçu olmak için,hukuk nosyonuna  ve formasyonuna sahip olmak gerekir.Hukuk nosyonu ve formasyonu  birbirini  tamamlayan kavramlardır.Üst düzeyde bir hukuk nosyonu ve formasyonuna sahip olmak için,bir şahsın,hukuk alanında, iyi bir eğitim alması, üst düzeyde bilgi sahibi olması,hukukun evrensel  ilke ve esaslarıışığında,bildiklerini uygulamaya koyması, bilimsel görüşlerden faydalanması, Yargıtay kararlarını  takip etmesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarını incelemesi vedeğerlendirmesi, sürekli  okuyup  kendini geliştirmesi,yetiştirmesi,gerektiğinde hukuk alanında yeni bir şeyler üretmesi  gerekir. Bu özellikleri taşıyan kişi iyi bir hukukçu olur.

İyi bir hukukçunun en önemli özelliği de işini sevmesi, benimsemesive  sorumluluk anlayışı içinde görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesidir. Hakkın ve  adaletin tecellisini gerçekleştiren hakimin,Cumhuriyet Devletini temsil eden, mağdurun ve haksızlığa uğrayanın sesi  olan savcının ve kutsal olan savunmanın sesi olan avukatın yaptıkları görev çok önemlidir.Hakim, savcı ve avukatın iyi bir hukukçu olmasıyetmez.Ayrıca,zihnine ve gönlüne hak ve adalet duygusunu yerleştirmeli ve bu anlayışı içselleştirmelidir.Bunların dışında,doğru olması,dürüst olması yasa ve hukuka bağlı kalması vekararlarında,vicdanı yok sayarak karar vermemesi gerekir.Aksi takdirde,adalete ulaşmak mümkün olmaz.

              İyi bir hukukçu,matematik zekâsına sahip olmalıdır.Bir matematikçi, bir problemi çözmek için önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespit ettikten sonra, problemi çözmek içinönce düşünür, muhakemeyoluna giderek problemi çözmeye çalışır. Hukukçu da bu yolu izleyerek, hukukimeseleye çözüm arar.Bu düşünce tarzına hukukta analitik düşünce denilir.Analitik düşünce anlayışında,araştırma inceleme,sorgulama,akıl yürütme vehukuki meseleyi analiz ederek sentez yoluyla soruna çözüm bulur.

            Formülleri,teoremleri,postulatları ezberleyerek, nasıl iyi matematikçi olunmazsa,kanun maddelerini ezberleyerek de iyi bir hukukçu olunmaz. Roma Hukukunda, “Piyanoda tuşların yerini bilmek,iyi müzik eseri ortaya çıkarmak için yeterli değildir.”der.Diğer yandan, bir hafız Kur’an’ı Kerimiezberler ve okur. Ancak, Kur’an’ın ne açıklamasını ne de yorumunu yapar.Çünküzihnini ve bütün enerjisini Kur’an’ı ezberlemeye harcamıştır.Demek istediğim o ki,iyi bir hukukçu ezberci olmamalıdır.Ezberci bir anlayışla hukukçu olunmaz.

               İyi bir hukukçu matematikle,hukuku özdeşleştirmelidir. Matematikzekâsı olan bir kişi aynı zamanda muhakeme yeteneğine sahiptir. Hukukçuda, önüne gelen bir hukuki meseleyi, matematikte olduğu gibi önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespiteder, kazandığı hukuk nosyonu ve formasyonu ile muhakeme yoluyla hukuki meseleye çözüm bulur.

Nitekim, ünlü matematikçi,JOHN NASH, “İYİ MATEMATİK BİLMEYEN  TOPLUMLARDA ADALET YOKTUR.”diyor. Bunun açılımını yapmak gerekirse; matematik zekası insana, düşünme ve akıl yürütme(muhakeme)  yeteneği kazandırır. Düşünme ve muhakeme pozitif ilmin, doğrunun ve adaletin kaynağıdır. Pozitifilmi yaşama geçirmeyen toplumlar bilim ve teknoloji alanında gelişemez ve kalkınamazlar. Kalkınmayantoplumlar, aynızamanda uygarlığıda yakalamadıkları için geri kalmaya mahkûm olurlar.

 Bütün bu açıklamalarımızdan sonra, sorunumuz, iyi hukukçular yetiştiremediğimiz noktasında toplanmaktadır. Peki, iyi hukukçu yetiştirmek için, planlıprogramlı bir devlet politikamız var mıdır?

      Ülkemizde devlet ve vakıfüniversitelerinde açılanhukuk fakültelerinin sayısı yüzü aşmıştır.Bu okullarda okuyan öğrencilere iyi bir eğitim veriyor muyuz? Bunu irdelemek gerekir:

       Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bu okullardan mezun olan öğrenci sayısı ülkemizin ihtiyacından çok fazladır.Bazı özel hukuk fakülteleri,çok düşük puanla öğrenci almaktadır.Üç dört öğretim üyesiyle eğitim vermekte, bazılarında hiç profesör öğretim üyesi yoktur. Genelde,misafir öğretim üyesiyle durumu idare etmektedirler.  Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine düşük puanla,hukuk fakültelerine öğrenci alınmamaktadır.Bu şekilde açılan özel okulların esas bir amacı da para kazanmak olduğundan,çok sayıda öğrenci alınmakta ve çok sayıda öğrenci mezun vermektedirler.Bu öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamamaktadır.Bulanlarda çoğu zaman çok düşük bir ücretle birilerinin yanında çalışmaktadır.Hâkim ve savcı sınavlarında başarılı olamadıkları için,bir anlamda avukat enflasyonu yaşanmaktadır.Oysa avukatlık;  yargının kurucu unsuru ve kutsal savunmanın temsilcisi olarak,farkında olunmadan önemsizleştirilmektedir.Devletin,bu sayıda hukuk fakültesi açılmasına ve çok sayıda mezun vermesine ön ayak olması, demokrasi,hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışı ile örtüşmediği gibi bu anlamda iyi birer hukukçu yetiştirdiği söylenemez.

Ülkemizde görülen bazı önemli davalarnedeniyle, yapılan soruşturmalar sonucunda,suçlanan sanıklar hakkında davalar açıldı. Yargılanan sanıkların birçoğuüç yıl,beş yıl tutuklu kaldılar. Yargılama sonucunda sanıklara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası,20 yıl,30 yıl gibi büyük cezalar verildi.

Sanıklar ve avukatlar, verilen kararların usul ve esas yönünden yasa ve hukuka aykırı olarak verildiğinden bahisle,kararların bozulması için temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay da yapılan yargılama sonucu verilen bu cezaların büyük bir kısmı onandı vebu kararlar kesinleşti. Kesinleşen bu kararların usul ve esas yönünden yasalara aykırı olduğunu,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve evrensel hukukkurallarına aykırı olarak verildiğini,yargılanmada, adil yargılanma kurallarına uyulmadığını,hak ihlalleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Anayasa Mahkemesine başvurdular.Anayasa Mahkemesi,sanık ve avukatlarının bu başvurularını iyice inceleyip değerlendirten sonra sanıklar yönünden,yargılamanın, Avrupa insan hakları sözleşmesinin adil yargılanmanın kurallarına aykırı olarak gerçekleştirildiğini,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespitine karar verdi.

    Bu önemli davalarda yargılanma yapılırken,yasa ve hukuka uygun bir yargılamanın yapıldığını söylemem zordur. Şahsi kanaatim ve düşüncem o dur ki; suçlular vardı,suçsuzlar vardı. Tabiri caizse,sapla saman karıştı. Halkarasında söylenen bir söz vardır.Kurunun yanında yaş da yandı demek doğru olur diyorum.

          Anayasa Mahkemesinin yargılanmanın adil olmadığını,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespiti kararından sonra,sanıklar ve avukatları,sanıklar yönünden yargılanmanın yenilenmesi için,görevli ve yetkili mahkemelere başvurdular. Konuyu inceleyen mahkemeler,sanıklar ve avukatlarının bu talebini Anayasa mahkemesinin kararına uymak suretiyle, yargılamanın yenilenmesine karar verdiler.Sanıklar yönünden,yargılanmanın yenilenmesine karar verildikten sonra sanıklar görevli ve yetkili mahkemelerde yenidenyargılandılar. Yapılan bu yargılanmalar sonucu müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış hapis cezası, 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla ceza alan sanıkların hepsi hakkında beraat kararları verildi.

Sanıklar yönünden verilen bu mahkûmiyet kararlarını ve beraat kararlarını irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu kararlar verildikten sonra,bir kısım siyasetçiler, bu sanıklara kumpas kurulduğunu açıkladılar. Bilmem ki kumpasla insanlar bu denli nasıl mağdur edildiler.Yazık değil mi günah değil mi, hangi vicdan buna razı olur? Bu ne biçim hukuk,bu nasıl bir adalet?Nasıl olur da bir savcı,bir hâkimkurulan bir kumpasın aleti olur?Yazık olmadı mı bu insanlara, bu ülkenin adaletine. Gel de bu savcılara bu hâkimlere hukukçu de. Bilmem ki,bunlardan hukukçu olur mu?

 Eğer söz konusu bu kararlarla ilgili olarak, sanıklar hakkında yapılan soruşturma kovuşturmalar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, keza anayasa mahkemesinin hak ihlalleri ve yargılamanın adil olmadığına dair kararlar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, vay bu adalete demek gerekir.

         Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği,Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği bir ülkede,yargı mutlaka bağımsız olmalıdır.Siyaset yargıyamüdahale etmemelidir.Siyaset yargıya müdahale ediyorsa yargı bağımsız değildir.Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede, ne hak ne hukuk ne de adalet kalır.Bu bağlamda,suç işleyen herkes,yasa ve hukuka, Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesine ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Hiçkimsenin suç işleme imtiyazı olmamalıdır.Suçsuz insanların cezalandırılması söz konusu olmamalıdır. Suçsuz insanlar,kendilerini güvende hissetmelidirler. Bu Hukuk Devleti olmanın olmazsa olmaz şartıdır.

Şu hususa da değinmek istiyorum. Bu yargılanmalar sırasında,kutsal olan savunma mesleğinin mensubu avukatların nasıl bir hukuk savaşı verdiklerini nasıl mücadele ettiklerini nasıl muhteşem bir görev yaptıklarını belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlamda; avukatlığın, yargının kurucu unsuru olduğunu,iyi bir hukukçu olmadan,iyi bir avukat olunmayacağını, yaptıkları görevin kutsal olduğunu ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu da tutum ve davranışlarıyla ortaya koydular.Açıkçası avukatlık mesleğinin ne denli önemli olduğunu,verdikleri hukuk savaşı ve mücadelesiyle ispatladılar demek doğru olur,diyorum.

Diğer yandan,ülkemizde yapılan yargılamalar sonucu verilen kararlar aleyhine, uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra, beraat edenler devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıyorlar. Büyük bir ihtimalle, budavaları açanlar, bu davaları kazanacaklar. Genelanlamda, yapılan yargılanmalarda hak ihlalleribulunması veadil yargılama yapılmadığı için,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdular. Mahkeme yargılamanın adil olmadığı ve hak ihlalleri olduğunu kabul ederek,ülkemizi büyük oranda tazminata mahkûm ediyor. Ve bu tazminatları da ödüyoruz.Bu konuda, neredeyse Avrupa birincisiyiz. Bu durumda,bu davaları açan savcılara ve karar veren hâkimlere, bunlar iyi hukukçudur diyebilir miyiz? Ödenen bu tazminatlarda, tüyü bitmemiş yetim hakkı ve kul hakkı vardır. Bu kararları verenler bunun farkındalar mı acaba?

Hâkim ve savcı olmak için,yapılan yazılı sınavlarda,başarı gösterenler, mülakata alınmaktadır.Alımlarda,bir hâkim ve savcıda bulunması gereken objektif kriterler gözetilmemekte, kim bana yakın, kim bana uzak anlayışı esas alınmaktadır. Bilahare, yapılan yargılamalarda bu şekilde alınan hâkim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı,siyasi iktidar sahipleri de şikâyetçi oldular. Neden bilinmez,bir işi doğru dürüst yapamıyoruz. Demek ki yanlış yapmışız. Eğer bir hukuk devleti olduğumuzu kabul ediyorsak, işimizi yasa ve hukuka ve evrensel hukuka uygun olarak yapmalıyız. Halk arasında benimsenengüzel bir sözümüz var: ”Doğruluk ve dürüstlük kale kapısıdır yıkılmaz .” uygulamalarımızda bu anlayışı benimsemeli ve bu anlayıştan vazgeçmemeliyiz.

          Bu arada şu hususu da açıklamakta fayda vardır; avukatlardan da sınavla hâkim ve savcı alınmaktadır.Keza avukatlar içinde, meslekbilgi ve ehliyeti esas alınmamaktadır. Genelde, aynı hata burada da devam etmektedir. Kaldıki, mesleklerinde başarılı olmayanlar, hâkim ve savcı olmaktadırlar. Bazı istisnalar hariç.Taraflı olarak alınan bu avukatlardan tarafsız olmalarını beklemek de mümkün değildir.  Oysa bir hâkim ve savcıda bulunması gereken en önemli özellik, tarafsızlıktır.  

                 Bütün bu olaylar ve yaşananlardan sonra, meslekbilgi ehliyeti yeterli, hukuk nosyonu ve formasyonu üstün, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışına sahip hukukçu yetiştirmediğimiz ortaya çıkmaktadır. Dileğim o dur ki, iyi hukukçular yetiştirelim ve iyi hukukçularla kendimizi güvende hissedelim.

         Avukat Aziz  CANATAR

 
Etiketler: , , , HUKUKÇU, OLMANIN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Kasım 2017
İSSİZLİK DAHA DA ARTACAKTIR
42 Okunma.
13 Kasım 2017
BİR ARİF ELMACIOĞLU VARDI
82 Okunma.
10 Kasım 2017
HEP MİLLETİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜR, ATATÜRK
102 Okunma.
08 Kasım 2017
EĞİTİLMİŞ, EĞİTİLMEMİŞ…
138 Okunma.
30 Ekim 2017
CUMHURİYET
233 Okunma.
23 Ekim 2017
AYNA VE DEVLET
376 Okunma.
18 Ekim 2017
KUR’AN-DA HARAM ET
328 Okunma.
17 Ekim 2017
ARA ELEMAN MI?
95 Okunma.
16 Ekim 2017
İNGİLİZ OYUNU
95 Okunma.
11 Ekim 2017
ENERJİSA BİLGİLENDİRDİ
127 Okunma.
10 Ekim 2017
MESAFE KISA, ÖDÜL BÜYÜK OLUNCA
98 Okunma.
09 Ekim 2017
İTİBAR
216 Okunma.
06 Ekim 2017
FAİZ, ENFLASYON İLİŞKİSİ
234 Okunma.
05 Ekim 2017
NOSTALJİ
184 Okunma.
04 Ekim 2017
EĞİTİM
110 Okunma.
03 Ekim 2017
HAZİNE VE ALTIN
102 Okunma.
01 Ekim 2017
MİLLİ EĞİTİM
203 Okunma.
13 Eylül 2017
OKULLAR AÇILDI AMA…
170 Okunma.
24 Ağustos 2017
HELAL Mİ HARAM MI?
171 Okunma.
16 Ağustos 2017
ARAPLAR
166 Okunma.
26 Temmuz 2017
ENERJİSA’NIN OYUNLARI
208 Okunma.
03 Temmuz 2017
ŞEREF, ONUR VE ADİ İNSANLAR
256 Okunma.
30 Haziran 2017
ŞEKER HANI
223 Okunma.
19 Haziran 2017
SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
308 Okunma.
15 Haziran 2017
BİNDİRİM, İNDİRİM
267 Okunma.
12 Haziran 2017
VERİLECEK BİLGİLER, ÖNCE ARAŞTIRILMALIDIR
210 Okunma.
05 Haziran 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
343 Okunma.
02 Haziran 2017
SAĞLIK İL MÜDÜRÜ KONUŞUYOR
230 Okunma.
26 Mayıs 2017
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
291 Okunma.
23 Mayıs 2017
1960-1970’Lİ YILLARDA GAZİANEP ŞOFÖRLERİ
275 Okunma.
22 Mayıs 2017
BİR ZAMANLAR…
212 Okunma.
11 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (2)
355 Okunma.
10 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (1)
330 Okunma.
05 Mayıs 2017
BABANIZIN MALINI MI PAYLAŞAMIYORSUNUZ!
533 Okunma.
02 Mayıs 2017
EKONOMİ VE ÜLKEMİZ
330 Okunma.
01 Mayıs 2017
İLERİ GÖRÜŞLÜ OLABİLMEK
206 Okunma.
26 Nisan 2017
TARIM YETERİNCE DESTEKLENMİYOR
331 Okunma.
25 Nisan 2017
23 NİSAN VE ATAYA SAYGI
207 Okunma.
24 Nisan 2017
KUTLU DOĞUM HAFTASI
266 Okunma.
20 Nisan 2017
HUZURA İHTİYAÇ VAR
279 Okunma.
12 Nisan 2017
AĞZI OLAN KONUŞUYOR
389 Okunma.
10 Nisan 2017
İZ BIRAKAN KAHVEHANELER
205 Okunma.
09 Nisan 2017
TREN SONDURAĞA DOĞRU
210 Okunma.
06 Nisan 2017
ENFLASYON BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR
225 Okunma.
05 Nisan 2017
ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNCAKLARI
237 Okunma.
26 Mart 2017
ÜLKELER İTİBARINI, YÖNETENLERE BORÇLUDUR
371 Okunma.
23 Mart 2017
ÇANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 2
490 Okunma.
22 Mart 2017
CANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 1
240 Okunma.
21 Şubat 2017
GELİŞMİŞ ÜLKELER BAŞKANLIKLA YÖNETİLMİYOR
573 Okunma.
12 Şubat 2017
HARFLER
394 Okunma.
05 Şubat 2017
HURŞİT YILDIRIM DOĞRU NOKTAYA PARMAK BASMIŞTIR
377 Okunma.
23 Ocak 2017
ABD TÜRKİYE’NİN ZAHİRİ DOSTUDUR
429 Okunma.
19 Ocak 2017
YETKİNİN DEVREDİLMESİ OLAMAZ
397 Okunma.
17 Ocak 2017
EĞİTİM VE GELİŞİM
379 Okunma.
15 Ocak 2017
VİCDAN MI, CÜZDAN MI?
430 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
386 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
270 Okunma.
05 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 2
583 Okunma.
04 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 1
634 Okunma.
01 Ocak 2017
BİZİM GELİN BİZDEN KAÇAR, BAŞINI ÖRTER KIÇINI AÇAR
401 Okunma.
28 Aralık 2016
RİZE BELEDİYE BAŞKANI TARİH BİLMİYOR
452 Okunma.
27 Aralık 2016
HAKLI ÇIKTIM
411 Okunma.
26 Aralık 2016
KALLEŞLİK VE KALLEŞLER
608 Okunma.
26 Aralık 2016
KARAYILAN – ŞAHİN BEY
550 Okunma.
18 Aralık 2016
1923-1938 ATATÜRK DÖNEM
577 Okunma.
14 Aralık 2016
İBİŞ İŞE MEMİŞ
392 Okunma.
13 Aralık 2016
TÜRK TELEKOM’UN MARİFETLERİ
699 Okunma.
12 Aralık 2016
ALLAH’I KANDIRMAK
407 Okunma.
11 Aralık 2016
BİR TÜRK İŞİ DAHA
462 Okunma.
07 Aralık 2016
YANLIŞ HESAP
448 Okunma.
06 Aralık 2016
BİNDİĞİ DALI KESMEK
378 Okunma.
05 Aralık 2016
ARAPLAR BİR ARAYA GELEMEZLER
435 Okunma.
04 Aralık 2016
MÜŞTERİ VE İLGİ
477 Okunma.
28 Kasım 2016
SAYIN FATMA ŞAHİN VE EĞİTİM
555 Okunma.
21 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 4
437 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 3
357 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
334 Okunma.
17 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
497 Okunma.
16 Kasım 2016
SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
440 Okunma.
15 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İL SAYISINDA CELAL BAYARIN MAKALESİ
531 Okunma.
14 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İLK SAYISINDA İNÖNÜ’NÜN MAKALESİ
432 Okunma.
13 Kasım 2016
GAZETELERİN YÖNÜ
493 Okunma.
10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü İDAMA MAHKÛM EDEN FETVA
472 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK’TEN ANILAR
432 Okunma.
01 Kasım 2016
BU DA BAŞKA BİR TÜRK İŞİ
428 Okunma.
23 Ekim 2016
TÜRK İŞİ
544 Okunma.
09 Ekim 2016
ALACAĞINA YAVUZ, VERECEĞİNE UYUZ!
785 Okunma.
08 Ekim 2016
ATATÜRK’E KULAK VERMEK GEREK
659 Okunma.
04 Ekim 2016
BAŞLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİLMELİ
507 Okunma.
28 Eylül 2016
BİR ZAMANLAR SARIGÜLLÜK
446 Okunma.
27 Eylül 2016
EĞİTİMCİLER NE HALE GELMİŞ!
439 Okunma.
26 Eylül 2016
İNSAN ÖMRÜ UZAMIŞTIR
521 Okunma.
25 Eylül 2016
EKONOMİ, TAKSİT, TALEP
474 Okunma.
20 Eylül 2016
TRAFİK…
426 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇİFTE STANDART
748 Okunma.
03 Temmuz 2016
EL ŞEYİYLE ÖVÜNMEK!
582 Okunma.
26 Haziran 2016
İSKENDERUN, ARSUZ, ANTAKYA
621 Okunma.
14 Haziran 2016
AH! EĞİTİM AH!
911 Okunma.
06 Haziran 2016
VUR ABALIYA, VUR!
603 Okunma.
29 Mayıs 2016
İSTANBUL’U, ATATÜRK FETHETMİŞTİR
1223 Okunma.
23 Mayıs 2016
ÜLKEMİZİN AYIBI
586 Okunma.
22 Mayıs 2016
BES
784 Okunma.
17 Mayıs 2016
ÖLENLER VE NUTUK SÖYLEYENLER
885 Okunma.
15 Mayıs 2016
TEDAŞ MI BELEDİYELER Mİ?
575 Okunma.
12 Mayıs 2016
İKİ DÜĞÜN
612 Okunma.
11 Mayıs 2016
GİTMEK VE GELMEK
584 Okunma.
02 Mayıs 2016
TÜRKİYE’NİN ADI
737 Okunma.
01 Mayıs 2016
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?
707 Okunma.
26 Nisan 2016
BABAN KİMDİ BİLİNMEZDİ ŞEREFSİZ…
353 Okunma.
25 Nisan 2016
UCU DOKUNMASIN
562 Okunma.
19 Nisan 2016
PARALEL
620 Okunma.
18 Nisan 2016
LALELER, LALELER
705 Okunma.
17 Nisan 2016
İSLAM DİNİ YÜCEDİR
739 Okunma.
29 Mart 2016
VEKİLLERİMİZ DÜELLODA
816 Okunma.
23 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (2)
847 Okunma.
22 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (1)
717 Okunma.
20 Mart 2016
SABİH KANADOĞLU UYARIYOR
767 Okunma.
13 Mart 2016
TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR
881 Okunma.
10 Mart 2016
GAZİANTEP TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE AÇIK MEKTUP
731 Okunma.
09 Mart 2016
YAPMA İYİLİK, KÖTÜLÜK BULURSUN!
896 Okunma.
08 Mart 2016
KUNDURACILAR ÇARŞISI VE KUNDURA USTALARI
941 Okunma.
07 Mart 2016
2016 TAKVİM, YEMEK TARİFLİ
809 Okunma.
06 Mart 2016
CANIM, SEVGİLİ EŞİM
3198 Okunma.
17 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 3
866 Okunma.
16 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 2
757 Okunma.
15 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 1
745 Okunma.
14 Şubat 2016
BU NASIL SİYASET?
581 Okunma.
04 Şubat 2016
PARMAK, BAL VE YALAMAK
836 Okunma.
03 Şubat 2016
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ
757 Okunma.
02 Şubat 2016
KUZU, KUZU
771 Okunma.
27 Ocak 2016
VELİ BEY! SENİN TUZUN YAŞ MI?
847 Okunma.
26 Ocak 2016
ATATÜRK’E BİR DİL UZATMA DA CHP MİLLETVEKİLİNDEN
922 Okunma.
25 Ocak 2016
TEOG VE BAŞARI
743 Okunma.
10 Ocak 2016
ATATÜRK BİR LİDERDİR
968 Okunma.
23 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞ (2)
784 Okunma.
22 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (1)
739 Okunma.
20 Aralık 2015
GAZİ MUHTAR’IN KADERİ
766 Okunma.
17 Aralık 2015
KAMİL OCAK STADYUM’U UÇUYOR
1038 Okunma.
16 Aralık 2015
ANAYASA BİLE ES GEÇİLEBİLİYOR!
717 Okunma.
15 Aralık 2015
ÜLKELERİNDE İTİBARI OLUR
709 Okunma.
01 Aralık 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
894 Okunma.
30 Kasım 2015
GERÇEK VE TAKİYE
830 Okunma.
26 Kasım 2015
TERAZİNİN İKİ KEFESİ
793 Okunma.
25 Kasım 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN’E SORMAK GEREK
752 Okunma.
24 Kasım 2015
ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM
786 Okunma.
23 Kasım 2015
24 KASIM
724 Okunma.
19 Kasım 2015
İŞTE JAPONYA İŞTE TÜRKİYE
871 Okunma.
18 Kasım 2015
BURASI TÜRKİYE
787 Okunma.
17 Kasım 2015
SAĞLIK BAKANLIĞI, NEREDESİNİZ?
735 Okunma.
10 Kasım 2015
ATATÜRK VE ANILAR
812 Okunma.
29 Ekim 2015
100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI NERESİ?
998 Okunma.
28 Ekim 2015
CUMHURİYET VE ATATÜRK
767 Okunma.
27 Ekim 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
811 Okunma.
26 Ekim 2015
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
676 Okunma.
25 Ekim 2015
SİYASİ PARTİLER, PARTİ OLABİLMELİ
679 Okunma.
18 Ekim 2015
YENİ TÜRKİYE!
881 Okunma.
11 Ekim 2015
MESLEK LİSELERİ MÜDÜRLERİNDEN DİLEĞİMDİR
947 Okunma.
29 Eylül 2015
PEYNİR, AMBALAJ, HİJYEN VE DE İNSAN SAĞLIĞI
1050 Okunma.
20 Eylül 2015
GAZİANTEP’TE EĞİTİM ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
786 Okunma.
17 Eylül 2015
SAYIN YANMAZ’DAN VAATLER
984 Okunma.
15 Eylül 2015
HAYDİ, 17 EYLÜL’E
984 Okunma.
16 Ağustos 2015
ÜLKE Mİ, YOKSA KİŞİ Mİ?
874 Okunma.
05 Ağustos 2015
SİNEK VIZILTISI
943 Okunma.
03 Ağustos 2015
EĞİTİCİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!) VE GELİŞMİŞLİK…
825 Okunma.
02 Ağustos 2015
YANLIŞ BİR BEYAN
769 Okunma.
18 Haziran 2015
DEMİREL’DEN
1062 Okunma.
17 Haziran 2015
MESLEK OKULLARI VE EĞİTİME ETKİSİ
790 Okunma.
16 Haziran 2015
MESLEK OKULLARNIN VEFATI
877 Okunma.
15 Haziran 2015
AH ŞU TELEVİZYON KANALLARI!
779 Okunma.
14 Haziran 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN, AÇIKLAMALIDIR
812 Okunma.
10 Haziran 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1148 Okunma.
10 Haziran 2015
KOALİSYON MU, SEÇİM Mİ?
784 Okunma.
08 Haziran 2015
DEMOKRASİNİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ
795 Okunma.
07 Haziran 2015
ÜLKEMİZDE, VERGİDE ADALET VAR MI?
839 Okunma.
26 Mayıs 2015
KOLTUKTAN KALKABİLMEK
892 Okunma.
24 Mayıs 2015
GÜNÜ KURTARMAK
824 Okunma.
21 Mayıs 2015
SAĞ GÖSTERİP SOL VURURUZ
840 Okunma.
19 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 2
800 Okunma.
18 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 1
798 Okunma.
17 Mayıs 2015
MAŞALLAH, HAYIRLI OLUR İNŞALLAH!
1027 Okunma.
13 Mayıs 2015
EDEP VE CEMİL BARLAS
1506 Okunma.
11 Mayıs 2015
DERT YANAN BİR ÖĞRETMEN
825 Okunma.
10 Mayıs 2015
NERESİNDEN TUTUVERSEK…
812 Okunma.
30 Nisan 2015
ÇÖKERT, YÖNET
949 Okunma.
29 Nisan 2015
TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
931 Okunma.
28 Nisan 2015
SİYASETTE BİR PERDE
776 Okunma.
27 Nisan 2015
AHMET FAKI YİNE COŞTURDU
1154 Okunma.
26 Nisan 2015
NEREMİZ DOĞRU Kİ?
672 Okunma.
22 Nisan 2015
DİKKAT! FRÜKTOZ…
940 Okunma.
19 Nisan 2015
AYAKKABI MI, KUTUSU MU?
941 Okunma.
16 Nisan 2015
KELKEKEZ AYNAYA BAKMIŞ, ADINI BİZE TAKMIŞ
869 Okunma.
15 Nisan 2015
HANGİ HAZIRLIK SINIFI?
960 Okunma.
14 Nisan 2015
PAPA SAÇMALIYOR
858 Okunma.
13 Nisan 2015
YENİ TÜRKİYE VE ÇIKAN SESLER
853 Okunma.
31 Mart 2015
AMPUL
1082 Okunma.
30 Mart 2015
HEP ALTATILDIK
859 Okunma.
29 Mart 2015
NERDE BENİM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARIM
1751 Okunma.
24 Mart 2015
LİDER KORKMAZ!
873 Okunma.
18 Mart 2015
ATATÜRK’Ü SEN ANLAYAMAZSIN!
1067 Okunma.
17 Mart 2015
ANONİM ŞİRKET VE ÜLKE YÖNETİMİ
728 Okunma.
11 Mart 2015
MİLLETVEKİLİNİN DUASI
874 Okunma.
05 Mart 2015
ORTALIK KEL ALİ’NİN BAĞINA DÖNMEDEN
1103 Okunma.
04 Mart 2015
SİZLERİ AYAKTA ALKIŞLAYALIM
901 Okunma.
03 Mart 2015
“AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER!”
1049 Okunma.
25 Şubat 2015
BÜYÜK BİR BAŞARI
951 Okunma.
24 Şubat 2015
“KABİR KABİR GEZESİN”
1118 Okunma.
23 Şubat 2015
VERGİ VERME CAMİ-OKUL YAP
940 Okunma.
22 Şubat 2015
ATMA RECEP! DİN KARDEŞİYİZ
1036 Okunma.
17 Şubat 2015
BALIK BAŞTAN KOKAR
1074 Okunma.
15 Şubat 2015
NE GARİP, DEĞİL Mİ?
994 Okunma.
09 Şubat 2015
DİNİMİZ VE GERÇEKLER
941 Okunma.
08 Şubat 2015
KURU ÜZÜM, ÖĞRENCİ, BAŞARI
953 Okunma.
05 Şubat 2015
BURASI TÜRKİYE!
913 Okunma.
04 Şubat 2015
BAZI DİKTATÖRLERİN SONU
889 Okunma.
03 Şubat 2015
CHP VE BİLMSEL TAKTİK
929 Okunma.
02 Şubat 2015
MALİYE BAKANI VE HALLO’NUN KEÇİSİ
742 Okunma.
01 Şubat 2015
İKTİDAR, YURTTAŞA EŞİT DAVRANMIYOR
959 Okunma.
29 Ocak 2015
ÖĞRETMENLERİMİZ VE DÜŞTÜKLERİ HALLER
925 Okunma.
21 Ocak 2015
“İNSAN ÂLEMDE HAYAL ETTİĞİ MÜTTETCE YAŞAR”
1022 Okunma.
19 Ocak 2015
TERSLİK, AVANTAJ VE GERÇEKLİK
1058 Okunma.
18 Ocak 2015
TÜRKİYE-YENİ TÜRKİYE
932 Okunma.
13 Ocak 2015
ÖBÜR DÜNYADAN 2. MEKTUP
1215 Okunma.
12 Ocak 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1117 Okunma.
11 Ocak 2015
VEKÂLET VERDİKLERİMİZE SESLENİYORUM
1045 Okunma.
06 Ocak 2015
BU NASIL BİR ‘PTT’
1176 Okunma.
05 Ocak 2015
GÖREVLİLER UYUYOR MUUUU!
963 Okunma.
04 Ocak 2015
PLATON VE DADALOĞLU DİYORLAR Kİ
1001 Okunma.
02 Ocak 2015
İKİ RESİM
906 Okunma.
30 Aralık 2014
SARI SENDİKA VE …
1154 Okunma.
28 Aralık 2014
ATATÜRK DEVRİMLERİ KÖK SALMIŞTIR, YOK EDİLEMEZ
951 Okunma.
24 Aralık 2014
PARMAĞA BAL BULAŞTIRIP, YALAMAK
995 Okunma.
23 Aralık 2014
KAZIK!
1010 Okunma.
22 Aralık 2014
DUYDUKLARIMIZDAN
944 Okunma.
21 Aralık 2014
SÖYLENENLERDE YANLIŞLAR VAR
955 Okunma.
17 Aralık 2014
ETKİNLİKLERE PAYDOS MU?
1125 Okunma.
16 Aralık 2014
OSMANLICA ŞARTTIR (!)
1007 Okunma.
15 Aralık 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
997 Okunma.
14 Aralık 2014
TARİHİ BİLMEK VEYA BİLMEMEK
997 Okunma.
09 Aralık 2014
ÜLKEMİZ DEMOKRASİYE HASRETTİR
1113 Okunma.
08 Aralık 2014
YÂRE GİTMEK İSTER GÖNLÜM
1116 Okunma.
07 Aralık 2014
NEREDESİNİZ YA VEKİLLER
894 Okunma.
04 Aralık 2014
GUGUK
1062 Okunma.
03 Aralık 2014
AYRANI YOK İÇMEYE…
1248 Okunma.
02 Aralık 2014
İBİŞLE MEMİŞ
1175 Okunma.
01 Aralık 2014
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?
1142 Okunma.
26 Kasım 2014
CENNETE GİREBİLMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİLDİR
1158 Okunma.
25 Kasım 2014
HUZUREVİNİN BİR GEZİSİ
1182 Okunma.
24 Kasım 2014
24 KASIM VE 24 KASIM 1934
1154 Okunma.
13 Kasım 2014
DÜN VE BUGÜN
1173 Okunma.
12 Kasım 2014
MİLLİ EĞİTİMDEKİ KABARAN DOSYAM
1144 Okunma.
11 Kasım 2014
İTİBAR, YAPILARLA ARTMAZ!
1066 Okunma.
10 Kasım 2014
BENZERLİK BOŞUNA OLMASA GEREK!
1050 Okunma.
09 Kasım 2014
ATATÜRK KİMDİR?
1056 Okunma.
05 Kasım 2014
NE DESEM BOŞ!
1122 Okunma.
03 Kasım 2014
ŞİMDİ DEMİREL’İN DE BİR MÜZESİ VAR
1350 Okunma.
28 Ekim 2014
CUMHURİYET VE ATATÜRK’Ü ANLAMAYANLARA!
1479 Okunma.
27 Ekim 2014
ÇIĞIR AÇMAK
1240 Okunma.
26 Ekim 2014
EĞİTİM VE MESLEK OKULLARI
1007 Okunma.
23 Ekim 2014
HIRSIZLAR HAKLI GÖRÜLEBİLİR Mİ?
1143 Okunma.
22 Ekim 2014
OYU AL, SONRA DA OY ANAM OY DEDİRT
1105 Okunma.
21 Ekim 2014
KÖRLET, YÖNET
1060 Okunma.
19 Ekim 2014
GAZİANTEP’TE ESNAF SAHRESİ
11755 Okunma.
15 Ekim 2014
BİZE VERİN TALKINI, SİZLER YUTUN SALKIMI
1131 Okunma.
14 Eylül 2014
ESKİ HAMAM ESKİ TAS
1322 Okunma.
03 Ağustos 2014
HALKA HİZMET Mİ? ZULÜM MÜ?
1333 Okunma.
08 Temmuz 2014
NAKIBOĞLU VE OSB
1472 Okunma.
07 Temmuz 2014
ING BANKASININ OYUNU
1240 Okunma.
22 Haziran 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYINA NE ZAMAN OTURACAK?
1258 Okunma.
19 Haziran 2014
GELİŞEBİLMEK!
1131 Okunma.
18 Haziran 2014
SA…
1456 Okunma.
10 Haziran 2014
GAZİANTEP VE TRAFİK
1315 Okunma.
04 Haziran 2014
HALKLA EL ELE
1261 Okunma.
03 Haziran 2014
BUGÜN VE DÜN
1276 Okunma.
02 Haziran 2014
EVET, ŞU UYKUDAN BİR UYANABİLSEK
1124 Okunma.
01 Haziran 2014
GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİĞİ DERNEĞİ VE EĞİTİM
1338 Okunma.
29 Mayıs 2014
BAŞBAKAN EKONOMİ BİLMİYOR
1390 Okunma.
28 Mayıs 2014
TAVŞAN VE YAMAÇ
1122 Okunma.
27 Mayıs 2014
ESKİDEN BERBER DÜKKÂNLARI
1723 Okunma.
26 Mayıs 2014
ÇIKARCI DİNCİ
1162 Okunma.
25 Mayıs 2014
“ÜLKE İYİ YÖNETİLİYOR” DEYİP DURUNUZ!
1250 Okunma.
22 Mayıs 2014
VERGİ DAİRESİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!)
1297 Okunma.
19 Mayıs 2014
MÜKEMMEL BİR YEMEK KİTABI
1493 Okunma.
18 Mayıs 2014
KIYASLAMA
1124 Okunma.
15 Mayıs 2014
KİMLERE SAYIN DENİR
3546 Okunma.
14 Mayıs 2014
BÜYÜK FELAKET
1311 Okunma.
11 Mayıs 2014
TAKIMI BIRAK, GERÇEĞE BAK
1230 Okunma.
04 Mayıs 2014
NEREDE O ESKİ İSTANBUL?
1326 Okunma.
23 Nisan 2014
“MİLLETLER LAYIK OLDUĞU İDAREYE KAVUŞURLAR”
1501 Okunma.
22 Nisan 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1245 Okunma.
21 Nisan 2014
ANTALYA BELEDİYESİ VE…
1532 Okunma.
09 Nisan 2014
2023 YILINDA 10 ÜLKEDEN BİRİ OLABİLMEK!
1367 Okunma.
08 Nisan 2014
KAZANABİLMEK
1117 Okunma.
07 Nisan 2014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
1271 Okunma.
06 Nisan 2014
SEÇİM SIRASINDA AKP VE MUHALEFET
1245 Okunma.
03 Nisan 2014
DIŞI KALAYLI İÇİ VAYVAYLI
1427 Okunma.
02 Nisan 2014
TAVŞAN YAMAÇTA
1379 Okunma.
23 Mart 2014
DEVLET ADAMI OLMAK
1215 Okunma.
20 Mart 2014
ARTIK İNANIYORUM
1243 Okunma.
19 Mart 2014
ATATÜRK’ÜN MANEVİ MİRASÇISI OLMAK
1620 Okunma.
18 Mart 2014
DEVLET ADAMLIĞI
1291 Okunma.
17 Mart 2014
CHP’NİN KADERİ BU OLMAMALI
1617 Okunma.
13 Mart 2014
GARİP OLAYLAR 3 TEFTİŞ FIRÇASI
1367 Okunma.
12 Mart 2014
DİNİ, SERVET EDİNMEK İÇİN KULLANMAK
1277 Okunma.
11 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1633 Okunma.
10 Mart 2014
ALDATMACA
1423 Okunma.
09 Mart 2014
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ VE ATATÜRK
1727 Okunma.
05 Mart 2014
TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!
1362 Okunma.
04 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (PARALEL DEVLET)
1375 Okunma.
03 Mart 2014
ŞİİRLERLE GÜNÜMÜZ
1361 Okunma.
02 Mart 2014
ÖNCE ZİMMET SONRA HİZMET
1236 Okunma.
25 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 2 SALLABAŞINI AL MAAŞINI
1420 Okunma.
24 Şubat 2014
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞAR?
1491 Okunma.
23 Şubat 2014
BEN DE CAHİLİM!
1334 Okunma.
19 Şubat 2014
MALTHUS DA DEMİŞTİ
2349 Okunma.
18 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 1 SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
1536 Okunma.
17 Şubat 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (BALIK BAŞTAN KOKAR)
1184 Okunma.
12 Şubat 2014
YAKIŞMIYOR!
1330 Okunma.
11 Şubat 2014
CHP’İN KADERİ Mİ?
1514 Okunma.
10 Şubat 2014
İNŞALLAHI, MAŞALLAHI EKME, HER HİÇ ÇIKAR
1249 Okunma.
09 Şubat 2014
AKP, SERMAYEDARLARIN BABASIDIR
1161 Okunma.
05 Şubat 2014
ZENCİ SAÇI VE EKONOMİ
1642 Okunma.
04 Şubat 2014
NOTALARDA “RE”, ELBİSELERDE “CEP”
1456 Okunma.
03 Şubat 2014
DEVLET ADAMI
1334 Okunma.
02 Şubat 2014
GIDIKLAMA BİZİ!
1311 Okunma.
30 Ocak 2014
“BEN CUMHURBAŞKANI, SEN BAŞBAKAN”
1393 Okunma.
29 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (RÜYADA BİR KABİNE TOPLANTISI)
1278 Okunma.
28 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 2
1490 Okunma.
23 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 1
1644 Okunma.
22 Ocak 2014
EY! KOCA ENVER!
1722 Okunma.
21 Ocak 2014
CEHALETİN BÖYLESİ!
1257 Okunma.
20 Ocak 2014
ÜLKE, HORTUM, NAMAZ
1353 Okunma.
15 Ocak 2014
FATİH ŞENGÜL, HOŞ GELDİN!
2317 Okunma.
14 Ocak 2014
ÖRNEK ALINABİLSE!
1231 Okunma.
13 Ocak 2014
BENZİYORLAR
1107 Okunma.
12 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (GRUP TOPLANTISI)
1333 Okunma.
09 Ocak 2014
HUKUK-GUGUK
1212 Okunma.
08 Ocak 2014
SERBEST PİYASA KÜLAHI
1344 Okunma.
07 Ocak 2014
RABBENA, RABENA, HEP BANA!
1352 Okunma.
06 Ocak 2014
2013’ÜN ÖZETİ
1651 Okunma.
05 Ocak 2014
GÜNÜMÜZ VE MEVLANA
1146 Okunma.
30 Aralık 2013
BİZİ DİNİMİZDEN SOĞUTMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR
1339 Okunma.
29 Aralık 2013
ENAYİ, APTAL DEĞİLİZ!
1221 Okunma.
26 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 2
1255 Okunma.
