Haber Detayı
08 Mayıs 2016 - Pazar 17:00
 
TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR
Basın G 329593
Resmi İlan Haberi
TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

10 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/153315

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 (İpek yolu üzeri ? Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı) 27060 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

342 323 40 25 - 342 324 88 99 - 3423382602

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb27.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Şehitkamil Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Nizip İlçe Devlet Hastanesi Depolarına Sağlık Tesisi Bazında Birleştirilmiş İhtiyaç Listesindeki Miktarlar Kadar Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teknik şartnamesinde kurulum, montaj süresi belirtilen kalemlerin teknik şartnamesinde belirtildiği gün kadar. Diğer kalemler için ise ilgili sağlık tesislerine sözleşmenin imzalanmasını izleyen en geç 90 (doksan) takvim günü içerisinde, montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar yüklenici firmaya ait olmak üzere sağlık tesisi tarafından gösterilen ilgili birimlere teknik şartname hükümlerine göre bir defada tamamının kurulumu yapılarak hazır bir şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kayaönü Mah.42035 Nolu Cad.No:40 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- a)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacaktır.
b)-Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli, TİTUBB barkot numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

c)-TİTUBB internet çıktıları üzerine hangi kaleme ait olduğu yazılacak ve firma tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak ihale dosyasında sunulacaktır.
ç)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesinin ihale teklif dosyasıyla birlikte sunulması gerekmektedir.

2) Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiiği ürüne ait  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde (Belgenin orijinalliğini bozmayacak şekilde) veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)-Teklif edilen cihazların teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal Türkçe ve Türkçe tercümeli katologlar,fotoğraflar vb. tanıtım materyallari ihale dosyasında sunulacaktır.

b)-"Teknik Şartnameye Cevap Belgesi" adı altında hazırlanacak dökümanda,teknik şartnamedeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı cevap verilecek ve cevap maddeleri,broşür,katalog veya dökümanlarda şartname maddesi numara verilmek suretiyle işaretlenecektir.Bu belgede cevaplarda verilen bilgilerin,hangi dökümanda ve kaçıncı sayfada olduğu da ayrıca belirtilecektir.Cevap verilmeyen,işaretlenmeyen veya dökümanı belitilmeyen maddeler uygun olmadığı şeklinde değerlendirilecektir.Teknik şartnameye cevap belgeleri,teklif veren isteklinin antetli kağıdına yazılmış,firma kaşeli ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olacak ve ihale dosyasında sunulacaktır.

c)-İhale komisyonu istediği takdirde gerekli gördüğü ihale kalemi için demostrasyon isteyebilir. Ayrıca, ihale komisyonu tarafından ihale listesindeki kalemlerden numunesine ihtiyaç duyulan ürün/ürünler olması halinde, ihale sonrası istekliden numune istenebilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığından alınabilinir (İhale Doküman Satış bedelinin Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Birimine ait Gaziantep Halkbankası Karşıyaka Şubesi TR32 0001 2001 4280 0005 1000 15 numaralı hesabına yatırılarak) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP) - (İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

    Doç.Dr.Hayati DENİZ

                                                                                                                    Genel Sekreter

 

 

Basın G 329593  www.bik.gov.tr  Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr

 

 

Kaynak: (Haber Mrk.) - Haber Merkezi Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı