Yazı Detayı
06 Eylül 2015 - Pazar 15:40 Bu yazı 866 kez okundu
 
HUKUKÇU OLMANIN ÖNEMİ
Orhan yalkın
 
 

                                

Sayın Av. Aziz Canatar'ın gönderdiği "Hukukçu Olmanın Önemi" konulu yazısını olduğu gibi siz değerli okuyucularımıza sunuyorum.

Orhan YALKIN

Her şeyden önce,hukukun üstünlüğü anlayışı ile, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin gerçekleşmesi  için  gerçek anlamda iyi hukukçulara ihtiyaç vardır.

İyi birhakim,iyi bir savcı,iyi bir avukat ve iyi bir idareci olmak için,mutlaka hukuku iyi bilmek gerekir.Hukuku  iyi  bilmek yetmez,iyi bir hukukçu olmak lazım.

İyi bir hukukçu olmak için,hukuk nosyonuna  ve formasyonuna sahip olmak gerekir.Hukuk nosyonu ve formasyonu  birbirini  tamamlayan kavramlardır.Üst düzeyde bir hukuk nosyonu ve formasyonuna sahip olmak için,bir şahsın,hukuk alanında, iyi bir eğitim alması, üst düzeyde bilgi sahibi olması,hukukun evrensel  ilke ve esaslarıışığında,bildiklerini uygulamaya koyması, bilimsel görüşlerden faydalanması, Yargıtay kararlarını  takip etmesi,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarını incelemesi vedeğerlendirmesi, sürekli  okuyup  kendini geliştirmesi,yetiştirmesi,gerektiğinde hukuk alanında yeni bir şeyler üretmesi  gerekir. Bu özellikleri taşıyan kişi iyi bir hukukçu olur.

İyi bir hukukçunun en önemli özelliği de işini sevmesi, benimsemesive  sorumluluk anlayışı içinde görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmesidir. Hakkın ve  adaletin tecellisini gerçekleştiren hakimin,Cumhuriyet Devletini temsil eden, mağdurun ve haksızlığa uğrayanın sesi  olan savcının ve kutsal olan savunmanın sesi olan avukatın yaptıkları görev çok önemlidir.Hakim, savcı ve avukatın iyi bir hukukçu olmasıyetmez.Ayrıca,zihnine ve gönlüne hak ve adalet duygusunu yerleştirmeli ve bu anlayışı içselleştirmelidir.Bunların dışında,doğru olması,dürüst olması yasa ve hukuka bağlı kalması vekararlarında,vicdanı yok sayarak karar vermemesi gerekir.Aksi takdirde,adalete ulaşmak mümkün olmaz.

              İyi bir hukukçu,matematik zekâsına sahip olmalıdır.Bir matematikçi, bir problemi çözmek için önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespit ettikten sonra, problemi çözmek içinönce düşünür, muhakemeyoluna giderek problemi çözmeye çalışır. Hukukçu da bu yolu izleyerek, hukukimeseleye çözüm arar.Bu düşünce tarzına hukukta analitik düşünce denilir.Analitik düşünce anlayışında,araştırma inceleme,sorgulama,akıl yürütme vehukuki meseleyi analiz ederek sentez yoluyla soruna çözüm bulur.

            Formülleri,teoremleri,postulatları ezberleyerek, nasıl iyi matematikçi olunmazsa,kanun maddelerini ezberleyerek de iyi bir hukukçu olunmaz. Roma Hukukunda, “Piyanoda tuşların yerini bilmek,iyi müzik eseri ortaya çıkarmak için yeterli değildir.”der.Diğer yandan, bir hafız Kur’an’ı Kerimiezberler ve okur. Ancak, Kur’an’ın ne açıklamasını ne de yorumunu yapar.Çünküzihnini ve bütün enerjisini Kur’an’ı ezberlemeye harcamıştır.Demek istediğim o ki,iyi bir hukukçu ezberci olmamalıdır.Ezberci bir anlayışla hukukçu olunmaz.

               İyi bir hukukçu matematikle,hukuku özdeşleştirmelidir. Matematikzekâsı olan bir kişi aynı zamanda muhakeme yeteneğine sahiptir. Hukukçuda, önüne gelen bir hukuki meseleyi, matematikte olduğu gibi önce verileri ortaya koyar. İstenilenleri tespiteder, kazandığı hukuk nosyonu ve formasyonu ile muhakeme yoluyla hukuki meseleye çözüm bulur.

Nitekim, ünlü matematikçi,JOHN NASH, “İYİ MATEMATİK BİLMEYEN  TOPLUMLARDA ADALET YOKTUR.”diyor. Bunun açılımını yapmak gerekirse; matematik zekası insana, düşünme ve akıl yürütme(muhakeme)  yeteneği kazandırır. Düşünme ve muhakeme pozitif ilmin, doğrunun ve adaletin kaynağıdır. Pozitifilmi yaşama geçirmeyen toplumlar bilim ve teknoloji alanında gelişemez ve kalkınamazlar. Kalkınmayantoplumlar, aynızamanda uygarlığıda yakalamadıkları için geri kalmaya mahkûm olurlar.

 Bütün bu açıklamalarımızdan sonra, sorunumuz, iyi hukukçular yetiştiremediğimiz noktasında toplanmaktadır. Peki, iyi hukukçu yetiştirmek için, planlıprogramlı bir devlet politikamız var mıdır?

      Ülkemizde devlet ve vakıfüniversitelerinde açılanhukuk fakültelerinin sayısı yüzü aşmıştır.Bu okullarda okuyan öğrencilere iyi bir eğitim veriyor muyuz? Bunu irdelemek gerekir:

       Genel bir değerlendirme yaptığımızda, bu okullardan mezun olan öğrenci sayısı ülkemizin ihtiyacından çok fazladır.Bazı özel hukuk fakülteleri,çok düşük puanla öğrenci almaktadır.Üç dört öğretim üyesiyle eğitim vermekte, bazılarında hiç profesör öğretim üyesi yoktur. Genelde,misafir öğretim üyesiyle durumu idare etmektedirler.  Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine düşük puanla,hukuk fakültelerine öğrenci alınmamaktadır.Bu şekilde açılan özel okulların esas bir amacı da para kazanmak olduğundan,çok sayıda öğrenci alınmakta ve çok sayıda öğrenci mezun vermektedirler.Bu öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulamamaktadır.Bulanlarda çoğu zaman çok düşük bir ücretle birilerinin yanında çalışmaktadır.Hâkim ve savcı sınavlarında başarılı olamadıkları için,bir anlamda avukat enflasyonu yaşanmaktadır.Oysa avukatlık;  yargının kurucu unsuru ve kutsal savunmanın temsilcisi olarak,farkında olunmadan önemsizleştirilmektedir.Devletin,bu sayıda hukuk fakültesi açılmasına ve çok sayıda mezun vermesine ön ayak olması, demokrasi,hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışı ile örtüşmediği gibi bu anlamda iyi birer hukukçu yetiştirdiği söylenemez.

Ülkemizde görülen bazı önemli davalarnedeniyle, yapılan soruşturmalar sonucunda,suçlanan sanıklar hakkında davalar açıldı. Yargılanan sanıkların birçoğuüç yıl,beş yıl tutuklu kaldılar. Yargılama sonucunda sanıklara; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası,20 yıl,30 yıl gibi büyük cezalar verildi.

Sanıklar ve avukatlar, verilen kararların usul ve esas yönünden yasa ve hukuka aykırı olarak verildiğinden bahisle,kararların bozulması için temyiz yoluna başvurdu. Yargıtay da yapılan yargılama sonucu verilen bu cezaların büyük bir kısmı onandı vebu kararlar kesinleşti. Kesinleşen bu kararların usul ve esas yönünden yasalara aykırı olduğunu,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve evrensel hukukkurallarına aykırı olarak verildiğini,yargılanmada, adil yargılanma kurallarına uyulmadığını,hak ihlalleri olduğunu ileri sürmek suretiyle Anayasa Mahkemesine başvurdular.Anayasa Mahkemesi,sanık ve avukatlarının bu başvurularını iyice inceleyip değerlendirten sonra sanıklar yönünden,yargılamanın, Avrupa insan hakları sözleşmesinin adil yargılanmanın kurallarına aykırı olarak gerçekleştirildiğini,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespitine karar verdi.

    Bu önemli davalarda yargılanma yapılırken,yasa ve hukuka uygun bir yargılamanın yapıldığını söylemem zordur. Şahsi kanaatim ve düşüncem o dur ki; suçlular vardı,suçsuzlar vardı. Tabiri caizse,sapla saman karıştı. Halkarasında söylenen bir söz vardır.Kurunun yanında yaş da yandı demek doğru olur diyorum.

          Anayasa Mahkemesinin yargılanmanın adil olmadığını,yargılanmada hak ihlalleri olduğunun tespiti kararından sonra,sanıklar ve avukatları,sanıklar yönünden yargılanmanın yenilenmesi için,görevli ve yetkili mahkemelere başvurdular. Konuyu inceleyen mahkemeler,sanıklar ve avukatlarının bu talebini Anayasa mahkemesinin kararına uymak suretiyle, yargılamanın yenilenmesine karar verdiler.Sanıklar yönünden,yargılanmanın yenilenmesine karar verildikten sonra sanıklar görevli ve yetkili mahkemelerde yenidenyargılandılar. Yapılan bu yargılanmalar sonucu müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış hapis cezası, 30 yıl, 20 yıl ve daha fazla ceza alan sanıkların hepsi hakkında beraat kararları verildi.

Sanıklar yönünden verilen bu mahkûmiyet kararlarını ve beraat kararlarını irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bu kararlar verildikten sonra,bir kısım siyasetçiler, bu sanıklara kumpas kurulduğunu açıkladılar. Bilmem ki kumpasla insanlar bu denli nasıl mağdur edildiler.Yazık değil mi günah değil mi, hangi vicdan buna razı olur? Bu ne biçim hukuk,bu nasıl bir adalet?Nasıl olur da bir savcı,bir hâkimkurulan bir kumpasın aleti olur?Yazık olmadı mı bu insanlara, bu ülkenin adaletine. Gel de bu savcılara bu hâkimlere hukukçu de. Bilmem ki,bunlardan hukukçu olur mu?

 Eğer söz konusu bu kararlarla ilgili olarak, sanıklar hakkında yapılan soruşturma kovuşturmalar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, keza anayasa mahkemesinin hak ihlalleri ve yargılamanın adil olmadığına dair kararlar, siyasi iradenin etkisi ile verilmişse, vay bu adalete demek gerekir.

         Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği,Hukuk Devleti ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği bir ülkede,yargı mutlaka bağımsız olmalıdır.Siyaset yargıyamüdahale etmemelidir.Siyaset yargıya müdahale ediyorsa yargı bağımsız değildir.Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede, ne hak ne hukuk ne de adalet kalır.Bu bağlamda,suç işleyen herkes,yasa ve hukuka, Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesine ve evrensel hukuk kurallarına uygun olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Hiçkimsenin suç işleme imtiyazı olmamalıdır.Suçsuz insanların cezalandırılması söz konusu olmamalıdır. Suçsuz insanlar,kendilerini güvende hissetmelidirler. Bu Hukuk Devleti olmanın olmazsa olmaz şartıdır.

Şu hususa da değinmek istiyorum. Bu yargılanmalar sırasında,kutsal olan savunma mesleğinin mensubu avukatların nasıl bir hukuk savaşı verdiklerini nasıl mücadele ettiklerini nasıl muhteşem bir görev yaptıklarını belirtmeden geçemeyeceğim. Bu anlamda; avukatlığın, yargının kurucu unsuru olduğunu,iyi bir hukukçu olmadan,iyi bir avukat olunmayacağını, yaptıkları görevin kutsal olduğunu ve savunmanın ne kadar önemli olduğunu da tutum ve davranışlarıyla ortaya koydular.Açıkçası avukatlık mesleğinin ne denli önemli olduğunu,verdikleri hukuk savaşı ve mücadelesiyle ispatladılar demek doğru olur,diyorum.

Diğer yandan,ülkemizde yapılan yargılamalar sonucu verilen kararlar aleyhine, uzun bir süre tutuklu kaldıktan sonra, beraat edenler devlet aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açıyorlar. Büyük bir ihtimalle, budavaları açanlar, bu davaları kazanacaklar. Genelanlamda, yapılan yargılanmalarda hak ihlalleribulunması veadil yargılama yapılmadığı için,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdular. Mahkeme yargılamanın adil olmadığı ve hak ihlalleri olduğunu kabul ederek,ülkemizi büyük oranda tazminata mahkûm ediyor. Ve bu tazminatları da ödüyoruz.Bu konuda, neredeyse Avrupa birincisiyiz. Bu durumda,bu davaları açan savcılara ve karar veren hâkimlere, bunlar iyi hukukçudur diyebilir miyiz? Ödenen bu tazminatlarda, tüyü bitmemiş yetim hakkı ve kul hakkı vardır. Bu kararları verenler bunun farkındalar mı acaba?

Hâkim ve savcı olmak için,yapılan yazılı sınavlarda,başarı gösterenler, mülakata alınmaktadır.Alımlarda,bir hâkim ve savcıda bulunması gereken objektif kriterler gözetilmemekte, kim bana yakın, kim bana uzak anlayışı esas alınmaktadır. Bilahare, yapılan yargılamalarda bu şekilde alınan hâkim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı,siyasi iktidar sahipleri de şikâyetçi oldular. Neden bilinmez,bir işi doğru dürüst yapamıyoruz. Demek ki yanlış yapmışız. Eğer bir hukuk devleti olduğumuzu kabul ediyorsak, işimizi yasa ve hukuka ve evrensel hukuka uygun olarak yapmalıyız. Halk arasında benimsenengüzel bir sözümüz var: ”Doğruluk ve dürüstlük kale kapısıdır yıkılmaz .” uygulamalarımızda bu anlayışı benimsemeli ve bu anlayıştan vazgeçmemeliyiz.

          Bu arada şu hususu da açıklamakta fayda vardır; avukatlardan da sınavla hâkim ve savcı alınmaktadır.Keza avukatlar içinde, meslekbilgi ve ehliyeti esas alınmamaktadır. Genelde, aynı hata burada da devam etmektedir. Kaldıki, mesleklerinde başarılı olmayanlar, hâkim ve savcı olmaktadırlar. Bazı istisnalar hariç.Taraflı olarak alınan bu avukatlardan tarafsız olmalarını beklemek de mümkün değildir.  Oysa bir hâkim ve savcıda bulunması gereken en önemli özellik, tarafsızlıktır.  

                 Bütün bu olaylar ve yaşananlardan sonra, meslekbilgi ehliyeti yeterli, hukuk nosyonu ve formasyonu üstün, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü anlayışına sahip hukukçu yetiştirmediğimiz ortaya çıkmaktadır. Dileğim o dur ki, iyi hukukçular yetiştirelim ve iyi hukukçularla kendimizi güvende hissedelim.

         Avukat Aziz  CANATAR

 
Etiketler: , , , HUKUKÇU, OLMANIN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
13 Eylül 2017
OKULLAR AÇILDI AMA…
74 Okunma.
24 Ağustos 2017
HELAL Mİ HARAM MI?
103 Okunma.
16 Ağustos 2017
ARAPLAR
114 Okunma.
26 Temmuz 2017
ENERJİSA’NIN OYUNLARI
157 Okunma.
03 Temmuz 2017
ŞEREF, ONUR VE ADİ İNSANLAR
253 Okunma.
30 Haziran 2017
ŞEKER HANI
160 Okunma.
19 Haziran 2017
SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
232 Okunma.
15 Haziran 2017
BİNDİRİM, İNDİRİM
214 Okunma.
12 Haziran 2017
VERİLECEK BİLGİLER, ÖNCE ARAŞTIRILMALIDIR
163 Okunma.
05 Haziran 2017
İBİŞ İLE MEMİŞ
257 Okunma.
02 Haziran 2017
SAĞLIK İL MÜDÜRÜ KONUŞUYOR
172 Okunma.
26 Mayıs 2017
SAĞLIK BAKANINA AÇIK MEKTUP
228 Okunma.
23 Mayıs 2017
1960-1970’Lİ YILLARDA GAZİANEP ŞOFÖRLERİ
209 Okunma.
22 Mayıs 2017
BİR ZAMANLAR…
156 Okunma.
11 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (2)
282 Okunma.
10 Mayıs 2017
JOHNSON’UN, İSMET İNÖNÜ’YE MEKTUBU (1)
274 Okunma.
05 Mayıs 2017
BABANIZIN MALINI MI PAYLAŞAMIYORSUNUZ!
480 Okunma.
02 Mayıs 2017
EKONOMİ VE ÜLKEMİZ
280 Okunma.
01 Mayıs 2017
İLERİ GÖRÜŞLÜ OLABİLMEK
158 Okunma.
26 Nisan 2017
TARIM YETERİNCE DESTEKLENMİYOR
280 Okunma.
25 Nisan 2017
23 NİSAN VE ATAYA SAYGI
166 Okunma.
24 Nisan 2017
KUTLU DOĞUM HAFTASI
208 Okunma.
20 Nisan 2017
HUZURA İHTİYAÇ VAR
221 Okunma.
12 Nisan 2017
AĞZI OLAN KONUŞUYOR
320 Okunma.
10 Nisan 2017
İZ BIRAKAN KAHVEHANELER
160 Okunma.
09 Nisan 2017
TREN SONDURAĞA DOĞRU
164 Okunma.
06 Nisan 2017
ENFLASYON BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR
185 Okunma.
05 Nisan 2017
ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNCAKLARI
190 Okunma.
26 Mart 2017
ÜLKELER İTİBARINI, YÖNETENLERE BORÇLUDUR
312 Okunma.
23 Mart 2017
ÇANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 2
407 Okunma.
22 Mart 2017
CANAKKALE’DE ATATÜRK VARDIR, ZAFER ONUN ESERİDİR 1
200 Okunma.
21 Şubat 2017
GELİŞMİŞ ÜLKELER BAŞKANLIKLA YÖNETİLMİYOR
503 Okunma.
12 Şubat 2017
HARFLER
344 Okunma.
05 Şubat 2017
HURŞİT YILDIRIM DOĞRU NOKTAYA PARMAK BASMIŞTIR
314 Okunma.
23 Ocak 2017
ABD TÜRKİYE’NİN ZAHİRİ DOSTUDUR
366 Okunma.
19 Ocak 2017
YETKİNİN DEVREDİLMESİ OLAMAZ
327 Okunma.
17 Ocak 2017
EĞİTİM VE GELİŞİM
324 Okunma.
15 Ocak 2017
VİCDAN MI, CÜZDAN MI?
357 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
334 Okunma.
09 Ocak 2017
GAZİANTEP TİCARET ODASI VE EĞİTİM
217 Okunma.
05 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 2
525 Okunma.
04 Ocak 2017
ÜÇ MAMETLER (MEHMETLER) 1
572 Okunma.
01 Ocak 2017
BİZİM GELİN BİZDEN KAÇAR, BAŞINI ÖRTER KIÇINI AÇAR
336 Okunma.
28 Aralık 2016
RİZE BELEDİYE BAŞKANI TARİH BİLMİYOR
389 Okunma.
27 Aralık 2016
HAKLI ÇIKTIM
354 Okunma.
26 Aralık 2016
KALLEŞLİK VE KALLEŞLER
543 Okunma.
26 Aralık 2016
KARAYILAN – ŞAHİN BEY
483 Okunma.
18 Aralık 2016
1923-1938 ATATÜRK DÖNEM
498 Okunma.
14 Aralık 2016
İBİŞ İŞE MEMİŞ
329 Okunma.
13 Aralık 2016
TÜRK TELEKOM’UN MARİFETLERİ
623 Okunma.
12 Aralık 2016
ALLAH’I KANDIRMAK
338 Okunma.
11 Aralık 2016
BİR TÜRK İŞİ DAHA
412 Okunma.
07 Aralık 2016
YANLIŞ HESAP
391 Okunma.
06 Aralık 2016
BİNDİĞİ DALI KESMEK
321 Okunma.
05 Aralık 2016
ARAPLAR BİR ARAYA GELEMEZLER
374 Okunma.
04 Aralık 2016
MÜŞTERİ VE İLGİ
433 Okunma.
28 Kasım 2016
SAYIN FATMA ŞAHİN VE EĞİTİM
502 Okunma.
21 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 4
384 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 3
299 Okunma.
20 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
267 Okunma.
17 Kasım 2016
GARİP OLAYLAR 2
432 Okunma.
16 Kasım 2016
SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
383 Okunma.
15 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İL SAYISINDA CELAL BAYARIN MAKALESİ
464 Okunma.
14 Kasım 2016
HÜRRİYET GAZETESİNİN İLK SAYISINDA İNÖNÜ’NÜN MAKALESİ
360 Okunma.
13 Kasım 2016
GAZETELERİN YÖNÜ
436 Okunma.
10 Kasım 2016
ATATÜRK’Ü İDAMA MAHKÛM EDEN FETVA
409 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK’TEN ANILAR
364 Okunma.
01 Kasım 2016
BU DA BAŞKA BİR TÜRK İŞİ
375 Okunma.
23 Ekim 2016
TÜRK İŞİ
473 Okunma.
09 Ekim 2016
ALACAĞINA YAVUZ, VERECEĞİNE UYUZ!
719 Okunma.
08 Ekim 2016
ATATÜRK’E KULAK VERMEK GEREK
507 Okunma.
04 Ekim 2016
BAŞLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİLMELİ
453 Okunma.
28 Eylül 2016
BİR ZAMANLAR SARIGÜLLÜK
392 Okunma.
27 Eylül 2016
EĞİTİMCİLER NE HALE GELMİŞ!
373 Okunma.
26 Eylül 2016
İNSAN ÖMRÜ UZAMIŞTIR
452 Okunma.
25 Eylül 2016
EKONOMİ, TAKSİT, TALEP
414 Okunma.
20 Eylül 2016
TRAFİK…
368 Okunma.
18 Temmuz 2016
ÇİFTE STANDART
684 Okunma.
03 Temmuz 2016
EL ŞEYİYLE ÖVÜNMEK!
521 Okunma.
26 Haziran 2016
İSKENDERUN, ARSUZ, ANTAKYA
562 Okunma.
14 Haziran 2016
AH! EĞİTİM AH!
849 Okunma.
06 Haziran 2016
VUR ABALIYA, VUR!
550 Okunma.
29 Mayıs 2016
İSTANBUL’U, ATATÜRK FETHETMİŞTİR
1155 Okunma.
23 Mayıs 2016
ÜLKEMİZİN AYIBI
536 Okunma.
22 Mayıs 2016
BES
717 Okunma.
17 Mayıs 2016
ÖLENLER VE NUTUK SÖYLEYENLER
812 Okunma.
15 Mayıs 2016
TEDAŞ MI BELEDİYELER Mİ?
505 Okunma.
12 Mayıs 2016
İKİ DÜĞÜN
553 Okunma.
11 Mayıs 2016
GİTMEK VE GELMEK
534 Okunma.
02 Mayıs 2016
TÜRKİYE’NİN ADI
678 Okunma.
01 Mayıs 2016
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ?
669 Okunma.
26 Nisan 2016
BABAN KİMDİ BİLİNMEZDİ ŞEREFSİZ…
352 Okunma.
25 Nisan 2016
UCU DOKUNMASIN
515 Okunma.
19 Nisan 2016
PARALEL
557 Okunma.
18 Nisan 2016
LALELER, LALELER
653 Okunma.
17 Nisan 2016
İSLAM DİNİ YÜCEDİR
676 Okunma.
29 Mart 2016
VEKİLLERİMİZ DÜELLODA
750 Okunma.
23 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (2)
782 Okunma.
22 Mart 2016
“TÜRK OLMAK” (1)
659 Okunma.
20 Mart 2016
SABİH KANADOĞLU UYARIYOR
709 Okunma.
13 Mart 2016
TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR
822 Okunma.
10 Mart 2016
GAZİANTEP TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜNE AÇIK MEKTUP
688 Okunma.
09 Mart 2016
YAPMA İYİLİK, KÖTÜLÜK BULURSUN!
830 Okunma.
08 Mart 2016
KUNDURACILAR ÇARŞISI VE KUNDURA USTALARI
867 Okunma.
07 Mart 2016
2016 TAKVİM, YEMEK TARİFLİ
748 Okunma.
06 Mart 2016
CANIM, SEVGİLİ EŞİM
3113 Okunma.
17 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 3
803 Okunma.
16 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 2
695 Okunma.
15 Şubat 2016
ANTEP DOKUMASI 1
681 Okunma.
14 Şubat 2016
BU NASIL SİYASET?
525 Okunma.
04 Şubat 2016
PARMAK, BAL VE YALAMAK
779 Okunma.
03 Şubat 2016
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ
697 Okunma.
02 Şubat 2016
KUZU, KUZU
711 Okunma.
27 Ocak 2016
VELİ BEY! SENİN TUZUN YAŞ MI?
788 Okunma.
26 Ocak 2016
ATATÜRK’E BİR DİL UZATMA DA CHP MİLLETVEKİLİNDEN
869 Okunma.
25 Ocak 2016
TEOG VE BAŞARI
691 Okunma.
10 Ocak 2016
ATATÜRK BİR LİDERDİR
923 Okunma.
23 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞ (2)
731 Okunma.
22 Aralık 2015
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (1)
678 Okunma.
20 Aralık 2015
GAZİ MUHTAR’IN KADERİ
704 Okunma.
17 Aralık 2015
KAMİL OCAK STADYUM’U UÇUYOR
979 Okunma.
16 Aralık 2015
ANAYASA BİLE ES GEÇİLEBİLİYOR!
653 Okunma.
15 Aralık 2015
ÜLKELERİNDE İTİBARI OLUR
644 Okunma.
01 Aralık 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
832 Okunma.
30 Kasım 2015
GERÇEK VE TAKİYE
764 Okunma.
26 Kasım 2015
TERAZİNİN İKİ KEFESİ
728 Okunma.
25 Kasım 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN’E SORMAK GEREK
691 Okunma.
24 Kasım 2015
ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM
734 Okunma.
23 Kasım 2015
24 KASIM
672 Okunma.
19 Kasım 2015
İŞTE JAPONYA İŞTE TÜRKİYE
823 Okunma.
18 Kasım 2015
BURASI TÜRKİYE
714 Okunma.
17 Kasım 2015
SAĞLIK BAKANLIĞI, NEREDESİNİZ?
677 Okunma.
10 Kasım 2015
ATATÜRK VE ANILAR
753 Okunma.
29 Ekim 2015
100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI NERESİ?
919 Okunma.
28 Ekim 2015
CUMHURİYET VE ATATÜRK
701 Okunma.
27 Ekim 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
756 Okunma.
26 Ekim 2015
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
627 Okunma.
25 Ekim 2015
SİYASİ PARTİLER, PARTİ OLABİLMELİ
634 Okunma.
18 Ekim 2015
YENİ TÜRKİYE!
832 Okunma.
11 Ekim 2015
MESLEK LİSELERİ MÜDÜRLERİNDEN DİLEĞİMDİR
886 Okunma.
29 Eylül 2015
PEYNİR, AMBALAJ, HİJYEN VE DE İNSAN SAĞLIĞI
988 Okunma.
20 Eylül 2015
GAZİANTEP’TE EĞİTİM ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
740 Okunma.
17 Eylül 2015
SAYIN YANMAZ’DAN VAATLER
938 Okunma.
15 Eylül 2015
HAYDİ, 17 EYLÜL’E
915 Okunma.
16 Ağustos 2015
ÜLKE Mİ, YOKSA KİŞİ Mİ?
810 Okunma.
05 Ağustos 2015
SİNEK VIZILTISI
881 Okunma.
03 Ağustos 2015
EĞİTİCİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!) VE GELİŞMİŞLİK…
768 Okunma.
02 Ağustos 2015
YANLIŞ BİR BEYAN
706 Okunma.
18 Haziran 2015
DEMİREL’DEN
1015 Okunma.
17 Haziran 2015
MESLEK OKULLARI VE EĞİTİME ETKİSİ
724 Okunma.
16 Haziran 2015
MESLEK OKULLARNIN VEFATI
818 Okunma.
15 Haziran 2015
AH ŞU TELEVİZYON KANALLARI!
733 Okunma.
14 Haziran 2015
SAYIN FATMA ŞAHİN, AÇIKLAMALIDIR
753 Okunma.
10 Haziran 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1090 Okunma.
10 Haziran 2015
KOALİSYON MU, SEÇİM Mİ?
735 Okunma.
08 Haziran 2015
DEMOKRASİNİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ
758 Okunma.
07 Haziran 2015
ÜLKEMİZDE, VERGİDE ADALET VAR MI?
776 Okunma.
26 Mayıs 2015
KOLTUKTAN KALKABİLMEK
841 Okunma.
24 Mayıs 2015
GÜNÜ KURTARMAK
756 Okunma.
21 Mayıs 2015
SAĞ GÖSTERİP SOL VURURUZ
785 Okunma.
19 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 2
738 Okunma.
18 Mayıs 2015
HUKUK DEVLETİ 1
759 Okunma.
17 Mayıs 2015
MAŞALLAH, HAYIRLI OLUR İNŞALLAH!
950 Okunma.
13 Mayıs 2015
EDEP VE CEMİL BARLAS
1388 Okunma.
11 Mayıs 2015
DERT YANAN BİR ÖĞRETMEN
760 Okunma.
10 Mayıs 2015
NERESİNDEN TUTUVERSEK…
753 Okunma.
30 Nisan 2015
ÇÖKERT, YÖNET
882 Okunma.
29 Nisan 2015
TEHLİKE ÇOK BÜYÜK
850 Okunma.
28 Nisan 2015
SİYASETTE BİR PERDE
708 Okunma.
27 Nisan 2015
AHMET FAKI YİNE COŞTURDU
1078 Okunma.
26 Nisan 2015
NEREMİZ DOĞRU Kİ?
630 Okunma.
22 Nisan 2015
DİKKAT! FRÜKTOZ…
894 Okunma.
19 Nisan 2015
AYAKKABI MI, KUTUSU MU?
883 Okunma.
16 Nisan 2015
KELKEKEZ AYNAYA BAKMIŞ, ADINI BİZE TAKMIŞ
820 Okunma.
15 Nisan 2015
HANGİ HAZIRLIK SINIFI?
883 Okunma.
14 Nisan 2015
PAPA SAÇMALIYOR
797 Okunma.
13 Nisan 2015
YENİ TÜRKİYE VE ÇIKAN SESLER
785 Okunma.
31 Mart 2015
AMPUL
1020 Okunma.
30 Mart 2015
HEP ALTATILDIK
791 Okunma.
29 Mart 2015
NERDE BENİM MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARIM
1673 Okunma.
24 Mart 2015
LİDER KORKMAZ!
804 Okunma.
18 Mart 2015
ATATÜRK’Ü SEN ANLAYAMAZSIN!
1005 Okunma.
17 Mart 2015
ANONİM ŞİRKET VE ÜLKE YÖNETİMİ
668 Okunma.
11 Mart 2015
MİLLETVEKİLİNİN DUASI
817 Okunma.
05 Mart 2015
ORTALIK KEL ALİ’NİN BAĞINA DÖNMEDEN
1030 Okunma.
04 Mart 2015
SİZLERİ AYAKTA ALKIŞLAYALIM
834 Okunma.
03 Mart 2015
“AT BİNİCİSİNE GÖRE KİŞNER!”
979 Okunma.
25 Şubat 2015
BÜYÜK BİR BAŞARI
881 Okunma.
24 Şubat 2015
“KABİR KABİR GEZESİN”
1055 Okunma.
23 Şubat 2015
VERGİ VERME CAMİ-OKUL YAP
874 Okunma.
22 Şubat 2015
ATMA RECEP! DİN KARDEŞİYİZ
967 Okunma.
17 Şubat 2015
BALIK BAŞTAN KOKAR
1021 Okunma.
15 Şubat 2015
NE GARİP, DEĞİL Mİ?
927 Okunma.
09 Şubat 2015
DİNİMİZ VE GERÇEKLER
880 Okunma.
08 Şubat 2015
KURU ÜZÜM, ÖĞRENCİ, BAŞARI
887 Okunma.
05 Şubat 2015
BURASI TÜRKİYE!
843 Okunma.
04 Şubat 2015
BAZI DİKTATÖRLERİN SONU
833 Okunma.
03 Şubat 2015
CHP VE BİLMSEL TAKTİK
865 Okunma.
02 Şubat 2015
MALİYE BAKANI VE HALLO’NUN KEÇİSİ
700 Okunma.
01 Şubat 2015
İKTİDAR, YURTTAŞA EŞİT DAVRANMIYOR
902 Okunma.
29 Ocak 2015
ÖĞRETMENLERİMİZ VE DÜŞTÜKLERİ HALLER
873 Okunma.
21 Ocak 2015
“İNSAN ÂLEMDE HAYAL ETTİĞİ MÜTTETCE YAŞAR”
959 Okunma.
19 Ocak 2015
TERSLİK, AVANTAJ VE GERÇEKLİK
986 Okunma.
18 Ocak 2015
TÜRKİYE-YENİ TÜRKİYE
872 Okunma.
13 Ocak 2015
ÖBÜR DÜNYADAN 2. MEKTUP
1140 Okunma.
12 Ocak 2015
İBİŞ İLE MEMİŞ
1063 Okunma.
11 Ocak 2015
VEKÂLET VERDİKLERİMİZE SESLENİYORUM
966 Okunma.
06 Ocak 2015
BU NASIL BİR ‘PTT’
1096 Okunma.
05 Ocak 2015
GÖREVLİLER UYUYOR MUUUU!
919 Okunma.
04 Ocak 2015
PLATON VE DADALOĞLU DİYORLAR Kİ
949 Okunma.
02 Ocak 2015
İKİ RESİM
857 Okunma.
30 Aralık 2014
SARI SENDİKA VE …
1073 Okunma.
28 Aralık 2014
ATATÜRK DEVRİMLERİ KÖK SALMIŞTIR, YOK EDİLEMEZ
877 Okunma.
24 Aralık 2014
PARMAĞA BAL BULAŞTIRIP, YALAMAK
945 Okunma.
23 Aralık 2014
KAZIK!
945 Okunma.
22 Aralık 2014
DUYDUKLARIMIZDAN
884 Okunma.
21 Aralık 2014
SÖYLENENLERDE YANLIŞLAR VAR
883 Okunma.
17 Aralık 2014
ETKİNLİKLERE PAYDOS MU?
1064 Okunma.
16 Aralık 2014
OSMANLICA ŞARTTIR (!)
949 Okunma.
15 Aralık 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
931 Okunma.
14 Aralık 2014
TARİHİ BİLMEK VEYA BİLMEMEK
945 Okunma.
09 Aralık 2014
ÜLKEMİZ DEMOKRASİYE HASRETTİR
1035 Okunma.
08 Aralık 2014
YÂRE GİTMEK İSTER GÖNLÜM
1034 Okunma.
07 Aralık 2014
NEREDESİNİZ YA VEKİLLER
838 Okunma.
04 Aralık 2014
GUGUK
1005 Okunma.
03 Aralık 2014
AYRANI YOK İÇMEYE…
1187 Okunma.
02 Aralık 2014
İBİŞLE MEMİŞ
1107 Okunma.
01 Aralık 2014
GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?
1076 Okunma.
26 Kasım 2014
CENNETE GİREBİLMEK O KADAR DA KOLAY DEĞİLDİR
1095 Okunma.
25 Kasım 2014
HUZUREVİNİN BİR GEZİSİ
1112 Okunma.
24 Kasım 2014
24 KASIM VE 24 KASIM 1934
1087 Okunma.
13 Kasım 2014
DÜN VE BUGÜN
1124 Okunma.
12 Kasım 2014
MİLLİ EĞİTİMDEKİ KABARAN DOSYAM
1082 Okunma.
11 Kasım 2014
İTİBAR, YAPILARLA ARTMAZ!
1021 Okunma.
10 Kasım 2014
BENZERLİK BOŞUNA OLMASA GEREK!
996 Okunma.
09 Kasım 2014
ATATÜRK KİMDİR?
1003 Okunma.
05 Kasım 2014
NE DESEM BOŞ!
1065 Okunma.
03 Kasım 2014
ŞİMDİ DEMİREL’İN DE BİR MÜZESİ VAR
1273 Okunma.
28 Ekim 2014
CUMHURİYET VE ATATÜRK’Ü ANLAMAYANLARA!
1405 Okunma.
27 Ekim 2014
ÇIĞIR AÇMAK
1175 Okunma.
26 Ekim 2014
EĞİTİM VE MESLEK OKULLARI
948 Okunma.
23 Ekim 2014
HIRSIZLAR HAKLI GÖRÜLEBİLİR Mİ?
1087 Okunma.
22 Ekim 2014
OYU AL, SONRA DA OY ANAM OY DEDİRT
1043 Okunma.
21 Ekim 2014
KÖRLET, YÖNET
996 Okunma.
19 Ekim 2014
GAZİANTEP’TE ESNAF SAHRESİ
11424 Okunma.
15 Ekim 2014
BİZE VERİN TALKINI, SİZLER YUTUN SALKIMI
1062 Okunma.
14 Eylül 2014
ESKİ HAMAM ESKİ TAS
1259 Okunma.
03 Ağustos 2014
HALKA HİZMET Mİ? ZULÜM MÜ?
1262 Okunma.
08 Temmuz 2014
NAKIBOĞLU VE OSB
1400 Okunma.
07 Temmuz 2014
ING BANKASININ OYUNU
1178 Okunma.
22 Haziran 2014
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAYINA NE ZAMAN OTURACAK?
1198 Okunma.
19 Haziran 2014
GELİŞEBİLMEK!
1075 Okunma.
18 Haziran 2014
SA…
1389 Okunma.
10 Haziran 2014
GAZİANTEP VE TRAFİK
1250 Okunma.
04 Haziran 2014
HALKLA EL ELE
1205 Okunma.
03 Haziran 2014
BUGÜN VE DÜN
1218 Okunma.
02 Haziran 2014
EVET, ŞU UYKUDAN BİR UYANABİLSEK
1073 Okunma.
01 Haziran 2014
GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİĞİ DERNEĞİ VE EĞİTİM
1275 Okunma.
29 Mayıs 2014
BAŞBAKAN EKONOMİ BİLMİYOR
1327 Okunma.
28 Mayıs 2014
TAVŞAN VE YAMAÇ
1078 Okunma.
27 Mayıs 2014
ESKİDEN BERBER DÜKKÂNLARI
1598 Okunma.
26 Mayıs 2014
ÇIKARCI DİNCİ
1092 Okunma.
25 Mayıs 2014
“ÜLKE İYİ YÖNETİLİYOR” DEYİP DURUNUZ!
1179 Okunma.
22 Mayıs 2014
VERGİ DAİRESİ DEDİĞİN BÖYLE OLMALI (!)
1234 Okunma.
19 Mayıs 2014
MÜKEMMEL BİR YEMEK KİTABI
1441 Okunma.
18 Mayıs 2014
KIYASLAMA
1063 Okunma.
15 Mayıs 2014
KİMLERE SAYIN DENİR
3210 Okunma.
14 Mayıs 2014
BÜYÜK FELAKET
1258 Okunma.
11 Mayıs 2014
TAKIMI BIRAK, GERÇEĞE BAK
1172 Okunma.
04 Mayıs 2014
NEREDE O ESKİ İSTANBUL?
1269 Okunma.
23 Nisan 2014
“MİLLETLER LAYIK OLDUĞU İDAREYE KAVUŞURLAR”
1453 Okunma.
22 Nisan 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1176 Okunma.
21 Nisan 2014
ANTALYA BELEDİYESİ VE…
1465 Okunma.
09 Nisan 2014
2023 YILINDA 10 ÜLKEDEN BİRİ OLABİLMEK!
1314 Okunma.
08 Nisan 2014
KAZANABİLMEK
1073 Okunma.
07 Nisan 2014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARI
1209 Okunma.
06 Nisan 2014
SEÇİM SIRASINDA AKP VE MUHALEFET
1182 Okunma.
03 Nisan 2014
DIŞI KALAYLI İÇİ VAYVAYLI
1373 Okunma.
02 Nisan 2014
TAVŞAN YAMAÇTA
1282 Okunma.
23 Mart 2014
DEVLET ADAMI OLMAK
1161 Okunma.
20 Mart 2014
ARTIK İNANIYORUM
1177 Okunma.
19 Mart 2014
ATATÜRK’ÜN MANEVİ MİRASÇISI OLMAK
1528 Okunma.
18 Mart 2014
DEVLET ADAMLIĞI
1215 Okunma.
17 Mart 2014
CHP’NİN KADERİ BU OLMAMALI
1531 Okunma.
13 Mart 2014
GARİP OLAYLAR 3 TEFTİŞ FIRÇASI
1311 Okunma.
12 Mart 2014
DİNİ, SERVET EDİNMEK İÇİN KULLANMAK
1207 Okunma.
11 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ
1573 Okunma.
10 Mart 2014
ALDATMACA
1367 Okunma.
09 Mart 2014
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ VE ATATÜRK
1663 Okunma.
05 Mart 2014
TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!
1303 Okunma.
04 Mart 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (PARALEL DEVLET)
1315 Okunma.
03 Mart 2014
ŞİİRLERLE GÜNÜMÜZ
1308 Okunma.
02 Mart 2014
ÖNCE ZİMMET SONRA HİZMET
1177 Okunma.
25 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 2 SALLABAŞINI AL MAAŞINI
1358 Okunma.
24 Şubat 2014
YAĞMUR NE ZAMAN YAĞAR?
1419 Okunma.
23 Şubat 2014
BEN DE CAHİLİM!
1257 Okunma.
19 Şubat 2014
MALTHUS DA DEMİŞTİ
2288 Okunma.
18 Şubat 2014
GARİP OLAYLAR 1 SURİYE’DEN GELEN BİR MEKTUP
1468 Okunma.
17 Şubat 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (BALIK BAŞTAN KOKAR)
1140 Okunma.
12 Şubat 2014
YAKIŞMIYOR!
1262 Okunma.
11 Şubat 2014
CHP’İN KADERİ Mİ?
1428 Okunma.
10 Şubat 2014
İNŞALLAHI, MAŞALLAHI EKME, HER HİÇ ÇIKAR
1191 Okunma.
09 Şubat 2014
AKP, SERMAYEDARLARIN BABASIDIR
1100 Okunma.
05 Şubat 2014
ZENCİ SAÇI VE EKONOMİ
1563 Okunma.
04 Şubat 2014
NOTALARDA “RE”, ELBİSELERDE “CEP”
1357 Okunma.
03 Şubat 2014
DEVLET ADAMI
1277 Okunma.
02 Şubat 2014
GIDIKLAMA BİZİ!
1254 Okunma.
30 Ocak 2014
“BEN CUMHURBAŞKANI, SEN BAŞBAKAN”
1299 Okunma.
29 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (RÜYADA BİR KABİNE TOPLANTISI)
1211 Okunma.
28 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 2
1410 Okunma.
23 Ocak 2014
GAZİANTEPLİLERİN KOYDUKLARI İSİMLER 1
1588 Okunma.
22 Ocak 2014
EY! KOCA ENVER!
1666 Okunma.
21 Ocak 2014
CEHALETİN BÖYLESİ!
1199 Okunma.
20 Ocak 2014
ÜLKE, HORTUM, NAMAZ
1281 Okunma.
15 Ocak 2014
FATİH ŞENGÜL, HOŞ GELDİN!
2227 Okunma.
14 Ocak 2014
ÖRNEK ALINABİLSE!
1164 Okunma.
13 Ocak 2014
BENZİYORLAR
1047 Okunma.
12 Ocak 2014
İBİŞ İLE MEMİŞ (GRUP TOPLANTISI)
1267 Okunma.
09 Ocak 2014
HUKUK-GUGUK
1162 Okunma.
08 Ocak 2014
SERBEST PİYASA KÜLAHI
1288 Okunma.
07 Ocak 2014
RABBENA, RABENA, HEP BANA!
1289 Okunma.
06 Ocak 2014
2013’ÜN ÖZETİ
1571 Okunma.
05 Ocak 2014
GÜNÜMÜZ VE MEVLANA
1090 Okunma.
30 Aralık 2013
BİZİ DİNİMİZDEN SOĞUTMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR
1278 Okunma.
29 Aralık 2013
ENAYİ, APTAL DEĞİLİZ!
1164 Okunma.
26 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 2
1193 Okunma.
25 Aralık 2013
DEFTERİMDEKİ NOTLARDAN 1
1155 Okunma.
25 Aralık 2013
DÜRÜSTLÜK ÖRNEĞİ HACI MUHLİS KARSLI
1752 Okunma.
22 Aralık 2013
SUÇ MU?
1236 Okunma.
19 Aralık 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (YE YE YE…)
1769 Okunma.
18 Aralık 2013
CAKCAKIYI ARAMAK!
1326 Okunma.
17 Aralık 2013
KENDİ KENDİNİ YEMEK!
1267 Okunma.
16 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 12
1325 Okunma.
15 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 11
1287 Okunma.
12 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 10
1276 Okunma.
11 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 9
1272 Okunma.
10 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 8
1675 Okunma.
09 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 7
1458 Okunma.
08 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 6
1493 Okunma.
05 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 5
1476 Okunma.
04 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 4
1396 Okunma.
03 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 3
1434 Okunma.
02 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 2
1406 Okunma.
01 Aralık 2013
ÖĞRETMENLERİM VE ANILAR 1
1441 Okunma.
25 Kasım 2013
CEHENNEMİ YAŞAMAK!
1380 Okunma.
24 Kasım 2013
NEJAT UYGUR VE ADNAN MENDERES
1326 Okunma.
22 Kasım 2013
BİZ İNSAN DEĞİL MİYİZ?
1260 Okunma.
20 Kasım 2013
ELİ KULAĞINDA
1180 Okunma.
19 Kasım 2013
ANLAMAK ZOR
1254 Okunma.
12 Kasım 2013
GÜNÜ KURTARMAK
1416 Okunma.
11 Kasım 2013
PARTİ İÇİ DEMOKRASİ
1265 Okunma.
10 Kasım 2013
SENİ KISKANIYORLAR ATAM
1272 Okunma.
05 Kasım 2013
“TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR”
1278 Okunma.
04 Kasım 2013
DEVLET, ELİNİ DİNDEN ÇEKMELİDİR
1224 Okunma.
03 Kasım 2013
ÖĞRENCİLER’E DEĞER
1617 Okunma.
31 Ekim 2013
EH! OLUR BÖYLE ŞEY!
1259 Okunma.
30 Ekim 2013
HALKÇA SEVİLENLER, GAZİANTEP CADDELERİ
1381 Okunma.
29 Ekim 2013
GÖKMEYDAN KÖYÜ VE 30 AĞUSTOS, 29 EKİM
1398 Okunma.
18 Ağustos 2013
ÖBÜR DÜNYADAN MEKTUP
4513 Okunma.
01 Ağustos 2013
BELEDİYECİLER NEREDESİNİZ?
1932 Okunma.
18 Haziran 2013
KARDEŞ ŞEHİRLERİNİZ
2662 Okunma.
11 Haziran 2013
HEM VERGİ VERİYOR, HEM DE BAĞIŞ YAPIYOR BUNLAR
1529 Okunma.
10 Haziran 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (Mutluluk-Hayal-Hırs)
1499 Okunma.
09 Haziran 2013
İKTİDAR, MUHALEFETE EL UZATMALIDIR
1236 Okunma.
06 Haziran 2013
POLİS VE HALK
1501 Okunma.
28 Mayıs 2013
SİYASETTE İLERİ GÖRÜŞ
1698 Okunma.
26 Mayıs 2013
1950'DEN ÖNCE VE SONRA
1470 Okunma.
23 Mayıs 2013
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR?
1397 Okunma.
21 Mayıs 2013
YABANİ OTLAR VE LALELER
1292 Okunma.
20 Mayıs 2013
SAYIN ŞAMİL TAYYAR
1488 Okunma.
14 Mayıs 2013
PARA, PARA DA PARA!
1850 Okunma.
12 Mayıs 2013
KESER MİSİN EY VEKİL?
1457 Okunma.
07 Mayıs 2013
VERGİ REKORTMENLERİ VE TEMEL
1556 Okunma.
06 Mayıs 2013
CEVABI KİM VERECEK?
1291 Okunma.
05 Mayıs 2013
KAR ERİDİ, … MEYDANA ÇIKTI!
2000 Okunma.
01 Mayıs 2013
İSLAMDA BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!
1401 Okunma.
30 Nisan 2013
“TAVŞAN YAMACA GEÇMEDEN!”
1615 Okunma.
29 Nisan 2013
ABD’NİN YENİ OYUNU
1807 Okunma.
28 Nisan 2013
AYRAN
1607 Okunma.
25 Nisan 2013
EĞİTİMSİZLİK!..
1568 Okunma.
24 Nisan 2013
HAKKINIZ YOK!
1359 Okunma.
23 Nisan 2013
DEĞİŞMEDİK Mİ SAYIN TAYYAR?
1350 Okunma.
22 Nisan 2013
ÖĞRENCİM DİYOR Kİ!
1358 Okunma.
15 Nisan 2013
SAYIN EROL ÇEMBER’E SUNULUR
2132 Okunma.
10 Nisan 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1592 Okunma.
08 Nisan 2013
AYNA VE SÖYLEMLER
1366 Okunma.
01 Nisan 2013
HAPİS CEZASI, İYİ SONUÇ VEREBİLİR
1482 Okunma.
31 Mart 2013
SORMAK GEREK BU “ARMAĞAN” KİME?
1724 Okunma.
27 Mart 2013
ADISIZ MİLLET, DEVLET OLMAZ!
1428 Okunma.
26 Mart 2013
BİR ÇARŞI VE DIŞI KALAYLI, İÇİ VAY VAYLI!
1637 Okunma.
25 Mart 2013
TIRNAKLI EKMEK
1709 Okunma.
24 Mart 2013
GAZİANTEP HAMAMLARI
2447 Okunma.
19 Mart 2013
AD ALİ’Nİ, ŞAPKA VELİ’NİN
1959 Okunma.
18 Mart 2013
ALKOL
1559 Okunma.
16 Mart 2013
BANKALAR VE TIRTIKLAMA ARAÇLARI
1431 Okunma.
13 Mart 2013
SANATKÂRLAR VE ÜNLÜLER
2361 Okunma.
12 Mart 2013
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
1360 Okunma.
11 Mart 2013
İNSANLARIMIZ MUTLU MU?
1473 Okunma.
10 Mart 2013
BİR “HİLE-İ ŞER’İYE” DAHA
2076 Okunma.
06 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 2
1581 Okunma.
05 Mart 2013
ESKİ SEYYAR SATICILARIMIZ 1
1662 Okunma.
04 Mart 2013
HERKES BİLDİĞİNİ OKUYOR
1332 Okunma.
03 Mart 2013
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE DUYURULUR
1505 Okunma.
28 Şubat 2013
KAÇANI YAKALAMAK, KOLAY DEĞİL!
1340 Okunma.
27 Şubat 2013
PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR
1385 Okunma.
26 Şubat 2013
YANLIŞ ANLAŞILMASIN
1392 Okunma.
25 Şubat 2013
MİLLETSİZ DEVLET OLMAZ
1518 Okunma.
23 Şubat 2013
ÜLKENİN ÖNÜNDE OLMAK!
1406 Okunma.
19 Şubat 2013
YALTAKÇILIK
1562 Okunma.
18 Şubat 2013
KİME İNANALIM?
1456 Okunma.
17 Şubat 2013
BENİM DE SEVGİLİM VAR
1623 Okunma.
14 Şubat 2013
YAZIK OLDU HALEP’E
2034 Okunma.
13 Şubat 2013
BİR KANDIRMACA DAHA
1455 Okunma.
12 Şubat 2013
KARAR VERMEK Mİ? UYGULAMAK MI?
1250 Okunma.
11 Şubat 2013
SAYIN MAZICIOĞLU İLE TUR ATTIK
1402 Okunma.
10 Şubat 2013
MAŞAALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH!
1286 Okunma.
07 Şubat 2013
ÖĞRETMENLİK GÜNLERİMDE SÖYLEDİKLERİMDEN
1525 Okunma.
06 Şubat 2013
BEN DE SABIKALIYIM
1455 Okunma.
05 Şubat 2013
NE DEĞİŞTİ?
1503 Okunma.
04 Şubat 2013
EN BÜYÜK KİTAP
1383 Okunma.
02 Şubat 2013
KERPİÇ BAŞ YARAR
1456 Okunma.
30 Ocak 2013
TEBRİKLER BİLGE HANIM
1865 Okunma.
29 Ocak 2013
GARİPLİKLER DİYARI
1419 Okunma.
28 Ocak 2013
VATANDAŞA DAHA İYİ BİR HİZMET Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
1393 Okunma.
27 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ (A-D-A-L-E-T)
1462 Okunma.
24 Ocak 2013
PARA VE MUSALLA
1462 Okunma.
23 Ocak 2013
UYULMASI ŞARTTIR
1444 Okunma.
22 Ocak 2013
ÜFLEMEKLE OLMUYOR
1396 Okunma.
21 Ocak 2013
KÜÇÜMSEYENLER İÇİN
1450 Okunma.
19 Ocak 2013
DOĞRU SİYASET ÖZLEMİ
1435 Okunma.
16 Ocak 2013
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 9
1551 Okunma.
14 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1572 Okunma.
13 Ocak 2013
BU İŞ OLMAZ!
1390 Okunma.
10 Ocak 2013
BİRBİRİNE BENZER!
1268 Okunma.
09 Ocak 2013
BU MU VERDİĞİMİZ EĞİTİM?
1340 Okunma.
08 Ocak 2013
NASIL ANLAŞILIR?
1393 Okunma.
07 Ocak 2013
İBİŞ İLE MEMİŞ
1526 Okunma.
06 Ocak 2013
HATALAR DÜZELTİLEBİLİR
1493 Okunma.
04 Ocak 2013
KONUKOĞLU VE ENFLASYON
1439 Okunma.
03 Ocak 2013
TERAZİ NEDEN BÖYLE TARTIYOR?
1506 Okunma.
01 Ocak 2013
İTİRAF!
1585 Okunma.
31 Aralık 2012
ALO CİNLİ, MALO CİNLİ
1389 Okunma.
30 Aralık 2012
AYNI SİLAHI KULLANMAK
1469 Okunma.
27 Aralık 2012
MAŞALLAH, İYİ OLUR İNŞALLAH
1543 Okunma.
26 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESNAFLARI 9
2095 Okunma.
25 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 8
3151 Okunma.
24 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 7
2476 Okunma.
22 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 6
2407 Okunma.
21 Aralık 2012
“GÖZLERİN ALEV, ALEV”
1774 Okunma.
20 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 5
2409 Okunma.
19 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 4
2580 Okunma.
18 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 3
2924 Okunma.
17 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 2
2647 Okunma.
16 Aralık 2012
GAZİANTEP’İN ESKİ ESNAFLARI 1
2529 Okunma.
13 Aralık 2012
DAHA NE VAR, NE YOK?
1513 Okunma.
11 Aralık 2012
ATATÜRK’ÜN HUTBESİ
2193 Okunma.
10 Aralık 2012
RABBENA, HEP BANA
1518 Okunma.
09 Aralık 2012
KAZANDIKLARINI PAYLAŞANLAR
1697 Okunma.
06 Aralık 2012
TEDAŞ’IN OYUNU DEVAM EDİYOR
2829 Okunma.
05 Aralık 2012
TAHMİS KAHVESİ
1609 Okunma.
04 Aralık 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1413 Okunma.
03 Aralık 2012
ALAMADIM KAŞLARI KARAYI
1728 Okunma.
02 Aralık 2012
ÜNİVERSİTENİN ARKA KAPISI DA VAR
1436 Okunma.
29 Kasım 2012
FERT BAŞINA DÜŞEN TAŞ
1537 Okunma.
28 Kasım 2012
29 ARALIK TÜRK VE KÜRDÜN ELELE VERDİĞİ GÜNDÜ
1432 Okunma.
26 Kasım 2012
4 NÜSHALIK GAZETE
1582 Okunma.
25 Kasım 2012
BİLMİYORUZ, BİLMİYORUZ
1368 Okunma.
22 Kasım 2012
YİNE BİR 24 KASIM GÜNÜNDE
1330 Okunma.
21 Kasım 2012
FAİZSİZ KREDİ VE BAZI TV PROGRAMLARI
1275 Okunma.
20 Kasım 2012
MESLEK OKULLARI
1405 Okunma.
19 Kasım 2012
İBİŞ İLE MEMİŞ
1553 Okunma.
18 Kasım 2012
GÜNEŞİN VE ATEŞİN TADI” ÜZERİNE
2177 Okunma.
15 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 2
1367 Okunma.
14 Kasım 2012
ACAYİPLİKLERİMİZ 1
1365 Okunma.
13 Kasım 2012
EKONOMİMİZ İYİ Mİ?
1317 Okunma.
11 Kasım 2012
ATATÜRK YOKTAN VAR ETMİŞTİR
1509 Okunma.
09 Kasım 2012
“DEMİRAĞLARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAŞTAN”
1831 Okunma.
07 Kasım 2012
ATATÜRK FARKI
1396 Okunma.
06 Kasım 2012
GAZİANTEP’İN ŞEKERLERİ
2423 Okunma.
04 Kasım 2012
ATATÜRK GERÇEK BİR LİDERDİR
1391 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET VE ATATÜRK
1574 Okunma.
01 Ağustos 2012
Gözümüz Aydın Olsun
1678 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Yıldız Kaydı
1459 Okunma.
01 Ağustos 2012
Bir Karikatür Üzerine
1424 Okunma.
03 Haziran 2012
DİANA VE AYŞE
1427 Okunma.
30 Mayıs 2012
REKORTMEN KABUL EDİLMEYENLER
1381 Okunma.
28 Mayıs 2012
19 MAYIS EN BÜYÜK BAYRAMDIR
1454 Okunma.
27 Mayıs 2012
GEÇMİŞTEN OLAYLAR 8 Annem ve ATATÜRK
1456 Okunma.
16 Mayıs 2012
MİLLİ GELİR VE ‰ 3+3
608 Okunma.
15 Mayıs 2012
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN YANLIŞI
2041 Okunma.
14 Mayıs 2012
RIDVAN BEY BUNU DÜZELTİR
1373 Okunma.
13 Mayıs 2012
NEREDE O ESKİ FENERBAHÇELİLER
1589 Okunma.
09 Mayıs 2012
CHP’NİN KADERİ
2075 Okunma.
Haber Yazılımı