Haber Detayı
27 Mart 2016 - Pazar 16:46
 
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Basın G 287593
Resmi İlan Haberi
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) KARKAMIŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

4 ADET DEŞARJ RİNGİ TAMİRATI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/87204

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜRÇAY KÖYÜ 1 27880 KARKAMIŞ/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3425612027 - 3425612028

c) Elektronik Posta Adresi

:

karkamis@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 (dört) adet üniteye ait Deşarj Ringinin alt menhol kapak bölgesinde oluşan kılcal çatlakların kaynak dolgu işlemi uygulanarak tamiratının yapılması işidir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

EÜAŞ KARKAMIŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL BİNASI

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.05.2016, işin bitiş tarihi 15.10.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KARKAMIŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARKAMIŞ/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati

:

14.04.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Teklif verme aşamasında, firma aşağıda standartları ve adları belirtilen belge ve dokümanları idareye ibraz etmek ve bir kopyasını vermekle yükümlüdür. Teslim edilen sertifikaların ve belgelerin güncel olması gerekmektedir.

 

<>Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

EN ISO 3834-2 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları - Bölüm 2: Kapsamlı Kalite Şartları

TS EN 1090-2Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları - Bölüm 2: Çelik Yapılar İçin Teknik Gerekler, EXC 3 veya EXC 4  Uygulama Sınıfına Sahip Olunacak

 

ASME SECTION IX veya EN ISO 15614Metalik Malzemeler İçin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması - Kaynak Prosedürü Deneyi (PQR için)

ASME SECTION IX veya EN ISO 15609Metalik Malzemeler İçin Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması - Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS için)

EN ISO 9606-1Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

EN ISO 9712 veya SNT-TC-1ATahribatsız Muayene - NDT Personelinin Kalifikasyonu ve Belgelendirme - Genel Özellikler – Seviye 3 veya 2 düzeyinde sertifikalı mühendis veya uzman personel

ISO/IEC 17020:2012Uygunluk Değerlendirme - Çeşitli Tipteki Muayene  Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler (Tahribatsız Muayene-Gamma Ray uygulaması için TÜRKAK Akredite belgesine sahip firma)

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ KARKAMIŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET ŞEFLİĞİ KARKAMIŞ/GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARKAMIŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MÜHABERET SERVİSİ KARKAMIŞ/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Basın G 287593  www.bik.gov.tr Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr de
 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı