Haber Detayı
05 Haziran 2016 - Pazar 15:41
 
KEPENEK MAHALLESİ 525 ADA, 92 PARSELDEKİ TESCİLLİ YAPININ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ
Basın G 349183
Resmi İlan Haberi
KEPENEK MAHALLESİ 525 ADA, 92 PARSELDEKİ TESCİLLİ YAPININ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ

KEPENEK MAHALLESİ 525 ADA, 92 PARSELDEKİ TESCİLLİ YAPININ RESTORASYON UYGULAMA İŞİ

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

İhale Kayıt Numarası

:

2016/199490

İşin Adı

:

Kepenek Mahallesi 525 Ada, 92 Parseldeki Tescilli Yapının Restorasyon Uygulama İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8

b) Telefon ve faks numarası

:

3422321111 - 3422323445

c) Elektronik posta adresi

:

ihale@sahinbey.bel.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sahinbey.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kepenek Mahallesi 525 Ada, 92 Parseldeki Tescilli Yapının Restorasyon Uygulama İşi

b) Yapılacağı Yer

:

Kepenek Mahallesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

180 (yüzseksen) takvim günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Şahinbey Belediyesi - Encümen Salonu

b) Tarihi ve saati

:

21/06/2016 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebliğat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. İdari şartnamenin 10"uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda
olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belge istenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 100 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.
4.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler
a) Anahtar teknik perosnel istenilmemektedir.
b) Aşağıda belirtilen teknik personellere ilişkin taahhütname verilmesi gerekmektedir.

 

Personelin Unvanı

Adet

Minimum Tecrübe

(İşteki Tecrübe Yılları)

Mimar

1

5

İnşaat Mühendisi

1

5

Makine Mühendisi

1

2

Elektrik Mühendisi

1

2

                                
İhale üzerinde kalan isteklinin , taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak :  Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon Projeleri Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Proje Uygulamaları   İşleri Kabul Edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi – Destek Hizmetler Müdürlüğü - İhale Takip Bürosu( Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Caddesi No:8 Şahinbey / Gaziantep) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

 

Basın G 349183  www.bik.gov.tr  Resmi İlan www.ilan.gov.tr

Kaynak: (Haber Mrk.) - Haber Merkezi Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı