Haber Detayı
03 Mart 2016 - Perşembe 13:46
 
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
Basın G 267351
Resmi İlan Haberi
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

TOPLAM 710000 ADET (3 KISIM) TAHİN HELVASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/55521

1-İdarenin

a) Adresi

:

Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3223525301 - 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi

:

adana.tedarik@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

         

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TOPLAM 710.000 ADET ( 3 KISIM) TAHİN HELVASI ALIMI. 1. KISIM 120.000 ADET 2. KISIM 250.000 ADET 3. KISIM 340.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1'inci kısım (120.000 Adet Tahin Helva) Ted.Blg.Bşk.lığına / ADANA, 2'nci kısım (250.000 Adet Tahin Helva) 2'nci Hd.A.K.lığına / HATAY, 3'üncü kısım (340.000 Adet Tahin Helva) 5'inci Zh.Tug.K.lığına / GAZİANTEP teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi EK-A Taksit –Tertip Çizelgesinde belirtilmiştir

c) Teslim tarihleri

:

Malların teslim edileceği birlik / kurumlar, taksit miktarları ve teslim süreleri EK-A Taksit - Tertip Çizelgesinde belirtilmiş olup yüklenici malları taksit teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir.Sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçmiş taksit durumunda kalan taksitler (sözleşmenin taksit teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) 11-30 gün içerisinde defaten teslim edilecektir. 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince sözleşme kapsamındaki malın en az yarısının cari yılda alınmasına özellikle dikkat edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MSB ADANA Tedarik Bölge Başkanlığı Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN ADANA

b) Tarihi ve saati

:

30.03.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI PLAN KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN /ADANA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA Tedarik Bölge Başkanlığı Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

Basın G 267351   www.bik.gov.tr  Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı