Yazı Detayı
09 Ocak 2015 - Cuma 14:55 Bu yazı 1179 kez okundu
 
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
Abdullah Damar
 
 

AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?

Dünden devam

 

Bu iddialardan yola çıkarak AKP’nin yoksul ve emekçilerden 12 yıldır onay almasının, onları dinselleşme yoluyla denetlemesinin ve bu dinselleşmenin sınıf ilişkilerinde yumuşatıcı-tampon işlevi görmesi sonucunun çıkarılması, sınıf mücadelesini etkileyen diğer toplumsal olayların gözardı edilmesi ve AKP’nin hegemonya projesinin diğer unsurlarının görmezden gelinmesi anlamına gelir. Özellikle de Türkiye merkez solunda hâkim anlatı olan “dinselleşme mücadeleyi engeller, halkı uyuşturur, onları şükürcü bir kültürle sarmalar ve isyan duygularını köreltir.” kolaycılığına sığınarak, bir zamanlar halkla birlikte siyaset yapan devrimcilerin, masa başı akademik tartışma yapan ve gittikçe toplumdan soyutlanan bir toplumsal kesim haline dönüşmesine neden olur.

 

Oysa biz AKP’nin, neoliberal kapitalist sistemi bu kadar kolayca sürdürmesinin ve emekçilerden onay/rıza almasının sırrının, kurduğu hegemonya projesinin unsurlarında olduğunu düşünüyoruz. AKP, 2001 krizi ile dağılan burjuvazinin hegemonyasını inşa ederkenneoliberal kapitalizmin yoksullaştırdığı, işsizleştirdiği ve dışladığı emekçi kitleleri, dinin afyon niteliğiyle değil,yoksulluk yönetişimine dayalı sosyal politika programı ve muhafazakâr modernleşme stratejisi üzerinden sisteme entegre etti. Bu sosyal politika argümanlarına örnek olarak; yaklaşık 9 milyon vatandaşa düzenli olarak engelli aylığı, yaşlılık aylığı, afet ve terör yardımları, doğum yardımı aşevleri, şartlı sağlık yardımı şartlı nakit transferi, yakacak yardımı, gıda yardımı ücretsiz kitap dağıtımı vb. adlar altında yapılan yardımları sıralayabiliriz.

 

AKP, hegemonya projesinin önemli bir unsuru olan muhafazakâr modernleşme projesini 2011 yılına kadar toplumun tümüne hitap edecek şekilde, 2011’den sonra ise sadece kendi seçmen tabanına hitap edecek şekilde kurguladı, başarılı bir şekilde de uygulamaya devam ediyor. AKP’nin, kendi seçmen tabanını konsolide etmeye yönelik olarak İslamcı söylemi önplana çıkarması, merkez sol, hatta sosyalist solun önemli bir kesiminin de AKP’yi neoliberal politikaları uygulayan bir parti olarak değil, İslamcı, İslamcı faşist gibi sıfatlarla değerlendirmesine yol açıyor.

 

Son dönemde, özellikle de 2010 referandumu ve 2011 seçimlerinden sonra AKP’nin otoriterleşmesinin altındaneoliberal birikim stratejilerinin, bu stratejilerin gerektirdiği düzenlemelerin yapılamamasının ve hegemonya projesinde oluşan çatlakların etkisi vardır. [1]

 

Bu arada büyük bir parantez açarak, yazımızda sözünü ettiğimiz yazarların tanımını yapmadıkları ancak yazılarından anlaşıldığı kadarıyla laikliği, dinin ve dinselin, toplumun bütün dokusundan silinmesi anlamında kullandıklarını hatırlatarak bizim laiklikten ne anladığımızı anlatmak istiyoruz;

 

Laikliğin felsefi, sosyolojik, siyasi ve hukuki açılardan farklı anlamlarıbulunmaktadır.

Felsefi anlamda laiklik, bilginin referansınınTanrısal olmaktan çıkarılıp, tamamen beşeri-rasyonel bir temele oturtulmasıylailgilidir. Bu anlayış, tabiatüstü güç tasarımlarına ayandırılanmetafizik ve teolojik inanışları insanın ürettiği rasyonel bilgiden ayırmakta;insanı anlamakta ve beşeri sorunları çözmede rasyonel bilgiyi üstün tutmaktadır.

Sosyolojik anlamda laiklik, dinin toplumsal hayattaki etkisinin asgariyeindirilmesini; toplumun büyük ölçüde sekülarize olmasını ifade eder. Bu ise,toplumsal kurum ve ilişkilerde dinsel bilgi otoritelerine başvurmanın yeriniinsan aklının almasını gerektirir. Laik toplumlarda bireyler, toplumsal alandakieylemlerini somut rasyonel değerlendirmesi öyle gerektirdiği için yaparlar,bu noktada önemli olan bireyin kendi iç dünyasıyla, dışa dönük ilişkilerini ayırt edebilmesi ve dış dünyaya rasyonel olarak yaklaşabilmesidir

Siyasal anlamda laiklik, öncelikle bir siyasal örgütlenme ilkesidir. Dinselhayatın toplumsal hayatı örgütleme ilkesine karsın, dinsel görüş ve kurumlarısiyasal otoritenin dayanağıolmaktan çıkarır. Diğer birifadeyle, devlet otoritesinin ve siyasal otoritenin meşruluğunun tanrısal değil,dünyevi bir kaynağa; yani halka dayanmasıdır. Siyasaliktidarın meşrulukkaynağı, doğal hukuk gibi herhangi bir akılcı doktrin de olabilmektedir.

Hukuki anlamda laiklik, din ve devlet islerinin ayrılmasını; devletin dinkurallarına dayanmamasını ifade eder Diğer birifadeyle, devletin pozitif hukuka ve akli esaslara dayanması anlamına gelir.Devletin ve dinin birbirinden ayrılması, bunun dışa vuran görünümlerindenbiridir. Laik devletin dinden, dinin de devletten bağımsızlaşması gerekir

Hukuki tanımlamanın bir başka yönü de, devletin dinve inançlar karsısında tarafsız olmasıdır. Laiklik, bu bağlamda bireylereinançlarıyla ilgili dokunulmaması gereken özgür bir alan bırakır ve hukuklakorunan bir statü oluşturur. Bireyler, bu statü içinde dinsel kurallara uymalarıya da uymamaları; inanmaları ya da inanmamaları nedeniyle kınanmazve ayrıma tabi tutulamazlar. Dolayısıyla laik devlet, dinin dışında kalmakta,kişilerin dinsel inançlarına ya da inanmamalarına ilişkin özgürlük alanını belirlemektedir (Kahraman, 2008).

 

Bu tanımlamalara dayanarak, Türkiye’nin laik olup olmadığını analiz etmek bu yazının sınırlarını aşacağından, sadece hukuki ve siyasal anlamda varolan durumdan geriye gidildiğini ve devletin hukuki-siyasal yapısının dinsel kurallara dayandırılmaya çalışıldığını iddia etmek doğru olmasa gerektir. Sosyolojik anlamda ise toplumun değişen yapısının toplumsal hayata yansımalarının olabileceğini ve kültürel çoğulculuğun bu durumun kabullenilmesini gerektirdiğini söyleyebiliriz.

 

AKP, 2011 seçimlerinden sonra bir yandan otoriterleşirken, bir yandan da muhafazakârlaşmanın dozunu arttırarak, solun büyük bir kısmında “İslamcı Faşizm”, “Ilımlı Şeriat”, “Mezhepçi Faşizm” tespitlerinin yapılmasına ve mücadelenin önceliklerini bu yöne çevirmelerine yol açtı.

 

Oysa durum AKP’nin İslamcılaşması, Müslüman Kardeşler,  İŞID ve BokoHaramlaşmasından ziyade, hegemonya projesinin unsurlarını devreye sokmasıyla ilgilidir. Hegemonya projeleri iktidarı ele geçiren blokun tüm ulusun rızasını alarak bir hegemonya projesi oluşturmasıyla başlar ve yaygınlaşır. AKP, ilk dönemde, hegemonya unsurlarından, neoliberal kapitalizmin sınırları çerçevesinde yoksulluk yönetişiminedayalı sosyal politika programını sermaye açısından başarılı bir şekilde hayata geçirdi. Bu unsurun yanında, muhafazakâr modernleşme stratejisi üzerinden dini muhafazakârlaşma ve Sünni-Müslüman muhafazakâr kesimleri siyasi, iktisadi, kamusal sisteme dâhil etme anlayışını da oldukça başarılı bir şekilde eklemleyebildi. 2011’den sonra AKP uygulamalarındaki İslami pratiklerin artması, Sünni mezhebine ait ritüellerin daha belirgin hale gelmesi, AKP yetkililerinin her konuşmalarında dinsel pratiklerden bahsetmesi, hegemonyada oluşan çatlakları onarmaya yönelik ve tek uluslu hegemonya projesinden, iki uluslu hegemonya projesine geçişle ilgilidir. Tek ulus hegemonya projesinde, toplumun tümünün desteği sağlanır. Bu durum AKP tarafından yoksulluk yönetişimine dayalı sosyal politikalar sayesinde hayata geçirilmiştir. İki uluslu hegemonya projelerinde ise nüfusun stratejik bakımdan önemli bölümlerinin desteği sağlanmaya çalışılır. AKP, 2011 öncesi bütün ulustan rıza almak için toplumun tümüne seslenirken bugün, liberal, merkez sağ, Kürt ve Alevilerden destek almayı düşünmemekte, toplumun bir kesimini değerleriyle birlikte yok sayarken, sadece Sünni muhafazakâr kesimi öne çıkaran politikalar üretmektedir.

 

Sonuç olarak AKP ne Müslüman Kardeşler, ne IŞİD, ne Boko Haram, ne İslamcı, ne de faşisttir. Kelimenin tam anlamıyla neoliberal birikim rejimlerinin gerektirdiği düzenlemeleri hayata geçiren ve 2011’den sonra otoriterleşmenin-muhafazakârlaşmanın dozunu iki uluslu hegemonya projesi çerçevesinde attıran bir siyasal partidir. AKP’nin bu şekilde analiz edilmesi önemlidir. Çünkü neoliberal kapitalist uygulamaları eksizsiz uygulayan bir iktidara karşı mücadele anti-kapitalist bir mücadeleyi politikanın merkezine almayı gerektirir. Yok, AKP, “Müslüman Kardeşler”, “IŞİD”, “Boko Haram”, “İslamcı Faşist”, “Mezhepçi Faşist” bir parti diye tespit yaparsanız, gideceğiniz yer, Kemalizmin sığ sularında 90 yıldır siyaset yapan burjuva merkez sol siyasetin ana kucağı olan CHP’nin kollarıdır.

 

Kaynaklar

 

Akça, İ. /2014). 1980’lerden bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir Çerçeve Denemesi  http://emek-tar.org/1980lerden-bugune-turkiyede-siyaset-ve-hegemonya-bir-cerceve-denemesi-2/ Erişim Tarihi: 02.01.2014

 

Kahraman, M. (2008)  Avrupa Birliği Ülkelerinde Ve Türkiye’de Laiklik. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Year: 2008 ¨ Cilt/Volume: 5 ¨ Sayı/Issue: 9

 

Özmen, Ü.(2014a) IŞİD İçimizde. http://www.birgun.net/news/view/isid-icimizde/9787 Erişim Tarihi: 02.01.2014

 

Özmen, Ü.(2014b) Boko Haram İçimizde. http://www.birgun.net/news/view/boko-haram-icimizde/10609  Erişim Tarihi: 02.01.2014

 

Yıldırım, D. (2014)   Davutoğlu, Marks ve laiklik. http://www.birgun.net/news/view/davutoglu-marx-ve-laiklik/5873Erişim Tarihi: 02.01.2014

 [1] Ayrıntılı bilgi için Akça (2004) “1980’lerden bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir Çerçeve Denemesi” başlıklı makaleye bakılabilir.

 
Etiketler: AKP, Türkiye’nin, “Müslüman, Kardeşleri”, mi
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
20 Nisan 2018
2017'de Eğitimin Finansmanı Ne Durumda?
26 Okunma.
13 Nisan 2018
Bilim ve Sanat Merkezlerinin Önemi
230 Okunma.
11 Nisan 2018
Glutensiz, Bir Başka Kafe
236 Okunma.
06 Nisan 2018
MEB’in, Performans Değerlendirme Sistemi ile Sınavı
143 Okunma.
28 Mart 2018
İlkokul öğrencileri, kitap okuyor mu?
298 Okunma.
23 Mart 2018
İlkokul Öğrencilerinin Çevre Algısı
242 Okunma.
16 Mart 2018
Öğrenciye Göre İdeal Öğretmen Nasıl Olmalı?
238 Okunma.
08 Mart 2018
Disiplin Cezalarına İtirazda Süreler Nasıl İşler?
339 Okunma.
02 Mart 2018
Okumayan ve Okuduğunu Anlamayan Okul Müdürleri!
239 Okunma.
22 Şubat 2018
Eğitim Sen, İstemezükçü Söylemi Terk mi Ediyor?
306 Okunma.
09 Şubat 2018
PISA’dan Yeni Ölçek; Küresel Yetkinlik[1]
510 Okunma.
01 Şubat 2018
İlkokullarda Başarı Değerlendirmesi için Üç Kategori Yeterli mi?
342 Okunma.
26 Ocak 2018
'Eti Senin Kemiği Benim' Anlayışından, Alo-147'ye...
372 Okunma.
25 Ocak 2018
Öğrenciler Tatilde ne Yapmalı?
281 Okunma.
19 Ocak 2018
Nesibe Öğretmen!
449 Okunma.
10 Ocak 2018
Bir Bakışta Eğitim; OECD Göstergeleri Ne Söylüyor?
303 Okunma.
05 Ocak 2018
Ücretli Öğretmenlik Ücreti, Yasa Dışıdır!
254 Okunma.
28 Aralık 2017
Tartışma Kültürünü Kaybedersek!
209 Okunma.
14 Aralık 2017
Muhafazakârlaşmıyoruz, Aksine Sekülerleşiyoruz!
262 Okunma.
05 Aralık 2017
'Hizmetin Gereği' Atamalar ve Yürütmeyi Durdurma Sorunu
453 Okunma.
30 Kasım 2017
"OHAL İnceleme Komisyonu Bu Kriterleri mi Gözetecek?
458 Okunma.
22 Kasım 2017
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Neden Tartışma Yarattı?
446 Okunma.
16 Kasım 2017
İmam-Hatipleşme İddiaları Gerçekleşti mi?
371 Okunma.
15 Kasım 2017
Öğrencilerimiz Mutlu mu?
212 Okunma.
10 Kasım 2017
Niteliksiz Okul, Niteliksiz Öğretmen, Niteliksiz Öğrenci Yoktur!
398 Okunma.
31 Ekim 2017
Öğretmenler Performans Değerlendirme Sistemini İstemiyor!
377 Okunma.
16 Ekim 2017
Mesai Saatleri Dışında Yapılan Hizmet İçi Eğitimler
407 Okunma.
12 Ekim 2017
İdare ile Uyuşmazlıklarda İzlenecek Yol
533 Okunma.
05 Ekim 2017
Öğretmenlere Haksız Saldırı!
360 Okunma.
28 Eylül 2017
Sürekli Görev Yolluğu Nedir, Unsurları Nelerdir?
326 Okunma.
21 Eylül 2017
Eğitim Sen’in Laik Eğitim Politikası
445 Okunma.
12 Eylül 2017
Yönetimde Klasik Döneme Geri mi Dönüyoruz?
405 Okunma.
06 Eylül 2017
İl İçi ve İl Dışı Atama Müjdesi Sürgünler Açısından Nasıl Anlaşılmalı?
452 Okunma.
29 Ağustos 2017
Maarif Müfettişleri Ne İstiyor?
408 Okunma.
28 Ağustos 2017
Disiplin Kurulunun Reddettiği Ceza Aynen Uygulanabilir mi?
341 Okunma.
24 Ağustos 2017
Okuluma Ödenek İstiyorum!
546 Okunma.
16 Ağustos 2017
ÖABT’deki Başarısızlığın Sorumlusu Sadece Öğretmen Adayları mı?
679 Okunma.
08 Ağustos 2017
Disiplin Soruşturmalarında İdarenin Takdir Yetkisi
516 Okunma.
03 Ağustos 2017
Maarif Müfettişlerinin Hukuksal Sorumluluğu
858 Okunma.
29 Temmuz 2017
Disiplin Suç ve Cezalarına Hâkim Olan Temel İlkeler i
420 Okunma.
28 Temmuz 2017
Memurlar Dayanışma Aidatı Ödemeli mi?
537 Okunma.
20 Temmuz 2017
Disiplin Soruşturmalarında Zaman aşımı
456 Okunma.
11 Temmuz 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
555 Okunma.
04 Temmuz 2017
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
2151 Okunma.
29 Haziran 2017
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
527 Okunma.
23 Haziran 2017
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
553 Okunma.
17 Haziran 2017
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
808 Okunma.
13 Haziran 2017
29 Aralık Soruşturmaları Sonuçlanırken
449 Okunma.
08 Haziran 2017
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
686 Okunma.
07 Haziran 2017
Öğrenmede Zekâ ve Yetenek Yeterli midir?
474 Okunma.
26 Mayıs 2017
Birleşik Örgütlenme için Önemli Fırsat; İhraçlar ve AYÖ
614 Okunma.
19 Mayıs 2017
Fizan’a da gideriz ancak!
557 Okunma.
11 Mayıs 2017
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
576 Okunma.
13 Nisan 2017
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
1737 Okunma.
04 Nisan 2017
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
550 Okunma.
27 Mart 2017
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
509 Okunma.
21 Mart 2017
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
651 Okunma.
13 Mart 2017
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
661 Okunma.
06 Mart 2017
Beslenme Dostu Okullar Programı
662 Okunma.
20 Şubat 2017
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
732 Okunma.
13 Şubat 2017
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
820 Okunma.
06 Şubat 2017
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
830 Okunma.
30 Ocak 2017
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
699 Okunma.
23 Ocak 2017
Ekolojik Bina Gaziantep’te
777 Okunma.
19 Ocak 2017
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
837 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
772 Okunma.
09 Ocak 2017
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması için Neler Yapılabilir?
509 Okunma.
02 Ocak 2017
2016’da Eğitim
608 Okunma.
29 Aralık 2016
Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?
548 Okunma.
26 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Ders Saatleri Fazla mı?
855 Okunma.
19 Aralık 2016
PISA'daki Kötü Tablo Nasıl Düzelir?
918 Okunma.
13 Aralık 2016
PISA Sonuçları Ne Anlatıyor?
941 Okunma.
08 Aralık 2016
Destek Eğitim Odası Kapanıyor mu?
881 Okunma.
01 Aralık 2016
İlköğretim Okullarında Başarı Değerlendirme Sınavları Yapılabilir mi?
965 Okunma.
29 Kasım 2016
Bitmedi, Sürüyor O Kavga…
673 Okunma.
24 Kasım 2016
FETÖ, Kaos Peşinde!
663 Okunma.
23 Kasım 2016
Hak Ararken FETÖ’ye Bulaşmak!
832 Okunma.
21 Kasım 2016
Göreve Döndük de Haberimiz mi Yok?
789 Okunma.
17 Kasım 2016
Diren Buğday Tanesi!
1160 Okunma.
14 Kasım 2016
Okul İklimi Bozulduktan Sonra!
708 Okunma.
07 Kasım 2016
İhraçlarla, Hukuki Güvenlik İlkesi Yok Edilmemelidir!
1008 Okunma.
31 Ekim 2016
676 Sayılı KHK Memurlara Ne Getirdi?
1000 Okunma.
30 Ekim 2016
Eğitim Üzerine
576 Okunma.
24 Ekim 2016
Açığa Alma İnfaz Değil, Tedbirdir!
1398 Okunma.
18 Ekim 2016
Açığa Alınan Eğitim Sen’lilere Çağrı!
1096 Okunma.
17 Ekim 2016
11 285 Öğretmenin Sorumlusu Okul ve Şube Müdürleridir
942 Okunma.
13 Ekim 2016
Eğitim Hakkını Kim Engelliyor?
814 Okunma.
10 Ekim 2016
FETÖ,MEB'deki Muhtemel Operasyonları Manipüle mi Ediyor?
879 Okunma.
04 Ekim 2016
MEB, Cezada da Ayrımcılık Yapıyor!
1004 Okunma.
26 Eylül 2016
Hukuk, En Çok Sendikalara Lazım!
1378 Okunma.
19 Eylül 2016
Bu Kadar Hoyratlık Niye?
1031 Okunma.
15 Eylül 2016
Yeni Öğretim Yılı Bizler için Başlamıyor
1073 Okunma.
06 Eylül 2016
Öğrenci, Öğretmeni Nasıl Algılıyor?
1002 Okunma.
29 Ağustos 2016
İyi Okulun Ölçütleri
836 Okunma.
23 Ağustos 2016
Öğrenciler, Üniversitelerden Memnun mu?
788 Okunma.
15 Ağustos 2016
Zümre Öğretmenler Kurulunun Okuldaki Rolü
1026 Okunma.
01 Ağustos 2016
Sözleşmeli Öğretmenlere Mülakatın Yerindeliği
1238 Okunma.
28 Temmuz 2016
Eğitim Sistemi Darbe Sürecini Nasıl Atlatır?
679 Okunma.
25 Temmuz 2016
15 Temmuz; Muhafazakâr Hegemonya Savaşı
751 Okunma.
18 Temmuz 2016
Sendikalar, Eğitim Sistemini Nasıl Değerlendiriyor?
781 Okunma.
15 Temmuz 2016
Türkiye'nin Maarif Davası'nı Tartışabildik mi?
778 Okunma.
11 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
724 Okunma.
07 Temmuz 2016
Hani Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılmayacaktı!
832 Okunma.
27 Haziran 2016
Okul Kayıtlarında Öğretmen Borsası mı Kuruluyor?
764 Okunma.
20 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
1152 Okunma.
16 Haziran 2016
Okullarda Yapılan Başarı Değerlendirme Sınavları
680 Okunma.
13 Haziran 2016
Ağustosta Öğretmen Ataması Yapılmalıdır
855 Okunma.
06 Haziran 2016
Öğrencilere Sınıf Tekrarı Yaptırılmalı mı?
1094 Okunma.
02 Haziran 2016
Maarif Müfettişleri de Tasfiye Ediliyor!
1032 Okunma.
30 Mayıs 2016
Demokratik Okulda Öğrenci Nasıl Olmalı?
1041 Okunma.
26 Mayıs 2016
Barış Grevi Haksız mıydı?
846 Okunma.
23 Mayıs 2016
Derslik Sayısında Patlama
792 Okunma.
17 Mayıs 2016
Okullaşma Oranları ve Sorular
865 Okunma.
09 Mayıs 2016
Aday Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar
1047 Okunma.
02 Mayıs 2016
Tartışılan Laiklik Değil ki!
917 Okunma.
25 Nisan 2016
Öğretmenlerin Sınav Ücreti Ne Olacak?
935 Okunma.
18 Nisan 2016
Okullarda, Veliden Sadece Maddi Katkı mı Beklenmeli?
873 Okunma.
11 Nisan 2016
Demokratik Okulda Yönetim Nasıl Olmalı?
989 Okunma.
04 Nisan 2016
Demokratik bir İLKSAN için
947 Okunma.
31 Mart 2016
Maarif Müfettişlerine Hukuk Çağrısı
1006 Okunma.
28 Mart 2016
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçtur
1189 Okunma.
21 Mart 2016
MEB Personelinin Öğrenim Durumu
884 Okunma.
17 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-III-
833 Okunma.
16 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-II-
836 Okunma.
14 Mart 2016
Öğretmenlerin Eğitime Bakışı Öğrencileri Nasıl Etkiler?-I-
800 Okunma.
07 Mart 2016
Danışman Öğretmen Belirlenmesinde Nepotizm
1108 Okunma.
29 Şubat 2016
Okuma Becerisinde Ne Durumdayız?
966 Okunma.
22 Şubat 2016
Danışman Öğretmenlik Uygulaması Nasıl Olacak?
1087 Okunma.
15 Şubat 2016
Öğretmenlik Özel Alan Bilgisi Testi Sonuçları Değerlendirmesi
907 Okunma.
08 Şubat 2016
Liselerin de Başarı Ortalaması Düşüyor
961 Okunma.
01 Şubat 2016
Okullarda Düzenlenen Törenlerin Etkililiği
999 Okunma.
25 Ocak 2016
Ödev Nedir, Öğrenciye Ödev Verilmeli mi?
2222 Okunma.
21 Ocak 2016
Eğitimciler de Kutuplaşırsa!
1015 Okunma.
18 Ocak 2016
LYS Ortalamalarında Düşüş Sürüyor
915 Okunma.
14 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-IV-
805 Okunma.
13 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-III-
842 Okunma.
12 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-II-
891 Okunma.
11 Ocak 2016
KESK ve Eğitim Sen Laikçiliğe Devam Ediyor Hala-I-
885 Okunma.
04 Ocak 2016
Okullarda Diyabet Eğitim Programı
946 Okunma.
28 Aralık 2015
MEB'den Önemli Adım; Destek Eğitim Odası
1113 Okunma.
24 Aralık 2015
Eğitim Hakkı Engellenemez
923 Okunma.
21 Aralık 2015
Yeni Dönemde Eğitim Sistemini Ne Bekliyor?
906 Okunma.
17 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-II-
1285 Okunma.
14 Aralık 2015
Engelli Öğretmen Ataması Nasıl Olur?-I-
911 Okunma.
10 Aralık 2015
Eğitim Sen'in Sosyal Medyadaki Öncelikleri
886 Okunma.
07 Aralık 2015
Öğretmenler Olmasa!
951 Okunma.
30 Kasım 2015
64.Hükümet Programında Eğitim
991 Okunma.
26 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-II-
1040 Okunma.
23 Kasım 2015
Öğretmen Kimdir?-I-
1215 Okunma.
16 Kasım 2015
Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar Verimli mi?
1210 Okunma.
09 Kasım 2015
Ortaöğretimde Eski Sisteme Geri mi Dönülüyor?
1215 Okunma.
02 Kasım 2015
Okula Devamsızlık Sorununa Çözüm Önerileri-I-
1933 Okunma.
26 Ekim 2015
Okula Devamsızlıkta Ne Durumdayız?
1101 Okunma.
22 Ekim 2015
Türkiye’nin Eğitim Durumu ve Kalkınma İlişkisi
1046 Okunma.
19 Ekim 2015
HDP’den Eğitim Devrimi
1003 Okunma.
12 Ekim 2015
Eğitim Yöneticiliğinde Kaotik Dönem
1055 Okunma.
05 Ekim 2015
Tasarrufu Teşvik Geri Geldi!
1045 Okunma.
28 Eylül 2015
Çatışmalı Süreçte Eğitim Nasıl Olacak?
1032 Okunma.
21 Eylül 2015
Eğitim Politikalarımız, Politika Oluşturma Sürecine Uygun mu?
1029 Okunma.
14 Eylül 2015
Öğrenci Gözüyle Okulda Demokrasi
1116 Okunma.
07 Eylül 2015
İlköğretim Okullarında Yemek Program
1104 Okunma.
31 Ağustos 2015
İlköğretimin Finansmanı ve Bağışlar
1106 Okunma.
24 Ağustos 2015
Öğretmen Açığı ve Atamalar
1341 Okunma.
21 Ağustos 2015
MEB’in Tatil Kararı ve Sorular
1142 Okunma.
20 Ağustos 2015
Erken seçimde tablo değişir mi?
904 Okunma.
17 Ağustos 2015
Adrese Dayalı Kayıt Zorbalığı
1113 Okunma.
13 Ağustos 2015
Sistem, HDP’yi hazmedebilecek mi?
971 Okunma.
10 Ağustos 2015
Z-KütüphaneProjesi
970 Okunma.
03 Ağustos 2015
Öğretmenlere Etik İlkeler ve Uygulamalar
1146 Okunma.
27 Temmuz 2015
MEB’den Etüt Eğitim Merkezlerine de Kilit!
1175 Okunma.
20 Temmuz 2015
Eğitim Politikasını Kim Belirler?
1129 Okunma.
19 Temmuz 2015
Ulusal Eğitim Programına İhtiyaç Var mı?
986 Okunma.
13 Temmuz 2015
Koalisyon Tartışmaları ve Otoriter Devletçilik
1163 Okunma.
06 Temmuz 2015
Kamusal Eğitim Çalıştayı İzlenimleri
1133 Okunma.
02 Temmuz 2015
ÖDP Seçim Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler
1279 Okunma.
29 Haziran 2015
Felsefe Eğitimi ve Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Çağrısı
1620 Okunma.
22 Haziran 2015
Okul Merkezli Yönetim
1030 Okunma.
18 Haziran 2015
Direnişin Toplumsal Temelleri ve HDP
994 Okunma.
15 Haziran 2015
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
1100 Okunma.
10 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-II-
952 Okunma.
08 Haziran 2015
TEDMEM’den Eğitim Modeli Önerisi-I-
987 Okunma.
05 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-II-
988 Okunma.
01 Haziran 2015
Siyasi Partiler Eğitime Nasıl Bakıyor?-I-
985 Okunma.
25 Mayıs 2015
Eğitimde laiklik Sempozyumunun Ardından
1191 Okunma.
11 Mayıs 2015
Ataması Yapılmayan Öğretmenlere Vaatler
1600 Okunma.
04 Mayıs 2015
Eğitimde Cinsiyet Oranı Artıyor
985 Okunma.
30 Nisan 2015
Güvencesizlik Kâbusu!
905 Okunma.
27 Nisan 2015
HDP’den Özgürlükçü Laiklik
1121 Okunma.
20 Nisan 2015
Öğretmenlik Mesleğine Neoliberal Saldırı
1115 Okunma.
13 Nisan 2015
Eğitim Sistemi Özelleşirken…
1146 Okunma.
06 Nisan 2015
Öğretmen İstihdam Politikaları ve Güncel Tartışmalar
1172 Okunma.
02 Nisan 2015
Çulhaoğlu’na; Demirtaş Haklı, AKP Neoliberal Bir Partidir
1056 Okunma.
30 Mart 2015
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Ne Durumda?
1084 Okunma.
23 Mart 2015
Ortaöğretimde Okullaşma ve Okul Terkleri
1271 Okunma.
16 Mart 2015
2014’de İlköğretimin Fotoğrafı
1072 Okunma.
09 Mart 2015
MEB, Okul Öncesi Eğitimde Hedeflere Ulaştı mı?
1060 Okunma.
02 Mart 2015
Öğretmen Denetimi Kalktı mı?
1458 Okunma.
23 Şubat 2015
Özel Okula Teşvik, Öğretmenine Kölelik!
1203 Okunma.
19 Şubat 2015
Sosyalistlerin Vicdanına Ne Oldu?
942 Okunma.
16 Şubat 2015
Seçmeli Derslerde Gelinen Nokta ve “Sol”
1176 Okunma.
12 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-II-
1230 Okunma.
09 Şubat 2015
10.Kalkınma Planında Eğitim-I-
1208 Okunma.
04 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-III-
1076 Okunma.
03 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-II-
897 Okunma.
02 Şubat 2015
Eğitim Sen de Cambaza Bakıyor!-I-
1028 Okunma.
29 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-II-
1230 Okunma.
26 Ocak 2015
Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasından Ne Zaman Kurtulacağız?-I-
1027 Okunma.
22 Ocak 2015
Türkiye'nin En Önemli Üç Sorunu ve Sosyalist Solun Öncelikleri
1203 Okunma.
19 Ocak 2015
İlköğretim 5+3 Olacak mı?
1287 Okunma.
15 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-II-
1052 Okunma.
13 Ocak 2015
Maarif Müfettişliği Panelinin Düşündürdükleri-I-
993 Okunma.
08 Ocak 2015
AKP, Türkiye’nin “Müslüman Kardeşleri” mi?
1202 Okunma.
05 Ocak 2015
Eğitimde Günlük Gazete Kullanımı
1194 Okunma.
01 Ocak 2015
Birleşik Haziran Hareketine Neden Katılmadım?
1302 Okunma.
29 Aralık 2014
Çocukların Okuma Sevgisini Nasıl Öldürüyoruz?
1100 Okunma.
25 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-II-
1176 Okunma.
22 Aralık 2014
Fiziksel Mekânın Öğrenciye Etkisi-I-
1371 Okunma.
19 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-III-
1032 Okunma.
18 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-II-
1105 Okunma.
15 Aralık 2014
AB Ülkelerinde Din Eğitimi Nasıl?-I-
1049 Okunma.
08 Aralık 2014
Teokrasi ile Laikrasi Arasında Fark Var mı?
1221 Okunma.
04 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-II-
1226 Okunma.
01 Aralık 2014
Montessori Sistemi ve Okul Öncesi Eğitim-I-
1174 Okunma.
28 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-II-
1128 Okunma.
24 Kasım 2014
Rotasyona Laikçi Yaklaşım-I-
1043 Okunma.
17 Kasım 2014
KESK, Yeni Bir Dönemim Eşiğinde Ancak…
1645 Okunma.
14 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüde mi Sulandırılıyor?
1177 Okunma.
10 Kasım 2014
Öğretmenlerin Eş Durumu Özrü de mi Sulandırılıyor?
1384 Okunma.
06 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1176 Okunma.
03 Kasım 2014
Öğretmen Rotasyonunun Okul Kültürüne Etkisi-I-
1154 Okunma.
30 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-II-
1275 Okunma.
27 Ekim 2014
Öğretmenlere Rotasyon Tartışması-I-
1233 Okunma.
24 Ekim 2014
Haklı bir Talep; Memura Ek Zam
1314 Okunma.
13 Ekim 2014
Öğretmenlere Bayram Cezası!
1620 Okunma.
09 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-II-
1546 Okunma.
08 Ekim 2014
Türkiye Muhafazakârlaşıyor mu?-I-
1255 Okunma.
02 Ekim 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-II-
1290 Okunma.
29 Eylül 2014
Öğrencilere Kıyafet Serbestisi-I-
1092 Okunma.
25 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-II-
1261 Okunma.
23 Eylül 2014
İmam-Hatip Değerlendirmeleri Gerçekçi mi?-I-
1312 Okunma.
18 Eylül 2014
İngilizce Dersi Ciddiyetsizliği
1379 Okunma.
15 Eylül 2014
Eğitim Sen, “Özgür Kıyafet” Kararını Güncellemelidir!
1420 Okunma.
11 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1217 Okunma.
08 Eylül 2014
18.MEB Şurası ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1253 Okunma.
04 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-II-
1249 Okunma.
01 Eylül 2014
AKP Programı ve Eğitim Yöneticiliği-I-
1333 Okunma.
28 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-III-
1473 Okunma.
27 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-II-
1410 Okunma.
26 Ağustos 2014
Seçmeli Haksızlık; Kürtçe Dersi ve Öğretmenleri-I-
1572 Okunma.
25 Ağustos 2014
Öğretmenliğe Atanmada 40 Yaş Sorunu
1274 Okunma.
21 Ağustos 2014
Özel Okula Var, Kamuya Yok mu?
1197 Okunma.
19 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor?
1422 Okunma.
18 Ağustos 2014
CHP, “Sağ”a mı Yöneliyor? (I)
1565 Okunma.
14 Ağustos 2014
ÖDP, CHP’nin Sol Kanadı mı?
3083 Okunma.
11 Ağustos 2014
Öğretmen Atamalarında Bakan’ın Öngörüsü
1519 Okunma.
07 Ağustos 2014
“Yeni Yaşam Belgesi” Başlangıç Olabilir mi?
1589 Okunma.
04 Ağustos 2014
İş Güvencesinde Tehlike Geçti mi?
1278 Okunma.
31 Temmuz 2014
Norm Kadro Açığı Neden Kapatılmalıdır?
1335 Okunma.
21 Temmuz 2014
Avrupa’da Öğretmen İstihdamı Nasıl?
1646 Okunma.
17 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-II-
1436 Okunma.
14 Temmuz 2014
Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olmalı-I-
1388 Okunma.
10 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"3
1541 Okunma.
09 Temmuz 2014
"ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu"2
1374 Okunma.
08 Temmuz 2014
ERG’den 2013 Eğitim İzleme Raporu
1524 Okunma.
03 Temmuz 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-II-
1260 Okunma.
30 Haziran 2014
Eğitimde, Bir Yılı Daha Kaybediyoruz-I-
1197 Okunma.
27 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-V-
1226 Okunma.
26 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-IV-
1069 Okunma.
25 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-III-
1093 Okunma.
24 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-II-
1183 Okunma.
23 Haziran 2014
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli-I-
1302 Okunma.
17 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-III-
1293 Okunma.
16 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-II-
1190 Okunma.
15 Haziran 2014
Sendikaların, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Bakışı-I-
1279 Okunma.
11 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-IV-
1255 Okunma.
10 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-III-
1234 Okunma.
09 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-II-
1311 Okunma.
08 Haziran 2014
4+4+4 Eğitim Modeli ile İlgili Bilimsel Değerlendirmeler-I-
1333 Okunma.
05 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-III-
1204 Okunma.
04 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-II-
1335 Okunma.
03 Haziran 2014
Sendikalarda Kadın Temsiliyeti ve Kadın Meclisleri-I-
1231 Okunma.
29 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –III-
1288 Okunma.
28 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –II-
1256 Okunma.
26 Mayıs 2014
İşlevsiz Bir Kurul; Okul Gelişim Yönetim Ekibi –I-
1415 Okunma.
22 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-III-
1260 Okunma.
20 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-II-
1350 Okunma.
19 Mayıs 2014
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları İşlevsel mi?-I-
1220 Okunma.
15 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-II-
1402 Okunma.
12 Mayıs 2014
Farklı Okul Arayışları Olmalı-I-
1466 Okunma.
08 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-II-
1324 Okunma.
05 Mayıs 2014
Şube Müdürlüğü Üzerine-I-
1331 Okunma.
28 Nisan 2014
Okullarda Takım Çalışması
1416 Okunma.
24 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-II-
1406 Okunma.
21 Nisan 2014
Okulda Demokrasi ve Okul Meclisleri-I-
1535 Okunma.
17 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-II-
1333 Okunma.
14 Nisan 2014
Eğitimde Kızlarımızın Yükselen Yıldızı-I-
1317 Okunma.
10 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-II-
1549 Okunma.
07 Nisan 2014
Başka Bir Okul Mümkün mü?-I-
1380 Okunma.
01 Nisan 2014
Seçim Sonuçlarının Eğitim Sistemine Etkisi
1401 Okunma.
27 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-II-
1564 Okunma.
24 Mart 2014
Eğitim Sisteminin Öncelikli Sorunları Değişti mi?-I-
1375 Okunma.
17 Mart 2014
Düşman Dışarıda Sendromu
1406 Okunma.
10 Mart 2014
MEB Dershaneleri Geliyor
1334 Okunma.
06 Mart 2014
Eğitim Reformu Neden Yapılır?
562 Okunma.
04 Mart 2014
Eğitim Sen’de, Demokratik Güçbirliği
1792 Okunma.
03 Mart 2014
MEB’de, Yönetici Tasfiyesi Neden Yapılıyor?
1574 Okunma.
20 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-II-
693 Okunma.
17 Şubat 2014
TÜSİAD ve TÖDER’den Eğitim Reformu Önerileri-I-
703 Okunma.
10 Şubat 2014
5. Demokratik Eğitim Kurultayı
1323 Okunma.
06 Şubat 2014
Ekonomik Kriz Maaşları Vurdu
1236 Okunma.
03 Şubat 2014
60-66 Aylık Çocuklar Ne Durumda?
1251 Okunma.
30 Ocak 2014
Değişimin Sekiz Adımı ve Dershaneler
1689 Okunma.
27 Ocak 2014
2014 Yılı Bütçesinde Eğitim*
1378 Okunma.
23 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-II-
1715 Okunma.
20 Ocak 2014
Şubat Ataması için Hükümet’e Çağrı-I-
1548 Okunma.
16 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-II-
1236 Okunma.
13 Ocak 2014
Öğrenci Başarısında Ailenin Rolü-I-
1407 Okunma.
09 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-II-
1298 Okunma.
06 Ocak 2014
Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları-I-
1387 Okunma.
30 Aralık 2013
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?
1271 Okunma.
26 Aralık 2013
Öğrenci Nöbetleri Kaldırılmalıdır!
1311 Okunma.
23 Aralık 2013
Okullarımızın Etkililiği Ne Durumda?*
1275 Okunma.
19 Aralık 2013
Okullara Yazılım Dersi
1518 Okunma.
16 Aralık 2013
Bu Memlekete Dershane Gerekiyorsa…
1712 Okunma.
12 Aralık 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1297 Okunma.
09 Aralık 2013
Dershanelerin İşlevi ve Önyargılar
1306 Okunma.
05 Aralık 2013
Liselere Başarı Gruplandırması
1470 Okunma.
02 Aralık 2013
Çocuk ve Demokrasi
1494 Okunma.
28 Kasım 2013
İkili Eğitim İşkencesi!
1387 Okunma.
25 Kasım 2013
Okul İklimi Önemli mi?
1423 Okunma.
21 Kasım 2013
Öğretmen Moralinin Göstergeleri
1494 Okunma.
18 Kasım 2013
Dershaneler Kapatılmayacak, İşlevsizleştirilecek
1328 Okunma.
14 Kasım 2013
AB İlerleme Raporunda Eğitim
1373 Okunma.
12 Kasım 2013
Öğretmenliğe İlk Atamada Göreve Başlama Süresi
1420 Okunma.
07 Kasım 2013
Sosyal Bilgiler Dersi Önemseniyor mu?
1419 Okunma.
04 Kasım 2013
Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine
1447 Okunma.
31 Ekim 2013
Felsefe Öğretmenlerinin Hikâyesi
1961 Okunma.
28 Ekim 2013
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Bozan Uygulama; Ücretli Öğretmenlik
1553 Okunma.
24 Ekim 2013
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Dinçer Darbesi!
1612 Okunma.
21 Ekim 2013
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri de Mağdurlar Kervanına Katıldı
1601 Okunma.
18 Ekim 2013
Ortaöğretim Velilerine Ekonomik Darbe!
1394 Okunma.
13 Ekim 2013
Öğretmen Emekliliği; Kalmak mı Zor, Gitmek mi?
1432 Okunma.
11 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-II-
1362 Okunma.
07 Ekim 2013
Dinsel Simge Takıntısı!-I-
1300 Okunma.
03 Ekim 2013
MEB, Öğretmenlerin Yüksek Lisans Yapmasını İstemiyor mu?
1532 Okunma.
30 Eylül 2013
Mesleki çalışmalarda ciddiyetsizlik!
1513 Okunma.
26 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-II-
1439 Okunma.
25 Eylül 2013
Öğretmen Atamalarında Adaletsizlik!-I-
1426 Okunma.
23 Eylül 2013
Öğrenci Kıyafetlerinde Mehter Temposu!
1496 Okunma.
19 Eylül 2013
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları Unutuldu mu?
1612 Okunma.
16 Eylül 2013
MEB, Mağdur Yaratmaya Devam Ediyor
1479 Okunma.
12 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-III-
1645 Okunma.
10 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!-II-
1417 Okunma.
09 Eylül 2013
Gençler, Bu Kadar Hoşgörüsüz Olursa!
1404 Okunma.
05 Eylül 2013
Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu
1863 Okunma.
02 Eylül 2013
Aşk-ı Memnu Dizisinin Romanı mı Çıkmış?
1320 Okunma.
30 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-II-
1884 Okunma.
26 Ağustos 2013
MEB’den, Meslek ve İmam-Hatip Liselerine Darbe!-I-
1747 Okunma.
21 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?-II-
1712 Okunma.
20 Ağustos 2013
Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ne İster?
1313 Okunma.
19 Ağustos 2013
MEB, 60-66 Aylık Çocuklarla İlgili Yanlıştan Döndü
1302 Okunma.
15 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-II-
1522 Okunma.
12 Ağustos 2013
İmzalanan Belge Toplu Sözleşme mi?-I-
1437 Okunma.
06 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-II-
1641 Okunma.
05 Ağustos 2013
Okul Müdürlüğü mü Üst Görevdir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mü?-I-
1458 Okunma.
01 Ağustos 2013
Almanca Öğretmenlerinin Çığlığı!
1594 Okunma.
29 Temmuz 2013
LYS Doğru Ortalamalarında Dramatik Düşüş!
1528 Okunma.
25 Temmuz 2013
Merkezi Yazılı Sınavlar Uygulanabilir mi?
1575 Okunma.
22 Temmuz 2013
140 Bin Öğretmen Ataması Olanaksız mı?
1572 Okunma.
18 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-II-
1501 Okunma.
15 Temmuz 2013
Hükümet, Sendikalara Güvenmiyor mu?-I-
1464 Okunma.
11 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-II-
1624 Okunma.
08 Temmuz 2013
Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen Üyelerine Laiklik Soruları-I-
1461 Okunma.
04 Temmuz 2013
MEB Yönetici Atama Yönetmeliğiyle Kaybedilen Haklar
1578 Okunma.
02 Temmuz 2013
Okul(suz) Aile Birlikleri!
1407 Okunma.
28 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-V-
1327 Okunma.
27 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-IV-
1326 Okunma.
26 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-III-
1288 Okunma.
25 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-II-
1465 Okunma.
24 Haziran 2013
Eğitim Sendikalarının 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirmeleri-I-
1459 Okunma.
20 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-II-
1633 Okunma.
17 Haziran 2013
Demokratik Okul Kültürü-I-
1262 Okunma.
13 Haziran 2013
Mazeret İzni Komedisi
1524 Okunma.
10 Haziran 2013
Egzersiz Çalışmalarında Değişen Ne?
1555 Okunma.
06 Haziran 2013
Toplu Sözleşme Görüşmeleri Yaklaşırken Eğitim Sendikalarının Durumu
1439 Okunma.
03 Haziran 2013
Kamuda CEO Tartışmaları
1535 Okunma.
30 Mayıs 2013
Okul Öncesi Eğitimde Ne Durumdayız?
1482 Okunma.
27 Mayıs 2013
Ne Olacak Şu MEB’in Hali?
2119 Okunma.
23 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-II-
1521 Okunma.
22 Mayıs 2013
Okul Dönüşümleri Yapılırken Öğretmenler Mağdur Edilmemeli-I-
1457 Okunma.
20 Mayıs 2013
Öğretmenler “Süt İzni” Kullanabilir mi?
2055 Okunma.
16 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-II-
1486 Okunma.
13 Mayıs 2013
Serbest Etkinlik Amacına Ulaştı mı?-I-
1563 Okunma.
09 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-II-
1994 Okunma.
06 Mayıs 2013
MEB’de Yaprak Kıpırdamıyor!-I-
2001 Okunma.
02 Mayıs 2013
66-72 Aylık Çocuklarla İlgili Mevzuat Boşluğu!
1442 Okunma.
30 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-II-
1335 Okunma.
29 Nisan 2013
Okul Kütüphaneleri Ne Durumda?-I-
1350 Okunma.
25 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-II-
1450 Okunma.
22 Nisan 2013
El Yazısı Sadece Sınıf Öğretmenleri İçin mi?-I-
1479 Okunma.
18 Nisan 2013
Serbest Kıyafetle İlgili Korkular Gerçekçi mi?
1287 Okunma.
15 Nisan 2013
Sokağa Bırakın Çocuklarınızı!
1457 Okunma.
11 Nisan 2013
Türkiye, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunda Nerede?*
1475 Okunma.
08 Nisan 2013
Okul Müdürleri, Gerçekten Müdür mü?
1439 Okunma.
04 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-II-
1453 Okunma.
01 Nisan 2013
Haydi Kızlar Eve mi, Okula mı?-I-
1450 Okunma.
28 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-II-
1470 Okunma.
25 Mart 2013
Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı-I-
1521 Okunma.
20 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-III-
1464 Okunma.
19 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-II-
1390 Okunma.
18 Mart 2013
Serbest Kıyafet Eylemi Değerlendirmeleri-I-
1394 Okunma.
14 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-II-
1346 Okunma.
11 Mart 2013
Zorunlu Hizmet Bölgesine Çakılan Öğretmenler-I-
1486 Okunma.
07 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-II-
1358 Okunma.
04 Mart 2013
Yönetmelik Ölü Doğmuştur!-I-
1422 Okunma.
28 Şubat 2013
Öğrenciler, Örgün Eğitimden Uzaklaşıyor mu?
1547 Okunma.
25 Şubat 2013
Hükümetler Neden KHK Çıkarır?
1556 Okunma.
21 Şubat 2013
2007’liler Hakkında MEB Görüşü
1967 Okunma.
18 Şubat 2013
Başbakan’ın, Asker Duyarlılığının Nedeni Ne?
1922 Okunma.
13 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-III-
1880 Okunma.
12 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-II-
1386 Okunma.
11 Şubat 2013
Norm Kadro Fazlası Öğretmen ve İdarecilerin Yer Değiştirmesi-I-
1334 Okunma.
07 Şubat 2013
Eğitimde Kaybedilen Kuşak; 2007’liler!
2265 Okunma.
04 Şubat 2013
Memurları ve Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Toplantılar
1490 Okunma.
31 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-II-
1491 Okunma.
28 Ocak 2013
Okul Müdürleri Nasıl Atanır?-I-
1523 Okunma.
24 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-II-
1652 Okunma.
21 Ocak 2013
İlkokul ve Ortaokullarda İdareci Karmaşası-I-
1624 Okunma.
17 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-III-
1460 Okunma.
16 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-II-
1399 Okunma.
14 Ocak 2013
Hastanelerde Yönetici Kıyımı!-I-
1475 Okunma.
11 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-II-
1325 Okunma.
07 Ocak 2013
Eğitim Sendikaları Demokratik mi?-I-
1440 Okunma.
02 Ocak 2013
MEB; “Şube Müdürü” Olmadı, “Eğitim Uzmanı” Görevlendiririz!
1905 Okunma.
01 Ocak 2013
Okullarda yardımcı ders kitapları okutulmalı mı?
1868 Okunma.
27 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-II-
1430 Okunma.
24 Aralık 2012
MEB, Neden Şube Müdürü Görevlendirmesi Yapıyor?-I-
1767 Okunma.
21 Aralık 2012
Eğitime, Bütçeden Ayrılan Pay Artıyor mu?
1684 Okunma.
18 Aralık 2012
CHP’nin Seçmen Algısı Ne?
2109 Okunma.
17 Aralık 2012
Ergenekon Davası Sonuçlanırken…
2094 Okunma.
13 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-II-
1409 Okunma.
10 Aralık 2012
ENGELLİLERİN EĞİTİMİ-I-
1481 Okunma.
09 Aralık 2012
Toroslar Elektrik’ten Deli Dumrul Cezası!
2329 Okunma.
06 Aralık 2012
Kıyafet Serbestisine Karşı Çıkmak…
2338 Okunma.
03 Aralık 2012
Eğitim Sen’den Bir Garip Eylem!
2270 Okunma.
29 Kasım 2012
YENİ CHP’YE ESKİ SÖZCÜ
2232 Okunma.
26 Kasım 2012
ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!
1510 Okunma.
22 Kasım 2012
Öğretmen İşsizliğinin Sonuçları
1520 Okunma.
19 Kasım 2012
CHP’NİN KAMBURU; DERSİM…
2215 Okunma.
16 Kasım 2012
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ; 20 YILDA 29 KADRO!
1626 Okunma.
13 Kasım 2012
Okullar Dershaneye Dönüşüyor!
1479 Okunma.
09 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-II-
1571 Okunma.
06 Kasım 2012
MEB, MEVZUATI UYUMLU HALE GETİRMELİDİR-I-
1461 Okunma.
02 Kasım 2012
CUMHURİYET BİR GECEDE Mİ KURULDU?
1621 Okunma.
30 Ekim 2012
ZORUNLU- KESİNTİLİ EĞİTİM, SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN DELİNECEK Mİ?
1542 Okunma.
28 Ekim 2012
29 Ekim Tartışmaları-Statükoculuk Yer Değiştirdi!
1510 Okunma.
23 Ekim 2012
EGZERSİZ ÇALIŞMALARI, YAPSAN OLMUYOR, YAPMASAN OLMAZ!
1741 Okunma.
19 Ekim 2012
MEB, “ÖĞRENEN ORGANİZASYON” OLMALIDIR
2109 Okunma.
16 Ekim 2012
SURİYE KRİZİNDE HANGİ AŞAMADAYIZ
1430 Okunma.
12 Ekim 2012
İskender Pala ve Türkülerdeki Erotizm
1823 Okunma.
09 Ekim 2012
CÜMBÜR CEMAAT
1606 Okunma.
05 Ekim 2012
CHP, 4+4+4 YASASINA NEDEN KARŞI?
1556 Okunma.
02 Ekim 2012
ÇOCUĞUNUZ HANGİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİDİYOR?
1699 Okunma.
28 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1540 Okunma.
25 Eylül 2012
SEÇMELİ DERSLER UYGULANAMIYOR
1617 Okunma.
21 Eylül 2012
STRATEJİST KAFASI VE DÖNEMEÇTEKİ TÜRKİYE
1415 Okunma.
18 Eylül 2012
CHP, GENÇLERİ NASIL KAZANIR?
1549 Okunma.
14 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ" VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
1958 Okunma.
11 Eylül 2012
YANAŞIK DÜZEN EĞİTİMİ“ VE TOPLUMSAL YAPIMIZ
2164 Okunma.
07 Eylül 2012
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE SINIF TEKRARI, YAŞANAN ÇELİŞKİLER
1724 Okunma.
04 Eylül 2012
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME
1700 Okunma.
31 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1931 Okunma.
28 Ağustos 2012
İLKÖĞRETİMDE OKULA DEVAM VE DEVAMSIZLIK
1925 Okunma.
23 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1516 Okunma.
22 Ağustos 2012
SEÇMELİ DERS PAKETLERİ YETERLİ Mİ?
1650 Okunma.
16 Ağustos 2012
2012 LYS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1806 Okunma.
13 Ağustos 2012
BEŞİNCİ MEVSİM
1574 Okunma.
09 Ağustos 2012
ORTAOKULLARDAKİ KURULA SINIF ÖĞRETMENİ!
1802 Okunma.
07 Ağustos 2012
BİLİRKEN SUSMAK, BİLMEZKEN SÖYLEMEK KADAR KÖTÜDÜR (Platon)
1887 Okunma.
Haber Yazılımı