25 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 1
1216 Okunma.
25 Aralık 2013
DÜRÜSTLÜK ÖRNEĞİ HACI MUHLİS KARSLI
1808 Okunma.
22 Aralık 2013
SUÇ MU?
1306 Okunma.
19 Aralık 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (YE YE YE…)
1857 Okunma.
18 Aralık 2013
CAKCAKIYI ARAMAK!
1384 Okunma.
17 Aralık 2013
KENDİ KENDİNİ YEMEK!
1318 Okunma.
16 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 12
1389 Okunma.
15 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 11
1344 Okunma.
12 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 10
1332 Okunma.
11 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 9
1340 Okunma.
10 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 8
1773 Okunma.
09 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 7
1528 Okunma.
08 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 6
1558 Okunma.
05 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 5
1545 Okunma.
04 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 4
1462 Okunma.
03 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 3
1494 Okunma.
02 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 2
1463 Okunma.
01 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 1
1486 Okunma.
25 Kasım 2013
CEHENNEMİ YAŞAMAK!
1433 Okunma.
24 Kasım 2013
NEJAT UYGUR VE ADNAN MENDERES
1392 Okunma.
22 Kasım 2013
BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?
1321 Okunma.
20 Kasım 2013
ELİ KULAĞINDA
1245 Okunma.
19 Kasım 2013
ANLAMAK ZOR
1305 Okunma.
12 Kasım 2013
GÜNÜ KURTARMAK
1481 Okunma.
11 Kasım 2013
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ
1314 Okunma.
10 Kasım 2013
SENİ KISKANIYORLAR ATAM
1335 Okunma.
05 Kasım 2013
“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”
1351 Okunma.
04 Kasım 2013
DEVLET, ELİNİ DİNDEN ÇEKMELİDİR
1270 Okunma.
03 Kasım 2013
ÖĞRENCİLER’E DEĞER
1692 Okunma.
31 Ekim 2013
EH! OLUR BÖYLE ŞEY!
1327 Okunma.
30 Ekim 2013
HALKÇA SEVİLENLER, GAZİANTEP CADDELERİ
1456 Okunma.
29 Ekim 2013
GÖKMEYDAN KÖYÜ VE 30 AĞUSTOS, 29 EKİM
1464 Okunma.
18 Ağustos 2013
ÖBÜR DÜNYADAN MEKTUP
4593 Okunma.
01 Ağustos 2013
BELEDİYECİLER NEREDESİNİZ?
1981 Okunma.
18 Haziran 2013
KARDEŞ ŞEHİRLERİNİZ
2713 Okunma.
11 Haziran 2013
HEM VERGİ VERİYOR, HEM DE BAĞIŞ YAPIYOR BUNLAR
1596 Okunma.
10 Haziran 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (Mutluluk-Hayal-Hırs)
1548 Okunma.
09 Haziran 2013
İKTİDAR, MUHALEFETE EL UZATMALIDIR
1283 Okunma.
06 Haziran 2013
POLİS VE HALK
1567 Okunma.
28 Mayıs 2013
SİYASETTE İLERİ GÖRÜŞ
1759 Okunma.
26 Mayıs 2013
1950'DEN ÖNCE VE SONRA
1512 Okunma.
23 Mayıs 2013
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?
1458 Okunma.
21 Mayıs 2013
YABANİ OTLAR VE LALELER
1335 Okunma.
20 Mayıs 2013
SAYIN ŞAMİL TAYYAR
1547 Okunma.
14 Mayıs 2013
PARA, PARA DA PARA!
1911 Okunma.
12 Mayıs 2013
KESER MİSİN EY VEKİL?
1503 Okunma.
07 Mayıs 2013
VERGİ REKORTMENLERİ VE TEMEL
1607 Okunma.
06 Mayıs 2013
CEVABI KİM VERECEK?
1350 Okunma.
05 Mayıs 2013
KAR ERİDİ, … MEYDANA ÇIKTI!
2099 Okunma.
01 Mayıs 2013
İSLAMDA BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!
1457 Okunma.
30 Nisan 2013
“TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!”
1685 Okunma.
29 Nisan 2013
ABD’NİN YENİ OYUNU
1882 Okunma.
28 Nisan 2013
AYRAN
1664 Okunma.
25 Nisan 2013
EĞİTİMSİZLİK!..
1612 Okunma.
24 Nisan 2013
HAKKINIZ YOK!
1405 Okunma.
23 Nisan 2013
DEĞİŞMEDİK Mİ SAYIN TAYYAR?
1406 Okunma.
22 Nisan 2013
ÖĞRENCİM DİYOR Kİ!
1410 Okunma.
15 Nisan 2013
SAYIN EROL ÇEMBER’E SUNULUR
2202 Okunma.
10 Nisan 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1665 Okunma.
08 Nisan 2013
AYNA VE SÖYLEMLER
1422 Okunma.
01 Nisan 2013
HAPİS CEZASI, İYİ SONUÇ VEREBİLİR
1546 Okunma.
31 Mart 2013
SORMAK GEREK BU “ARMAĞAN” KİME?
1797 Okunma.
27 Mart 2013
ADISIZ MİLLET, DEVLET OLMAZ!
1482 Okunma.
26 Mart 2013
BİR ÇARŞI VE DIŞI KALAYLI, İÇİ VAY VAYLI!
1691 Okunma.
25 Mart 2013
TIRNAKLI EKMEK
1769 Okunma.
24 Mart 2013
GAZİANTEP HAMAMLARI
2507 Okunma.
19 Mart 2013
AD ALİ’Nİ, ŞAPKA VELİ’NİN
2029 Okunma.
18 Mart 2013
ALKOL
1609 Okunma.
16 Mart 2013
BANKALAR VE TIRTIKLAMA ARAÇLARI
1492 Okunma.
13 Mart 2013
SANATKÂRLAR VE ÜNLÜLER
2470 Okunma.
12 Mart 2013
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
1419 Okunma.
11 Mart 2013
İNSANLARIMIZ MUTLU MU?
1536 Okunma.
10 Mart 2013
BİR “HİLE-İ ŞER’İYE” DAHA
2169 Okunma.
06 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 2
1636 Okunma.
05 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 1
1729 Okunma.
04 Mart 2013
HERKES BİLDİĞİNİ OKUYOR
1402 Okunma.
03 Mart 2013
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE DUYURULUR
1577 Okunma.
28 Şubat 2013
KAÇANI YAKALAMAK, KOLAY DEĞİL!
1395 Okunma.
27 Şubat 2013
PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR
1447 Okunma.
26 Şubat 2013
YANLIŞ ANLAŞILMASIN
1452 Okunma.
25 Şubat 2013
MİLLETSİZ DEVLET OLMAZ
1584 Okunma.
23 Şubat 2013
ÜLKENİN ÖNÜNDE OLMAK!
1465 Okunma.
19 Şubat 2013
YALTAKÇILIK
1613 Okunma.
18 Şubat 2013
KİME İNANALIM?
1512 Okunma.
17 Şubat 2013
BENİM DE SEVGİLİM VAR
1690 Okunma.
14 Şubat 2013
YAZIK OLDU HALEP’E
2115 Okunma.
13 Şubat 2013
BİR KANDIRMACA DAHA
1517 Okunma.
12 Şubat 2013
KARAR VERMEK Mİ? UYGULAMAK MI?
1302 Okunma.
11 Şubat 2013
SAYIN MAZICIOĞLU İLE TUR ATTIK
1467 Okunma.
10 Şubat 2013
MAŞAALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH!
1356 Okunma.
07 Şubat 2013
ÖĞRETMENLİK GÜNLERİMDE SÖYLEDİKLERİMDEN
1585 Okunma.
06 Şubat 2013
BEN DE SABIKALIYIM
1485 Okunma.
05 Şubat 2013
NE DEĞİŞTİ?
1567 Okunma.
04 Şubat 2013
EN BÜYÜK KİTAP
1430 Okunma.
02 Şubat 2013
KERPİÇ BAŞ YARAR
1522 Okunma.
30 Ocak 2013
TEBRİKLER BİLGE HANIM
1942 Okunma.
29 Ocak 2013
GARİPLİKLER DİYARI
1478 Okunma.
28 Ocak 2013
VATANDAŞA DAHA İYİ BİR HİZMET Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
1450 Okunma.
27 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (A-D-A-L-E-T)
1499 Okunma.
24 Ocak 2013
PARA VE MUSALLA
1503 Okunma.
23 Ocak 2013
UYULMASI ŞARTTIR
1508 Okunma.
22 Ocak 2013
ÜFLEMEKLE OLMUYOR
1458 Okunma.
21 Ocak 2013
KÜÇÜMSEYENLER İÇİN
1503 Okunma.
19 Ocak 2013
DOĞRU SİYASET ÖZLEMİ
1484 Okunma.
16 Ocak 2013
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 9
1622 Okunma.
14 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1629 Okunma.
13 Ocak 2013
BU İŞ OLMAZ!
1452 Okunma.
10 Ocak 2013
BİRBİRİNE BENZER!
1315 Okunma.
09 Ocak 2013
BU MU VERDİĞİMİZ EĞİTİM?
1396 Okunma.
08 Ocak 2013
NASIL ANLAŞILIR?
1449 Okunma.
07 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1602 Okunma.
06 Ocak 2013
HATALAR DÜZELTİLEBİLİR
1557 Okunma.
04 Ocak 2013
KONUKOĞLU VE ENFLASYON
1490 Okunma.
03 Ocak 2013
TERAZİ NEDEN BÖYLE TARTIYOR?
1564 Okunma.
01 Ocak 2013
İTİRAF!
1640 Okunma.
31 Aralık 2012
ALO CİNLİ, MALO CİNLİ
1455 Okunma.
30 Aralık 2012
AYNI SİLAHI KULLANMAK
1535 Okunma.
27 Aralık 2012
MAŞALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH
1597 Okunma.
26 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESNAFLARI 9
2182 Okunma.
25 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 8
3275 Okunma.
24 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 7
2576 Okunma.
22 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 6
2513 Okunma.
21 Aralık 2012
“GÖZLERİN ALEV, ALEV”
1848 Okunma.
20 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 5
2491 Okunma.
19 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 4
2658 Okunma.
18 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 3
3029 Okunma.
17 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 2
2734 Okunma.
16 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 1
2605 Okunma.
13 Aralık 2012
DAHA NE VAR, NE YOK?
1566 Okunma.
11 Aralık 2012
ATATÜRK’ÜN HUTBESİ
2280 Okunma.
10 Aralık 2012
RABBENA, HEP BANA
1568 Okunma.
09 Aralık 2012
KAZANDIKLARINI PAYLAŞANLAR
1751 Okunma.
06 Aralık 2012
TEDAŞ’IN OYUNU DEVAM EDİYOR
2911 Okunma.
05 Aralık 2012
TAHMİS KAHVESİ
1661 Okunma.
04 Aralık 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1461 Okunma.
03 Aralık 2012
ALAMADIM KAŞLARI KARAYI
1793 Okunma.
02 Aralık 2012
ÜNİVERSİTENİN ARKA KAPISI DA VAR
1477 Okunma.
29 Kasım 2012
FERT BAŞINA DÜŞEN TAŞ
1585 Okunma.
28 Kasım 2012
29 ARALIK TÜRK VE KÜRDÜN ELELE VERDİĞİ GÜNDÜ
1498 Okunma.
26 Kasım 2012
4 NÜSHALIK GAZETE
1638 Okunma.
25 Kasım 2012
BİLMİYORUZ, BİLMİYORUZ
1409 Okunma.
22 Kasım 2012
YİNE BİR 24 KASIM GÜNÜNDE
1376 Okunma.
21 Kasım 2012
FAİZSİZ KREDİ VE BAZI TV PROGRAMLARI
1334 Okunma.
20 Kasım 2012
MESLEK OKULLARI
1459 Okunma.
19 Kasım 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1606 Okunma.
18 Kasım 2012
GÜNEŞİN VE ATEŞİN TADI” ÜZERİNE
2252 Okunma.
15 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 2
1424 Okunma.
14 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 1
1417 Okunma.
13 Kasım 2012
EKONOMİMİZ İYİ Mİ?
1381 Okunma.
11 Kasım 2012
ATATÜRK YOKTAN VAR ETMİŞTİR
1575 Okunma.
09 Kasım 2012
“DEMİRAĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN”
1904 Okunma.
07 Kasım 2012
ATATÜRK FARKI
1466 Okunma.
06 Kasım 2012
GAZİANTEP’İN ŞEKERLERİ
2510 Okunma.
04 Kasım 2012
ATATÜRK GERÇEK BİR LİDERDİR
1449 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET VE ATATÜRK
1634 Okunma.
01 Ağustos 2012
Gözümüz Aydın Olsun
1739 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Yıldız Kaydı
1530 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Karikatür Üzerine
1484 Okunma.
03 Haziran 2012
DİANA VE AYŞE
1490 Okunma.
30 Mayıs 2012
REKORTMEN KABUL EDİLMEYENLER
1437 Okunma.
28 Mayıs 2012
19 MAYIS EN BÜYÜK BAYRAMDIR
1509 Okunma.
27 Mayıs 2012
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 8 Annem ve ATATÜRK
1505 Okunma.
16 Mayıs 2012
MİLLİ GELİR VE ‰ 3+3
608 Okunma.
15 Mayıs 2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞI
2127 Okunma.
14 Mayıs 2012
RIDVAN BEY BUNU DÜZELTİR
1442 Okunma.
13 Mayıs 2012
NEREDE O ESKİ FENERBAHÇELİLER
1651 Okunma.
09 Mayıs 2012
CHP’NİN KADERİ
2175 Okunma.
Haber Yazılımı