Yazı Detayı
07 Mart 2016 - Pazartesi 17:23 Bu yazı 998 kez okundu
 
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
Abdullah Damar
 
 

MEB, Şubat ayında yaptığı öğretmen atamalarından sonra 30.12.2015 tarihli yazı ile atanan stajyer öğretmenlere danışmanlık yapması amacıyla, danışman öğretmenler görevlendirdi. Danışman öğretmenlik kriterlerini daha önce bir yazıyla il milli eğitim müdürlüklerine bildiren ve bu yazı doğrultusunda işlem yapılmasını isteyen MEB, 35 bin civarında danışman öğretmen belirlenip, stajyer öğretmenlerini yetiştirilme süreci başladıktan sonra da ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge’yi yayınladı.

Danışman öğretmen belirlenmesiyle ilgili yetki, daha önce MEB’in ilgili yazısında da belirtildiği gibi okul müdürlüklerine verilmiştir. Okul müdürünün, danışman öğretmenleri nasıl belirleyeceğine ilişkin  ktiterler ise şu şekildedir; 

(1)“Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhil en az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından, ulusal veya uluslar arası  projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi, okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş ve aday öğretmenle aynı alanda olan öğretmenler arasından belirlenmesi esastır.

 (2) İl millî eğitim müdürlüklerince, aday öğretmenin yetiştirilmek üzere atandığı ilde on yıllık hizmet süresine sahip öğretmen bulunamaması durumunda hizmet süresi on yıldan az olanlar arasından, aynı alandan öğretmen bulunamaması durumunda ise farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilebilir.

Öğretmenler atanıp, danışman öğretmenler belirlenip, yetiştirme sürecine başlandıktan sonra kamuoyunda, okul müdürlerinin, danışman öğretmenlerin belirlenmesi sürecinde objektif davranmadığı mealinde kanaatler oluşmuştur.

Bu konuda Türk Eğitim Sen;bazı illerde öğretmenlere duyuru yapılmadan danışman öğretmenlerin belirlenmesi hakkında yapılan  keyfi uygulamaların önüne geçilmesi, şartları taşıyan tüm öğretmenlerin belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazmış, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2016 tarih 43501582-774.01-E.1077113 sayılı cevabi yazıyla; danışman öğretmen olabileceklerin belirlenen isimlerle sınırlı kalmayacağı, yürütülen mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından danışman öğretmen kriterlerine uygunluğu belirlenen diğer öğretmenler arasında da öğretmen görevlendirileceği şeklinde cevaplandırılmıştır.

Türk Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, danışman öğretmenlikte haksızlıklar yapıldığını belirterek, şubat ayında yapılan  öğretmen atamalarında Muğla'ya 293 öğretmenin atamasının yapıldığını, adaylık süreçlerinin ilk dönemleri için belirlenen danışman öğretmenlerin seçiminde Danışman Öğretmen Bilgi Formu'nda yer alan hiçbir kriter esas alınmadığının belirtmiştir.

Eğitim Sen; “Danışman Öğretmenlerin Belirlenmesinde “Resmi Ayrımcılık” Yapıldı!” başlığıyla yaptığı açıklamada, en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile ilgili kriterlerden bir veya birkaçına sahip öğretmenlerin danışman öğretmen olabileceği belirtilmiş olmasına rağmen, danışman öğretmenler belirlenirken en önemli kriterin “hükümet sendikası üyesi olmak” olduğu ortaya çıktığını, bu kriterlerin çoğunun dikkate alınmadığına ilişkin çok sayıda şikâyet bulunduğunu belirtmiştir.

Sendika, somut bir örnek olarak da; Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilginç bir durumun yaşandığını, belirlenen danışman öğretmenlerin büyük bölümünün yine hükümet sendikasının üyeleri arasından belirlenmesine rağmen, Siverek Kaymakamı’nın, danışman öğretmen olarak belirlenen az sayıdaki Eğitim Sen üyelerinden bile rahatsız olduğunu ve listelere müdahale ettiği iddia etmektedir. İddialara göre Siverek Kaymakamı Eğitim Sen üyelerinin yerine meslekte 10 yılı doldurmayan, dolayısıyla danışman öğretmen olarak belirlenmemesi gereken isimleri, Eğitim Sen üyelerinin yerine yazarak, devlet eliyle “resmi ayrımcılık” yapmıştır.

Eğitim İş;  “Danışman Öğretmenlik İptal Edilmelidir.” başlığıyla yaptığı açıklamada “Hiçbir altyapısı bulunmaksızın uygulamaya başlanan danışman öğretmen belirlemeleri her yönüyle “ahbap-çavuş” sistematiğiyle işlediğini, okul idarelerince danışman öğretmenlik için öğretmenlere hiçbir duyuru yapılmadığını, başvuru imkanı sağlanmadığını, hiçbir somut kriter olmaksızın masa başında listeler düzenlendiğini ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğini, bu belirlenme sürecinin ise tamamıyla milli eğitim müdürlüklerinin sübjektif değerlendirmesi neticesinde gerçekleştiğini ve belirlemelerin hangi esaslar gözetilerek yapıldığının da açıklanmadığını, belirtmiştir. Sendika kendilerinize ulaşan bilgilere göre de özellikle bir “Eğitim Sendikası“ mensuplarının yoğunlukla seçildiğini de eklemiştir.

Eğitim sendikalarının yaptığı açıklamalara dayanarak, daha de önce her türden yönetici atamasında nepotizmin her türünü uygulayan ve adeta idare mahkemeleriyle kavgalı olan MEB’in, danışman öğretmen belirlenmesinde de bu tutumunu sürdürdüğü görülmektedir.

Nepotizm ve örgütsel başlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen Karahan ve Yılmaz (2014)’a göre nepotizm; kamu görevlerinde, yönetimin kendine yakın htiği  bazı kişileri haksız yere ve yasalara aykırı olarak desteklemesi, koruması, kayırması; bir kimsenin beceri, yetenek, başarı ve eğitim düzeyi gibi liyakat ile ilgili faktörleri dikkate alınmaksızın, sadece ilişkilerin esas alınarak istihdam edilmesi olarak tanımlanmaktadır

 Örgütsel bağlılık ise, bir örgütte çalışanların kendilerini sadakat ve görev duygusuna dayalı olarak örgütle özdeşleştirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Zira, örgütsel bağlılık çalışanların işe katılmaları, sadakat duyguları ve örgütün inanç, değer ve normları da dâhil olmak üzere psikolojik anlamda bağlılığı da içermektedir.

Yapılan çalışma sonucunda, nepotizmin örgütsel bağlılık üzerinde olumsuz etkileri olduğu, bir örgütte çalışan personelin ya da daha genel ifade ile beşeri sermaye bileşenlerinin işyerindeki nepotizm  uygulamaları, çalışanların işyerine olan bağlılıklarını düşürdüğü, bu durum hem örgütün ve işletmenin faaliyetlerdeki başarısını hem de daha genel olarak toplumda çalışan bireylerin refahını olumsuz yönde etkilediği,  nepotizmin profesyonel bir yönetim anlayışı ile bağdaşmayacağı, örgüt üyeleri arasında sadece iltimaslı olanlara yarar sağlayabileceği ve çalışanlar arasında örgütsel bağlılığı etkilediği görülmüştür.

Kurumlar ancak her çalışanın ortaya koyacağı katkı ile başarıya ulaşabilir. Nepotizm ise, başarıya giden bu takım ruhuna zarar vermektedir. Ortaya çıkan adaletsiz iklim örgütsel bağlılığı da önemli oranda etkilemektedir.

Örgütler, ancak tüm çalışanların ortak katkıları ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir  yapı içinde amaçlarına ulaşabilir. Bunun aksine nepotizmin olduğu örgütlerde ise hem bireysel hem de örgütsel performans düşüklüğü ortaya çıkabilecektir. Ayrıca nepotizm algısının yüksek olduğu örgütlerde, çalışanlar pozisyonlarını korumak veya yükseltmek için daha fazla gayret göstermek yerine, fırsatını bulduğu anda kayırma görebileceği herhangi bir yönetici ile yakın ilişkide bulunmayı tercih edebilecektir.

Bugüne kadar nepotizm konusunda belki yüzlerce araştırma yapılmış, hemen hemen her çalışmada benzer sonuçlar ortaya çıkmış ve her çalışmanın ardından benzer önermeler yapılmıştır. Bu öneriler şu şekildedir.

-Kurumlardaki yöneticiler kayırmacılık yapmaktan kaçınmalı, çalışanların adalet algılamalarını zedelemeyen bir işletme yönetimi sistemi geliştirmeli ve açık, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemelidir. Özellikle terfi, işe alım süreci ve işlem kayırmacılığına karşı gerekirse profesyonel danışmanlık şirketlerinden yardım alma yoluna gidilmelidir.

- Yöneticiler; profesyonelce düşünerek, genellikle duygularıyla değil, mantığı ile hareket etmeli, özellikle objektif davranmaya özen göstermelidir.

. İşletmelerinde uzun süre çalışan, işi ve işletme içi dinamikleri iyi bilen, deneyimli çalışanların, adaletsizlik algılamalarının önüne geçilmesi, kayırmacılığa dayalı terfi ve insan kaynakları uygulamalarına yönelik tedbirler alınması ve zaman kaybedilmeden kurumsallaşmayı sağlayıcı adımlar atılması büyük önem taşımaktadır.

MEB’in, her alanda olduğu gibi, çeşitli çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu önerileri dikkate alacağını düşünmüyoruz. Ancak biz yine de yazalım; hem öğretmen adaylarının mesleki deneyim kazanma sürecinin sağlıklı işlemesi açısından, hem eğitim sisteminin bugünü ve geleceği açısından, hem çalışanların örgütsel bağlılığını arttırmak açısından, hem de örgüt iklimini olumlu yönde  değiştirmesi açısından, danışman öğretmenlerin belirlenmesi sürecinde hiçbir şekilde sendikal ya da siyasal referanslara göre belirleme yapılmamalı, böylesine önemli bir görev için belirlenecek öğretmenler, objektif bir değerlendirmeye tabi tutularak belirlenmeli; eğitimin her alanında olduğu gibi, danışman öğretmenlerin belirlenmesi sürecinde de her türlü keyfi, taraflı ve ayrımcı uygulamaya son verilmelidir.

 

Karahan, Atila ve Yılmaz Hüseyin (2014). NEPOTİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

ISSN: 1303 – 8370 / Nisan 2014 / Yıl: 14 / Sayı: 27

ÇETĠN, M.Ö.(2004) .„’Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık‟‟Ankara,Nobel yayın dağıtım. 

 
Etiketler: Danışman, Öğretmen, Belirlenmesinde, Nepotizm,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
283 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
150 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
133 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
115 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
139 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
355 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
349 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
342 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
297 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
139 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
324 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
235 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
307 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
448 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
281 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
259 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
354 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
305 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
361 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
334 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
268 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
469 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
625 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
411 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
783 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
327 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
472 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
354 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
462 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
1995 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
439 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
462 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
639 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
352 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
582 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
392 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
503 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
455 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
491 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1362 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
456 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
434 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
545 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
574 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
589 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
637 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
730 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
751 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
601 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
693 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
762 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
703 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
427 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
533 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
483 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
752 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
833 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
831 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
768 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
882 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
594 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
583 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
733 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
709 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1076 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
635 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
897 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
891 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
510 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1260 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
992 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
875 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
731 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
807 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
933 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1280 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
947 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1006 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
877 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
758 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
715 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
890 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1161 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
624 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
684 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
719 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
696 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
636 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
761 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
680 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1065 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
593 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
763 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1001 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
918 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
942 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
738 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
719 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
783 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
967 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
847 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
820 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
800 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
930 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
847 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
913 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1105 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
820 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
756 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
758 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
721 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
884 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
989 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
825 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
858 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
915 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
1975 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
933 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
818 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
734 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
758 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
797 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
802 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
863 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1006 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
846 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
809 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1152 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
815 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
800 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
844 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
903 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
940 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1114 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1115 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1135 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1705 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1021 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
948 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
908 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
991 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
981 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
944 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
941 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1029 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1015 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1023 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1242 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1061 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
846 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1031 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
877 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
890 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1051 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1085 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1029 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
908 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1066 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1030 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1196 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1513 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
982 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
901 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1018 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
877 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
876 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
903 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
885 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1125 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1507 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
910 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
827 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1058 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1043 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1077 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1072 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1005 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
991 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1118 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
969 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
979 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1385 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1109 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
893 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1117 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1139 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1117 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
997 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
817 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
944 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1151 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
950 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1102 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1201 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
977 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
914 Okunma.
09 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1082 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1072 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1095 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1217 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1018 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1068 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1241 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
953 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
994 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
967 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1132 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1101 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1088 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1041 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
972 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1544 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1074 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1301 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1106 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1080 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1202 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1142 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1220 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1533 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1416 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1164 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1195 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1027 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1189 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1215 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1327 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1353 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1151 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1158 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1183 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1232 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1394 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1348 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1476 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1212 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1124 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1315 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1396 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
2949 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1411 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1491 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1213 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1246 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1568 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1357 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1312 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1397 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1274 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1407 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1172 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1122 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1148 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
978 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1016 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1113 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1219 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1200 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1103 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1200 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1167 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1143 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1230 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1253 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1130 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1239 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1155 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1210 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1171 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1319 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1190 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1269 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1161 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1318 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1388 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1255 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1256 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1331 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1330 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1452 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1265 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1247 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1443 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1284 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1340 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1471 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1312 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1300 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1257 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
546 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1701 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1512 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
686 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
697 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1246 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1166 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1171 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1506 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1310 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1575 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1387 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1154 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1310 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1223 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1322 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1213 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1227 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1205 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1438 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1623 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1219 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1227 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1374 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1407 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1289 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1355 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1401 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1251 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1276 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1339 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1351 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1376 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1818 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1453 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1537 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1516 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1312 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1350 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1283 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1237 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1450 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1417 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1359 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1355 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1425 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1540 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1395 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1554 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1348 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1338 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1776 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1254 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1813 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1665 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1618 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1243 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1230 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1426 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1339 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1551 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1357 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1504 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1432 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1488 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1455 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1403 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1378 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1508 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1395 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1459 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1340 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1268 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1267 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1228 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1386 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1388 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1559 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1204 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1433 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1468 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1366 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1467 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1416 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2020 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1454 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1372 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
1941 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1369 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1463 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1905 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
1928 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1386 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1277 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1282 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1390 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1394 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1230 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1362 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1403 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1376 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1365 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1371 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1377 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1438 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1361 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1312 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1320 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1258 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1411 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1294 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1332 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1478 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1480 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1866 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1837 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1799 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1319 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1270 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2129 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1403 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1398 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1437 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1572 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1531 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1387 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1314 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1394 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1277 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1370 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1800 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1750 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1347 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1668 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1591 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2026 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2000 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1344 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1392 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2210 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2213 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2138 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2134 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1426 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1429 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2112 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1524 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1400 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1482 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1391 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1553 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1473 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1450 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1669 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2023 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1350 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1742 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1520 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1470 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1626 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1486 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1528 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1325 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1453 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1854 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2065 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1623 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1612 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1836 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1850 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1446 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1547 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1730 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1517 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1724 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1796 Okunma.
Haber Yazılımı