Haber Detayı
29 Aralık 2015 - Salı 17:21
 
CAMİİ VE BAHÇEYE WC İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Resmi İlan Haberi
CAMİİ VE BAHÇEYE WC İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

CAMİİ VE BAHÇEYE WC İNŞAATI YAPTIRILACAKTI
ŞAHİNBEY BELEDIYESI
Çörekli Mahallesi Camii ve Bahçeye WC inşaatı yapım işi 4734 sayılı K .4ıale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açı k ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/182226
1-Idarenin
a) Adresi: Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası:: 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik Posta Adresi: ihale@sahinbey.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi:: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapı m işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Camii ve WC

 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Çörekli Mahallesi/Şahinbey
c) işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 270 (lkiyüzyetmiş) takvim
günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer: Kolejtepe Mah. Yeşil Cami Cad. No:ahfrıbey
/Gaziantep
b) Tarihi ve saati: 22.01.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ndan ya da
esnaf ve sânatkar odası ndan veya ilgili meslek odası ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza Sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubtı..
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminât.
4.1.51hale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştı rı labilir. Ancak işin tamamı
alt yüklenicilere yaptı rılamaz. Istekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısı ndan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafı ndan ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafı ndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belOcrin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamı nda taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 70 oranı ndan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk
sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan
benzer iş gruplarından (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU IŞLER gurubunun alt gurubu olan
III. GRUP: BİNA IŞLERI benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlı k bölümleri:
inşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanını n görülmesi ve satı n alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Şahinbey Ilçe Belediyesi - Destek Hizmetler Müdürlüğü -İ hale Takip Şefliği adresinden
satı n alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanları n ihale dokümanı nı satın almaları veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şahinbey Belediyesi 1Ye'§tek Hiünetİer
Müdürlüğü- İhale Takip Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktı r. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sını r Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sını r değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açı klama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Basın G 213467  www.bik.gov.tr Resmi lanlar www.ilan.gov.tr 

Kaynak: (Haber Mrk.) - Haber Merkezi Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı